Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K OSZTY F UNKCJONOWANIA N OWEGO S YSTEMU G OSPODARKI O DPADAMI PO 1 LIPCA 2013 ROKU Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K OSZTY F UNKCJONOWANIA N OWEGO S YSTEMU G OSPODARKI O DPADAMI PO 1 LIPCA 2013 ROKU Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego."— Zapis prezentacji:

1 K OSZTY F UNKCJONOWANIA N OWEGO S YSTEMU G OSPODARKI O DPADAMI PO 1 LIPCA 2013 ROKU Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

2 Dyrektywa ramowa UE 2008/98 Hierarchia postępowania z odpadami (zasada 5 kroków) (art 4): - zapobieganie; - przygotowywanie do ponownego użycia; (nowe) - recykling; - inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna >0,65); spalanie nie jest recyklingiem - unieszkodliwianie.

3 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacją niniejszej Ustawy Sejm nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na każdy samorząd lokalny. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy. Ustawa przewiduje możliwość objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych.

4 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego CEL ZMIANY USTAWY: -objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu danej Gminy systemem odbioru odpadów, -promowanie segregacji odpadów, -utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne, -informowanie mieszkańców gmin o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi, -wyeliminowanie dzikich wysypisk, -ograniczenie zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych.

5 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Stworzenie warunków do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów jakie gmina powinna osiągnąć do 31 grudnia 2020 roku: - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%; - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %. Dodatkowo w 2013 r. wymagane jest spełnienie przez gminy redukcji składowania odpadów ulęgających biodegradacji do 50%, a do roku 2020 redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji do 35%.

6 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

7 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

8

9 Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji Redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji

10 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

11 Gdzie wozimy odpady po 1 lipca 2013 roku ? Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Miasto Łuków jest przypisane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – własność Związku Komunalnego znajdującej się w Adamkach obok Radzynia Podlaskiego (ZZOK Adamki) Data wstąpienia do związku: 21 maja 2009 roku

12 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Koszty Miasta Łuków ponoszone na funkcjonowanie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego 2010 rok – ,15 zł 2011 rok – ,50 zł 2012 rok – ,50 zł 2013 rok – ,50 zł Suma: ,65 zł + koszty w kolejnych latach

13 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Ceny za odbiór śmieci od mieszkańców miast o podobnej wielkości i ilości wytwarzanych odpadów: _________________________________________ Bielawa 12,5 zł / 15 zł RIPOK na miejscu, pojemniki w cenie opłaty, Lubań 15 zł / 19 zł – RIPOK na miejscu, pojemniki i worki we własnym zakresie lub opłata 1,5 od pojemnika Nowy Sącz 10 zł / 13 zł – na miejscu instalacja zastępcza, worki wliczone w opłatę, pojemniki zapewniają mieszkańcy Myszków 8 zł / 16 zł – pojemniki decyzja po rozstrzygnięciu przetargu, Piastów 13 zł / 20 zł, bez wskazania RIPOK 3 instalacje w regionie, pojemniki i worki w cenie opłaty, brak ulgi, Łuków 10 zł / 17 zł RIPOK 35 km, pojemniki i worki w cenie Gmina Łuków 5 zł / 9 zł – RIPOK 35 km, pojemniki zapewniają mieszkańcy ( odbierane tylko odpady suche i szkło)

14 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego ILOŚCI PRZEKAZANYCH NA SKŁADOWISKA ODPADÓW w 2012 roku Łuków Łuków (liczba mieszkańców 30645) ok ton / 212kg/rocznie/mieszkaniec Gmina Łuków Gmina Łuków (liczba mieszkańców 17580) ok. 600 ton / 34kg/rocznie/mieszkaniec Różnice w ilości odbieranych odpadów komunalnych pomiędzy miastem i gminą Łuków wynikają z faktu nieprzekazywania wszystkich frakcji odpadów przez mieszkańców Gminy Łuków do przedsiębiorcy odbierającego odpady. Źródło: WIOŚ

15 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW w 2012 roku na terenie Miasta Łuków odbieranych przez PUiIK Zmieszane odpady komunalne: 5 016,8 Mg (opłata w Adamkach 280,80 zł/tona) Odpady ulegające biodegradacji: 154,6 Mg (opłata w Adamkach 259,20 zł/tona) Opakowania za szkła: 225,1 Mg (opłata w Adamkach 81,00 zł/tona) Opakowania z papieru i tektury : 195,2 Mg (opłata w Adamkach 81,00 zł/tona) Opakowania z tworzyw sztucznych: 93,5 Mg (opłata w Adamkach 81,00 zł/tona)

16 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Na koszty funkcjonowania STAREGO systemu składają się następujące pozycje: ______________________________________________ Koszty zbiórki i transportu odpadów na ul. Świderską Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku - w tym opłata za korzystanie ze środowiska (umieszczenie odpadów na składowisku) do Urzędu Marszałkowskiego 272,10 zł/Mg Dzierżawa pojemników

17 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Na koszty funkcjonowania NOWEGO systemu składają się następujące pozycje: ______________________________________________ Koszty zbiórki i transportu odpadów Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku - w tym opłata za korzystanie ze środowiska (umieszczenie odpadów na składowisku) do Urzędu Marszałkowskiego 272,10 zł/Mg Koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK Koszty administracyjne systemu Koszty PSZOK Koszty zakupu pojemników i worków

18 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Elementy składowe ceny za wywóz odpadów ______________________________________________ Szacunkowy koszt odbioru i transportu odpadów do RIPOK (w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki)i na ul. Świderską: 2013 – zł (od do ) 2014 – zł 2015 – zł 5,20 zł/os./mies.

