Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - Integrowana produkcja Oś 1 Poprawa konkurencyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - Integrowana produkcja Oś 1 Poprawa konkurencyjności."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - Integrowana produkcja Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 132 Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY I PŁATNOŚCI INTEGROWANA PRODUKCJA Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Budżet : Euro Euro - zgodnie z uchwałą nr 52 Komitetu Monitorującego PROW z dnia 14 grudnia 2010 r Euro - zgodnie z projektem uchwały nr 54 Komitetu Monitorującego PROW Wykorzystanie środków na dzień r. – 21% (w odniesieniu do limitu 80 mln euro) Wykorzystanie przy założeniu, że limit zostanie zmniejszony do 30 mln euro – 56% Ewentualny wzrost rocznych stawek płatności automatycznie spowoduje dalszy wzrost wykorzystania limitu (nawet do 100%). Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane od 15 kwietnia 2009 r.

4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi; Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości; Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. Cel działania

5 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ROZPORZĄDZENIE Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Podstawy prawne - Wspólnotowe

6 Od 1 stycznia 2011 straciło ważność: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, zmienionego rozporządzeniem Nr 484/2009 z dnia r. (Dz. U. UE. L. 145/25 – z ), Zastąpione przez : Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. UE. L. 25/8 – z ). Zastosowanie m.in. w przypadku sankcji wykluczenia Zastosowanie m.in. w przypadku sankcji redukcji płatności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. UE. L. 25/8 – z ).

7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;(Dz. U. nr 64 poz. 427); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U nr 20, poz. 119). Zmienione przez: - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków (…) (Dz. U. Nr 60, poz. 497). - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków (…) (Dz. U. Nr 199, poz. 1536). - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2011 r., Nr 13, poz. 64) Podstawy prawne - krajowe

8 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Systemy wspólnotowe: System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych ( ChNP-ChOG ); System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności ( GTS ); Produkcja ekologiczna produktów rolnych (tzw. Rolnictwo ekologiczne). Systemy jakości żywności objęte pomocą

9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Systemy krajowe: Produkcja integrowana ( IP ); Jakość-Tradycja Inne uznane systemy krajowe. * _______________________________________________________________ * W uzgodnieniu z KE pomocą mogą być objęte także inne krajowe systemy jakości żywności, które będą spełniać wszystkie kryteria, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 Systemy jakości żywności objęte pomocą

10 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Regulacje prawne dot. IP IP: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2010 r.)

11 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa GTS, ChNP-ChOG: 3200 zł na rok przez 5 lat; Rolnictwo ekologiczne: 996 zł na rok przez 5 lat; Integrowana produkcja: 2750 zł na rok przez 5 lat; Jakość –Tradycja: 1470 zł na rok przez 5 lat. Producent rolny otrzymuje wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych (w oparciu o faktury i inne dowody księgowe). Wysokość wsparcia nie może przekraczać równowartości euro rocznie na gospodarstwo. Maksymalna wysokość wsparcia

12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ROZPORZĄDZENIE Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Artykuł 32 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 20 lit. c) ppkt ii): a) obejmuje produkty rolne przeznaczone jedynie do spożycia przez ludzi; (…) TYLKO PRODUKTY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Uczestnikom systemu IP zwraca się koszty: kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty; składek na rzecz grupy producentów (…); zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia produkcji integrowanej oraz zakupu pułapek feromonowych i lepowych, poniesione w okresie, za który jest składany wniosek o płatność. Zwrot kosztów składki, kosztów zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia produkcji integrowanej, zakupu pułapek feromonowych i lepowych - do łącznej kwoty 750 zł. Za co płaci ARiMR (3)

14 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W przypadku IP do kosztów kontroli zalicza się: Koszty uzyskania zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Koszty kontroli, których konieczność przeprowadzenia wynika bezpośrednio z metodyk integrowanej produkcji, a które dotyczą pobierania próbek gleby i liści, wykonywania analiz na zawartość składników pokarmowych oraz ustalania potrzeb nawozowych roślin. ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r.

15 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Co to jest okres pomocy W przypadku IP każdy okres pomocy, obejmuje kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia: zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

16 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wsparcie udzielane jest dwuetapowo. Etap 1. Producent rolny składa wniosek o przyznanie pomocy. Dyrektor OR wydaje decyzje o przyznaniu pomocy (w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku). Etap 2. Producent rolny składa wniosek o płatność po zakończeniu tzw. okresu pomocy. Dyrektor OR wydaje decyzje o przyznaniu płatności (w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku). Wypłata środków w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wnioski o płatność można składać przez 5 lat, zawsze po zakończeniu okresu pomocy. Proces uzyskiwania wsparcia

17 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wnioski o: -przyznanie pomocy (formularz W-1/140) - płatność (formularz W-2/140) składa się: w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta; bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty. Składanie wniosków ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r.

