Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY Przedsiębiorczość lokalna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY Przedsiębiorczość lokalna."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY Przedsiębiorczość lokalna w kontekście wykorzystania środków z EFS Prowadzący: dr inż. Piotr Lenik

2 www.krosno.roEFS.pl Podstawowe definicje Wg literatury amerykańskiej rozwój lokalny (regionalny) kojarzony jest z rozwojem gospodarczym, który, gdy zaistnieje, jest praprzyczyną ogólnego wzrostu ekonomicznego. Europejscy badacze rozwoju kładą jednak nacisk na aspekt całościowy tzn. rozwój wtedy będzie skuteczny i nieodwracalny, gdy oprócz zmian gospodarczych zaistnieje również zmiana jakościowa na polu społecznym i kulturowym. Rozwój lokalny i regionalny to rozwój pewnej wspólnoty (wtedy rozwój lokalny – dotyczy np. skali gminy lub powiatu), bądź większej zbiorowości (wtedy regionalny – dotyczy np. skali województwa) zidentyfikowany terytorialnie. Ukierunkowanie rozwoju musi być zbieżne z wartościami wyznawanymi przez daną społeczność.

3 www.krosno.roEFS.pl Podstawowe definicje Lokalny rozwój gospodarczy to proces, dzięki któremu podnosi się jakość życia mieszkańców, tworząc przez to nową społeczność i pobudzając postęp gospodarczy. Cel ten osiąga się m.in. przez: wspieranie sektora prywatnego ze względu na jego podstawową rolę w budowaniu postępu gospodarczego, efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów, promowanie nowych miejsc pracy, efektywne zarządzanie dochodami publicznymi.

4 www.krosno.roEFS.pl Podstawowe definicje Lokalny rozwój gospodarczy jest procesem przewidywalnym, planowanym i wdrażanym przez sektor prywatny i publiczny, samorząd i społeczność, dzięki spójnym działaniom i programom. Ponieważ przedsiębiorczość jest motorem wzrostu gospodarczego, w lokalnym rozwoju gospodarczym, jednymi z najważniejszych działań są: wspomaganie powstawania przedsiębiorstw, podtrzymywanie rozwoju i ekspansja istniejących firm, przyciąganie nowych inwestorów.

5 www.krosno.roEFS.pl Determinanty rozwoju lokalnego WPŁYW NA LOKALNE OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE MAJĄ: Wojewoda, administracja rządowa Parlamentarzyści (lobbing lokalny) Marszałek Województwa, Sejmik Województwa Wójtowie/burmistrzowie/prezydenci, radni gmin i powiatów, sołtysi Lokalne organizacje obywatelskie, parafie Podmioty gospodarcze Lokalne media (TV, radio, prasa, serwisy internetowe) Izby rolnicze, izby gospodarcze, organizacje pomocy i doradztwa, etc. Inne instytucje oddziałujące lokalnie (np. banki, ZUS, US, zakłady energetyczne, wodociągowe, gazownicze, instytucje edukacyjne, instytucje kultury itd.)

6 www.krosno.roEFS.pl Determinanty rozwoju lokalnego Zasoby gospodarki lokalnej: ZASOBY NATURALNE - to żywność, lasy minerały, zasoby wodne, klimat, struktura gleb i elementy chronionego krajobrazu i rezerwaty dzikiej zwierzyny, słowem wszystko to co w naturalny sposób bez ingerencji człowieka stanowi bogactwo danego terenu. ZASOBY (KAPITAŁ) SPOŁECZNE - to więzi międzyludzkie, wspólne zasady i normy postępowania, sankcje za ich przekraczanie, wzajemna pomoc i współpraca występowanie związków nieformalnych i organizacji społecznych. ZASOBY (KAPITAŁ) LUDZKIE - to sytuacja i status indywidualnych członków społeczności. Stan zdrowia, poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a także stan usług temu służących (szkoły usługi medyczne, kształcenie dorosłych), stosunek członków społeczności do innowacji technicznych. ZASOBY (KAPITAŁ) FIZYCZNE - to przede wszystkim infrastruktura techniczna, drogi, mosty, dostawy energii, komunikacja, budynki, środki transportu. ZASOBY FINANSOWE to oszczędności mieszkańców i dostępność kredytów, renty i emerytury, subsydia, stypendia, lokalny budżet i granty zewnętrzne.

