Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świat się zmienia – śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świat się zmienia – śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński."— Zapis prezentacji:

1 Świat się zmienia – śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

2 Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.

3 nie będziemy musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów oraz podpisywać umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Będzie to obowiązkiem gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w drodze przetargu firmą, będziemy uiszczać do gminy ujednoliconą, stałą, wyznaczoną w drodze uchwały stawkę za odbiór odpadów. Dla osób, które będą zbierać odpady selektywnie, tj. sortować osobno papier, plastik, szkło, opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji opłata ta będzie niższa, w celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości w I połowie 2013r. złoży do gminy DEKLARACJĘ, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia i miejscu złożenia deklaracji.

4 gmina będzie miała obowiązek zapewnić właściwe, ekologiczne zagospodarowanie odebranych od mieszkańców odpadów oraz umożliwić selektywne zbieranie odpadów (np. ułatwić dostęp do pojemników do selektywnej zbiorki, ustawić większą ilość pojemników, itp.) gmina zorganizuje punkty selektywnego zbierania odpadów dając wreszcie możliwość nieodpłatnego pozbycia się np. starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niepotrzebnych mebli, przeterminowanych leków czy zużytych baterii i żarówek w sposób zgodny z prawem i przyjazny środowisku, każda osoba posiadająca dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinna pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013r.

5 zwolnienie z konieczności podpisywania umowy z przedsiębiorcami wywożącymi odpady, zrobi to za nas gmina, - wprowadzenie opłaty z jednolitą, wyznaczoną w drodze uchwały, ryczałtową stawką i objęcie nią wszystkich właścieli nieruchomości, - gmina zorganizuje bardziej skuteczny system selektywnej zbiórki odpadów i zapewni punkty zbiórki odpadów problemowych - dzięki temu zmniejszy się ilość odpadów wyrzucanych na dziko i zniknie powód do spalania odpadów w piecach domowych

6 Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina może w drodze uchwały postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Gmina tworzyć bedzie punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina ustanowi selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomaterialowe oraz odpady komunalne ulęgające biodegradacji) Gmina sprawować bedzie nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

7 Gmina prowadzić bedzie działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym udostępni na stronie internetowej urzędu gminy informacje w tym zakresie. Składowiska przestana być najważniejszymi instalacjami przyjmującymi odpady. W pierwszej kolejności odpady zmieszane trafiać będą do instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów lub instalacji termicznej.

8 Za usługi wywozu odpadów realizowane przez firmę wybraną przez GMINĘ, mieszkańcy będą płacić tzw. podatek śmieciowej. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania podatku śmieciowego określa Rada Gminy. (określa też wzór deklaracji o wysokości podatku śmieciowego, którą składa właściciel nieruchomości, przy czym wzór powinien zawierać objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do tytułu wykonawczego) Rada Gminy ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, uwzględniając: - liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, - ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, - przypadki nieregularnego wytwarzania odpadów komunalnych,

9 Tworzywa sztuczne Metale Szkło Opakowania wielomateriałowe Papier Odpady ulegające biodegradacji biodegradacji, W Regulaminie utrzymania czystości i porządku GMINA wskazuje dodatkowo konieczność selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

10 Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r.: poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo (ok. 60-70 kg/Mk) ; poziom recyklingu odpadów budowlanych 2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Ustawa z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2011/152, 897) Fot. proGEO

11 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]: 2012r. – 10 2013 r.- 15 2014 r. – 20 2015r.- 25 Gmina, które nie osiągnie poziomów recyklingu i ograniczenie bioodpadów podlega karze pieniężnej

12 12 ograniczyć masę odpadów ulegających biodegradacji Art. 3c. 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo, 2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Art. 9z. 2. Gmina, która nie wykonuje obowiązku – podlega karze pieniężnej. fot. proGEO

13 13 Dopuszczalne poziomy składowania odpadów [%] masowe wskaźniki dla 1995 r.: dla terenów miast – 155 kg na mieszkańca na rok dla terenów wiejskich – 47 kg na mieszkańca na rok 2012 r.2013 r.2014 r.2015 r. 2016 r. 2017 r.2018 r.2019 r.2020 r. 705049474543413935

14 Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120.000 mieszkańców, obejmujący: Sortowanie oraz kompostowanie odpadów biodegradowalnych Składowisko Termiczne przekształcanie odpadów razem lub osobno

15 15 Rupieciarnia w Stalowej Woli, fot. proGEO Wybudowanie i eksploatacja punktów selektywnego zbierania odp. kom. PSZOK w Szadółkach, Gdańsk, fot. proGEO

16 PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) - PUNKTY DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW (PDGO) 16 Rys. VafabMiljö

17 17 w gminach: strumień odpadów zmieszanych do MBP (ZT) - nie na składowiska zamykanie i rekultywacja składowisk gminnych rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach/regionach: wybudowanie sieci stacji przeładunkowych budowa i eksploatacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki budowa i eksploatacja kompostowni dla bioodpadów z selektywnej zbiórki w tym odnawialnych źródeł energii (zakaz wytwarzania frakcji 191209)w RIPOK: rozbudowa i modernizacja ZZO - wykorzystywanie efektywnych i nowoczesnych technologii, Zakład fermentacji w Valladolid (Hiszpania), foto proGEO foto proGEO

18 Do 1 lipca aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Do 31. 12.2012 Gminy podejmą potrzebne uchwały 1 lipca 2013 uchwały wchodzą w życie Gminy pobierają opłaty od właścicieli nieruchomości

19 19 foto proGEO na podstawie:

20 Dziękuję za uwagę Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica Email: krukowska@zielonaakcja.plkrukowska@zielonaakcja.pl czabajska@zielonaakcja.pl www.edukacjaodpadowa.pl www.zielonaakcja.plwww.zielonaakcja.pl, tel. 076 862 94 30 w. 22, fax. 076 721 24 96 Fundacja Ekorozwoju monika@fer.pl Tel. 71 3430849


Pobierz ppt "Świat się zmienia – śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google