Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Grupa Referencyjna ds. Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Warszawa, 20 lutego 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Grupa Referencyjna ds. Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Warszawa, 20 lutego 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Grupa Referencyjna ds. Programu Region Morza Bałtyckiego Warszawa, 20 lutego 2013 r.

2 1.Informacja nt. wyników drugiego naboru tzw. extention stage projects w Programie Region Morza Bałtyckiego Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 3.Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego Prezentacja projektu ESPON Territorial Monitoring for Baltic Sea Region (ESPON BSR TeMo) 5.Aktualizacja informacji nt. prac nad Programem dla Europy Środkowej i INTERREG VC

3 Drugi nabór tzw. extension stage projects w Programie BSR

4 Drugi nabór Extension stage projects Priorytet Tytuł projektu PartnerWiodącyL. PLpartner EFRR Budżet całkowity Ocena٭ PL poparcie Zatwierdzone 1Longlife InvestDE axx (przeniesiony do priorytetu 4) 3Baltic CompactSE bx 1ABOWEFI xx 1PasTEP+DE bxx 3COHIBA-WEAEE BRISK-INVESTFI bx 1BestAgersLighthousesDE axx (przeniesiony do priorytetu 4) ٭Grupa 1 – projekty o wysokiej jakości, rekomendowane do zatwierdzenia, Grupa 2a – projekty o dobrej jakości, rekomendowane do zatwierdzenia, Grupa 2b – projekty średnie, wymagające zmian, nierekomendowane do zatwierdzenia, Grupa 3 – projekty o niskiej jakości, do odrzucenia

5

6 Stan prac nad Programem BSR

7 Trzecie posiedzenie Komitetu Programującego (27-28 XI 2012) Decyzje: Zatwierdzenie Strategicznej Analizy Dokumentów; Cele tematyczne: 1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 6. ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami; 7. promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych. Propozycja wdrażania Strategii UE dla RMB w ramach celu tematycznego nr 11 - zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej – będzie dalej analizowana przez WST/IZ. Propozycja włączenia partnerów prywatnych będzie dalej analizowana przez WST/IZ. Druga Programująca Grupa Robocza (5-6 III 2013) Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego

8 1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji: (a)udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy; (b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; (c) wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. Priorytety inwestycyjne dla celu tematycznego nr 1 – propozycja WST

9 (a)udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy: Koordynacja działań mających na celu efektywniejsze wykorzystanie już istniejącej infrastruktury badawczej oraz zharmonizowanie planowania przyszłych inwestycji w RMB; Wzmocnienie interakcji pomiędzy twórcami infrastruktury badawczej a jej użytkownikami; Identyfikacja wyzwań w zarządzaniu infrastrukturą badawczą oraz przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla jej operatorów; Identyfikacja, wymiana i promocja najlepszych praktyk z zakresu zarządzania infrastrukturą badawczą; Stworzenie strategii i planu działań służących efektywnemu wykorzystaniu zasobów infrastruktury badawczej w RMB zgodnych ze wspólnie uzgodnionymi priorytetami regionalnymi; Pilotażowe wdrażanie rozwiązań dla głównych wyzwań społecznych w RMB opartych na wspólnych działaniach badawczych. Przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 1 a – propozycja WST

10 1.Czy działania związane z infrastrukturą badawczą powinny być skupione na sektorach szczególnie istotnych dla RMB? 2.Czy powinny być finansowane działania związane z e-infrastrukturą? 3.Jak dużo uwagi powinno być poświęcone wspieraniu struktury, a jak dużo wytworzeniu wiedzy? 4.Czy Program powinien wspierać inwestycje? Jeśli tak, na jaką skalę, pod jakimi warunkami? 5.Czy realistyczne jest założenie, że projekty będą oddziaływać na organy zarządzające programami finansującymi inwestycje? Dodatkowe pytania dla priorytetu inwestycyjnego nr 1 a

11 (b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację: Udoskonalanie klastrów już istniejących w RMB i tworzenie sieci współpracy na skalę globalną; Stworzenie mechanizmów pomagających dopasować rozwiązania tworzone przez uniwersytety i instytuty badawcze do potrzeb przedsiębiorstw; Wspólne rozwijanie i wprowadzanie na rynek nowych eko-innowacyjnych dóbr, procesów i usług; Wymiana doświadczeń z zakresu tworzenia regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji (smart specialisation); Wymiana doświadczeń w dziedzinie adaptacji istniejących instrumentów finansowych do potrzeb sektora kreatywnego; Działania pilotażowe służące tworzeniu sieci współpracy między kreatywnymi i tradycyjnymi przedsiębiorstwami. Przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 1 b – propozycja WST

