Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Grupa Referencyjna ds

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Grupa Referencyjna ds"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Grupa Referencyjna ds
Krajowa Grupa Referencyjna ds. Programu Region Morza Bałtyckiego Warszawa, 20 lutego 2013 r.

2 Informacja nt. wyników drugiego naboru tzw
Informacja nt. wyników drugiego naboru tzw. extention stage projects w Programie Region Morza Bałtyckiego Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego Prezentacja projektu ESPON Territorial Monitoring for Baltic Sea Region (ESPON BSR TeMo) Aktualizacja informacji nt. prac nad Programem dla Europy Środkowej i INTERREG VC

3 Drugi nabór tzw. extension stage projects w Programie BSR 2007-2013

4 Drugi nabór Extension stage projects
Priorytet Tytuł projektu Partner Wiodący L. PL partner EFRR Budżet całkowity Ocena٭ PL poparcie Zatwierdzone 1 Longlife Invest DE 2 2a x x (przeniesiony do priorytetu 4) 3 Baltic Compact SE 2b ABOWE FI PasTEP+ COHIBA-WEA EE BRISK-INVEST BestAgersLighthouses ٭Grupa 1 – projekty o wysokiej jakości, rekomendowane do zatwierdzenia, Grupa 2a – projekty o dobrej jakości, rekomendowane do zatwierdzenia, Grupa 2b – projekty średnie, wymagające zmian, nierekomendowane do zatwierdzenia, Grupa 3 – projekty o niskiej jakości, do odrzucenia

5

6 Stan prac nad Programem BSR 2014-2020

7 Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego
Trzecie posiedzenie Komitetu Programującego (27-28 XI 2012) Decyzje: Zatwierdzenie Strategicznej Analizy Dokumentów; Cele tematyczne: 1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 6. ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami; 7. promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych. Propozycja wdrażania Strategii UE dla RMB w ramach celu tematycznego nr 11 - zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej – będzie dalej analizowana przez WST/IZ. Propozycja włączenia partnerów prywatnych będzie dalej analizowana przez WST/IZ. Druga Programująca Grupa Robocza (5-6 III 2013)

8 Priorytety inwestycyjne dla celu tematycznego nr 1
– propozycja WST 1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji: udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy; (b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; (c) wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. c) mały potencjał do wygenerowania projektów o trangranicznym i międzysektorowym charakterze

9 Przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 1 a
– propozycja WST udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy: Koordynacja działań mających na celu efektywniejsze wykorzystanie już istniejącej infrastruktury badawczej oraz zharmonizowanie planowania przyszłych inwestycji w RMB; Wzmocnienie interakcji pomiędzy twórcami infrastruktury badawczej a jej użytkownikami; Identyfikacja wyzwań w zarządzaniu infrastrukturą badawczą oraz przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla jej operatorów; Identyfikacja, wymiana i promocja najlepszych praktyk z zakresu zarządzania infrastrukturą badawczą; Stworzenie strategii i planu działań służących efektywnemu wykorzystaniu zasobów infrastruktury badawczej w RMB zgodnych ze wspólnie uzgodnionymi priorytetami regionalnymi; Pilotażowe wdrażanie rozwiązań dla głównych wyzwań społecznych w RMB opartych na wspólnych działaniach badawczych.

10 Dodatkowe pytania dla priorytetu inwestycyjnego nr 1 a
Czy działania związane z infrastrukturą badawczą powinny być skupione na sektorach szczególnie istotnych dla RMB? Czy powinny być finansowane działania związane z e-infrastrukturą? Jak dużo uwagi powinno być poświęcone wspieraniu struktury, a jak dużo wytworzeniu wiedzy? Czy Program powinien wspierać inwestycje? Jeśli tak, na jaką skalę, pod jakimi warunkami? Czy realistyczne jest założenie, że projekty będą oddziaływać na organy zarządzające programami finansującymi inwestycje? Based on the priority 1a description it is hard to see what the BSR special attention sectors really are. We assume those sectors have been given in the provided SWOT analysis (strengths section). It seems that the Programme actions should not be more focused on the sectors of special attention for the BSR. There must be some space for new emerging innovation domains. Yes More emphasis should be given to the supporting of framework. That will make low threshold especially for the companies to involve in projects under the Priority 1 a. An optimum solution could be however rewarding those who generate valuable knowledge. 4. Yes, with transnational effect, ? It seems that possibility of investments will make the Programme more attractive to its potential participants. If it comes to conditions: money could be spent on building prototypes or for preparation and testing of solutions. The question about scale is a difficult matter. It should be decided in cooperation with scientists. 5.YesYes it is. Generally speaking involving managing bodies financing investments can make the effects of the projects more clear and visible to that kind of bodies. What is however important is the consideration to what extent targeting through projects the managing bodies will help to achieve the Programmes goals.

