Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARKI NAUKOWO- TECHNOLOGICZNE. ZAŁOŻENIA I CELE PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH (PNT) Parki Naukowo - Technologiczne są tworzone w celu promowania lokalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARKI NAUKOWO- TECHNOLOGICZNE. ZAŁOŻENIA I CELE PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH (PNT) Parki Naukowo - Technologiczne są tworzone w celu promowania lokalnej."— Zapis prezentacji:

1 PARKI NAUKOWO- TECHNOLOGICZNE

2 ZAŁOŻENIA I CELE PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH (PNT) Parki Naukowo - Technologiczne są tworzone w celu promowania lokalnej i regionalnej gospodarki poprzez wspieranie przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii. Pomagają tworzyć nowe przedsiębiorstwa i wspierają rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. PNT stały się globalnie uznanym narzędziem promocji ekonomicznego rozwoju regionalnego na drodze wspierania przedsiębiorczości i wzrostu przedsiębiorstw w szerokim spektrum środowisk. Ich siłą jest zdolność adaptowania do różnych sytuacji, środków, celów i zadań. Lokalne i regionalne środowiska, w których działają PNT różnią się pod wieloma względami (sytuacja gospodarcza kraju/ regionu, warunki polityczne, potencjał badawczy, cele krótko - i średniookresowe, itp.). Dlatego konkretne cele, metody działania i kryteria oceny PNT powinny uwzględniać specyfikę sytuacji i lokalizacji.

3 STRUKTURA PNT CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII – jednostka doradcza nie nastawiona na zysk, szkoleniowa i informacyjna działająca na rzecz różnych podmiotów, zarówno po stronie popytu (firmy), jak i podaży technologii i innowacji (JBR, uczelnie wyższe), mająca na celu wsparcie procesu komercjalizacji wiedzy oraz transferu technologii i innowacji. INKUBATOR TECHNOLOGICZNY – jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firm oferujących produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożeniu nowej technologii.. Wsparcie obejmować może preferencyjne stawki czynszu, dostęp do infrastruktury badawczej, dostęp do sieci biznesowych, pośredniczenie w kontaktach ze środowiskiem naukowym czy doradztwo (finansowe, prawne, organizacyjne, technologiczne itp.). PARK PRZEMYSŁOWY – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach8. Polskie parki przemysłowe mają przede wszystkim przyciągać inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, co przyczynić się ma do amortyzacji skutków restrukturyzacji przemysłu. BRANŻE WYSOKIEJ TECHNIKI – produkcja statków powietrznych i kosmicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych produkcja maszyn biurowych i komputerów, produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych, produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków. BRANŻE ŚREDNIO-WYSOKIEJ TECHNIKI – produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, produkcja pojazdów mechanicznych, produkcja wyrobów chemicznych, bez produkcji wyrobów farmaceutycznych produkcja motocykli i rowerów, produkcja pozostałego sprzętu transportowego

4 PARKI TECHNOLOGICZNE W POLSCE - UŻYTKOWNICY FIRMY SPIN-OFF (FIRMY ODPRYSKOWE) FIRMY START-UP – przedsiębiorstwo założone przez studentów lub absolwentów uczelni wyższych. LOKATOR STRATEGICZNY –podmiot wynajmujący od parku znaczną powierzchnię użytkową po cenach komercyjnych, którego profil działalności jest istotny z punktu widzenia specjalizacji parku i tworzenia środowiska przyjaznego dla rozwoju i transferu innowacji.

5 LOKALIZACJA PNT W POLSCE · Poznański Park Naukowo- Technologiczny (rok założenia 1995), · Krakowski Park Technologiczny (1998), · Wrocławski Park Technologiczny (1998), · Park Naukowo-Technologiczny w Koszalinie (1998), · Szczeciński Park Naukowo- Technologiczny (2000), · Pomorski Park Naukowo- Technologiczny w Gdyni (2001), · Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny (2003), · Toruński Park Naukowo- Technologiczny (2005). NAJLEPIEJ ROZWINIĘTE PNT W POLSCE

6 POZNAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY - CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGI CHEMICZNYCH: CHROMATOGRAFIA GAZOWA I CIECZOWA CHROMATOGRAFIA ŻELOWA SPEKRTOSKOPIA ABSORBCYJNA SPEKRTOSKOPIA W PODCZERWIENI