19 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Elementy składowe ceny za wywóz odpadów ______________________________________________ Szacunkowy koszt zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów w RIPOK 2013 rok – zł ton odpadów zmieszanych x 280 zł brutto = zł 2014 rok – zł ton odpadów zmieszanych x 280 zł brutto = zł 2015 rok – zł ton odpadów zmieszanych x 280 zł brutto = zł 3,35 zł/os./mies.

20 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Elementy składowe ceny za wywóz odpadów ______________________________________________ Szacunkowy koszty funkcjonowania PSZOK 2013 – zł Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, gruz, niebezpieczne substancje Przystosowanie funkcjonującej sortowni do potrzeb PSZOK tj. utwardzenie placu, bodowa wiaty, pojemniki na odpady niebezpieczne. 0,96 zł/os./mies.

21 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Elementy składowe ceny za wywóz odpadów ______________________________________________ Koszty administracyjne systemu: 2013 – zł Koszty administracyjne czyli: - zapewnienie obsługi księgowej i egzekucyjnej systemu - zakup oprogramowania do obsługi systemu - zakup sprzętu komputerowego - materiały biurowe. 0,49 zł/os./mies.

22 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Suma kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 roku ______________________________________________ Odbiór i transport odpadów do RIPOK (w tym pojemniki i worki) - 5,20 zł Koszty zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów w RIPOK - 3,35 zł Koszty funkcjonowania PSZOK - 0,96 zł Koszty administracyjne systemu - 0,49 zł ________________________ suma kosztów: 10,00 zł* * Przy założeniu 100% ściągalności opłaty za odpady od mieszkańców * 10 zł dla rodzin do 3 osób

23 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Koszty jakie obecnie ponosi rodzina 5 osobowa zamieszkująca w zasobach ŁSM ______________________________________________ W 2009 roku stawka za odpady komunalne w ŁSM wynosiła: 7,40 zł za osobę Obecna stawka za odpady komunalne – 8,05 zł / osoba 5 x 8,05 zł = 40,25 zł miesięcznie Stawka należna po wejściu w życie uchwały o obniżce dla rodzin wieloosobowych za segregowane odpady komunalne 3 x 10,00zł = 30,00 zł 1 x 5,00zł = 5,00 zł 1 x 3,00zł = 3,00 zł _____________________ Suma kosztów: 38,00 zł miesięcznie

24 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Koszty jakie poniesie 4 osobowa rodzina z zastosowaniem ulgi 3 x 10 zł = 30 zł 1 x 5 zł = 5 zł ________________________________________________________________________________ 8,75 zł na osobę Suma: 35 zł tj. 8,75 zł na osobę Koszty jakie poniesie 5 osobowa rodzina z zastosowaniem ulgi 3 x 10 zł = 30 zł 1 x 5 zł = 5 zł 1 x 3 zł = 3 zł _____________________________________________________________________________ 7,60 zł na osobę Suma: 38 zł tj. 7,60 zł na osobę 6 osobowa rodzina: 6,83 zł na osobę

25 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Zabudowa jednorodzinna ulga Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2013 roku Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2014 roku Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2015 roku Łączna kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu 10 zł za osobę ulga 50% 4 osoba tj. 5 zł, 5 i następna 70% tj. 3,00 zł , , ,00

26 Wydział Finansowy STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW Dochody budżetu miasta wg stanu na 31 marca 2013 r. stanowią kwotę: zł Zadłużenie miasta na dzień 31 marca 2013 roku: zł co stanowi 47,90 % planowanych dochodów

27 Wydział Finansowy STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW Wydatki związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek, Średnio w ostatnich latach wyniosły: zł rocznie

28 Wydział Finansowy STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW Największy wpływ na kwotę zadłużenia miało zaciągnięcie kredytów: W roku 2009: zł W roku 2010: zł W latach 2012 – 2013 nie były zaciągane kredyty zwiększające zadłużenie miasta.

29 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową Miasta Łuków, nie ma możliwości dofinansowania zadania gospodarka odpadami

30 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Przed przystąpieniem do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego były prowadzone działania związane z utworzeniem RIPOK na terenie powiatu łukowskiego – bezskuteczne. Konsekwencja – przystąpienie do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego Wraz z przystąpieniem do ZKG Powiatu Radzyńskiego nie włączono do zadania budowy RIPOK rekultywacji składowiska przy ul. Świderskiej. Konsekwencja – zł szacunkowy koszt rekultywacji składowiska. Sfinansowanie ze składek gmin członkowskich (w tym Miasta Łuków) rekultywacji starego składowiska Radzynia Podlaskiego

31 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Pomimo członkostwa w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Radzyńskiego ponosimy takie same jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych jak gminy spoza związku.

32 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Analiza finansowo-ekonomiczna została opracowana przy współpracy z dr inż. Pawłem Szyszkowskim - pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, eksperta z dziedziny gospodarki odpadami, współautora podręczników z zakresu gospodarowania odpadami oraz współautora Polityki Ekologicznej Państwa (w części dotyczącej odpadów) oraz licznych prac z tego zakresu dla gospodarki oraz samorządów (w tym planów gospodarki odpadami szczebla wojewódzkiego w tym Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego).

33 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Dziękujemy za uwagę. kontakt:


Pobierz ppt "K OSZTY F UNKCJONOWANIA N OWEGO S YSTEMU G OSPODARKI O DPADAMI PO 1 LIPCA 2013 ROKU Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google