11 Przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 1 b
– propozycja WST (b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację: Udoskonalanie klastrów już istniejących w RMB i tworzenie sieci współpracy na skalę globalną; Stworzenie mechanizmów pomagających dopasować rozwiązania tworzone przez uniwersytety i instytuty badawcze do potrzeb przedsiębiorstw; Wspólne rozwijanie i wprowadzanie na rynek nowych eko-innowacyjnych dóbr, procesów i usług; Wymiana doświadczeń z zakresu tworzenia regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji (smart specialisation); Wymiana doświadczeń w dziedzinie adaptacji istniejących instrumentów finansowych do potrzeb sektora kreatywnego; Działania pilotażowe służące tworzeniu sieci współpracy między kreatywnymi i tradycyjnymi przedsiębiorstwami.

12 Dodatkowe pytania dla priorytetu inwestycyjnego nr 1 b
Czy ten priorytet powinien poruszać tematy związane z innowacjami społecznymi? Czy inne sektory, nie ujęte w analizie SWOT, powinny być uwzględnione w przykładowych działaniach? Jak dużo uwagi powinno być poświęcone współpracy z instytucjami spoza RMB? Rather not, there are other funds e.g European Social Funds for addressing such issues/ Yes it should. New infrastructures of all kinds that has been co-funded by the EU especially in cohesion member states, requires social innovation (e.g. new ways of management) to make the most of those infrastructures. Chemistry should be included in the document. The reason for this are very advanced works on graphene industrial production in the BSR (Poland). Mass production of graphene will revolutionize computer market (graphene is stronger than steel, lightweight, flexible and it is a better conductor than silicon). Advanced chemistry is also necessary to make innovation based on BSR’s natural assets given in the SWOT analysis (construction, wood, paper, minerals, metals etc.) 3. It depends on project’s aim, measures and results. Every project should be very strictly assessed if it is really necessary to engage such partners into the projects and what is the added value for the project and the whole programme. Innowacje społeczne: - Nowe formy zatrudnienia, np. telepraca, praca nakładcza (inaczej chałupnictwo), - Zmiany w edukacji, np. e-learning, - Zmiany w bankowości podyktowane potrzebami społeczeństwa, np. bankowość internetowa, - Zmiany w komunikacji miejskiej, np. w Poznaniu wraz z biletem miesięcznym na komunikację miejską można darmowo wypożyczać rowery, aby dotrzeć w miejsca nie objęte siecią

13 Priorytety inwestycyjne dla celu tematycznego nr 6
– propozycja WST 6. ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami: zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze odpadów w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska; (b) zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska; (c) ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego; (d) ochrona różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu NATURA i zielonej infrastruktury; (e) działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza. pewien potencjał dla projektów, szczególnie z zakresu zarządzania odpadami specjalnymi; jednak mogą być one realizowane w ramach programów krajowych, element transnarodowy w transferze wiedzy i rozwoju wspólnych standardów; Z przeprowadzonych analiz wynika, że jest potencjał dla projektów dotyczących używania odpadów jako zasobów odnawialnych do produkcji energii. Jednak zawężenie tematu odnawialnych źródeł energii tylko do odpadów byłoby niekorzystne, dlatego w tym przypadku, aby rozszerzyć ten katalog do wszystkich źródeł odnawialnych potrzebny był by oddzielny cel w ramach obszaru tematycznego nr 4 „wspieranie transforamcji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach” c) Ten priorytet inwestycyjny bardziej pasuje do programów transgranicznych, W BSR widać potencjał najwyżej dla kilku projektów d) Rezultaty obecnie zakończonych lub trwających projektów tego typu są rozproszone. Tematyka bardziej dla programów transgranicznych e) Mały potencjał dla projektów transnarodowych. Obecnie wdrażane projekty dotyczą redukcji zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez transport.