12 1.Czy ten priorytet powinien poruszać tematy związane z innowacjami społecznymi? 2.Czy inne sektory, nie ujęte w analizie SWOT, powinny być uwzględnione w przykładowych działaniach? 3.Jak dużo uwagi powinno być poświęcone współpracy z instytucjami spoza RMB? Dodatkowe pytania dla priorytetu inwestycyjnego nr 1 b

13 6. ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami: (a) zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze odpadów w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska; (b) zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska; (c) ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego; (d) ochrona różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu NATURA 2000 i zielonej infrastruktury; (e) działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza. Priorytety inwestycyjne dla celu tematycznego nr 6 – propozycja WST

14 (b) zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska: 1.Zarządzanie sektorem wodnym z uwzględnieniem redukcji ładunków związków biogennych i zmniejszenia zrzutów niebezpiecznych substancji do Morza Bałtyckiego: Wspieranie prawnie wiążących zobowiązań państw regionu do ochrony Morza Bałtyckiego; Ulepszanie systemów monitorowania. 2.Zrównoważony rozwój morski poprzez zintegrowane zarządzanie obszarem morskim, strefami przybrzeżnymi i zasobami morskimi: Działania pilotażowe mające na celu stworzenie planów zarządzania środowiskiem morskim; Działania pilotażowe ułatwiające wdrożenie zaawansowanych technologii morskich dla zrównoważonego eksploatowania zasobów morskich. 3.Ochrona środowiska morskiego i przybrzeżnego przed nagłymi wypadkami poprzez wzmocnienie systemów prewencji i szybkiego reagowania odpowiednich instytucji: Działania ułatwiające integrację przybrzeżnego planowania przestrzennego z planowaniem awaryjnym; Wdrażanie wspólnych transnarodowych systemów monitorowania ryzyka na morzu i tworzenie środków zapobiegawczych. Cele i przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 6 b – propozycja WST

15 1.Czy ten priorytet powinien dotyczyć tylko spraw Morza Bałtyckiego? Inne? Jakie? 2.Czy jeśli Program skupi się na działaniach związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, procesami politycznymi bez uwzględnienia testowania nowych rozwiązań będzie wystarczająca ilość projektów? 3.Czy Program powinien mieć oddzielny priorytet dla tematów związanych z energią? 4.Czy Program powinien uwzględniać tematykę ochrony bioróżnorodności? 5.Czy Program powinien zajmować się integracją rybołówstwa i ochrony przyrody? Dodatkowe pytania dla celu tematycznego nr 6

16 7. promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych (a) wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestowanie w transeuropejską sieć transportową (TEN-T); (b) zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T; (c) rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju; (d) rozwój kompleksowego, wysokiej jakości interoperacyjnego systemu kolejowego. Priorytety inwestycyjne dla celu tematycznego nr 7 – propozycja WST

17 (b) zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Stworzenie organów koordynujących dla regionalnych systemów transportowych, które identyfikowałyby najistotniejsze wąskie gardła i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu połączeń transportowych; Stworzenie pilotażowych intermodalnych połączeń transportowych obejmujących kilka państw RMB; Promocja i stymulacja połączeń transportowych, które nie są oparte jedynie na transporcie drogowym we wschodniej części RMB; Zapewnienie dostępności najbardziej odległych obszarów RMB; Stworzenie planera multimodalnych podróży dla całego RMB; Zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji morskiej. Przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 7b – propozycja WST

18 1.Czy Program może wspierać rozwój i implementację narodowych planów transportowych? 2.Czy mimo politycznego charakteru zagadnienia wprowadzania ułatwień w ruchu granicznym z Rosją i Białorusią powinien on być włączony do Programu? 3.Czy powinien zostać stworzony oddzielny cel dotyczący transportu morskiego i bezpieczeństwa morskiego? 4.Czy jakieś działania związane z transportem powinny zostać wyłączone z tego priorytetu lub inne nieuwzględnione powinny zostać w nim ujęte? Dodatkowe pytania dla priorytetu inwestycyjnego nr 7 b

