Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy

2 PROJEKTY EUROPEJSKIE REALIZOWANE PRZEZ BPS SPO RZL - EFS MF EOG EFRR PO KL Całkowita wartość projektów: 48 085 498 zł Dofinansowanie: 39 272 967 zł Wkład własny: 6 812 531 zł

3 SPORZL - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych (12.2005- 11.2007) Wartość projektu: 612 720 zł (dofinansowanie EFS – 490 176 zł wkład własny – 122 544 zł) Liczba uczestników: 220 osób Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego OUwPZ poprzez wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, w tym organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom z grup szczególnego ryzyka

4 SPORZL - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Efekty: Warsztaty strategiczne dla 60 osób Napisanie 10 autorskich programów pomostowych Powołanie Zespołu Zadaniowego Przeprowadzenie dla (160 osób) dwóch edycji 4-modułowego szkolenia z zakresu prawa, samorządu terytorialnego, terapii uzależnień i doradztwa zawodowego Napisanie przewodnika Aktywizacja społeczna i Zawodowa Napisanie Strategii Integracji Społecznej i Zawodowej na rzecz osób wykluczonych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem OUwPZ na lata 2008-2012

5 Kontynuacja projektu EFS – OD TERAPII DO ZATRUDNIENIA Budowa zintegrowanego systemu społeczno-zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia 2009-2012 Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda realizuje projekt w formie powierzenia przez m.st. Warszawa w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom Wartość projektu – 388 070 zł Cel projektu zintegrowanie działań instytucji pomocy społecznej i ZOZ/NZOZ szkolenia 16 Asystentów przygotowanie 48 OUwPZ do działań w obszarze ekonomii społecznej i do założenia Spółdzielni Socjalnej

6 PROJEKTY FINANSOWANE Z MF EOG Budowanie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie (2007-2009) Wartość projektu - 2 980 619 zł (dofinansowanie EOG: 2 533 527,98 zł wkład własny – 447 091,02 zł) Liczba uczestników: 750 osób (400 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i 350 organizacji pozarządowych) Efekty: - Podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia na poziomie podstawowym, specjalistycznym i zintegrowanym) - Stworzenie zintegrowanego systemu reagowania i współdziałania w sytuacjach przemocy oraz bazy placówek niosących pomoc osobom doznającym przemocy lub jej świadkom - Przeprowadzenie badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz skuteczności działań podejmowanych w tym zakresie w m.st. Warszawa

7 PROJEKTY FINANSOWANE Z MF EOG Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejska politykę społeczną (2009-2011) Wartość projektu – 2 610 506,00 zł (dofinansowanie EOG: 2 218 930 zł wkład własny – 391 576 zł) Liczba uczestników: 654 osoby Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców, wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie efektywności działań pracowników samorządowych poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób realizujących miejską politykę społeczną. Przeprowadzane są 3 rodzaje szkoleń – specjalistyczne, komputerowe i językowe oraz seminaria z Norwegami, w ramach których zostanie zaprezentowany norweski model realizacji polityki społecznej oraz zostaną wypracowane metody wdrażania dobrych praktyk

8 PARTNERSTWA Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie (2009 - 2012) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG Wartość projektu – 25 701 202 zł (dofinansowanie PO IG: 21 846 021,70 zł -85% wkład własny – 3 855 180,30 zł) Cel projektu – zapewnienie dostępu do Internetu dla 2 tysięcy osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie m.st. Warszawy Zadania BPS - przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie uczestników projektu, współpraca z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w zakresie projektu oraz z Generalnym Wykonawcą projektu

9 PARTNERSTWA Profesjonalny pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych (2010-2011) (w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych w ramach Poddziałania 7.2.1.) Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Wartość projektu – 484 784 zł (dofinansowanie PO KL: 484 784 zł) Cel projektu - wzmocnienie kadry zatrudnionej w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie, prowadzące do jej profesjonalizacji i lepszego oddziaływania na rzecz klientów

10 PARTNERSTWA Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych (2010-2011) (projekt oczekujący na decyzję o dofinansowanie) Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja projektu umożliwi zakup 935 zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych, niewidzących oraz słabowidzących Wartość projektu – 13 307 596,58 zł (dofinansowanie PO IG: 11 311 457,09 zł wkład własny – 1 996 139,49 zł)

11 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Główny cel Programu: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Program obejmuje wsparcie w obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia W ramach PO KL realizowane są: Projekty systemowe – realizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekty konkursowe – wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową).

