Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA"— Zapis prezentacji:

1 KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA

2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

3 Art. 40.1. Ustawy o Systemie Oświaty
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki Art Ustawy o Systemie Oświaty

4 Kompetencje rady pedagogicznej określa statut szkoły.
Art. 60 ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty

5 Rada pedagogiczna Przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. Art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

6 STATUT SZKOŁY OKREŚLA szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada szkoły oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. § 3 ramowego statutu

7 Decyzje rady to: uchwała, opinia, wytypowanie przedstawiciela,
za zgodą,  na wniosek,  w porozumieniu,

8 WYRAŻENIE OPINII, ZGODY
Art. 106. § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. § 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę. § 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. § 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. § 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

9 UCHWAŁA JAKO AKT PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
ZASADY KONSTRUOWANIA I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

10 UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ
to akt normatywny o charakterze wewnętrznym. Ma określoną formę, kształt, podlega zasadom techniki prawodawczej i podlega publikacji.

11 STRUKTURA UCHWAŁY Numer uchwały Nazwa rady pedagogicznej
Data podjęcia uchwały Określenie tematu uchwały Podstawa prawna Treść uchwały (w tym kto ją wykonuje) Data wejścia w życie uchwały Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

12 PODEJMOWANIE UCHWAŁ Art. 43. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. Ustawa o systemie oświaty

13 Gdzie powinna być zamieszczona uchwała rady pedagogicznej.
W protokolarzu rady pedagogicznej, Archiwizowaniu podlegają tylko uchwały dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów – § 16 rozporządzenia w sprawie dokumentacji. Jeśli jednak RADA PEDAGOGICZNA chce dokumentować uchwały jako osobny dokument, to w protokolarzu powinien znaleźć się zapis dotyczący nr uchwały, sprawy, której dotyczy i wyniku głosowania rady pedagogicznej.

14 ZASADY PROWADZENIA OBRAD RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

15 ZASADY PROWADZENIA OBRAD
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszeń. Udzielanie głosu jest obowiązkiem prowadzącego. Wyjątkiem w kolejności jest dopuszczenie do głosu zgłaszającego wniosek formalny. Również ad vocem jest wygłaszane poza kolejką czekających dyskutantów. Mówca, zabierając głos, zwraca się do przewodniczącego, nawet wtedy, gdy jego wypowiedź kierowana jest do uczestnika. Zgłaszający wniosek ma prawo do jego uzasadnienia i do ponownego zabrania głosu, po dyskusji, a przed głosowaniem. Jeśli nikt nie deklaruje poparcia wniosku, wniosek upada bez dyskusji.

16 SPOSOBY GŁOSOWANIA Ustawa o systemie oświaty dopuszcza jedynie zwykłą większość w obecności co najmniej połowy uprawnionych!!!

17 GŁOSOWANIE Przed przystąpieniem do głosowania prowadzący musi jasno odczytać pełne sformułowanie wniosku oraz zgłoszonych poprawek. Głosowanie powinno być poprzedzone przeliczeniem obecnych i ustaleniem quorum. Przewodniczący rady pedagogicznej powinien przypomnieć członkom zasady głosowania (jawne lub tajne)określone w regulaminie rady pedagogicznej. W głosowaniu jawnym, odbywającym się przez podniesienie ręki, liczeniem głosów może się zająć sam prowadzący lub w przypadku obrad z udziałem licznych członków, osoby wybrane przez uczestników zebrania (co najmniej dwie). Wynik głosowania jawnego podaje przewodniczący do wiadomości, natychmiast po głosowaniu.

18 GŁOSOWANIE Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez radę pedagogiczną komisja skrutacyjna. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania, który staje się integralną częścią protokołu z obrad rady. Wynik głosowania oblicza się w stosunku do liczby ważnych, oddanych głosów, podając liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Kolejność głosowania wniosków jest następująca: głosowanie za odrzuceniem wniosku; głosowanie poprawek do wniosku; głosowanie całego wniosku wraz z poprawkami.

19 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE KONTROLI LEGALNOŚCI UCHWAŁ.

20 Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. Art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

21 KOMPETENCJE DECYZYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ

22 KOMPETENCJE STANOWIĄCE RADY PEDAGOGICZNEJ
zatwierdza plany pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki, zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po za opiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki, ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów. Art. 41 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

23 KOMPETENCJE STANOWIĄCE RADY PEDAGOGICZNEJ
Rada pedagogiczna opiniuje arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku. Opiniowanie organizacji pracy szkoły to prawo rady pedagogicznej do wyrażania opinii i zgłaszania uwag do projektu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

24 Rada pedagogiczna: ustala
Ustala, wspólnie z dyrektorem, które dni, wypadające między dniami świątecznymi są wolne od pracy. § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

25 Rada pedagogiczna: wyłania przedstawicieli
W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: * trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę, * dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny; * po jednym przedstawicielu: - rady pedagogicznej, - rodziców; - zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy. Art. 36a ust. 5 pkt. 2a ustawy o systemie oświaty

26 Rada pedagogiczna: wyłania przedstawicieli
Przepis ust. 5 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że: jednego przedstawiciela rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół; jednego przedstawicieli rodziców wyłania się spośród rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół. Art. 36a ust. 5b ustawy o systemie oświaty

27 Rada pedagogiczna: deleguje przedstawiciela
Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela. § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (...)