18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa CHNP-ChOG i GTS Wnioski (o pomoc i o płatność) składa się osobno dla każdego produktu. Rolnictwo ekologiczne, IP, Jakość-Tradycja Wnioski (o pomoc i o płatność) składa się łącznie dla wszystkich produktów. Składanie wniosków (zakres produkcji)

19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Integrowana Produkcja (IP): Kopia ważnego zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa zamiaru prowadzenia Integrowanej produkcji. _________________________ WAŻNE ZGŁOSZENIE – DOKONANE W ROKU ZŁOŻENIA WNIOSKU O POMOC LUB Z ROKU POPRZEDZAJĄCEGO. (Stanowisko DROW MRiRW z dnia 1 kwietnia 2011) Załączniki (3) Składanie wniosków o pomoc ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r.

20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 180 dni od dnia upływu okresu pomocy, którego wniosek o płatność dotyczy (po upływie terminu nie można uzyskać płatności za ten okres pomocy). przez 5 kolejnych lat, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu pomocy; Składanie wniosków o płatność (terminy) ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r.

21 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gdy złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, beneficjent może złożyć do dyrektora OR ARiMR pisemną prośbę o wydłużenie terminu (należy przy tym uprawdopodobnić wystąpienie tej okoliczności). Dyrektor Oddziału Regionalnego wydłuża termin o czas niezbędny na złożenie wniosku. Gdy złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, beneficjent może złożyć do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR pisemną prośbę o wydłużenie terminu na złożenie wniosku (należy przy tym uprawdopodobnić, wystąpienie tej okoliczności). W takim przypadku Dyrektor Oddziału Regionalnego określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności. [dotyczy okoliczności sprzed wejścia w życie rozporządzenia]. Zgodnie z art. 47 Komisji (WE) ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006: Przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane przez beneficjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę na piśmie właściwemu organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczającymi dla właściwych organów, w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności. Jeżeli działanie siły wyższej lub wystąpienie wyjątkowych okoliczności miało miejsce przed datą 3 lutego 2011 r. (tj. datą wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r), to przyjmuje się tę datę za dzień, od którego beneficjent ma 10 dni na złożenie prośby do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR. ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r.

22 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Integrowana Produkcja (IP): kopia certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji, związanego z okresem, za który jest składany wniosek o płatność. Kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesione w okresie pomocy,(którego dotyczy wniosek,) koszty: - kontroli, po których wydaje się certyfikaty lub świadectwa; - składki członkowskiej na rzecz grupy producentów; - zakupu publikacji na temat prowadzenia integrowanej produkcji oraz pułapek feromonowych i lepowych; - refundowanych badań roślin, produktów roślinnych, gleby oraz liści. Składanie wniosków o płatność Załączniki (3) ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r.

23 Niezależnie od systemu dowody księgowe potwierdzające poniesienie kosztów objętych refundacją w ramach tego działania; Wypełniony formularz W-2A/140 (udostępniony przez ARiMR) - oryginał zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. UWAGA: wymaganie złożenia zestawienia dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2011 r., Nr 13, poz. 64) (tj. 3 lutego 2011 r.) i na podstawie odrębnych przepisów nie są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli wnioskodawca ubiegający się o płatność obowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a wniosek o przyznanie pomocy złożył nie wcześniej niż 3 lutego 2011 r., to powinien każde zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych uwzględniać w oddzielnym systemie rachunkowości, a składane wraz z wnioskiem o płatność kopie dowodów księgowych powinny być opatrzone adnotacją wskazującą numer rachunku analitycznego lub kodu rachunkowego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMIANA!!! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r.

24 Najczęstsze przyczyny odmowy przyznania wsparcia: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - złożenie wniosku o pomoc z załączonym zgłoszeniem do PIORiN starszym niż 9 miesięcy (dotyczy wniosków składanych/ obsługiwanych przed nowelizacją z ); - złożenie wniosku o płatność z niewłaściwym certyfikatem – nie wydanym w okresie pomocy (dotyczy wniosków składanych/ obsługiwanych przed nowelizacją z ); -złożenie wniosku o płatność poza terminem; - żądanie wypłaty kwoty dwukrotnie wyższej od należnej – redukcja z sankcją do 0 zł; - ubieganie się o zwrot kosztów nie podlegających refundacji – szkoleń, przesyłek, badań innych niż określone rozporządzeniem, VAT.

25 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Piotr Mysłek Zbigniew Roragiewicz


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - Integrowana produkcja Oś 1 Poprawa konkurencyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google