12 PRIORYTETY PO KL Priorytety realizowane centralnie: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc techniczna.

13 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI PO KL 6.1 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzeniu warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. 6.2 Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 6.3 Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystanie szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

14 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PO KL 7.1 Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym; poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. 7.2 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. 7.3 Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

15 Obszary priorytetowe wspierane przez PO KL spójne ze strategią społeczną m.st. Warszawy I Poprawa funkcjonowania rodzin wieloproblemowych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - wdrożenie systemu asystenta rodzinnego, rozszerzenie wsparcia dla dzieci i młodzieży poza placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, streetworking II Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, doradztwo, szkolenia III Aktywizacja Zawodowa osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej skierowane do rodzin (pełnych i niepełnych) z dziećmi, przy zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas zajęć aktywizujących rodziców

16 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007 NAZWA JEDNOSTKINAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS BemowoBemowski Program Wspierania Zatrudnienia863 232,00 OPS Bielany Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 909 023,00 OPS Mokotów Program integracji społeczno – zawodowej grup szczególnego ryzyka w Dzielnicy Mokotów 430 220,00 OPS Targówek Młodzieżowa Akademia Umiejętności407 092,00 Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej 492 380,00 OPS UrsynówMłodzież -Ursynów-Rozwój426 706,00 OPS Wawer Młodzi, aktywni, atrakcyjni zawodowo – wreszcie potrzebni153 532,00 Wracam do pracy166 113,00 OPS Wesoła Program integracji społeczno – zawodowej długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła 696 447,00 Program aktywizacji zawodowej kobiet w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 500 155,00 OPS Włochy Program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Włochy 419 800,00

17 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007 OPS Wola Polska kadra – europejska jakość469 450,00 Szansa na samodzielność532 840,00 OPS Żoliborz Projekt Aktywizacji Zawodowej Młodzieży - Żoliborska Akademia Rozwoju ŻAR 71 312,00 Projekt Reintegracji Zawodowej Bezrobotnych Mieszkańców Dzielnicy Żoliborz EFEKT 514 738,00 Warszawskie Centrum Kobiet Trzeci sektor – Twoje miejsce pracy. Program integracji zawodowej młodych kobiet 324 427,00 Skuteczne pomaganie poprzez kształcenie ustawiczne285 584,00 Urząd Pracy m.st. Warszawy Szansa na powrót – program dla osób długotrwale bezrobotnych 976 299,00 Od stażu do zatrudnienia – program aktywizacji młodzieży2 756 608,00 Dla młodzieży – wiedza i przedsiębiorczość8 904 965,00 młodzież.pl4 900 036,00 Samo- Zatrudnieni10 731 844,00 Stacja końcowa: Praca975 266,00 Zawód - Przedsiębiorca5 854 918,00

18 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007 na rzecz polityki społecznej Całkowita wartość zrealizowanych w 2007 roku projektów wyniosła 42 762 987 zł, w tym: Dofinansowanie – 32 894 438 zł Wkład własny – 9 868 549 zł

19 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008 NAZWA JEDNOSTKINAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS BemowoAktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia247 116,96 OPS Białołęka Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białołęka 184 581,00 OPS Bielany Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 544.313,70 OPS MokotówMokotowski Program Integracji Społecznej715 989,00 OPS Ochota Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota 181 269,00 OPS Praga PołudnieBądź aktywny w życiu513 811,94 OPS Praga Północ Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek 421 844,00 OPS Rembertów Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy 108 166,00

20 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008 OPS ŚródmieścieOtwarci na jutro521 345,00 OPS TargówekAktywny Targówek435 282,00 OPS UrsusMama aktywna w pracy173 936,00 OPS UrsynówDobra marka – OPS Ursynów budzi do życia420 149,00 OPS WawerMałe kroki do sukcesu212 074,00 OPS Włochy Czas na zmianę - program aktywnej integracji Społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy 178 946,00 OP WolaWola aktywnej integracji478 429,00 OPS ŻoliborzAktywny Żoliborz159 703,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności2 500 000,00

