Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki system podatkowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki system podatkowy"— Zapis prezentacji:

1 Podatki system podatkowy
4.Daniny publiczne Podatki system podatkowy

2 Pojęcie daniny publicznej
Brak normatywnego pojęcia daniny publicznej. Można jednak przyjąć, że daniny publiczne to wszelkie formy przejmowania wartości materialnych lub usług przez władzę publiczną od mieszkańców danego terytorium oraz różnego rodzaju organizacji działających, bądź posiadających siedzibę na danym terytorium. Przymiotnik "publiczne" przy określaniu daniny wskazuje, że jej beneficjantem jest podmiot posiadający władzę.

3 Rodzaje danin publicznych
daniny osobiste (np. obowiązek służby wojskowej), daniny rzeczowe, daniny pieniężne.

4 Pojęcie i rodzaje pieniężnych danin publicznych

5 Podatek jako danin publiczna
Podatek, jako forma daniny publicznej jest ustanowionym prawem świadczeniem na rzecz państwa lub podmiotów samorządowych. Ekonomiczna istota podatku sprowadza się do przejmowania części produktu krajowego na potrzeby realizacji zadań publicznych. Jest więc formą wtórnego podziału produktu krajowego

6 Cechy podatku 1. Przymusowy charakter 2. Bezzwrotność
Wyraża się w możliwości stosowania przymusu przez podmiot uprawniony w celu wyegzekwowania należnego świadczenia. 2. Bezzwrotność Podatek uiszczony w należnej wysokości ma charakter definitywny i nie podlega zwrotowi na rzecz płacącego. 3. Nieodpłatność - nieekwiwalentność Osoba płacąca podatek nie otrzymuje świadczenia wzajemnego. 4. Jednostronność ustalenia Wysokość podatku nie podlega negocjacjom i wynika z prawa z mocy ustawy albo decyzji organu podatkowego.

7 Cechy podatku 5. Ogólny charakter
Wyraża się w tym, że podatki nakładane są z mocy aktów normatywnych o charakterze ogólnym 6. Pieniężny charakter Podatki pobiera i uiszcza się w pieniądzu, nie zaś w formie rzeczowej lub w formie usług 7. Przewłaszczenie Zapłata podatku powoduje zmianę właściciela środków pieniężnych

8 Funkcje podatków Pod pojęciem funkcji podatków rozumie się zazwyczaj sposób ich oddziaływania na gospodarkę w powiązaniu z rezultatami tego oddziaływania. O sposobie tego oddziaływania decyduje prawodawca, dążąc do osiągnięcia założonych celów. Funkcje: fiskalna, redystrybucyjna, stymulacyjna, Informacyjna.

9 Zasady podatkowe

10 Konstrukcja podatku Podmioty podatku, Przedmiot podatku,
Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe.

11 Podmioty podatku Podmioty: - czynne, - bierne.
W płatności zobowiązań podatkowych uczestniczyć może: - płatnik, - inkasent.

12 Przedmiot podatku Sytuacja faktyczna lub prawna z której zaistnieniem przepisy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku. Sytuacja taka to np. zawarcie umowy pożyczki, otrzymanie darowizny, posiadanie nieruchomości, osiąganie dochodu, sprzedaż, import itd.

13 Podstawa opodatkowania
Wartościowe lub ilościowe ujęcie przedmiotu podatku. Wartościowe ujęcie to np. wartości rynkowa, ewidencyjna, czynszowa ustalona dla celów ubezpieczeniowych czy obrót, przychód, dochód. Ilościowe ujęcie to np. objętość, ciężar, liczba, powierzchnia.

14 Stawki podatkowe Współczynniki określające wysokość podatku w stosunku do podstawy opodatkowania. Uwzględniając technikę obliczenia podatku wyróżniamy stawki: ∙ procentowe, ∙ kwotowe, ∙ różnicowe. Ze względu na stosunek stawek do podstawy opodatkowania rozróżnia się stawki: - stałe, - zmienne.

15 Skala podatkowa Stawki zmienne są powiązane ze skalą podatkową, która jest zbiorem stawek zmiennych. Jest to zestawienie tabelaryczne, z wyróżnieniem poszczególnych przedziałów opodatkowania. Wśród stawek zmiennych można wyróżnić stawki: - progresywne, - degresywne, - regresywne.