7 www.krosno.roEFS.pl KAŻDA GMINA/SPOŁECZNOŚC MA MOŻLIWOŚCI DO ROZWOJU ALE TRZEBA MĄDRZE WYKORZYSTAC JEJ ATUTY

8 www.krosno.roEFS.pl Ćwiczenie praktyczne Rozwojowe zasoby lokalne – Analiza ABC Atuty Bariery Ciekawe Selekcjonowanie danych – kosz. Grupowanie tego co wiemy o analizowanej sytuacji, w wymienione wyżej grupy czynników i odrzucanie – jako zbędnych - tych danych, których nie możemy zaliczyć do żadnej grupy. Selekcjonowanie danych polega na rozkładaniu ich do czterech koszyków

9 www.krosno.roEFS.pl Przy każdym analizowanym fakcie zadajemy sobie opisaną poniżej sekwencję pytań: Czy dany fakt z rzeczywistości powiatu to jego ATUT rozwojowy? Czy dzięki temu, że dany fakt ma miejsce, rozwój powiatu będzie szybszy, łatwiejszy, pewniejszy, potoczy się lepszym torem? Jeśli tak, dany fakt ląduje w koszyku ATUT Jeśli nie, jeśli nie jest to atut, to może jest to BARIERA rozwojowa? Czy przez to, że dany fakt ma miejsce, rozwój będzie trudniejszy, wolniejszy, bardziej niepewny, będzie skręcał w niepożądanym kierunku? Jeśli tak – nasz analizowany fakt ląduje w koszyku BARIERA

10 www.krosno.roEFS.pl Jeśli nie, jeśli nasz fakt nie jest ani atutem, ani barierą, to może jest CIEKAWYM tematem do dalszej analizy. Zdarza się przecież, że co do niektórych faktów wiemy na pewno, że zdecydowanie wpłyną na przyszły rozwój, ale nie wiemy jaki to będzie wpływ. To właśnie czynnik, który wyląduje w koszyku CIEKAWE

11 www.krosno.roEFS.pl Jeśli fakt nie został zakwalifikowany do żadnego z dotychczasowych koszyków (A,B,C) uznajemy, że nie jest on w ogóle uwarunkowaniem strategicznym. Skoro ani nie wspiera rozwoju, ani jest jego barierą, ani nie stawia przed nami ważkich pytań – uznajemy, ze nie ma strategicznego znaczenia dla przyszłego rozwoju powiatu. Taki fakt ląduje w czwartym, największym koszyku, czyli – w koszu na śmieci. To moment bardzo trudny psychologicznie, ale bez zrobienia tego nie uzyska się odpowiedzi na strategiczne pytania dotyczące przyszłości wspólnoty samorządowej. Jeśli cos nie jest atutem, barierą, ani ciekawym zagadnieniem, to – bez sentymentu wrzućmy go do koszyka czwartego.

12 www.krosno.roEFS.pl Poszczególne uwarunkowania rozwojowe nie mają identycznego wpływu na rozwój lokalny. Tak więc: aby analiza A-B-C była dokładniejsza, poszczególnym uwarunkowaniom rozwojowym należy przypisać wagi liczbowe, wyrażające ich ważność; im ważniejsze jest dane uwarunkowanie rozwojowe, tym większa waga liczbowa 1-czynnik mniej ważny 2-czynnik średnio ważny 3-czynnik ważny 4-czynnik bardzo ważny 5-kluczowo ważny

13 www.krosno.roEFS.pl Inspirowanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości rynek pracy (szkoły, szkolenia, giełdy pracy etc.) instytucje finansowe (kredyty poręczeniowe, banki, współdziałanie i udział w projektach etc.); instytucje otoczenia (stowarzyszenia biznesu, kluby, projekty podwykonawców MSP etc.); regulacje podatkowe (pakiet inwestycyjny, ulgi lokalne i zachęty etc.); wsparcie infrastrukturalne (projekty inwestycyjne, budowa infrastruktury etc.).

