Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM Gospodarowania ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIELCU mielec,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM Gospodarowania ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIELCU mielec,"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM Gospodarowania ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIELCU mielec, 07.03.2013

2 Podstawowe pojęcia Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, gospodarka odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami, gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów.

3 ? DOTYCHCZASOWE ZASADY UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW Kryterium wyboru firmy: cena za odbiór odpadów uzależniona od wielkości pojemnika ? FIRMA WYWOZOWA DZIKIE WYSYPISKO SKŁADOWISKO

4 GMINY PRZEJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY KOMUNALNE
NOWE ZASADY GMINY PRZEJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY KOMUNALNE

5 NOWE ZASADY Założenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wyeliminowanie przypadków unikania opłat przez mieszkańców), upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów, wyeliminowanie nielegalnych, dzikich wysypisk odpadów (zmniejszenie zaśmiecenia lasów, terenów rekreacyjnych), skuteczny monitoring postępowania z odpadami komunalnymi, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie.

6 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
NOWE ZASADY GMINA PRZETARG WYBÓR WYKONAWCY ODBIÓR ODPADÓW WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DEKLARACJA

7 NOWE ZASADY „DROGA ODPADÓW”
ODPADY SELEKTYWNE ODPADY ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE - SORTOWANIE - KOMPOSTOWANIE - LINIE DEMONTAŻU - LINIE ROZDRABNIANIA I FRAKCJONOWANIA - UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH INSTALACJE ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA METODAMI TERMICZNYMI, MECHANICZNO BIOLOGICZNYMI SKŁADOWISKO SPRZEDAŻ: ENERGIA CIEPLNA, ODPADY OPAKOWANIOWE, KOMPOST, INNE

8 Gminy są obowiązane Do dnia 31 grudnia 2020 osiągnąć
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % Do dnia 31 grudnia 2020 osiągnąć do 16 lipca 2013 r. - nie więcej niż 50% całkowitej masy biodegradowalnych odpadów komunalnych przekazywanych do składowania* do 16 lipca 2020 r. – nie więcej niż 35% całkowitej masy biodegradowalnych odpadów komunalnych przekazywanych do składowania* * stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

9 REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
północny centralny zachodni wschodni południowo-zachodni południowo-wschodni MIELEC

10 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Kogo dotyczą zmiany?? WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH SYSTEMEM OBJĘCI BĘDĄ

11 OPŁATA „ODPADOWA” PRZESŁANKI DO USTALENIA WYSOKOŚCI STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LICZBA MIESZKAŃCÓW os. ZABUDOWA JEDNORODZINNA os. ZABUDOWA WIELORODZINNA os. ILOŚĆ WYTWORZONYCH ODPADÓW 24 555,10 Mg KOSZT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ok 13 mln zł NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE ok 9,4 mln zł NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ok 3,6 mln zł

12 OPŁATA „ODPADOWA”

13 OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi JAK LICZYĆ OPŁATĘ??
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH STANOWI ILOCZYN: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzchni lokalu mieszkalnego - ORAZ USTALONEJ STAWKI OPŁATY od gospodarstwa domowego OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI JEST NIŻSZA W PRZYPADKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW !!

14 Uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Mielcu
Uchwała w sprawie: przejęcia obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

15 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej mielec
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

16 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej mielec
Regulamin określa: Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości oraz terenach służących do użytku publicznego. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

17 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej mielec
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

18 Uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Mielcu
Uchwała w sprawie: przejęcia obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

19 METODA - nieruchomości zamieszkałe
METODA : LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn: ORAZ LICZBY MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ STAWKI OPŁATY

20 STAWKA - nieruchomości zamieszkałe
Stawka opłaty wynosi odpowiednio: za każdą z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 13,90 zł/osobę/miesiąc za każdą czwartą i kolejną osobę zamieszkałą na danej 11,52 zł/osobę/miesiąc

21 STAWKA - nieruchomości zamieszkałe
Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób SELEKTYWNY stawka opłaty wynosi odpowiednio: za każdą z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 12,90 zł/osobę/miesiąc za każdą czwartą i kolejną osobę zamieszkałą na danej 10,52 zł/osobę/miesiąc

22 STAWKA - nieruchomości zamieszkałe
STAWKI WYLICZONE ZGODNIE Z SUGESTIĄ KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PRZY 50 % OBNIŻENIU OPŁATY DLA RODZIN WIELOOSOBOWYCH: Stawka opłaty wynosi odpowiednio: za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 14,00 zł/osobę/miesiąc za każdą piątą i kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 7,50 zł/osobę/miesiąc

