Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy

2 PROJEKTY EUROPEJSKIE REALIZOWANE PRZEZ BPS SPO RZL - EFS MF EOG EFRR PO KL Całkowita wartość projektów: zł Dofinansowanie: zł Wkład własny: zł

3 SPORZL - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych ( ) Wartość projektu: zł (dofinansowanie EFS – zł wkład własny – zł) Liczba uczestników: 220 osób Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego OUwPZ poprzez wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, w tym organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom z grup szczególnego ryzyka

4 SPORZL - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Efekty: Warsztaty strategiczne dla 60 osób Napisanie 10 autorskich programów pomostowych Powołanie Zespołu Zadaniowego Przeprowadzenie dla (160 osób) dwóch edycji 4-modułowego szkolenia z zakresu prawa, samorządu terytorialnego, terapii uzależnień i doradztwa zawodowego Napisanie przewodnika Aktywizacja społeczna i Zawodowa Napisanie Strategii Integracji Społecznej i Zawodowej na rzecz osób wykluczonych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem OUwPZ na lata

5 Kontynuacja projektu EFS – OD TERAPII DO ZATRUDNIENIA Budowa zintegrowanego systemu społeczno-zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda realizuje projekt w formie powierzenia przez m.st. Warszawa w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom Wartość projektu – zł Cel projektu zintegrowanie działań instytucji pomocy społecznej i ZOZ/NZOZ szkolenia 16 Asystentów przygotowanie 48 OUwPZ do działań w obszarze ekonomii społecznej i do założenia Spółdzielni Socjalnej

6 PROJEKTY FINANSOWANE Z MF EOG Budowanie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie ( ) Wartość projektu zł (dofinansowanie EOG: ,98 zł wkład własny – ,02 zł) Liczba uczestników: 750 osób (400 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i 350 organizacji pozarządowych) Efekty: - Podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia na poziomie podstawowym, specjalistycznym i zintegrowanym) - Stworzenie zintegrowanego systemu reagowania i współdziałania w sytuacjach przemocy oraz bazy placówek niosących pomoc osobom doznającym przemocy lub jej świadkom - Przeprowadzenie badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz skuteczności działań podejmowanych w tym zakresie w m.st. Warszawa

7 PROJEKTY FINANSOWANE Z MF EOG Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejska politykę społeczną ( ) Wartość projektu – ,00 zł (dofinansowanie EOG: zł wkład własny – zł) Liczba uczestników: 654 osoby Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców, wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie efektywności działań pracowników samorządowych poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób realizujących miejską politykę społeczną. Przeprowadzane są 3 rodzaje szkoleń – specjalistyczne, komputerowe i językowe oraz seminaria z Norwegami, w ramach których zostanie zaprezentowany norweski model realizacji polityki społecznej oraz zostaną wypracowane metody wdrażania dobrych praktyk

8 PARTNERSTWA Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie ( ) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG Wartość projektu – zł (dofinansowanie PO IG: ,70 zł -85% wkład własny – ,30 zł) Cel projektu – zapewnienie dostępu do Internetu dla 2 tysięcy osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie m.st. Warszawy Zadania BPS - przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie uczestników projektu, współpraca z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w zakresie projektu oraz z Generalnym Wykonawcą projektu

9 PARTNERSTWA Profesjonalny pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych ( ) (w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych w ramach Poddziałania ) Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Wartość projektu – zł (dofinansowanie PO KL: zł) Cel projektu - wzmocnienie kadry zatrudnionej w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie, prowadzące do jej profesjonalizacji i lepszego oddziaływania na rzecz klientów

10 PARTNERSTWA Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych ( ) (projekt oczekujący na decyzję o dofinansowanie) Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja projektu umożliwi zakup 935 zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych, niewidzących oraz słabowidzących Wartość projektu – ,58 zł (dofinansowanie PO IG: ,09 zł wkład własny – ,49 zł)

11 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Główny cel Programu: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Program obejmuje wsparcie w obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia W ramach PO KL realizowane są: Projekty systemowe – realizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekty konkursowe – wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową).

12 PRIORYTETY PO KL Priorytety realizowane centralnie: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc techniczna.

13 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI PO KL 6.1 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzeniu warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. 6.2 Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 6.3 Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystanie szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

14 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PO KL 7.1 Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym; poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. 7.2 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. 7.3 Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

15 Obszary priorytetowe wspierane przez PO KL spójne ze strategią społeczną m.st. Warszawy I Poprawa funkcjonowania rodzin wieloproblemowych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - wdrożenie systemu asystenta rodzinnego, rozszerzenie wsparcia dla dzieci i młodzieży poza placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, streetworking II Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, doradztwo, szkolenia III Aktywizacja Zawodowa osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej skierowane do rodzin (pełnych i niepełnych) z dziećmi, przy zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas zajęć aktywizujących rodziców

16 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007 NAZWA JEDNOSTKINAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS BemowoBemowski Program Wspierania Zatrudnienia ,00 OPS Bielany Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,00 OPS Mokotów Program integracji społeczno – zawodowej grup szczególnego ryzyka w Dzielnicy Mokotów ,00 OPS Targówek Młodzieżowa Akademia Umiejętności ,00 Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej ,00 OPS UrsynówMłodzież -Ursynów-Rozwój ,00 OPS Wawer Młodzi, aktywni, atrakcyjni zawodowo – wreszcie potrzebni ,00 Wracam do pracy ,00 OPS Wesoła Program integracji społeczno – zawodowej długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła ,00 Program aktywizacji zawodowej kobiet w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ,00 OPS Włochy Program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Włochy ,00