14 www.krosno.roEFS.pl Animowanie życia gospodarczego kontaktowanie lokalnych środowisk biznesu z instytucjami wsparcia; dowartościowanie instytucji biznesowych przez organizację plebiscytów, konkursów wiedzy ekonomicznej etc.; wsparcie rodzimych przedsiębiorstw w przy wyłanianiu wykonawców prac publicznych; wytworzenie form aktywizacji absolwentów i młodzieży szkolnej.

15 www.krosno.roEFS.pl Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki - infrastrukturalne Strategia inwestycyjna samorządu (wieloletni plan inwestycyjny) Pozyskiwanie dodatkowych zewnętrznych środków na inwestycje (fundusze strukturalne, kredyty, obligacje itd.) Dopasowanie budżetu do możliwości pozyskiwania środków pomocowych Korzystanie z instrumentów dochodowych – ulgi i zwolnienia

16 www.krosno.roEFS.pl Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki - organizacyjno-prawne plan zagospodarowania przestrzennego; lokalna strefa przedsiębiorczości; oferta inwestycyjna dla inwestorów; mapy geodezyjne; dane z ewidencji gruntów; przeznaczenie obiektów; dane statystyczne; fragmenty aktów prawnych; inne materiały przydatne inwestorom;

17 www.krosno.roEFS.pl Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki - finansowe Podatki i opłaty lokalne: –podatek od nieruchomości; –opłata targowa; –udział w podatku od osób fizycznych i prawnych; –opłata skarbowa; –podatek rolny; –podatek leśny; –czynsze za wynajem i dzierżawę. Ulgi i zwolnienia podatkowe, Ceny usług komunalnych.

18 www.krosno.roEFS.pl Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki - organizacyjne szybka ścieżka administracyjna; współpraca pomiędzy samorządami; kontakty ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców; strategia gospodarowania mieniem komunalnym; działalność gospodarcza samorządu; prywatyzacja mienia komunalnego; wspieranie inwestycji prywatno – publicznych; wspieranie lokalnego systemu edukacji.

19 www.krosno.roEFS.pl Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki - kapitałowe - Lokalne instytucje finansowe - Fundusze poręczeniowe - Fundusze pożyczkowe - Fundusze lokalne (np. stypendialne grantowe)

20 www.krosno.roEFS.pl Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki - instytucjonalne Tworzenie instytucji i organizacji okołobiznesowych: Ośrodków wspierania przedsiębiorczości i aktywności lokalnej Inkubatorów przedsiębiorczości Parków technologicznych Parków przemysłowych

21 www.krosno.roEFS.pl Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki - promocyjne Wystawy, targi imprezy gospodarcze Imprezy naukowe (konferencje, seminaria, sympozja) Imprezy kulturalne (festiwale konkursy, przeglądy) Wyjazdy (misje handlowe, spotkania przedsiębiorców) Imprezy turystyczne i sportowe Współpraca i wymiana młodzieżowa

22 www.krosno.roEFS.pl Instrumenty stymulowania lokalnej gospodarki - ekonomia społeczna Wspieranie istniejących lub pomoc w odbudowie społecznych przedsięwzięć gospodarczych, np.: organizacji typu spółdzielczego (w tym grup i organizacji producenckich rolników) organizacji handlowych (marketingowych) kontrolowanych przez wytwórców towarzystw wzajemnych ubezpieczeń, towarzystw budowlanych (np. towarzystw budownictwa społecznego spółek pracowniczych kas pożyczkowych i innych instytucji finansowych

23 www.krosno.roEFS.pl Modele organizacji programów lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Model prywatny 2. Model oparty na własności publicznej 3. Model oparty na własności prywatnej 4. Model prywatno – polityczny 5. Model spółki z inicjatywy sektora prywatnego 6. Model spółki z inicjatywy sektora publicznego