23 STAWKA - nieruchomości zamieszkałe
STAWKI WYLICZONE ZGODNIE Z SUGESTIĄ KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PRZY 50 % OBNIŻENIU OPŁATY DLA RODZIN WIELOOSOBOWYCH: Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób SELEKTYWNY stawka opłaty wynosi odpowiednio: za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 13,00 zł/osobę/miesiąc za każdą piątą i kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 6,50 zł/osobę/miesiąc

24 METODA - nieruchomości niezamieszkałe
Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn: ORAZ LICZBY POJEMNIKÓW (w skali miesiąca) STAWKI OPŁATY

25 STAWKA - nieruchomości niezamieszkałe
Stawka opłaty za pojemnik wynosi odpowiednio: Lp Pojemnik Stawka dla „segregujących” Stawka dla „niesegregujących” 1. 80 l 9,52 zł 11,95 zł 2. 120 l 11,00 zł 13,69 zł 3. 240 l 22,00 zł 27,38 zł 4. 1100 l 101,66 zł 126,43 zł 5. 6000 l 548,09 zł 682,14 zł

26 Uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Mielcu
Uchwała w sprawie: przejęcia obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

27 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pok. nr. 14. Terminy składania deklaracji: - do dnia r. – pierwsza deklaracja; - do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; - do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możliwość złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

28 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Składowe deklaracji: Punkty od A do D.4 – informacje identyfikacyjne. Punkt E – wybór sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (mający wpływ na wysokość stawki). Punkt E.1 – obliczenie stawki dla nieruchomości zamieszkałych. Punkt E.2 – obliczenie stawki dla nieruchomości niezamieszkałych. Punkt E.1 oraz E.2 – obliczenie stawki dla nieruchomości „mieszanych”. Punkt E.3 – wskazanie kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poz. 44).

29 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Punkt F – kopia dotychczas zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Punkt G – oświadczenie i podpis składającego deklarację. Pouczenie. Punkt H – adnotacje urzędowe. Objaśnienia.

30 Uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Mielcu
Uchwała w sprawie: przejęcia obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

31 TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ, TRYB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłata wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 15 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r.

32 Uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Mielcu
Uchwała w sprawie: przejęcia obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

33 Sposób i zakres świadczenia usług
W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą wszystkie zebrane odpady komunalne.

34 Sposób i zakres świadczenia usług
2. Zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest w podziale na: ODPADY BEZPOŚREDNIO ODBIERANE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ODPADY ODBIERANE W PNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ODPADY ODBIERANE Z POLETEK EKOLOGICZNYCH

35 Sposób i zakres świadczenia usług
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE PAPIER I TEKTURA TWORZYWA SZTUCZNE OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE ODPADY WIELKOGABARYTOWE ZUŻYTE OPONY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY BEZPOŚREDNIO ODBIERANE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

36 Sposób i zakres świadczenia usług
PAPIER I TEKTURA TWORZYWA SZTUCZNE OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE ODPADY WIELKOGABARYTOWE ZUŻYTE OPONY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI TEKSTYLIA METALE KOMUNALNE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY ODBIERANE W PSZOK

37 Sposób i zakres świadczenia usług
PAPIER I TEKTURA TWORZYWA SZTUCZNE OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE ODPADY ODBIERANE Z POLETEK EKOLOGICZNYCH

38 Sposób i zakres świadczenia usług
3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Mielec przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej w Mielcu. Pojemność pojemników na odpady komunalne będzie nie większa niż minimalna pojemność wynikająca z Regulaminu, przy jednoczesnym uwzględnieniu średnich wskaźników wytwarzania odpadów.

39 SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
4. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych „u źródła”: Rodzaj odpadu Rodzaje nieruchomości Zabudowane budynkami mieszkalnymi: Niezamieszkałe jednorodzinnymi wielorodzinnymi Odpady niesegregowane nie rzadziej niż 1x/tydzień nie rzadziej niż 2x/tydzień Odpady segregowane 1x/miesiąc 1x/tydzień Odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż 2x/roku - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Opony

40 SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
Odpady odbierane w PSZOK należy dostarczać w godzinach i na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym przedmiotowego punktu – adres punktu i godziny otwarcia zostaną podane do publicznej wiadomości. Poletka ekologiczne opróżniane będę według potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Odpady odbierane w PSZOK i z poletek ekologicznych dostarczane będą samodzielnie przez właścicieli nieruchomości.

41 SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
5. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Selektywnie zbierane odpady komunalne tj.: baterie i akumulatory, świetlówki, farby, tusze, lakiery itp., zużyte, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, mogą być przekazywane do innych niż PSZOK i poletka ekologiczne punktów (szczegółowe informacje dostępne będą na stronie

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYSTEM Gospodarowania ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIELCU mielec,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google