16 Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe 1/2
W Ordynacji podatkowej przez ulgi podatkowe rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Zwyżka podatkowa oznacza dodatkowe, przekraczające przyjęte normy, opodatkowanie pewnych kategorii podatników, zwykle o charakterze sankcji, bądź może być związana ze wzrostem zamożności podatnika. Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe służą realizacji celów ekonomicznych, społecznych czy politycznych.

17 Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe 2/2
Zwolnienie podatkowe to sytuacja, w której pewna kategoria podmiotów lub przedmiotów jest w sposób wyraźny wyłączona z opodatkowania. Ulgi podatkowe – to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

18 Rodzaje podatków – kryterium przedmiotowe
Podatki przychodowe, Podatki dochodowe, Podatki majątkowe, Podatki od wydatków (konsumpcyjne).

19 Rodzaje podatków – kryterium stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku
Podatki bezpośrednie, Podatki pośrednie.

20 Podatki państwowe, Podatki samorządowe, Podatki wspólne.
Rodzaje podatków – kryterium podziału dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd Podatki państwowe, Podatki samorządowe, Podatki wspólne.

21 System podatkowy Zbiór wszystkich podatków i związane z nimi przepisy obowiązujące w danym kraju nazywamy systemem podatkowym. Kształt tego systemu, a zatem liczba podatków, ich konstrukcja i wzajemne powiązania między nimi mają duży wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości rozwoju gospodarczego kraju i w rezultacie na warunki życia wszystkich obywateli.

22 Prawo podatkowe Jest to ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku. W Polsce prawo podatkowe tworzą: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawy podatkowe i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.

23 Konstytucja RP art. 84 Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Art Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

24 Ustawy podatkowe Ordynacja podatkowa normująca zagadnienia zobowiązań podatkowych, informacji podatkowych, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających oraz tajemnicy skarbowej. Ordynacja jest ustawą z zakresu prawa postępowania. Ustawy materialnego prawa podatkowego bezpośrednio regulujące prawa i obowiązki podmiotów prawa w zakresie każdego z podatków.

25 Ordynacja podatkowa – konstytucja podatkowa
Jej przepisy stosuje się do: podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione wyżej, należących do właściwości organów podatkowych.

26 Ordynacja podatkowa – konstytucja podatkowa
Pojęcie podatku zostało zdefiniowane jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. W przepisach Ordynacji podatkowej zawarto definicje m.in. obowiązku i zobowiązania podatkowego, odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz podatnika, płatnika, inkasenta.

27 Polski system podatkowy
Jedenaście tytułów podatkowych, objętych materialnym szczególnym prawem podatkowym: 1. Bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych.

28 Polski system podatkowy
2. Pośrednie: podatek do towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier.

29 Podatki państwowe Podatek do towarów i usług, Podatek akcyzowy,
Podatek od gier.

30 Struktura dochodów budżetu państwa według źródeł ustawa budżetowa na 2011 r.

31 Dochody podatkowe

32 Podatek od towarów i usług (VAT) – przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

33 Podatek od towarów i usług (VAT) – podatnicy
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła.

34 Podatek od towarów i usług (VAT) – zwolnienie podmiotowe
Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

35 Podatek od towarów i usług (VAT) – rejestracja podatników
Przedsiębiorcy są zobowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”.

36 Podatek od towarów i usług (VAT) - obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje: Z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. eksporcie towarów z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wyjścia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. W imporcie towarów z chwilą powstania długu celnego. Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia

37 Podatek od towarów i usług (VAT) - podstawa opodatkowania
Podstawą opodatkowania jest obrót; obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku; kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podstawą opodatkowania jest cena nabycia, a jeżeli cena nabycia nie istnieje - koszt ich wytworzenia.

38 Podatek od towarów i usług (VAT) – stawki podatku
Stawka podatku wynosi 23%,; Dla niektórych towarów i usług stawka podatki wynoszą 8% i 5%, W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, W eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%.

39 Podatek od towarów i usług (VAT) – stawki podatku
0% - eksport towarów i usług; 5% - chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe, soki, książki dostarczane na wszystkich nośnikach fizycznych (w tym audioksiążki), czasopisma specjalistyczne oraz nuty ; 8% - niektóre materiały medyczne i budowlane; 23% - wszystkie pozostałe towary i usługi.

40 Podatek od towarów i usług (VAT) – odliczenia i zwrot podatku
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. W przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

41 Podatek od towarów i usług (VAT) – deklaracje podatkowe
Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Mali podatnicy składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

42 Podatek od towarów i usług (VAT) – zapłata podatku
Podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego. Mali podatnicy są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

43 Podatek od towarów i usług (VAT) – dokumentacja
Podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Podatnicy zwolnieni od podatku są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

44 Podatek akcyzowy – przedmiot opodatkowania ogólnie
Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP oraz eksport i import towarów i usług.