24 www.krosno.roEFS.pl Style planowania lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Planowanie oparte na zasadzie werbunku 2. Planowanie nakierowane na reagowanie na wpływy 3. Planowanie przewidujące 4. Planowanie strategiczne Korzyści płynące z planowania strategicznego 1. Pozwala zrealizować prace szczególnie istotne 2. Pomaga w budowie tożsamości społeczności lokalnej 3. Pomaga rozwijać wizję ponad podziałami 4. Pozwala wykorzystać możliwości (działamy jednocześnie strategicznie i taktycznie) 5. Pozwala rzucać światło na ważne, a często niezauważone problemy, 6. Pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów (zwłaszcza funduszy publicznych) 7. Tworzy mechanizm współpracy sektorów publicznego i prywatnego.

25 www.krosno.roEFS.pl Warunki efektywnego planowania 1. Proces planowania powinien być realizowany przez decydentów i ekspertów, powinno istnieć przeświadczenie, że nie planujemy dla siebie, tylko dla kogoś. 2. Proces planowania musi być interaktywny tzn. - musimy stale konfrontować to, co jest z tym, co mogłoby być. - musimy zachować wrażliwość na sygnały pochodzące z zewnątrz. 3. Proces planowania powinien by integrujący, łączący odgórne i oddolne myślenie, co powinno być zrobione, jak powinno być zrobione i kto to powinien zrobić. 4. Proces planowania powinien być procesem ciągłym, czyli uwzględniającym zmiany wartości wszystkich planów. Kluczem do efektywnego planowania jest proces a nie produkt.

26 www.krosno.roEFS.pl Koncepcja rozwoju zrównoważonego Rozwój zrównoważony (sustainable development) – rozwój trwały, samopodtrzymujący się, taki w procesie którego zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności, nie przynosi uszczerbku dla możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Kieruje się on następującymi zasadami: 1. Wykorzystanie lokalnych (regionalnych) zasobów a nie sprowadzania ich z zewnątrz; 2. Wykorzystanie w pierwszym rzędzie zasobów odtwarzalnych; 3. Poszukiwanie i wybieranie rozwiązań, które nie niszczą środowiska naturalnego; 4. Ochrona i racjonalne wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowo przyrodniczego; 5. Uznanie więzi społecznych za podstawę stosunków społecznych i gospodarczych; 6. Ścisłe sprzężenie struktur władzy społecznej z organizacjami gospodarczymi i pozarządowymi; 7. Wspieranie drobnych firm nieformalnego sektora gospodarczego; 8. Szerokie kontakty systemów lokalnych, które opierają się na wzajemnej kooperacji z odległymi rynkami zewnętrznymi.

27 www.krosno.roEFS.pl Planowanie rozwoju lokalnego 10 pytań dotyczących planowania rozwoju lokalnego: Co ? Kto ? Z Kim? Kiedy ? Gdzie ? Dlaczego ? Dla kogo ? Z jakim skutkiem ? W jaki sposób ? Za ile ? Skąd pieniądze ?

28 www.krosno.roEFS.pl Etapy planowania projektu v Analiza stanu wyjściowego - kontekst i uwarunkowania projektu v Uzasadnienie projektu v Cel projektu v Grupy docelowe v Działania (organizacja i metody pracy) Rezultaty Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem v Harmonogram realizacji projektu Budżet projektu Sposób monitorowania postępów w realizacji v Personel i inne zasoby niefinansowe v Źródła finansowania Sposób oceny realizacji projektu

29 www.krosno.roEFS.pl Etapy konstruowania projektu ETAP I – analiza stanu wyjściowego ETAP II – formułowanie celów ETAP III – struktura logiczna i ocena wstępna projektu

30 www.krosno.roEFS.pl Wybrane metody analizy stanu wyjściowego: ABC SWOT/TOWS 20/80 BCG Inne – drzewo problemów/drzewo celów