14 Cele i przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego
nr 6 b – propozycja WST (b) zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska: Zarządzanie sektorem wodnym z uwzględnieniem redukcji ładunków związków biogennych i zmniejszenia zrzutów niebezpiecznych substancji do Morza Bałtyckiego: Wspieranie prawnie wiążących zobowiązań państw regionu do ochrony Morza Bałtyckiego; Ulepszanie systemów monitorowania. Zrównoważony rozwój morski poprzez zintegrowane zarządzanie obszarem morskim, strefami przybrzeżnymi i zasobami morskimi: Działania pilotażowe mające na celu stworzenie planów zarządzania środowiskiem morskim; Działania pilotażowe ułatwiające wdrożenie zaawansowanych technologii morskich dla zrównoważonego eksploatowania zasobów morskich. Ochrona środowiska morskiego i przybrzeżnego przed nagłymi wypadkami poprzez wzmocnienie systemów prewencji i szybkiego reagowania odpowiednich instytucji: Działania ułatwiające integrację przybrzeżnego planowania przestrzennego z planowaniem awaryjnym; Wdrażanie wspólnych transnarodowych systemów monitorowania ryzyka na morzu i tworzenie środków zapobiegawczych.

15 Dodatkowe pytania dla celu tematycznego nr 6
Czy ten priorytet powinien dotyczyć tylko spraw Morza Bałtyckiego? Inne? Jakie? Czy jeśli Program skupi się na działaniach związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, procesami politycznymi bez uwzględnienia testowania nowych rozwiązań będzie wystarczająca ilość projektów? Czy Program powinien mieć oddzielny priorytet dla tematów związanych z energią? Czy Program powinien uwzględniać tematykę ochrony bioróżnorodności? Czy Program powinien zajmować się integracją rybołówstwa i ochrony przyrody? ODPowiedzi: 1: Nie 3. Included in Specific objective 2 – renewable energy resources 4. Yes, under specific objective 2. 5. No, Common Fisheries Policy and national programmes could addressed this objective. w opisie każdego celu w priorytecie b) dot. synergii, sugerujemy dodanie informacji o SUE RMB: „Synergies should be sought In undertaking complementary and targeted actions under the BONUS Programme, EAFRD…”

16 Priorytety inwestycyjne dla celu tematycznego nr 7
– propozycja WST 7. promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych (a) wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestowanie w transeuropejską sieć transportową (TEN-T); (b) zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T; (c) rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju; (d) rozwój kompleksowego, wysokiej jakości interoperacyjnego systemu kolejowego. a) Działania hojnie finansowane z innych instrumentów finansowych, Program jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby niższych szczebli infrastruktury, służacych jako połączenia z TEN-T b) Skupienie tylko na jednym środku transportu, połączenia kolejowe mogą być zawarte w 7b, bardzo wysokie koszty

17 Przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 7b
– propozycja WST (b) zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Stworzenie organów koordynujących dla regionalnych systemów transportowych, które identyfikowałyby najistotniejsze „wąskie gardła” i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu połączeń transportowych; Stworzenie pilotażowych intermodalnych połączeń transportowych obejmujących kilka państw RMB; Promocja i stymulacja połączeń transportowych, które nie są oparte jedynie na transporcie drogowym we wschodniej części RMB; Zapewnienie dostępności najbardziej odległych obszarów RMB; Stworzenie planera multimodalnych podróży dla całego RMB; Zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji morskiej.