19 (c) rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju: Zwiększenie efektywności transportu poprzez lepsze planowanie infrastruktury transportowej w skali transnarodowej i sub-regionalnej; Stworzenie planów i strategii mających na celu zmniejszenie zależności sektora transportowego od paliw kopalnych; Wdrażanie działań zgodnych ze strategią czystej żeglugi. Przykładowe działania dla priorytetu inwestycyjnego nr 7c – propozycja WST

20 Warsztaty: 17 kwietnia br. Berlin - 6. ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 24 kwietnia br. Ryga - 7. promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych 25 kwietnia br. Ryga - 1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Wszystkie warsztaty będą składały się z dwóch sesji, w ramach każdej równolegle będzie pracowało 6 grup roboczych. 1. Cele priorytetu 2. Wskaźniki do osiągnięcia celów priorytetu Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego

21 11. zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej Wzmocnienie wdrażania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego poprzez 3 udogodnienia: 1.Seed Money Facility; 2. Capitalisation Facility for flagship projects; 3. Facility to support Priority Area Coordinators and Horizontal Action Leaders Cel tematyczny nr 11 – propozycja WST

22 Seed Money Facility Seed Money Facility (SMF): Kontynuacja SMF obecnie wdrażanego przez Investionsbank Schleswig-Holstein; Środki na przygotowanie projektów zgodnych z Planem Działań Strategii UE dla RMB finansowanych następnie z różnych unijnych i krajowych środków (szczególnie ważne dla projektów inwestycyjnych); Tematyka zgodna z Planem Działań Strategii; Beneficjenci z państwa RMB, w uzasadnionych przypadkach z innych państw (3 partnerów zaangażowanych finansowo), typy partnerów kwalifikowalnych zgodne z ustaleniami Programu BSR; Wielkość budżetu projektów uzgodniona później na podst. doświadczeń obecnego SMF (30-50 tys. EUR, 100tys. EUR); Nabór ciągły, wybór 4 razy w roku; Listy poparcia od właściwych Koordynatorów Obszarów Priorytetowych lub Liderów Akcji Horyzontalnych; Budżet 1,5 MEUR (30-40 projektów).

23 Capitalisation Facility for flagship projects: Cel: kapitalizacja wiedzy i rezultatów zakończonych i trwających projektów flagowych oraz zwiększenie ich widoczności; Instrument może wspierać każdy obszar priorytetowy lub akcję horyzontalną niezależnie od zakresu tematycznego Programu BSR; Min. 3 projekty wdrażane w ramach obszarów priorytetowych lub akcji horyzontalnych angażujące min. 3 partnerów z RMB, typy partnerów kwalifikowalnych zgodne z ustaleniami Programu BSR, partner wiodący; Wielkość budżetu projektu: do 300 tys. EUR, czas trwania: do 18 m.; 1-2 nabory; Listy poparcia od właściwych Koordynatorów Obszarów Priorytetowych lub Liderów Akcji Horyzontalnych; Budżet 2,0 MEUR (8 projektów). Capitalisation Facility for flagship projects

24 Facility to support Priority Area Coordinators and Horizontal Action Leaders: Instrument wspierający bieżącą działalność Koordynatorów Obszarów Priorytetowych i Liderów Akcji Horyzontalnych; Roczny plan działań zatwierdzany przez WST, składany kilkakrotnie w miarę dostępności środków; Zaliczki; Listy poparcia od właściwych Koordynatorów Obszarów Priorytetowych lub Liderów Akcji Horyzontalnych; Budżet będzie zależał od środków Programu. Facility to support Priority Area Coordinators and Horizontal Action Leaders

25 5. promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (a)wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmiany klimatu; (b) promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi. 4. wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach: (a) promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; (b) promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w MŚP; (c) wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym; (d) opracowywanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich poziomach napięcia; (e) promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich. Priorytety inwestycyjne dla celów tematycznych nr 5 i 4