31 www.krosno.roEFS.pl

32 CEL – pozytywny, oczekiwany stan w przyszłości PROBLEM – negatywny obraz rzeczywistości PROJEKT

33 www.krosno.roEFS.pl

34 Możliwości dofinansowania projektów dotyczących przedsiębiorczości lokalnej z PO KL Alokacja finansowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi: 11 420 207 059 EUR środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 000 EUR środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 059 EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 %

35 www.krosno.roEFS.pl zatrudnienie i integracja społeczna adaptacyjność edukacja szkolnictwo wyższe dobre rządzenie zatrudnienie integracja społeczna edukacja adaptacyjność PriorytetWkład wspólnotowy (EFS)OGÓŁEM Priorytet I430 260 954506 189 358 Priorytet II661 310 120778 011 906 Priorytet III855 300 8281 006 236 268 Priorytet IV816 311 813960 366 839 Priorytet V519 225 980610 854 094 Priorytet VI1 918 389 8212 256 929 201 Priorytet VII1 319 970 1451 552 906 053 Priorytet VIII1 350 207 6701 588 479 612 Priorytet IX1 447 911 6291 703 425 446 Priorytet X388 287 040456 808 282

36 www.krosno.roEFS.pl Alokacja finansowa Programu wynosi 11 420 207 059 EUR Alokacja dla województwa podkarpackiego w ramach komponentu regionalnego wynosi 432 312 702 EUR (6,1%)

37 www.krosno.roEFS.pl Alokacja środków PO KL (EUR) Alokacja na jednego mieszkańca (EUR per capita) Polska ogółem7 101 740 312263,16 Podkarpackie432 312 702296,25

38 www.krosno.roEFS.pl Komponent regionalny PO KL Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cele Priorytetu VI: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

39 www.krosno.roEFS.pl Komponent regionalny PO KL Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Cele priorytetu VII: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

40 www.krosno.roEFS.pl Komponent regionalny PO KL Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki Cele Priorytetu VIII: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

41 www.krosno.roEFS.pl Komponent regionalny PO KL Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel Priorytetu IX: Zwiększenie dostępności kształcenia oraz podniesienie poziomu wykształcenia regionalnych zasobów ludzkich

42 www.krosno.roEFS.pl Przedsiębiorczość lokalna a PO KL Praktyczne aspekty wzmacniania przedsiębiorczości lokalnej w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL - warsztaty

43 www.krosno.roEFS.pl Przykłady wsparcia rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości (w oparciu o Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL)

44 www.krosno.roEFS.pl Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Tryb konkursowy (uprawnione wszystkie podmioty- z wyłączeniem osób fizycznych) Typy projektów: projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. (np. pakty na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów ekonomicznych mieszkańców wsi, lokalne partnerstwa społeczno-publiczne, oddolne inicjatywy kreujące lokalną przedsiębiorczość, podnoszenie poziomu zatrudnienia w małych społecznościach poprzez nabywanie nowych umiejętności zawodowych poza rolnictwem itp. - do 50 tys. zł)

45 www.krosno.roEFS.pl Grupy docelowe: -mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, -społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów.

46 www.krosno.roEFS.pl Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Tryb konkursowy (uprawnione wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych) Typy projektów: Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. (np. oddolne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, inicjatywy ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększanie mobilności i aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym poprzez współpracę organizacji pozarządowych z partnerami publicznymi, itd. - do 50 tys. zł)

47 www.krosno.roEFS.pl Grupy docelowe: - Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, - Społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów, - Podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.

48 www.krosno.roEFS.pl Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Typy projektów: -tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich - projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach - działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia (do 50 tys. zł)

49 www.krosno.roEFS.pl Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich migracji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

50 www.krosno.roEFS.pl Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – tryb konkursowy (wszystkie podmioty) Typy projektów: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym poprzez szersze zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego, poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno – doradcze, realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego doradczego dla wolontariusza. upowszechnianie i promocja alternatywnych form zatrudnienia (telepraca, praca elastyczna itp.) wsparcie doradczo-szkoleniowe jednorazowe dodatki relokacyjne kampanie informacyjne …