18 Dodatkowe pytania dla priorytetu inwestycyjnego nr 7 b
Czy Program może wspierać rozwój i implementację narodowych planów transportowych? Czy mimo politycznego charakteru zagadnienia wprowadzania ułatwień w ruchu granicznym z Rosją i Białorusią powinien on być włączony do Programu? Czy powinien zostać stworzony oddzielny cel dotyczący transportu morskiego i bezpieczeństwa morskiego? Czy jakieś działania związane z transportem powinny zostać wyłączone z tego priorytetu lub inne nieuwzględnione powinny zostać w nim ujęte? Odpowiedzi: 1. On 22 of January 2013 Polish government updated Transport Development Strategy till 2020 (with perspective till 2030)in which planned and executed investments are considered as part of an integrated transport system. The Transport Development Strategy will be specified by plans and programmes devoted to development of various transport modes. So there is no need to duplicate task’s with national ministries and agencies. 2. Facilitation of passenger and freight border crossing on the borders with Russia and Belarus is very complex and political issue and should be discussed on a high level. 3. No, it is included in example actions p. 9[K1] .  [K1]Zachodniopomorskie chce, transport śródlądowy Innowacje społeczne: - Nowe formy zatrudnienia, np. telepraca, praca nakładcza (inaczej chałupnictwo), - Zmiany w edukacji, np. e-learning, - Zmiany w bankowości podyktowane potrzebami społeczeństwa, np. bankowość internetowa, Zmiany w komunikacji miejskiej, np. w Poznaniu wraz z biletem miesięcznym na komunikację miejską można darmowo wypożyczać rowery, aby dotrzeć w miejsca nie objęte siecią. Uwagi: 1. Weaknesses: “White spaces” hamper smooth transportation with some subregions and cities. 2. W opisie priorytetów należy uwzględnić połączenia transkontynentalne (basenu Morza Bałtyckiego z Adriatykiem) północ - południe. 3. Threats: A large number of accidents in transportation, risk to human life and environment in connection with the transportation of hazardous materials. 4. BSR Programme should focus its attention on becoming a tool for the implementation of the Baltic Sea Strategy in which all identified transport projects will have great importance for the whole Baltic Sea region. In that matter Programme should develop a multilevel governance supportive platform. 5. development and implementation of Intelligent Transport Systems is not mentioned 6. development of city transport is not included Ad.2 Dzięki temu: Zapewnione zostanie dogodne połączenie polskich portów morskich w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku ze Słowacją i Węgrami a dalej z południowo- wschodnią częścią Europy, w tym z krajami poza Unią Europejską, stanowiącymi atrakcyjne rynki zbytu dla przedsiębiorców z UE. Stworzone zostanie alternatywne połączenie do obecnie istniejącego szlaku Warszawa – Budapeszt. Pozwoli to na bardziej efektywne rozłożenie ruchu towarowego i pasażerskiego w kierunku wschód- zachód pomiędzy portami polskimi a centralną i południową Europą. Stworzone zostanie atrakcyjne dla przewozu towarów i pasażerów połączenie Kraków – Budapeszt.  Na terenie Słowacji i Węgier, stworzona zostanie możliwość odciążenia połączenia Bratysława-Budapeszt. Powstanie dogodny kolejowy korytarz północ-południe między tymi krajami we wschodniej części obu państw. Nastąpi stworzenie w tym regionie Europy logicznie skonstruowanego systemu linii kolejowych TEN-T umożliwiającego podniesienie konkurencyjności transportu kolejowego zarówno dla przewozów transgranicznych jak i regionalnych. Polepszone zostaną wydatnie transgraniczne połączenia transportowe pomiędzy Polską a Słowacją i Węgrami Stworzone zostaną także dodatkowe możliwości rozwoju transportu intermodalnego z Europy północnej i północno – wschodniej, przez porty polskie do Budapesztu i dalej na południe i południowy – wschód do Serbii, Chorwacji, Turcji. Podniesiona zostanie atrakcyjność ekonomiczna transportu kolejowego w transeuropejskich połączeniach Północ – Południe.

19 Przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 7c
– propozycja WST (c) rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju: Zwiększenie efektywności transportu poprzez lepsze planowanie infrastruktury transportowej w skali transnarodowej i sub-regionalnej; Stworzenie planów i strategii mających na celu zmniejszenie zależności sektora transportowego od paliw kopalnych; Wdrażanie działań zgodnych ze strategią czystej żeglugi.