26 Zaangażowanie partnerów prywatnych

27 2009 – rozszerzono katalog beneficjentów kwalifikowalnych o organy ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mające charakteru przemysłowego lub handlowego i posiadające osobowość prawną – bez możliwości ubiegania się o rolę Partnera Wiodącego; NGOs (18% ٭ wszystkich partnerów Programu BSR stanowią partnerzy z finansowaniem prywatnym) Zaangażowanie partnerów prywatnych działających dla zysku: Mogą pełnić rolę organizacji stowarzyszonych bez możliwości otrzymania dofinansowania z EFRR Mogą być zaangażowani jako podwykonawcy, poprzez stowarzyszenia branżowe lub izby handlowe Mogą być zaangażowani i korzystać z osiągnięć projektów jako grupa docelowa lub użytkownicy końcowi ٭stan na X 2012 Partnerzy prywatni w bieżącym Programie BSR

28 Central Europe, North Sea, Norht-West Europe, Alpine Space: partnerzy prywatni działający dla zysku mogą ubiegać się o dofinansowanie. nie odnotowano większych trudności związanych z udziałem partnerów prywatnych; udział partnerów prywatnych był korzystny dla projektów, (największe zaangażowanie w: Central Europe 18%; North Sea/Alpine Space 10%) zastosowano różne rozwiązania, aby zapewnić zgodność z zasadami Pomocy Publicznej Partnerzy prywatni w innych programach transnarodowych

29 1.Zastosowanie rozwiązań obowiązujących w Programie BSR – partnerzy prywatni działający dla zysku poza katalogiem organizacji kwalifikowalnych do dofinansowania 2.Partnerzy prywatni działający dla zysku włączeni do katalogu organizacji kwalifikowalnych do dofinansowania: Tylko partnerzy czy również partnerzy wiodący? Możliwość udziału we wszystkich rodzajach projektów, czy tylko w wybranych? Jakich? Katalog partnerów prywatnych rozszerzony o wszystkich czy tylko określone typy? Jakie? Partnerzy prywatni w Programie BSR

30 ESPON BSR TeMo

31 Nordregio - Nordic Center for Spatial Development, SE Lisbeth Greve Harbo, Ole Damsgaard, Linus Rispling, Gunnar Lindberg Uniwersytet Gdański, PL Jacek Zaucha Aalto University, FI Tomas Hanell RRG Spatial Planning and Geoinformation, DE Carsten Schürmann Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, PL Piotr Rosik Rafał Wiśniewski Tomasz Komornicki BGI Consulting Ltd., LT Inga Bartkeviciute Jonas Jatkauskas Geomedia LLC, EE Rivo Noorkõiv ESPON BSR TeMo Partnerzy projektu:

32 ESPON BSR TeMo Cele projektu: Opracowanie systemu monitoringu regionu Morza Bałtyckiego, Możliwość generowania informacji na temat dynamiki i trendów rozwoju w regionie, Rozwiązanie specyficznych i strategicznie istotnych problemów związanych z regionem Morza Bałtyckiego – zidentyfikowanych w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i przez VASAB LTP., Zobrazowanie procesu spójności terytorialnej, Umożliwienie benchmarkingu regionu Morza Bałtyckiego z innymi europejskimi regionami (makroregionami).

33 ESPON BSR TeMo Zasięg geograficzny projektu Kraj NUTS2NUTS3 BelarusOblasts7Rayons (sNUTS4)118 (130) DenmarkRegioner5Landsdeler11 EstoniaCountry1Groups of Maakond 5 FinlandStoromraden5Landskap20 GermanyRegierungsbezirke8Kreise / kreisfreie Städte 66 LatviaCountry1Regioni6 LithuaniaCountry1Apskritys10 NorwayRegions7Fylker19 PolskaWojewództwa16Podregiony66 RussiaOblasts7Rayons (sNUTS4)123 SwedenRiksomraden8Län21

34 ESPON BSR TeMo Projekt zakłada stworzenia bazy wskaźników (na podstawie dostępnych danych) pozwalających na analizę poziomu rozwoju i zróżnicowania regionu. Kilkadziesiąt wskaźników (nadal trwa sprawdzanie dostępności danych). Na podstawie wyników projektu ESPON INTERCO.

