Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- Integrowana produkcja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- Integrowana produkcja"— Zapis prezentacji:

1 - Integrowana produkcja
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - Integrowana produkcja Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY I PŁATNOŚCI INTEGROWANA PRODUKCJA

3 Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Budżet : Euro Euro - zgodnie z uchwałą nr 52 Komitetu Monitorującego PROW z dnia 14 grudnia 2010 r. Euro - zgodnie z projektem uchwały nr 54 Komitetu Monitorującego PROW Wykorzystanie środków na dzień r. – 21% (w odniesieniu do limitu 80 mln euro) Wykorzystanie przy założeniu, że limit zostanie zmniejszony do 30 mln euro – 56% Ewentualny wzrost rocznych stawek płatności automatycznie spowoduje dalszy wzrost wykorzystania limitu (nawet do 100%). Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane od 15 kwietnia 2009 r.

4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Cel działania Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi; Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości; Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

5 Podstawy prawne - Wspólnotowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podstawy prawne - Wspólnotowe ROZPORZĄDZENIE Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

6 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. UE. L. 25/8 – z ). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od 1 stycznia 2011 straciło ważność: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, zmienionego rozporządzeniem Nr 484/2009 z dnia r. (Dz. U. UE. L. 145/25 – z ), Zastąpione przez : Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. UE. L. 25/8 – z ). Zastosowanie m.in. w przypadku sankcji wykluczenia Zastosowanie m.in. w przypadku sankcji redukcji płatności

7 Podstawy prawne - krajowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podstawy prawne - krajowe Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;(Dz. U. nr 64 poz. 427); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U nr 20, poz. 119). Zmienione przez: - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków (…) (Dz. U. Nr 60, poz. 497). - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1536). - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2011 r., Nr 13, poz. 64)

8 Systemy jakości żywności objęte pomocą
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Systemy jakości żywności objęte pomocą Systemy wspólnotowe: System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChNP-ChOG); System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS); Produkcja ekologiczna produktów rolnych (tzw. „Rolnictwo ekologiczne”).

9 Systemy jakości żywności objęte pomocą
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Systemy jakości żywności objęte pomocą Systemy krajowe: Produkcja integrowana (IP); Jakość-Tradycja Inne uznane systemy krajowe. * _______________________________________________________________ * W uzgodnieniu z KE pomocą mogą być objęte także inne krajowe systemy jakości żywności, które będą spełniać wszystkie kryteria, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006

10 Regulacje prawne dot. IP
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Regulacje prawne dot. IP IP: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2010 r.)

11 Maksymalna wysokość wsparcia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maksymalna wysokość wsparcia GTS, ChNP-ChOG: zł na rok przez 5 lat; Rolnictwo ekologiczne: zł na rok przez 5 lat; Integrowana produkcja: zł na rok przez 5 lat; Jakość –Tradycja: zł na rok przez 5 lat. Producent rolny otrzymuje wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych (w oparciu o faktury i inne dowody księgowe). Wysokość wsparcia nie może przekraczać równowartości 3 000 euro rocznie na gospodarstwo.

12 TYLKO PRODUKTY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TYLKO PRODUKTY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ROZPORZĄDZENIE Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Artykuł 32 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 20 lit. c) ppkt ii): a) obejmuje produkty rolne przeznaczone jedynie do spożycia przez ludzi; (…)

13 Za co płaci ARiMR (3) Uczestnikom systemu IP zwraca się koszty:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Za co płaci ARiMR (3) Uczestnikom systemu IP zwraca się koszty: kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty; składek na rzecz grupy producentów (…); zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia produkcji integrowanej oraz zakupu pułapek feromonowych i lepowych, poniesione w okresie, za który jest składany wniosek o płatność. Zwrot kosztów składki, kosztów zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia produkcji integrowanej, zakupu pułapek feromonowych i lepowych - do łącznej kwoty 750 zł.

14 ZMIANA!!! W przypadku IP do kosztów kontroli zalicza się:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. W przypadku IP do kosztów kontroli zalicza się: Koszty uzyskania zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Koszty kontroli, których konieczność przeprowadzenia wynika bezpośrednio z metodyk integrowanej produkcji, a które dotyczą pobierania próbek gleby i liści, wykonywania analiz na zawartość składników pokarmowych oraz ustalania potrzeb nawozowych roślin.

15 Co to jest „okres pomocy”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Co to jest „okres pomocy” W przypadku IP każdy „okres pomocy”, obejmuje kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia: zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji.

16 Proces uzyskiwania wsparcia Wsparcie udzielane jest dwuetapowo.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Proces uzyskiwania wsparcia Wsparcie udzielane jest dwuetapowo. Etap 1. Producent rolny składa wniosek o przyznanie pomocy. Dyrektor OR wydaje decyzje o przyznaniu pomocy (w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku). Etap 2. Producent rolny składa wniosek o płatność po zakończeniu tzw. okresu pomocy. Dyrektor OR wydaje decyzje o przyznaniu płatności Wypłata środków w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wnioski o płatność można składać przez 5 lat, zawsze po zakończeniu okresu pomocy.

