Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTROLA REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPOWŚ Maciej Baniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTROLA REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPOWŚ Maciej Baniak."— Zapis prezentacji:

1 KONTROLA REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPOWŚ Maciej Baniak

2 DLACZEGO KONTROLUJEMY?

3 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (art. 60) zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji weryfikacja, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi

4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. (art. 13) Weryfikacje przeprowadzane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 60 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dotyczą, stosownie do potrzeb, aspektów formalnych, finansowych, technicznych i rzeczowych operacji. Weryfikacje te mają na celu upewnienie się, że zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione, towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z decyzją o dofinansowaniu, wnioski o płatność składane przez beneficjentów są prawidłowe oraz że operacja i wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Obejmują one procedury eliminujące możliwość równoległego finansowania wydatków z innych programów wspólnotowych lub krajowych lub w ramach innych okresów programowania.

5 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 26) Do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności: 14) prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów

6 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

7 PRZEDE WSZYSTKIM CZYTAMY UMOWĘ!

8 Pamiętamy, że: Obowiązuje nas okres realizacji projektu O wszelkich zmianach informujemy w trybie i terminach wskazanych w umowie Realizujemy założone wskaźniki Promujemy projekt w sposób właściwy Przestrzegamy polityk wspólnotowych

9 Typowe błędy: Wprowadzanie zmian w projekcie bez informowania Instytucji Zarządzającej Dokonywanie zakupów bez zachowania zasad wynikających ze stosowania wspólnotowej polityki konkurencyjności i równych szans – zasada jawności, przejrzystości i unikania konfliktu interesów Dokonywanie płatności gotówką pomimo ograniczeń wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Nie realizowanie wskaźnika dotyczącego tworzenia nowych miejsc pracy Niewłaściwa promocja projektu Ukrywanie przed kontrolującymi części dokumentacji związanej z projektem Zawyżanie kosztów realizacji projektu

10 Większości błędów można uniknąć czytając stosowne dokumenty i/lub kontaktując się z komórkami merytorycznymi Urzędu

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ POWODZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW


Pobierz ppt "KONTROLA REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPOWŚ Maciej Baniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google