35 Wizualizacja Propozycja: prosta (nieinteraktywna) aplikacja, która byłaby zapisywana i uruchamiana lokalnie na komputerze, jako narzędzie do przeglądania wskaźników Działałaby w sposób zbliżony do strony internetowej, jednak z zasobów lokalnych komputera. Strona główna projektu ESPON BSR TeMo

36 Podstrony grup wskaźników i wskaźników ESPON BSR TeMo

37

38 Kwestie problemowe: Porównywalność danych (Eurostat/Rosja/Białoruś); Mało danych – krótkie szeregi czasowe; Ciągłość projektu; Zakończenie projektu (2014 r.) - zbyt późno, żeby wykorzystać w programowaniu BSR ; Nie wszystkie wskaźniki będą dostępne w ujęciu dynamicznym. ESPON BSR TeMo

39 Program dla Europy Środkowej

40 Stan prac nad Programem dla Europy Środkowej Grupa Robocza (Steering Group; SG) CE powołana w listopadzie 2011 r. Dotychczas 3 posiedzenia SG, kolejne planowane jest na marzec 2013 r. IZ (z upoważnienia SG) zleciła wykonanie terytorialnej analizy społeczno-ekonomicznej obszaru programu konsorcjum ÖIR-Polska Akademia Nauk wyłonionemu w ramach procedury przetargowej: –Konsorcjum przeprowadziło ankietę internetową na temat potrzeb potencjalnych beneficjentów (kwiecień 2012 r.); ankieta on-line w językach narodowych (1600 respondentów) + wywiady telefoniczne z członkami KM; –Krajowy Punkt Kontaktowy zaprosił członków Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych (KK) do udziału w warsztatach synergicznych w Wiedniu; r. materiał pt. "Results of the regional analysis" udostępniony członkom KK celem zaopiniowania; –warsztaty synergiczne (Synergy Workshop), r., Wiedeń - wstępna priorytetyzacja potrzeb w ramach celów tematycznych. Do końca stycznia 2013 r. planuje się zatwierdzenie przez SG raportu z terytorialnej analizy społeczno-ekonomicznej.

41 Stan prac nad Programem dla Europy Środkowej Cele tematyczne r. w Turynie - spotkanie SG; zawężono liczbę celów tematycznych : (1) wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; (6) ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; (7) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; (4) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Ważnymi tematami współpracy będą również: (10) inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; (8) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Wskazane tematy - podstawa prac nad treścią nowego programu operacyjnego.

42 Stan prac nad Programem dla Europy Środkowej Obecna IZ – Miasto Wiedeń – wyraziła wolę kontynuowania zarządzania przyszłym program operacyjnym; aprobata państw członkowskich. Wybrano wykonawcę analizy ex-ante oraz SEA; trwa kontraktacja. Styczeń 2013 r. - procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy do opracowania programu operacyjnego dla Europy Środkowej Krajowe Punkty Kontaktowe - aktywnie włączone w proces konsultacji założeń przygotowywanego programu w poszczególnych krajach; konsultacje na temat ogólnej strategii programu (koncentracji tematycznej i struktury priorytetów) - kwiecień-czerwiec 2013 r.; w Polsce spotkanie informacyjne na temat założeń strategii nowego programu operacyjnego r.

43 INTERREG V C

44 Stan prac nad Programem INTERREG V C Komitet Programowy (KP) - przedstawiciele wszystkich państw UE, Norwegii i Szwajcarii; od listopada 2012 także Chorwacja. Grupa Zadaniowa - 1 przedstawiciel każdego państwa. 2 posiedzenia KP: VI 2012, XI 2012; kolejne planowane jest na koniec lutego Zakres tematyczny przyszłego programu: Polska opowiada się za uwzględnieniem w programie wszystkich celów tematycznych, zgodnie z projektami rozporządzenia; dopuszczamy jednak możliwość zastosowania technicznych środków, które wspomogą realizację projektów w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia współpracy międzyregionalnej (np. specjalne nabory, dodatkowe wsparcie eksperckie itp.).

45 Stan prac nad Programem INTERREG V C Do r. - zgłoszenia instytucji, które chciałyby zarządzać programem; jak dotąd jest jedna oferta - Region Nord Pas de Calais (obecna IZ). Uzgodniono treść ogłoszenia o warunkach zamówienia ewaluacji ex- ante i dokumentu programowego (trwa sprawdzanie dokumentów na gruncie francuskiego prawa). Prawdopodobnie nie będzie konieczne przygotowanie oceny wpływu na środowisko (SEA); IZ poprosi o pisemne potwierdzenie tej informacji.

46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krajowa Grupa Referencyjna ds. Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Warszawa, 20 lutego 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google