20 Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego
Warsztaty: 17 kwietnia br. Berlin - 6. ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 24 kwietnia br. Ryga - 7. promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych 25 kwietnia br. Ryga - 1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Wszystkie warsztaty będą składały się z dwóch sesji, w ramach każdej równolegle będzie pracowało 6 grup roboczych. Cele priorytetu Wskaźniki do osiągnięcia celów priorytetu

21 Cel tematyczny nr 11 – propozycja WST 11. zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej Wzmocnienie wdrażania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego poprzez 3 udogodnienia: Seed Money Facility; 2. Capitalisation Facility for flagship projects; 3. Facility to support Priority Area Coordinators and Horizontal Action Leaders

22 Seed Money Facility Seed Money Facility (SMF): Kontynuacja SMF obecnie wdrażanego przez Investionsbank Schleswig-Holstein; Środki na przygotowanie projektów zgodnych z Planem Działań Strategii UE dla RMB finansowanych następnie z różnych unijnych i krajowych środków (szczególnie ważne dla projektów inwestycyjnych); Tematyka zgodna z Planem Działań Strategii; Beneficjenci z państwa RMB, w uzasadnionych przypadkach z innych państw (3 partnerów zaangażowanych finansowo), typy partnerów kwalifikowalnych zgodne z ustaleniami Programu BSR; Wielkość budżetu projektów uzgodniona później na podst. doświadczeń obecnego SMF (30-50 tys. EUR, 100tys. EUR); Nabór ciągły, wybór 4 razy w roku; Listy poparcia od właściwych Koordynatorów Obszarów Priorytetowych lub Liderów Akcji Horyzontalnych; Budżet 1,5 MEUR (30-40 projektów).

23 Capitalisation Facility for flagship projects
Cel: kapitalizacja wiedzy i rezultatów zakończonych i trwających projektów flagowych oraz zwiększenie ich widoczności; Instrument może wspierać każdy obszar priorytetowy lub akcję horyzontalną niezależnie od zakresu tematycznego Programu BSR; Min. 3 projekty wdrażane w ramach obszarów priorytetowych lub akcji horyzontalnych angażujące min. 3 partnerów z RMB, typy partnerów kwalifikowalnych zgodne z ustaleniami Programu BSR, partner wiodący; Wielkość budżetu projektu: do 300 tys. EUR, czas trwania: do 18 m.; 1-2 nabory; Listy poparcia od właściwych Koordynatorów Obszarów Priorytetowych lub Liderów Akcji Horyzontalnych; Budżet 2,0 MEUR (8 projektów).

24 Facility to support Priority Area Coordinators and Horizontal Action Leaders
Instrument wspierający bieżącą działalność Koordynatorów Obszarów Priorytetowych i Liderów Akcji Horyzontalnych; Roczny plan działań zatwierdzany przez WST, składany kilkakrotnie w miarę dostępności środków; Zaliczki; Listy poparcia od właściwych Koordynatorów Obszarów Priorytetowych lub Liderów Akcji Horyzontalnych; Budżet będzie zależał od środków Programu.

25 Priorytety inwestycyjne dla celów tematycznych
nr 5 i 4 5. promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmiany klimatu; (b) promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi. 4. wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach: promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; (b) promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w MŚP; (c) wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym; (d) opracowywanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich poziomach napięcia; (e) promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich.

26 Zaangażowanie partnerów prywatnych

27 Partnerzy prywatni w bieżącym Programie
BSR 2009 – rozszerzono katalog beneficjentów kwalifikowalnych o organy ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mające charakteru przemysłowego lub handlowego i posiadające osobowość prawną – bez możliwości ubiegania się o rolę Partnera Wiodącego; NGOs (18%٭ wszystkich partnerów Programu BSR stanowią partnerzy z finansowaniem prywatnym) Zaangażowanie partnerów prywatnych działających dla zysku: Mogą pełnić rolę organizacji stowarzyszonych bez możliwości otrzymania dofinansowania z EFRR Mogą być zaangażowani jako podwykonawcy, poprzez stowarzyszenia branżowe lub izby handlowe Mogą być zaangażowani i korzystać z osiągnięć projektów jako grupa docelowa lub użytkownicy końcowi ٭stan na X 2012