45 Podatek akcyzowy – przedmiot opodatkowania
Do czynności podlegających opodatkowaniu zalicza się: produkcję wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy,

46 Podatek akcyzowy –podatnik
Podmioty: nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będące nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, u których powstają ubytki wyrobów akcyzowych, również gdy nie są właścicielami tych wyrobów akcyzowych; będące przedstawicielem podatkowym; będące zarejestrowanym handlowcem - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz osoby trzeciej. podmioty niebędące importerem, jeżeli ciąży na nich obowiązek uiszczenia cła.

47 Podatek akcyzowy – rejestracja podatników
Podmioty chcące prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego.

48 Podatek akcyzowy -znaki akcyzy
System znaków akcyzy jest formą kontrolowania przez państwo działalności gospodarczej polegającej na produkcji i obrocie napojami alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi, mającą na celu eliminowanie przemytu i nielegalnego obrotu tymi wyrobami oraz ochronę interesów podmiotów prowadzących legalnie działalność gospodarczą. Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

49 Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym
Podstawę opodatkowania stanowi obrót wyrobami akcyzowymi; w przypadku towarów importowanych podstawą opodatkowania jest wartość tych towarów powiększona o należne cło. Jeżeli stawka akcyzy określona jest kwotowo, to podstawę opodatkowania stanowi ilość wyrobów akcyzowych.

50 Podatek akcyzowy - stawki akcyzy
Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy.

51 Podatek akcyzowy - stawki akcyzy
Stawki akcyzy są wyrażane w: - kwocie na jednostkę wyrobu, - procencie podstawy opodatkowania, - procencie maksymalnej ceny detalicznej, - kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

52 Podatek akcyzowy – wybrane stawki akcyzy
Alkohol etylowy ,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100 % vol. Zawartego w gotowym wyrobie; Węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych– 1,28 zł/1 (GJ); Paliwa silnikowe –1822,00 zł/1000 litrów; Energia elektryczna - 20,00 zł za (mwh); Papierosy — 158,36 zł za każde sztuk i 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej.

53 Podatek akcyzowy - obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje Z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą. Obowiązek podatkowy w przypadku prądu powstanie z dniem: 1) nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 2) wydania energii nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju.

54 Podatek akcyzowy – zapłata podatku
Podatnicy podatku akcyzowego obowiązani są m.in. do : składania w urzędzie celnym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego urzędu celnego.

55 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - podatnicy
Każda osoba fizyczna osiągająca dochód; Małżonkowie, jeśli wystąpią z wnioskiem o łączne opodatkowanie (kumulacja podatkowa); Osoby samotnie wychowujące dzieci; Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

56 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – przedmiot opodatkowania
Wszelkiego rodzaju dochody; Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

57 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – przychody
Otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń;  Źródłami przychodów są m.in.:  stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, praca nakładcza, emerytura lub renta itp., działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, najem, podnajem, dzierżawa.

58 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - koszty uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów; Możliwość ryczałtowego określenia kosztów uzyskania niektórych przychodów (np. przychody z tytułu praw autorskich- 50%, z umów o dzieło - 20%). Jeżeli podatnik wykaże, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych; Katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. na zakup środków trwałych, spłatę pożyczek i kredytów, o charakterze karnym czy przekraczających określony limit).

59 Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu 2009 r. - 2011 r.

60 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - ulgi
Odliczenia od dochodu, np. składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, spłata odsetek od kredytu mieszkaniowego itd. Odliczenia od podatku, np. składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, ulga na dzieci.

61 Skala podatku dochodowego w latach 2009 - 2011

62 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – płatnicy, zaliczki
Płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych przede wszystkim zakłady pracy, organy rentowe, banki wypłacające renty zagraniczne, organy zatrudnienia, jednostki organizacyjne wypłacające stypendia itp. Organy te są obowiązane jako płatnicy w ciągu całego roku do obliczania, potrącania podatnikom z wypłacanych sum należnych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Do takiego samodzielnego, bez udziału płatnika, obliczania zaliczek na podatek dochodowy zobowiązane są m.in.: osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby osiągające dochody z tytułu najmu lub dzierżawy; osoby otrzymujące dochody z zagranicy bez pośrednictwa płatników.