7 POZNAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY INKUBATOR TECHNOLOGII CHEMICZNYCH ZESTAWY REAKCYJNE WYPAPRKI ROTACYJNE I CIENKOWARSTWOWE REAKTORY SZKLANE Od 1997 r. w ramach swojej działalności Park Naukowo-Technologiczny świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w dziedzinie transferu technologii i innowacjI TRANSFER TECHNOLOGI I INNOWACJI Wspieranie uczestnictwa sektora B+R oraz przedsiębiorstw w Programach Ramowych UE wspieranie procesu transferu technologii ze sfery badawczo-rozwojowej do sfery małych i średnich przedsiębiorstw w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim, a także pomiędzy przedsiębiorstwami promocja szeroko rozumianej innowacyjności usprawnienie przepływu informacji z nauki do gospodarki współudział w budowie Regionalnego Systemu Innowacji wsparcie dla tworzenia przedsiębiorstw opartych na wiedzy CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI

8 POZNAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKICENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKICENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKICENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKICENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI CENTRUM ANALITYKI I DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ Centrum zajmuje się analityką i diagnostyką medyczną korzystając z najnowszych osiągnięć naukowych w tych dziedzinach. Działalność CADM obecnie koncentruje się na diagnostyce: serca słuchu wzroku Wykonywanie prac badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych w zakresie teleinformatyki i wysokich technologii Doradztwo i pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków pomocowych Wspieranie działalności organizacji Computer Measurement Group Polska Promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i podmiotami komercyjnymi. Organizacja imprez i konferencji naukowych popularyzujących POZNAŃSKIE LABORATORIUM RADIOWĘGLOWE Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe wykonuje pomiary 14 C najnowocześniejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS). Zaletą techniki AMS jest możliwość datowania próbek 1000 razy mniejszych w 50 razy krótszym czasie niż wcześniej stosowaną (konwencjonalną)

9 POMORSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY PPNT zajmuje obszar 6 hektarów w centrum Gdyni. Jest to teren byłej zajezdni komunikacji miejskiej, rewitalizowany i zagospodarowywany dla potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. PPNT to przestrzeń, gdzie skupiają się działania inicjatyw lokalnych i regionalnych, mające na celu aktywizację rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowanie transferu technologii i rozwój przedsiębiorczości w oparciu o ich wdrażanie

10 POMORSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY INKUBATOR oferuje niskie koszty prowadzenia działalności, preferencyjne warunki wynajmu lokali, w wysokosci 5 PLN/m2. przez pierwsze pól roku prowadzenia działalności w Inkubatorze PPNT a także: bezpłatny Internet opiekę merytoryczną Rady Naukowej nad realizowanym w ramach PPNT projektemRady Naukowej opiekę merytoryczną mentora jeżeli okaże się potrzebna dostęp do preferencyjnych usług świadczonych w ramach projektu PPNT jak: doradztwo prawne doradztwo ekonomiczne doradztwo księgowo-finansowe doradztwo patentowe kompleksową informację o dostępnych źródłach finansowania projektów i pomoc w pozyskiwaniu środków (np. kredyty, granty, dotacje, fundusze inwestycyjne) pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych dostęp do informacji o poszukiwanych technologiach możliwość korzystania z europejskiej bazy danych o ofertach technologii (BBS) możliwość umieszczenia strony www na serwerze PPNT ułatwiony dostęp do firm z otoczenia Parku możliwość korzystania z internetowego serwisu informacyjnego PPNT promocja działań podejmowanych przez Wnioskującego w ramach PPNT korzystanie z usług sekretariatu

11 POMORSKI PARK NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY EXPERYMENT W EXPERYMENCIE proste w użyciu i bezpieczne stanowiska objaśniają zjawiska występujące w otaczającym świecie. Każde z urządzeń jest bezpośrednio dostępne dla Zwiedzających: można - a nawet trzeba - go dotknąć, wypróbować jego działanie, przeprowadzić eksperyment.