17 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007 OPS Wola Polska kadra – europejska jakość ,00 Szansa na samodzielność ,00 OPS Żoliborz Projekt Aktywizacji Zawodowej Młodzieży - Żoliborska Akademia Rozwoju ŻAR ,00 Projekt Reintegracji Zawodowej Bezrobotnych Mieszkańców Dzielnicy Żoliborz EFEKT ,00 Warszawskie Centrum Kobiet Trzeci sektor – Twoje miejsce pracy. Program integracji zawodowej młodych kobiet ,00 Skuteczne pomaganie poprzez kształcenie ustawiczne ,00 Urząd Pracy m.st. Warszawy Szansa na powrót – program dla osób długotrwale bezrobotnych ,00 Od stażu do zatrudnienia – program aktywizacji młodzieży ,00 Dla młodzieży – wiedza i przedsiębiorczość ,00 młodzież.pl ,00 Samo- Zatrudnieni ,00 Stacja końcowa: Praca ,00 Zawód - Przedsiębiorca ,00

18 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007 na rzecz polityki społecznej Całkowita wartość zrealizowanych w 2007 roku projektów wyniosła zł, w tym: Dofinansowanie – zł Wkład własny – zł

19 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008 NAZWA JEDNOSTKINAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS BemowoAktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia ,96 OPS Białołęka Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białołęka ,00 OPS Bielany Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ,70 OPS MokotówMokotowski Program Integracji Społecznej ,00 OPS Ochota Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota ,00 OPS Praga PołudnieBądź aktywny w życiu ,94 OPS Praga Północ Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek ,00 OPS Rembertów Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy ,00

20 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008 OPS ŚródmieścieOtwarci na jutro ,00 OPS TargówekAktywny Targówek ,00 OPS UrsusMama aktywna w pracy ,00 OPS UrsynówDobra marka – OPS Ursynów budzi do życia ,00 OPS WawerMałe kroki do sukcesu ,00 OPS Włochy Czas na zmianę - program aktywnej integracji Społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy ,00 OP WolaWola aktywnej integracji ,00 OPS ŻoliborzAktywny Żoliborz ,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności ,00

21 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008 Całkowita wartość zrealizowanych w 2008 roku projektów wyniosła zł, w tym: Dofinansowanie zł Wkład własny zł W projektach wzięło udział 1215 osób

22 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009 NAZWA JEDNOSTKINAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS BemowoAktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia ,00 OPS Białołęka Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,00 OPS Bielany Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ,00 OPS MokotówMokotowski Program Integracji Społecznej ,00 OPS Ochota Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota ,00 OPS Praga PołudnieBądź aktywny w życiu ,00 OPS Praga PółnocZ rodziną mogę więcej ,00 OPS Rembertów Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy ,00 OPS ŚródmieścieOtwarci na jutro ,00

23 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009 OPS TargówekAktywny Targówek ,00 OPS UrsusJa i moja przyszłość ,00 OPS UrsynówDobra marka – OPS Ursynów budzi do życia ,00 OPS WawerMałe kroki do sukcesu II ,00 OPS WesołaAktywni społecznie ,00 OPS Wilanów Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów ,00 OPS Włochy Czas na zmianę - program aktywnej integracji Społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy ,00 OPS WolaWola aktywnej integracji ,00 OPS ŻoliborzAktywny Żoliborz ,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności ,00

24 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009 Całkowita wartość zrealizowanych w 2009 roku projektów wyniosła zł, w tym: Dofinansowanie zł Wkład własny zł W projektach wzięło udział 2450 osób

25 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2010 NAZWA JEDNOSTKI ALOKACJE NA PROJEKTY SYSTEMOWE OPS Bemowo ,00 OPS Białołęka ,00 OPS Bielany ,00 OPS Mokotów ,00 OPS Ochota ,00 OPS Praga Południe ,00 OPS Praga Północ ,00 OPS Rembertów ,00 OPS Śródmieście ,00 OPS Targówek ,00 OPS Ursus ,00 OPS Ursynów ,00 OPS Wawer ,00 OPS Wesoła ,00 OPS Wilanów ,76 OPS Włochy ,00 OPS Wola ,00 OPS Żoliborz ,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ,47

26 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2010 Całkowita wartość planowanych na rok 2010 projektów wynosi ,23 zł, w tym: Dofinansowanie – ,35 zł Wkład własny – ,88 zł

27 ŚRODKI PO KL DLA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Wartość projektów Wkład własny Dofinanso wanie Wartość projektów Wkład własny Dofinanso wanie Wartość projektów Wkład własny Dofinansow anie , , ,35

28 PROJEKTY KONKURSOWE PO KL realizowane przez OPS-y NAZWA JEDNOSTKI NAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS BielanyNowe oblicze pracy socjalnej – OPS Praga PłdKlub Inteligencji Społecznej Pokonać siebie – OPS Praga Płd Dajmy się poznać-aktywizacja społ.-zawodowa os. wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi – OPS Praga Płd Odnajdziemy wspólne drogi –południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów – OPS ŚródmieścieAktywni w pracy – OPS UrsusIntegracja i Edukacja Rozmów z Dzielnicy Ursus – ,58 OPS WawerPejzaż kobiety aktywnej zawodowo OPS Włochy Równe szanse – włochowski program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – OPS ŻoliborzŻoliborz Młodych – WCK Jak nie teraz, to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet – Wartość projektów: zł

29 Dziękuję za uwagę Jolanta J. Pawelczyk, Eurokoordynator w Biurze Polityki Społecznej Magdalena Podgórska


Pobierz ppt "Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google