Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K OSZTY F UNKCJONOWANIA N OWEGO S YSTEMU G OSPODARKI O DPADAMI PO 1 LIPCA 2013 ROKU Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K OSZTY F UNKCJONOWANIA N OWEGO S YSTEMU G OSPODARKI O DPADAMI PO 1 LIPCA 2013 ROKU Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego."— Zapis prezentacji:

1 K OSZTY F UNKCJONOWANIA N OWEGO S YSTEMU G OSPODARKI O DPADAMI PO 1 LIPCA 2013 ROKU Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

2 Dyrektywa ramowa UE 2008/98 Hierarchia postępowania z odpadami (zasada 5 kroków) (art 4): - zapobieganie; - przygotowywanie do ponownego użycia; (nowe) - recykling; - inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna >0,65); spalanie nie jest recyklingiem - unieszkodliwianie.

3 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacją niniejszej Ustawy Sejm nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na każdy samorząd lokalny. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy. Ustawa przewiduje możliwość objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych.

4 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego CEL ZMIANY USTAWY: -objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu danej Gminy systemem odbioru odpadów, -promowanie segregacji odpadów, -utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne, -informowanie mieszkańców gmin o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi, -wyeliminowanie dzikich wysypisk, -ograniczenie zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych.

5 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Stworzenie warunków do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów jakie gmina powinna osiągnąć do 31 grudnia 2020 roku: - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%; - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %. Dodatkowo w 2013 r. wymagane jest spełnienie przez gminy redukcji składowania odpadów ulęgających biodegradacji do 50%, a do roku 2020 redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji do 35%.

6 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 201220132014201520162017201820192020 Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 101214161820304050 Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 303638404245506570

7 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

8

9 Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji 201220132014201520162017201820192020 Redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji 7050 45 40 35

10 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

11 Gdzie wozimy odpady po 1 lipca 2013 roku ? Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Miasto Łuków jest przypisane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – własność Związku Komunalnego znajdującej się w Adamkach obok Radzynia Podlaskiego (ZZOK Adamki) Data wstąpienia do związku: 21 maja 2009 roku

12 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Koszty Miasta Łuków ponoszone na funkcjonowanie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego 2010 rok – 57.570,15 zł 2011 rok – 264.511,50 zł 2012 rok – 264.511,50 zł 2013 rok – 202.273,50 zł --------------------------- Suma: 788.866,65 zł + koszty w kolejnych latach

13 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Ceny za odbiór śmieci od mieszkańców miast o podobnej wielkości i ilości wytwarzanych odpadów: _________________________________________ Bielawa 12,5 zł / 15 zł RIPOK na miejscu, pojemniki w cenie opłaty, Lubań 15 zł / 19 zł – RIPOK na miejscu, pojemniki i worki we własnym zakresie lub opłata 1,5 od pojemnika Nowy Sącz 10 zł / 13 zł – na miejscu instalacja zastępcza, worki wliczone w opłatę, pojemniki zapewniają mieszkańcy Myszków 8 zł / 16 zł – pojemniki decyzja po rozstrzygnięciu przetargu, Piastów 13 zł / 20 zł, bez wskazania RIPOK 3 instalacje w regionie, pojemniki i worki w cenie opłaty, brak ulgi, Łuków 10 zł / 17 zł RIPOK 35 km, pojemniki i worki w cenie Gmina Łuków 5 zł / 9 zł – RIPOK 35 km, pojemniki zapewniają mieszkańcy ( odbierane tylko odpady suche i szkło)

14 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego ILOŚCI PRZEKAZANYCH NA SKŁADOWISKA ODPADÓW w 2012 roku Łuków Łuków (liczba mieszkańców 30645) ok. 6500 ton / 212kg/rocznie/mieszkaniec Gmina Łuków Gmina Łuków (liczba mieszkańców 17580) ok. 600 ton / 34kg/rocznie/mieszkaniec Różnice w ilości odbieranych odpadów komunalnych pomiędzy miastem i gminą Łuków wynikają z faktu nieprzekazywania wszystkich frakcji odpadów przez mieszkańców Gminy Łuków do przedsiębiorcy odbierającego odpady. Źródło: WIOŚ

