Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 O Ś I RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Dzia ł anie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – projekty inwestycyjne schemat A – projekty inwestycyjne Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych

3 Przedstawienie najważniejszych elementów studium wykonalności, w tym w szczególności zasad przeprowadzania analizy finansowej i ekonomicznej projektów dotyczących uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych. CEL PREZENTACJI

4 Omówienie poszczególnych elementów studium wykonalno ś ci – struktura zgodna z wymogami Instytucji Zarz ą dzaj ą cej RPO WP: podstawowe pojęcia, tytuł, streszczenie, przyczyny realizacji, opis projektu, analiza techniczna/technologiczna, uwarunkowania formalno-prawne, analiza instytucjonalna, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiza oddziaływania na środowisko, analiza wrażliwości i ryzyka. PLAN PREZENTACJI

5 - RPO WP 2007 – 2013, - Szczegó ł owym opisem osi priorytetowych RPO WP 2007 – 2013, - Podr ę cznikiem kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2007 – 2013, - Przewodnikiem – Analiza kosztów i korzy ś ci projektów inwestycyjnych (Komisja Europejska DG Polityka Regionalna, Bruksela 2002), - Wytycznymi dotycz ą cymi metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzy ś ci (Dokument roboczy nr 4, Komisja Europejska, DG Polityka Regionalna, Bruksela 08/2006), - Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnie ń zwi ą zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj ą cych dochód,(sygnatura MRR/H/14(2)01/2009, ),www.mrr.gov.pl - Wytycznymi w zakresie post ę powania w sprawie oceny oddzia ł ywania na ś rodowisko dla przedsi ę wzi ęć wspó ł finansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (MRR, 3 czerwca 2008r., - Obowi ą zuj ą cymi przepisami i zasadami rachunkowo ś ci, - Ogólnie przyj ę tymi metodami analiz finansowych i ekonomicznych. Zgodno ść Studium z:

6 Tytuł studium wykonalności powinien być tożsamy z tytułem wniosku o dofinansowanie, jednocześnie oddający charakter projektu i umożliwiający odróżnienie od innych projektów wnioskodawcy. Streszczenie stanowi skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie m. in.: przedmiotu projektu (czego dotyczy inwestycja?), wnioskodawcy, celu, w jakim będzie realizowany, rezultatów i beneficjentów, produktów, przewidywanych nakładów inwestycyjnych, kwoty i poziomu % wnioskowanej dotacji z EFRR, głównych problemów, wykonalności i trwałości, wykonalności technicznej przyjętych rozwiązań, wyników analizy finansowej i ekonomicznej, wniosków z analizy oddziaływania na środowisko. TYTUŁ I STRESZCZENIE

7 Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu (dane nie powinny być starsze niż 2 lata, zaś źródła danych finansowych nie starsze niż 1 rok. ) Identyfikacja problemów beneficjentów projektu (drzewo problemów) PRZYCZYNY REALIZACJI PROJEKTU

8 STUDIUM WYKONALNO Ś CI - WYTYCZNE

9 przedmiot i produkty projektu (wskaźniki produktu), lokalizacja, wskaźniki rezultatu projektu cel projektu, oddziaływania społeczno- gospodarczego, powiązania z innymi projektami, spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) OPIS PROJEKTU

10 Wskaźnik produktu – wynik interwencji w stan aktualny, bezpośredni, materialny efekt, mierzony konkretnymi wartościami fizycznymi. Kluczowe wskaźniki produktu: P Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych ( ha) P Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych ( ha) P. 100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.) PRZEDMIOT I PRODUKTY PROJEKTU

11 Należy podać adres miejscowość oraz nazwę gminy i powiatu oraz numery działek, na którym znajduje się uzbrajany teren. Opis powinien być uzupełniony mapką poglądową przedstawiającą: inwestycję na tle obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, powiązania planowanej inwestycji z siedliskami ludzkimi, zaznaczyć obszar oddziaływania projektu, komunikację z obiektem i powiązania z innymi obiektami uzupełniającymi. LOKALIZACJA

12 Rezultaty charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Kluczowe wskaźniki rezultatu: R.8.1.1Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowywanych terenach [szt.] R.8.1.2Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowywanych terenach [PLN] R.9.2.1Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowywanych terenach [szt.] R.9.2.2Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowywanych terenach [PLN] R.100Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.) WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU

13 Cel (-e) to przyszły stan rzeczy, który jest planowany do osiągnięcia w następstwie podjętych działań. Cel wyraża sens działania, wynikający z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych systemu i jest konkretną odpowiedzią na istniejące potrzeby. Wskaźniki oddziaływania i ramy czasowe ich osiągnięcia. Metoda SMART - Specific (konkretny) – czy cel nie jest ujęty zbyt ogólnie? measurable (mierzalny) – czy można zmierzyć poziom jego osiągnięcia? achievable/available (osiągalny) – czy cel jest wyrażony liczbowo? realistic (realistyczny) – czy cel jest możliwy do osiągnięcia w założonym okresie? timed (określony w czasie) – czy cel jest określony w czasie? CEL RPOJEKTU, ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO, POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI

14 Zgodność z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (działanie 1.4 schemat A) Spójność projektu z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, w tym zwłaszcza z celami strategii rozwoju województwa SPÓJNOŚĆ PROJEKTU Z CELAMI RPO ORAZ Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI/STRATEGICZNYMI

15 opis i ocena wariantów alternatywnych - analiza ilościowa analiza DGC dla każdego wariantu (miar i rezultatu) - analiza jakościowa ( metoda wielokryterialna) trwałość technologiczna ANALIZA TECHNICZNA / TECHNOLOGICZNA PROJEKTU

16 STUDIUM WYKONALNO Ś CI - WYTYCZNE analiza ilościowa analiza DGC dla każdego wariantu (miar i rezultatu) Dynamiczny koszt jednostkowy DGC ( Dynamic Generation Cost ) gdzie: p EE cena za jednostkę miary rezultatu; KI t nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; KE t koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; i stopa dyskontowa; t rok, przyjmuje wartości od 0 do n; EE t miara rezultatu, OPIS I OCENA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH

17 analiza jakościowa ( metoda wielokryterialna) wpływ na ogólny rozwój gospodarczy danego obszaru (np. liczony dwoma wskaźnikami: PKB per capita, stopa bezrobocia), wpływ na wzrost zatrudnienia w sektorze, wpływ na wzrost przeciętnych dochodów w danym sektorze na danym obszarze, wpływ na wzrost produktywności (wydajności pracy) w danym sektorze. OPIS I OCENA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH

18 Zadaniem analizy jest określenie zasadności zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. Czy zaproponowane rozwiązanie jest: - wykonalne pod względem technicznym/technologicznym, - zgodne z najlepszą praktyką, - zgodne z normami prawa/ ochroną środowiska, - optymalne pod względem zaspokojenia popytu interesariuszy, - najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. Analiza techniczna i technologiczna

19 Wybrane technologie budowy elementów infrastruktury – wysoka jako ść i trwa ł o ść otrzymanych produktów ( bez ci ą g ł ych udoskonale ń lub poprawek). Zastosowana technologia – charakter przysz ł o ś ciowy. Trwałość technologiczna

20 uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, zgodność z prawem zamówień publicznych, specyficzne uwarunkowania prawne, UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE

21 charakterystyka wnioskodawcy, partnerzy i opis zasad partnerstwa, opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu, doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, ANALIZA POTENCJAŁU INSTYTUCJALNEGO WNIOSKODAWCY


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google