12 POMORSKI PARK NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY EXPERYMENT Experyment to także możliwość przeprowadzani a zajęć lekcyjnych poza murami szkoły, turystyczna atrakcja dla gości odwiedzających Trójmiasto i przede wszystkim forma spędzania czasu wolnego dla całych rodzin.

13 POMORSKI PARK NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY Udział Firm Parkowych w targach CEBIT w Hanowerze.

14 POMORSKI PARK NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY LABORATORIUM Z LABORATORIUM PPNT można korzystać w sposób łatwy i dopasowany do własnych potrzeb. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie. Pracownicy laboratorium są zawsze gotowi służyć pomocą. Propozycje współpracy z Laboratorium PPNT obejmują możliwość skorzystania z usług lub z pomieszczeń i sprzętu. LABORATORIUM PPNT przystosowane jest do wykonywania kompleksowych analiz i badań biotechnologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych, z zakresu biologii molekularnej, badań środowiska oraz chemii.

15 DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY OFERTA Doradztwo gospodarcze Wsparcie w komercjalizacji badań naukowych Promocja firm i jej produktów Pomoc w uzyskiwaniu grantów i dotacji Pomoc prawna w zakresie rejestracji firmy, uzyskiwania zezwoleń, itp. Udostępnianie: powierzchni laboratoryjnych, biurowych, produkcyjnych sprzętu laboratoryjnego sal konferencyjnych i szkoleniowych terenów pod własne inwestycje

16 DOLNOŚLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

17 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI preferencyjny dostęp do sprzętu laboratoryjnego bliskość innych firm innowacyjnych obsługa organizacyjna i doradztwo opieka naukowa i biznesowa wspieranie transferu powstałych technologii komfort i bezpieczeństwo przyjazne otoczenie

18 DOLNOŚLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY LABORATORIUM Laboratorium: Procesów Biotechnologicznych Techniki Próżniowej Pomiarów Elektronicznych Diagnostycznego Właściwości Materiałów Niskich temperatur

19 EXPERYMENTARIUM W MANUFAKTURZE W ŁODZI Charakter ekspozycji stałej i wystaw czasowych: Ekspozycja stała składa się z urządzeń i stanowisk umożliwiających samodzielne przeprowadzenie eksperymentów Wystawy czasowe to ekspozycja zmienna - wynajmowana przez Experymentarium od innych centrów nauki i techniki z Polski i Europy DZIEDZINY NAUKI W EXPERYMENTARIUM : 1. Mechanika - proste urządzenia, zjawiska zachodzące w płynach i gazach 2. Drgania, fale, dźwięki 3. Termodynamika i ciepło 4. Elektryczność, magnetyzm, elektronika 5. Optyka, obrazy, lasery 6. Świat atomów i kosmicznych odległości 7. Materia ożywiona, zadziwiający fenomen genów 8. Chemia 9. Laboratorium dla przedszkolaków

20 EXPERYMENTARIUM W MANUFAKTURZE W ŁODZI Ideą Experymentarium jest popularyzacja nauki i techniki poprzez wyjaśnianie natury zjawisk otaczających człowieka oraz procesów fizycznych, chemicznych przy pomocy naukowych narzędzi, ale w sposób bezpośredni. uzupełnia edukacyjną ofertę szkoły atrakcję turystyczną

21 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO- TECHNOLOGICZNY

22

23 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY POCZĄTKOWY ETAP ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

24 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY POCZĄTKOWY ETAP POWIĘKSZONA POWIERZCHNIA DZIAŁKI

25 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY POCZĄTKOWY ETAP POWIĘKSZONA POWIERZCHNIA DZIAŁKI ZMIANA POŁOŻENIA BUDYNKÓW NA DZIAŁCE

26 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY OSTATECZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

27 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY RZUTY BUDYNKÓW PARTER CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

28 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY RZUTY BUDYNKÓW PARTER INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

29 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY RZUTY BUDYNKÓW PARTER CENTRUM TECHNOLOGICZNE

30 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY ELEWACJA FRONTOWA INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

31 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

32 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

33 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

34 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

35 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

36 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

37 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)


Pobierz ppt "PARKI NAUKOWO- TECHNOLOGICZNE. ZAŁOŻENIA I CELE PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH (PNT) Parki Naukowo - Technologiczne są tworzone w celu promowania lokalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google