Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku w sesji: 2 Egzamin maturalny od 2005 roku. wiosennej Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku w sesji: 2 Egzamin maturalny od 2005 roku. wiosennej Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku w sesji: 2 Egzamin maturalny od 2005 roku. wiosennej Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż do końca września

3 3 Egzamin maturalny od 2005 roku.

4 4

5 Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. 5 Egzamin maturalny od 2005 roku.

6 W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. Egzamin maturalny od 2005 roku. 6

7 30 września 2010r. Wstępna deklaracja 7 luty 2011r. Ostateczna deklaracja 7 Egzamin maturalny od 2005 roku.

8 8 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy

9 Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. Egzamin maturalny od 2005 roku. 9

10 Zdający ma prawo, w okresie 5 lat, ponownie przystąpić do egzaminu jeżeli zechce: podwyższyć wynik egzaminu zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, Nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie. 10 Egzamin maturalny od 2005 roku.

11 z egzaminów -każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych 11 Egzamin maturalny od 2005 roku.

12 4.05.2011r. J.polski 5.05.2011r. Matematyka 6.05.2011r. J.angielski 9.05.2011r. Wos 10.05.2011r. Biologia 11.05.2011r. J.niemiecki 13.05.2011r. Geografia 17.05.2011r. Informatyka 18.05.2011r. Historia 12 Egzamin maturalny od 2005 roku.

13 6.06 -17.06.2011 Wniosek +dokumenty - do dyrektora najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu 13 Egzamin maturalny od 2005 roku.

14 Przystąpił do wszystkich egzaminów Nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu 7 dni od ogłoszenia wyników złoży wniosek 23 sierpnia 2011r. egzaminy pisemne 22-26 sierpnia 2011r. egzaminy ustne 14 Egzamin maturalny od 2005 roku.

15 15 Dostosowanie warunków egzaminu do szczególnych potrzeb zdających Zdający przedkłada wniosek w terminie do 30.IX. 2010r.

16 Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej powinna być wydana nie wcześniej niż na cztery lata przed terminem egzaminu i nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. 16 Egzamin maturalny od 2005 roku.

17 17 Terminarz egzaminacyjny dwa miesiące przed terminem części pisemnej – przekazanie uczniom informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których można korzystać podczas części pisemnej egzaminu

18 Egzamin maturalny od 2005 roku. 18 Terminarz egzaminacyjny miesiąc przed terminem egzaminu – odebranie od zdających bibliografii do części ustnej egzaminu z języka polskiego oraz wykazu sprzętu niezbędnego do przedstawienia prezentacji tydzień przed terminem egzaminu – przedłożenie ramowego planu prezentacji

19 Przewodniczący SZE: przekazuje uczniom spis pomocy, z jakich mogą korzystać podczas egzaminu z poszczególnych przedmiotów, ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej. Pomoce mogą znajdować się na stoliku każdego zdającego lub w wyznaczonym miejscu w sali egzaminacyjnej. jeden tekst (słownik) na 25 zdających 19 Egzamin maturalny od 2005 roku.

20 Niesamodzielna praca zdającego lub zakłócanie przez niego przebiegu egzaminu. Wniesienie do sali urządzenia telekomunikacyjnego Unieważnia przewodniczący SZE. Stwierdzenie naruszenia przepisów przebiegu egzaminu. Stwierdzenie, podczas sprawdzania, niesamodzielności rozwiązywania prac. Zaginięcie lub zniszczenie prac lub kart odpowiedzi. Unieważnia dyrektor OKE. Egzamin maturalny od 2005 roku. 20

21 Zdający może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeśli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminu. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości może unieważnić egzamin. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE. Zdający ma prawo wglądu do jego sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Praca jest udostępniana wyłącznie zdającemu na jego pisemną prośbę w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE. 21 Egzamin maturalny od 2005 roku.

22 22 Egzamin maturalny od 2005 roku.

23 23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1. Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku w sesji: 2 Egzamin maturalny od 2005 roku. wiosennej Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google