15 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW w 2012 roku na terenie Miasta Łuków odbieranych przez PUiIK Zmieszane odpady komunalne: 5 016,8 Mg (opłata w Adamkach 280,80 zł/tona) Odpady ulegające biodegradacji: 154,6 Mg (opłata w Adamkach 259,20 zł/tona) Opakowania za szkła: 225,1 Mg (opłata w Adamkach 81,00 zł/tona) Opakowania z papieru i tektury : 195,2 Mg (opłata w Adamkach 81,00 zł/tona) Opakowania z tworzyw sztucznych: 93,5 Mg (opłata w Adamkach 81,00 zł/tona)

16 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Na koszty funkcjonowania STAREGO systemu składają się następujące pozycje: ______________________________________________ Koszty zbiórki i transportu odpadów na ul. Świderską Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku - w tym opłata za korzystanie ze środowiska (umieszczenie odpadów na składowisku) do Urzędu Marszałkowskiego 272,10 zł/Mg Dzierżawa pojemników

17 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Na koszty funkcjonowania NOWEGO systemu składają się następujące pozycje: ______________________________________________ Koszty zbiórki i transportu odpadów Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku - w tym opłata za korzystanie ze środowiska (umieszczenie odpadów na składowisku) do Urzędu Marszałkowskiego 272,10 zł/Mg Koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK Koszty administracyjne systemu Koszty PSZOK Koszty zakupu pojemników i worków

18 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Elementy składowe ceny za wywóz odpadów ______________________________________________ Szacunkowy koszt odbioru i transportu odpadów do RIPOK (w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki)i na ul. Świderską: 2013 – 957.000 zł (od 01.07.2013 do 31.12.2013) 2014 – 1.914.000 zł 2015 – 1.914.000 zł 5,20 zł/os./mies.

19 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Elementy składowe ceny za wywóz odpadów ______________________________________________ Szacunkowy koszt zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów w RIPOK 2013 rok – 616.000 zł 2.200 ton odpadów zmieszanych x 280 zł brutto = 616.000 zł 2014 rok – 1.232.000 zł 4.400 ton odpadów zmieszanych x 280 zł brutto = 1.232.000 zł 2015 rok – 1.232.000 zł 4.400 ton odpadów zmieszanych x 280 zł brutto = 1.232.000 zł 3,35 zł/os./mies.

20 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Elementy składowe ceny za wywóz odpadów ______________________________________________ Szacunkowy koszty funkcjonowania PSZOK 2013 – 175.000 zł Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, gruz, niebezpieczne substancje Przystosowanie funkcjonującej sortowni do potrzeb PSZOK tj. utwardzenie placu, bodowa wiaty, pojemniki na odpady niebezpieczne. 0,96 zł/os./mies.

21 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Elementy składowe ceny za wywóz odpadów ______________________________________________ Koszty administracyjne systemu: 2013 – 91.000 zł Koszty administracyjne czyli: - zapewnienie obsługi księgowej i egzekucyjnej systemu - zakup oprogramowania do obsługi systemu - zakup sprzętu komputerowego - materiały biurowe. 0,49 zł/os./mies.