28 Partnerzy prywatni w innych programach transnarodowych 2007-2013
Central Europe, North Sea, Norht-West Europe, Alpine Space: partnerzy prywatni działający dla zysku mogą ubiegać się o dofinansowanie. nie odnotowano większych trudności związanych z udziałem partnerów prywatnych; udział partnerów prywatnych był korzystny dla projektów, (największe zaangażowanie w: Central Europe 18%; North Sea/Alpine Space 10%) zastosowano różne rozwiązania, aby zapewnić zgodność z zasadami Pomocy Publicznej

29 Partnerzy prywatni w Programie
BSR Zastosowanie rozwiązań obowiązujących w Programie BSR – partnerzy prywatni działający dla zysku poza katalogiem organizacji kwalifikowalnych do dofinansowania Partnerzy prywatni działający dla zysku włączeni do katalogu organizacji kwalifikowalnych do dofinansowania: Tylko partnerzy czy również partnerzy wiodący? Możliwość udziału we wszystkich rodzajach projektów, czy tylko w wybranych? Jakich? Katalog partnerów prywatnych rozszerzony o wszystkich czy tylko określone typy? Jakie?

30 ESPON BSR TeMo

31 ESPON BSR TeMo Partnerzy projektu:
Nordregio - Nordic Center for Spatial Development, SE Lisbeth Greve Harbo, Ole Damsgaard, Linus Rispling, Gunnar Lindberg Uniwersytet Gdański, PL Jacek Zaucha Aalto University, FI Tomas Hanell RRG Spatial Planning and Geoinformation, DE Carsten Schürmann Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, PL Piotr Rosik Rafał Wiśniewski Tomasz Komornicki BGI Consulting Ltd., LT Inga Bartkeviciute Jonas Jatkauskas Geomedia LLC, EE Rivo Noorkõiv

32 ESPON BSR TeMo Cele projektu:
Opracowanie systemu monitoringu regionu Morza Bałtyckiego, Możliwość generowania informacji na temat dynamiki i trendów rozwoju w regionie, Rozwiązanie specyficznych i strategicznie istotnych problemów związanych z regionem Morza Bałtyckiego – zidentyfikowanych w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i przez VASAB LTP., Zobrazowanie procesu spójności terytorialnej, Umożliwienie benchmarkingu regionu Morza Bałtyckiego z innymi europejskimi regionami (makroregionami).

33 ESPON BSR TeMo Zasięg geograficzny projektu Kraj NUTS2 NUTS3 Belarus
Oblasts 7 Rayons (sNUTS4) 118 (130) Denmark Regioner 5 Landsdeler 11 Estonia Country 1 Groups of Maakond Finland Storomraden Landskap 20 Germany Regierungsbezirke 8 Kreise / kreisfreie Städte 66 Latvia Regioni 6 Lithuania Apskritys 10 Norway Regions Fylker 19 Polska Województwa 16 Podregiony Russia 123 Sweden Riksomraden Län 21

34 ESPON BSR TeMo Projekt zakłada stworzenia bazy wskaźników (na podstawie dostępnych danych) pozwalających na analizę poziomu rozwoju i zróżnicowania regionu. Kilkadziesiąt wskaźników (nadal trwa sprawdzanie dostępności danych). Na podstawie wyników projektu ESPON INTERCO.

35 ESPON BSR TeMo Wizualizacja
Propozycja: prosta (nieinteraktywna) aplikacja, która byłaby zapisywana i uruchamiana lokalnie na komputerze, jako narzędzie do przeglądania wskaźników Działałaby w sposób zbliżony do strony internetowej, jednak z zasobów lokalnych komputera. Strona główna projektu →

36 Podstrony grup wskaźników i wskaźników
ESPON BSR TeMo Podstrony grup wskaźników i wskaźników

37 ESPON BSR TeMo

38 ESPON BSR TeMo Kwestie problemowe:
Porównywalność danych (Eurostat/Rosja/Białoruś); Mało danych – krótkie szeregi czasowe; Ciągłość projektu; Zakończenie projektu (2014 r.) - zbyt późno, żeby wykorzystać w programowaniu BSR ; Nie wszystkie wskaźniki będą dostępne w ujęciu dynamicznym.