21 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008 Całkowita wartość zrealizowanych w 2008 roku projektów wyniosła 8 015 692 zł, w tym: Dofinansowanie - 7 174 044 zł Wkład własny - 841 648 zł W projektach wzięło udział 1215 osób

22 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009 NAZWA JEDNOSTKINAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS BemowoAktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia334 900,00 OPS Białołęka Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 250 150,00 OPS Bielany Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 737 660,00 OPS MokotówMokotowski Program Integracji Społecznej970 310,00 OPS Ochota Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota 245 660,00 OPS Praga PołudnieBądź aktywny w życiu686 620,00 OPS Praga PółnocZ rodziną mogę więcej598 000,00 OPS Rembertów Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy 146 590,00 OPS ŚródmieścieOtwarci na jutro706 550,00

23 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009 OPS TargówekAktywny Targówek617 050,00 OPS UrsusJa i moja przyszłość235 750,00 OPS UrsynówDobra marka – OPS Ursynów budzi do życia569 390,00 OPS WawerMałe kroki do sukcesu II256 610,00 OPS WesołaAktywni społecznie146 000,00 OPS Wilanów Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów 60 000,00 OPS Włochy Czas na zmianę - program aktywnej integracji Społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy 216 550,00 OPS WolaWola aktywnej integracji 2009578 900,00 OPS ŻoliborzAktywny Żoliborz252 700,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności10 692 905,00

24 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009 Całkowita wartość zrealizowanych w 2009 roku projektów wyniosła 18 302 295 zł, w tym: Dofinansowanie - 16 380 554 zł Wkład własny - 1 921 741 zł W projektach wzięło udział 2450 osób

25 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2010 NAZWA JEDNOSTKI ALOKACJE NA PROJEKTY SYSTEMOWE OPS Bemowo380 000,00 OPS Białołęka340 000,00 OPS Bielany767 000,00 OPS Mokotów971 000,00 OPS Ochota300 000,00 OPS Praga Południe715 000,00 OPS Praga Północ600 000,00 OPS Rembertów200 000,00 OPS Śródmieście738 000,00 OPS Targówek650 000,00 OPS Ursus280 000,00 OPS Ursynów605 000,00 OPS Wawer300 000,00 OPS Wesoła198 000,00 OPS Wilanów154 567,76 OPS Włochy265 000,00 OPS Wola 615 000,00 OPS Żoliborz 250 000,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie5 956 164,47

26 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2010 Całkowita wartość planowanych na rok 2010 projektów wynosi 14 284 732,23 zł, w tym: Dofinansowanie – 12 784 835,35 zł Wkład własny – 1 499 896,88 zł

27 ŚRODKI PO KL DLA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 200820092010 Wartość projektów Wkład własny Dofinanso wanie Wartość projektów Wkład własny Dofinanso wanie Wartość projektów Wkład własny Dofinansow anie 8 015 692841 6487 174 04418 302 2951 921 74116 380 55414 284 732,231 499 896,8812 784 835,35

28 PROJEKTY KONKURSOWE PO KL realizowane przez OPS-y NAZWA JEDNOSTKI NAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS BielanyNowe oblicze pracy socjalnej – 7.2.1770 962 OPS Praga PłdKlub Inteligencji Społecznej Pokonać siebie – 7.2.1461 282 OPS Praga Płd Dajmy się poznać-aktywizacja społ.-zawodowa os. wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi – 7.2.1 393 444 OPS Praga Płd Odnajdziemy wspólne drogi –południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów – 1.3.1 486 588 OPS ŚródmieścieAktywni w pracy – 6.1.1741 400 OPS UrsusIntegracja i Edukacja Rozmów z Dzielnicy Ursus – 1.3.1751 712,58 OPS WawerPejzaż kobiety aktywnej zawodowo -7.2.1407 010 OPS Włochy Równe szanse – włochowski program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 7.2.1 581 815 OPS ŻoliborzŻoliborz Młodych – 7.2.1144 555 WCK Jak nie teraz, to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet – 7.2.1 496 597 Wartość projektów: 5 235 366 zł

29 Dziękuję za uwagę Jolanta J. Pawelczyk, Eurokoordynator w Biurze Polityki Społecznej Magdalena Podgórska


Pobierz ppt "Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google