22 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Suma kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 roku ______________________________________________ Odbiór i transport odpadów do RIPOK (w tym pojemniki i worki) - 5,20 zł Koszty zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów w RIPOK - 3,35 zł Koszty funkcjonowania PSZOK - 0,96 zł Koszty administracyjne systemu - 0,49 zł ________________________ suma kosztów: 10,00 zł* * Przy założeniu 100% ściągalności opłaty za odpady od mieszkańców * 10 zł dla rodzin do 3 osób

23 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Koszty jakie obecnie ponosi rodzina 5 osobowa zamieszkująca w zasobach ŁSM ______________________________________________ W 2009 roku stawka za odpady komunalne w ŁSM wynosiła: 7,40 zł za osobę Obecna stawka za odpady komunalne – 8,05 zł / osoba 5 x 8,05 zł = 40,25 zł miesięcznie Stawka należna po wejściu w życie uchwały o obniżce dla rodzin wieloosobowych za segregowane odpady komunalne 3 x 10,00zł = 30,00 zł 1 x 5,00zł = 5,00 zł 1 x 3,00zł = 3,00 zł _____________________ Suma kosztów: 38,00 zł miesięcznie

24 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Koszty jakie poniesie 4 osobowa rodzina z zastosowaniem ulgi 3 x 10 zł = 30 zł 1 x 5 zł = 5 zł ________________________________________________________________________________ 8,75 zł na osobę Suma: 35 zł tj. 8,75 zł na osobę Koszty jakie poniesie 5 osobowa rodzina z zastosowaniem ulgi 3 x 10 zł = 30 zł 1 x 5 zł = 5 zł 1 x 3 zł = 3 zł _____________________________________________________________________________ 7,60 zł na osobę Suma: 38 zł tj. 7,60 zł na osobę 6 osobowa rodzina: 6,83 zł na osobę

25 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Zabudowa jednorodzinna ulga Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2013 roku Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2014 roku Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2015 roku Łączna kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu 10 zł za osobę ulga 50% 4 osoba tj. 5 zł, 5 i następna 70% tj. 3,00 zł 380 004,00760 008,00 1 900 020,00

26 Wydział Finansowy STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW Dochody budżetu miasta wg stanu na 31 marca 2013 r. stanowią kwotę: 75.411.731 zł Zadłużenie miasta na dzień 31 marca 2013 roku: 36.151.500 zł co stanowi 47,90 % planowanych dochodów

27 Wydział Finansowy STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW Wydatki związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek, Średnio w ostatnich latach wyniosły: 2.000.000 zł rocznie

28 Wydział Finansowy STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW Największy wpływ na kwotę zadłużenia miało zaciągnięcie kredytów: W roku 2009: 12.000.000zł W roku 2010: 19.400.000zł W latach 2012 – 2013 nie były zaciągane kredyty zwiększające zadłużenie miasta.

29 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową Miasta Łuków, nie ma możliwości dofinansowania zadania gospodarka odpadami

30 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Przed przystąpieniem do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego były prowadzone działania związane z utworzeniem RIPOK na terenie powiatu łukowskiego – bezskuteczne. Konsekwencja – przystąpienie do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego Wraz z przystąpieniem do ZKG Powiatu Radzyńskiego nie włączono do zadania budowy RIPOK rekultywacji składowiska przy ul. Świderskiej. Konsekwencja –5.200.000zł szacunkowy koszt rekultywacji składowiska. Sfinansowanie ze składek gmin członkowskich (w tym Miasta Łuków) rekultywacji starego składowiska Radzynia Podlaskiego

31 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Pomimo członkostwa w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Radzyńskiego ponosimy takie same jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych jak gminy spoza związku.

32 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Analiza finansowo-ekonomiczna została opracowana przy współpracy z dr inż. Pawłem Szyszkowskim - pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, eksperta z dziedziny gospodarki odpadami, współautora podręczników z zakresu gospodarowania odpadami oraz współautora Polityki Ekologicznej Państwa (w części dotyczącej odpadów) oraz licznych prac z tego zakresu dla gospodarki oraz samorządów (w tym planów gospodarki odpadami szczebla wojewódzkiego w tym Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego).

33 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Dziękujemy za uwagę. kontakt: gko@um.lukow.pl


Pobierz ppt "K OSZTY F UNKCJONOWANIA N OWEGO S YSTEMU G OSPODARKI O DPADAMI PO 1 LIPCA 2013 ROKU Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google