39 Program dla Europy Środkowej 2014-2020

40 Stan prac nad Programem dla Europy Środkowej 2014-2020
Grupa Robocza (Steering Group; SG) CE powołana w listopadzie 2011 r. Dotychczas 3 posiedzenia SG, kolejne planowane jest na marzec 2013 r. IZ (z upoważnienia SG) zleciła wykonanie terytorialnej analizy społeczno-ekonomicznej obszaru programu konsorcjum ÖIR-Polska Akademia Nauk wyłonionemu w ramach procedury przetargowej: Konsorcjum przeprowadziło ankietę internetową na temat potrzeb potencjalnych beneficjentów (kwiecień 2012 r.); ankieta on-line w językach narodowych (1600 respondentów) + wywiady telefoniczne z członkami KM; Krajowy Punkt Kontaktowy zaprosił członków Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych (KK) do udziału w warsztatach synergicznych w Wiedniu; r. materiał pt. "Results of the regional analysis" udostępniony członkom KK celem zaopiniowania; warsztaty synergiczne (Synergy Workshop), r., Wiedeń - wstępna priorytetyzacja potrzeb w ramach celów tematycznych. Do końca stycznia 2013 r. planuje się zatwierdzenie przez SG raportu z terytorialnej analizy społeczno-ekonomicznej.

41 Stan prac nad Programem dla Europy Środkowej 2014-2020
Cele tematyczne r. w Turynie - spotkanie SG; zawężono liczbę celów tematycznych : (1) wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; (6) ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; (7) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; (4) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Ważnymi tematami współpracy będą również: (10) inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; (8) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Wskazane tematy - podstawa prac nad treścią nowego programu operacyjnego.

42 Stan prac nad Programem dla Europy Środkowej
Obecna IZ – Miasto Wiedeń – wyraziła wolę kontynuowania zarządzania przyszłym program operacyjnym; aprobata państw członkowskich. Wybrano wykonawcę analizy ex-ante oraz SEA; trwa kontraktacja. Styczeń 2013 r. - procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy do opracowania programu operacyjnego dla Europy Środkowej Krajowe Punkty Kontaktowe - aktywnie włączone w proces konsultacji założeń przygotowywanego programu w poszczególnych krajach; konsultacje na temat ogólnej strategii programu (koncentracji tematycznej i struktury priorytetów) - kwiecień-czerwiec 2013 r.; w Polsce spotkanie informacyjne na temat założeń strategii nowego programu operacyjnego r.

43 INTERREG V C

44 Stan prac nad Programem INTERREG V C
Komitet Programowy (KP) - przedstawiciele wszystkich państw UE, Norwegii i Szwajcarii; od listopada 2012 także Chorwacja. Grupa Zadaniowa - 1 przedstawiciel każdego państwa. 2 posiedzenia KP: VI 2012, XI 2012; kolejne planowane jest na koniec lutego 2013. Zakres tematyczny przyszłego programu: Polska opowiada się za uwzględnieniem w programie wszystkich celów tematycznych, zgodnie z projektami rozporządzenia; dopuszczamy jednak możliwość zastosowania technicznych środków, które wspomogą realizację projektów w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia współpracy międzyregionalnej (np. specjalne nabory, dodatkowe wsparcie eksperckie itp.).

45 Stan prac nad Programem INTERREG V C
Do r. - zgłoszenia instytucji, które chciałyby zarządzać programem; jak dotąd jest jedna oferta - Region Nord Pas de Calais (obecna IZ). Uzgodniono treść ogłoszenia o warunkach zamówienia ewaluacji ex- ante i dokumentu programowego (trwa sprawdzanie dokumentów na gruncie francuskiego prawa). Prawdopodobnie nie będzie konieczne przygotowanie oceny wpływu na środowisko (SEA); IZ poprosi o pisemne potwierdzenie tej informacji.

46 Dziękuję za uwagę www.mrr.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowa Grupa Referencyjna ds"

Podobne prezentacje


Reklamy Google