28 WYBORY Przyjęcie regulaminu wyborów (chyba, że jest częścią regulaminu rady pedagogicznej). Pierwszym etapem wyborów jest zgłaszanie kandydatur. Zgłoszone nazwiska są zapisywane. Każdy zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na udział w wyborach. Jeśli z sali pada bardzo dużo kandydatur, ktoś z uczestników może zgłosić wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Uwaga: nie powinien to być sam kandydat, ani osoba, która zgłaszała któregokolwiek kandydata. Zamknięcie listy kandydatów powinno zostać przegłosowane przez uczestników.

29 WYBORY Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący powinien objaśnić reguły głosowania. O tajność i prawidłowość głosowania dba komisja skrutacyjna. Metoda wyborcza, w której kandydat otrzymuje więcej głosów niż kontrkandydaci, nazywa się zwykłą większością.

30 Rada pedagogiczna: występuje z wnioskiem
może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Art. 42 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty

31 Rada pedagogiczna: rozpatruje
Rozpatruje, skierowane do niej wnioski i opinie rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły. Art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

32 Rada pedagogiczna: rozpatruje
Rozpatruje, skierowane do niej, wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia. Art. 55 ust. 5 ustawy o systemie oświaty

33 KOMPETENCJE OPINIODAWCZE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOSÓB ICH REALIZACJI.

34 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
ORGANIZACJĘ PRACY szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, PROJEKT PLANU FINANSOWEGO szkoły lub placówki, WNIOSKI DYREKTORA o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, PROPOZYCJE DYREKTORA SZKOŁY w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Art. 41 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

35 Rada pedagogiczna: opiniuje
 Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty

36 Rada pedagogiczna: opiniuje
Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.  Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8. Art. 36a ust. 9 ustawy o systemie oświaty

37 Rada pedagogiczna: opiniuje
W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. Art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

38 Rada pedagogiczna: opiniuje
DYREKTOR JEST KIEROWNIKIEM ZAKŁADU PRACY dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki; 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki. Art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

39 PROCEDURA REALIZACJI KOMPETENCJI OPINIODAWCZYCH RADY PEDAGOGICZNEJ.

40 PROCEDURY To zapisane sposoby postępowania w określonych, najczęściej powtarzalnych sytuacjach. Źródła procedur: wynikają z przepisów prawa, np. sposób postępowania przy skreślaniu ucznia z listy uczniów, tworzone są w miarę potrzeb. Zaleta: szybkość i łatwość podejmowania decyzji. Wada: większość sytuacji wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

41 PROCEDURY: cechy akceptowane przez tych, których dotyczą,
jawne i powszechnie dostępne, demokratyczne, stosowane konsekwentnie.

42 PROCEDURY RADY PEDAGOGICZNEJ – PRZYKŁADY
Przebieg posiedzeń rady pedagogicznej Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej Podejmowanie uchwał przez radę pedagogiczną Dokonywanie wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej Wyrażanie opinii przez radę pedagogiczną

43 DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

44 DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Podstawowym dokumentem rady pedagogicznej jest księga protokołów, w której zamieszczane są wszystkie protokoły według kolejności. Księga jest podpisana przez dyrektora oraz zaopatrzona klauzulą „Księga obejmuje okres prac rady pedagogicznej od dnia …. do dnia… .” Księgę protokołów należy udostępniać na terenie placówki nauczycielom, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

45 DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 2. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej należy do obowiązków, wyznaczonego przez przewodniczącego rady pedagogicznej, członka danej rady.

46 DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
3. Protokół zawiera: numer strony, numer protokołu, datę i miejsce zebrania, listę obecności z odnotowaniem osób nieobecnych, zatwierdzony porządek obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania rady, przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wniosków, podpisy przewodniczącego i protokolanta.

47 DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
4. Protokół z posiedzenia Rady powinien być napisany w ciągu 7 dni i wyłożony w sekretariacie do wglądu dla członków rady. 5. Zastrzeżenia i sprostowania do protokołu członkowie Rady powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora w ciągu 7 dni od wyłożenia protokołu do wglądu. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć je w ciągu 14 dni i udzielić odpowiedzi pisemnej.

48 DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
6. Protokół ten jest odczytywany i zatwierdzany na najbliższym posiedzeniu rady. Zatwierdzanie to odbywa się poprzez głosowanie jawne i zapis w protokole, a lista obecności stanowi dowód jego potwierdzenia. 7. Integralną częścią protokołu są załączniki w formie sprawozdań oraz innych wystąpień przedstawiane na radzie i przygotowane do protokołu przez członków rady, w takiej samej formie jak protokół.

49 DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Protokół może być sporządzany ręcznie w księdze protokołów lub do protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej można wykorzystać technikę komputerową.

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google