63 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - zeznania podatkowe
Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego – podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok. Podatnicy są tym samym obligowani do wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą wpłaconych i pobranych za dany rok zaliczek przez wszystkich płatników lub mają prawo do zwrotu podatku, jeśli suma zaliczek przewyższa podatek należny.

64 Fakultatywne formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej; Podatek tonażowy. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. (Dz. U. NR 183, poz. 1353); Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; Karta podatkowa. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.) ;

65 Podatki zasilające budżety JST
1. Podatki pobierane przez gminny organ podatkowy: a)podatek od nieruchomości, b)podatek rolny, c)podatek leśny, d)podatek od środków transportowych, e)opłata skarbowa, f)podatek od posiadania psów, g)opłata targowa, h)opłata miejscowa, i)samoopodatkowanie mieszkańców.

66 Podatki zasilające budżety JST
2. Podatki stanowiące dochody gminy pobierane przez rządowe organy podatkowe –urzędy skarbowe: a)podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, b)podatek od spadków i darowizn c)podatek od czynności cywilnoprawnych. 3. Udziały gmin w podatkach i opłatach: a)udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, b)udział w podatku dochodowym od osób prawnych, c)udział w opłacie eksploatacyjnej pobieranej z tytułu wydobywania kopalin,

67 USTAWA o podatkach i opłatach lokalnych
Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych; 3) opłatę targową; 4) opłatę miejscową; 5) opłatę uzdrowiskową; 6) opłatę od posiadania psów.

68

69 Podatek od nieruchomości - przedmiot opodatkowania
· grunty, · budynki lub ich części, · budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

70 Podatek od nieruchomości - podstawa opodatkowania
dla gruntów – powierzchnia gruntu, dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa budynku, dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość.

71 Podatek od nieruchomości - podatnicy
Właściciel, Użytkownik wieczysty, Samoistny posiadacz, W niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

72 Podatek od nieruchomości - obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

73 Podatek od nieruchomości - terminy i sposoby płatności
Osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego; Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca.

74 Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2011r.
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej21,05 zł/ m. kw. od budynków mieszkalnych lub ich części 0,67 zł / m. kw. od pozostałych budynków lub ich części 7,06 zł / m. kw. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł / m. kw. od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,41 zł / m. kw. od budowli 2 proc. ich wartości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł / m. kw.

75 Opłata Jest daniną publicznoprawną, o cechach podobnych do podatku, jednak w odróżnieniu od podatku, opłata jest świadczeniem odpłatnym - oznacza to, że osoby ponoszące opłaty powinny otrzymać świadczenie wzajemne, ekwiwalentne do opłaty. Opłata jest formą zapłaty za rozmaite świadczenia organów państwa lub JST na rzecz obywateli i innych podmiotów. Funkcje opłat: a) uzyskanie odpłatności za świadczenie usługi z zakresu administracji, b) prohibicyjna, oznaczającą powstrzymanie od korzystania z usług administracji publicznej w sytuacjach, kiedy nie jest to konieczne. Ma to też na celu obniżenie kosztów administracji.

76 Dopłata • Jest daniną publicznoprawną związaną z pokrywaniem kosztów inwestycji publicznych, takich jak np. zbiorowa elektryfikacja, budowa wodociągów. • Koszty tych inwestycji obciążać mogą w całości podmioty publiczne, bądź obciążać mogą także podmioty, które w przyszłości korzystać będą z efektów inwestycji, może być także przyjęte rozwiązanie pośrednie, zgodnie z którym koszty w przyjętej proporcji obciążać będą po części JST, a po części użytkowników inwestycji. • W tej ostatniej sytuacji na użytkownikach ciąży obowiązek uiszczenia dopłat, odpowiadających ich udziałowi w kosztach publicznej inwestycji.

77 Cło ∙ Cło jest daniną publiczną pobieraną w związku z
przemieszczaniem towarów przez granicę państwową W jego strukturze można wyróżnić dwie warstwy: ekonomiczną związaną z regulacją obrotu towarowego z zagranicą oraz fiskalną - pobór dochodów. ∙ Posiada wszystkie cechy podatku i może być za taki uważane. Jednak traktuje się cło jako kategorię odrębną od podatków. ∙ Funkcje ceł: fiskalna - przysparzanie państwu dochodów, stymulacyjna - z jednej strona ochrona krajowego rynku i krajowej gospodarki, a z drugiej zapewnienie tej gospodarce dopływu niezbędnych towarów z zagranicy.


Pobierz ppt "Podatki system podatkowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google