51 www.krosno.roEFS.pl Grupy docelowe: Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: -osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), - osoby do 25 roku życia, - osoby niepełnosprawne, - osoby po 45 roku życia, - osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych, - instytucje rynku pracy i ich pracownicy, - podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

52 www.krosno.roEFS.pl Działanie 6.2. - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Typy projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno – informacyjne upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

53 www.krosno.roEFS.pl Grupy docelowe: Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), - osoby do 25 roku życia, - osoby niepełnosprawne, - osoby po 45 roku życia, - osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

54 www.krosno.roEFS.pl Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjny w regionie Typy projektów: Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in.: przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, innych środowisk Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym: szkoleń, doradztwa zawodowego, pomocy w zmianie miejsca pracy itp. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez: doradztwo, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości do 40 tys. zł, wsparcie pomostowe w okresie 6-12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie, 3)Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych w tym: indywidualne plany działań, pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, pomoc w wyborze miejsca zatrudnienia Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych w tym: prognozowanie zmian gospodarczych zachodzących w regionie, formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz, związana z nimi wymiana informacji

55 www.krosno.roEFS.pl Grupy docelowe: - Pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne - Partnerzy społeczni -Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa -Samorządy gospodarcze i zawodowe -Jednostki samorządu terytorialnego -Instytucje rynku pracy -Społeczność lokalna -Organizacje pozarządowe

56 www.krosno.roEFS.pl Przedsiębiorczość lokalna a PO KL Praktyczne aspekty planowania i realizowania projektów w ramach PO KL - warsztaty

57 www.krosno.roEFS.pl Niezbędna wiedza: www.pokl.wup-rzeszow.pl -Plany działania w ramach poszczególnych priorytetów -Harmonogramy konkursów -Dokumentacja (SzOP, Zasady dokonywania wyborów projektów, Instrukcja wypełniania wniosków, Dokumentacja konkursowa,...)

58 www.krosno.roEFS.pl Ogólna procedura weryfikacji wniosków Ogłoszenie konkursu przez IZ Złożenie wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna (KOP – w tym asesorzy, eksperci) Decyzja o przyznaniu dofinansowania Uzupełnienie załączników Podpisanie umowy

59 www.krosno.roEFS.pl Metodologia przygotowania dobrego wniosku w ramach PO KL Dogłębna analiza problemów/celów – wybór wiązki opcji możliwych do realizacji Analiza dokumentacji PO KL Wybór ORYGINALNEGO, NOWATORSKIEGO, INTERESUJĄCEGO wariantu odpowiadającego SzOP/dokumentacji konkursowej/ harmonogramom/planom działania Wypełnianie wniosku (pól) zgodnie z Instrukcją Spełnienie wymogów oceny formalnej oraz zwiększenie szans na wysoką ocenę merytoryczną (wykorzystanie doświadczenia praktycznego/zasada dwóch par oczu/metoda adwokat diabła – np. krytyczna ocena z wykorzystaniem kart oceny formalnej i merytorycznej/test ex post dokumentacji konkursowej - spełnienie wymagań, kryteriów dostępu, horyzontalnych, strategicznych itp.)

60 www.krosno.roEFS.pl Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL

61 www.krosno.roEFS.pl Dobre rady na koniec 1.Projekt ma służyć przede wszystkim grupom docelowym, a nie Tobie - wprawny Asesor w tym się szybko zorientuje 2.Musisz być elastyczny - dopasowuj projekt do PO KL, a nie PO KL do swojego pomysłu 3.Nie kłuj w oczy oceniającego wysokimi stawkami, w tym kosztami personalnymi 4.W ramach projektu planuj wiele, logicznie ze sobą powiązanych zadań 5.Czym projekt wyda się bardziej niepowtarzalny i pożyteczny, tym lepiej dla Ciebie

62 www.krosno.roEFS.pl Marketing w rozwoju lokalnym i przedsiębiorczości a promocja w PO KL Case studies

63 www.krosno.roEFS.pl Podsumowanie szkolenia Wnioski, pytania, odpowiedzi, dyskusja...

64 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr inż. Piotr Lenik piotrlenik@vp.pl


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY Przedsiębiorczość lokalna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google