17 ZMIANA!!! Składanie wniosków
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. Składanie wniosków Wnioski o: przyznanie pomocy (formularz W-1/140) - płatność (formularz W-2/140) składa się: w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta; bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty.

18 Składanie wniosków (zakres produkcji)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Składanie wniosków (zakres produkcji) CHNP-ChOG i GTS Wnioski (o pomoc i o płatność) składa się osobno dla każdego produktu. Rolnictwo ekologiczne, IP, Jakość-Tradycja Wnioski (o pomoc i o płatność) składa się łącznie dla wszystkich produktów.

19 Składanie wniosków o pomoc Integrowana Produkcja (IP):
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. Składanie wniosków o pomoc Załączniki (3) Integrowana Produkcja (IP): Kopia ważnego zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa zamiaru prowadzenia Integrowanej produkcji. _________________________ WAŻNE ZGŁOSZENIE – DOKONANE W ROKU ZŁOŻENIA WNIOSKU O POMOC LUB Z ROKU POPRZEDZAJĄCEGO. (Stanowisko DROW MRiRW z dnia 1 kwietnia 2011)

20 Składanie wniosków o płatność
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. Składanie wniosków o płatność (terminy) w terminie 180 dni od dnia upływu „okresu pomocy”, którego wniosek o płatność dotyczy (po upływie terminu nie można uzyskać płatności za ten „okres pomocy”). przez 5 kolejnych lat, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu pomocy;

21 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. Gdy złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, beneficjent może złożyć do dyrektora OR ARiMR pisemną prośbę o wydłużenie terminu (należy przy tym uprawdopodobnić wystąpienie tej okoliczności). Dyrektor Oddziału Regionalnego wydłuża termin o czas niezbędny na złożenie wniosku. Gdy złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, beneficjent może złożyć do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR pisemną prośbę o wydłużenie terminu na złożenie wniosku (należy przy tym uprawdopodobnić, wystąpienie tej okoliczności). W takim przypadku Dyrektor Oddziału Regionalnego określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności. [dotyczy okoliczności sprzed wejścia w życie rozporządzenia]. Zgodnie z art. 47 Komisji (WE) ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006: „Przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane przez beneficjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę na piśmie właściwemu organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczającymi dla właściwych organów, w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności”. Jeżeli działanie siły wyższej lub wystąpienie wyjątkowych okoliczności miało miejsce przed datą 3 lutego 2011 r. (tj. datą wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r), to przyjmuje się tę datę za dzień, od którego beneficjent ma 10 dni na złożenie prośby do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR.

22 Składanie wniosków o płatność Integrowana Produkcja (IP):
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. Składanie wniosków o płatność Załączniki (3) Integrowana Produkcja (IP): kopia certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji, związanego z okresem, za który jest składany wniosek o płatność.  Kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesione w okresie pomocy ,(którego dotyczy wniosek,) koszty: - kontroli, po których wydaje się certyfikaty lub świadectwa; - składki członkowskiej na rzecz grupy producentów; - zakupu publikacji na temat prowadzenia integrowanej produkcji oraz pułapek feromonowych i lepowych; - refundowanych badań roślin, produktów roślinnych, gleby oraz liści.

23 Niezależnie od systemu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. Niezależnie od systemu dowody księgowe potwierdzające poniesienie kosztów objętych refundacją w ramach tego działania; Wypełniony formularz W-2A/140 (udostępniony przez ARiMR) - oryginał zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. UWAGA: wymaganie złożenia „zestawienia” dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2011 r., Nr 13, poz. 64) (tj. 3 lutego 2011 r.) i na podstawie odrębnych przepisów nie są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli wnioskodawca ubiegający się o płatność obowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a wniosek o przyznanie pomocy złożył nie wcześniej niż 3 lutego 2011 r., to powinien każde zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych uwzględniać w oddzielnym systemie rachunkowości, a składane wraz z wnioskiem o płatność kopie dowodów księgowych powinny być opatrzone adnotacją wskazującą numer rachunku analitycznego lub kodu rachunkowego.

24 Najczęstsze przyczyny odmowy przyznania wsparcia:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Najczęstsze przyczyny odmowy przyznania wsparcia: złożenie wniosku o pomoc z załączonym zgłoszeniem do PIORiN starszym niż 9 miesięcy (dotyczy wniosków składanych/ obsługiwanych przed nowelizacją z ); złożenie wniosku o płatność z niewłaściwym certyfikatem – nie wydanym w okresie pomocy (dotyczy wniosków składanych/ obsługiwanych przed nowelizacją z ); złożenie wniosku o płatność poza terminem; żądanie wypłaty kwoty dwukrotnie wyższej od należnej – redukcja z sankcją do 0 zł; ubieganie się o zwrot kosztów nie podlegających refundacji – szkoleń, przesyłek, badań innych niż określone rozporządzeniem, VAT.

25 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Piotr Mysłek Zbigniew Roragiewicz Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "- Integrowana produkcja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google