Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań na rok 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań na rok 2011."— Zapis prezentacji:

1 Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań na rok 2011

2 Poddziałanie 6.1.2 Typ konkursu: Otwarty Planowana alokacja: 2.000.000,00 PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

3 Szczegółowe kryteria wyboru projektów: 1. Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. 2. Realizacja projektu rozpoczyna się w roku 2011. Kryteria strategiczne: BRAK

4 Poddziałanie 6.1.3 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2011 r. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu: Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia: szkoleniami, stażami, przygotowaniem zawodowym dorosłych, pracami interwencyjnymi, wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy, przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej.

5 Okres realizacji projektu: 01.2011 – 12.2011 Kwota alokacji : 22 900 000 zł Kryteria dostępu: 1.Grupę docelową w projekcie stanowią: w co najmniej 10 % osoby w wieku powyżej 50 roku życia, w co najmniej 15 % osoby poniżej 25 roku życia i w co najmniej 20 % długotrwale bezrobotne. 2. W przypadku projektów adresowanych do osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%, dla osób w wieku 15-24 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%, dla osób w wieku 50-64 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%.

6 3. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji | co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). 4. Co najmniej 40 % uczestników projektu objętych zostanie dodatkowo Indywidualnym Planem Działania.

7 Poddziałanie 8.1.1 Konkurs: A.1 Typ konkursu: Zamknięty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi.

8 Kryteria strategiczne: 1. Odbiorcami szkoleń są wyłącznie (100%) kadra zarządzająca i pracownicy zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. WAGA 10 2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z wyższą uczelnią. WAGA 10 3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne. WAGA 10 4. Zaproponowane w ramach projektu szkolenia dotyczyć będą wyłącznie nowych technologii, w tym określonych w Strategii Europa 2020. WAGA 10

9 Konkursu: A.2 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1.Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych). Kryteria strategiczne: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku powyżej 50 roku życia. WAGA 10 2. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. WAGA 10 3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne. WAGA 10 4. Szkolenia dotyczyć będą wyłącznie następujących obszarów (co najmniej jednego): energetyka odnawialna, ochrona środowiska, wykorzystanie nowych technologii – w tym określonych w Strategii Europa 2020. WAGA 10

10 Poddziałanie 8.1.2 Konkursu: A.1 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu : Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). Kryteria strategiczne: 1. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa). WAGA 20

11 Konkursu: A.2 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu : 1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie: szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, a także wybrane działania spośród następujących: staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

12 1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 2. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, 3. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu. 2. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Kryteria strategiczne: Projekt, poza szkoleniami zawodowymi oraz poradnictwem zawodowym i poradnictwem psychologicznym, zawiera co najmniej dwie formy wsparcia przewidziane w SzOP jako fakultatywne. WAGA 20

13 Poddziałanie 8.1.3 Konkursu: A.1 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 2. Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity. Kryteria strategiczne: 1. Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i prywatnego. WAGA 2 2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy partnerami społecznymi wymienionymi w SzOP (dopuszcza się partnerstwa związków pracodawców ze związkami pracodawców, związków pracodawców ze związkami zawodowymi oraz związków zawodowych ze związkami zawodowymi). WAGA 20

14 PROJEKTY INNOWACYJNE – PRIORYTET VI Typ konkursu: Zamknięty Planowana alokacja: 11.350.000 PLN Planowany termin ogłoszenia konkursu: IV kw. Temat : Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

15 Kryteria dostępu: 1.Grupę docelową odbiorców stanowią osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 2.Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 3.Realizacja projektu rozpoczyna się w 2011. 4.Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. 5.W przypadku realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym wartość komponentu ponadnarodowego nie może przekroczyć 30% wartości projektu. 6.Minimalna wartość projektu wynosi 500.000 zł. 7.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 8.Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.

16 Kryteria strategiczne: Grupę docelową odbiorców są wyłącznie kobiety wchodzące oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci WAGA 10 Grupą docelową odbiorców są wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia. WAGA 10 Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym. WAGA 10

17 PROJEKTY INNOWACYJNE - PRIORYTET VIII: Typ konkursu: Zamknięty Planowana alokacja: 7.000.000 PLN Planowany termin ogłoszenia konkursu: IV kw Temat : Metody i mechanizmy zapewnienia udziału w podwyższaniu kwalifikacji w formach pozaszkolnych pracowników przedsiębiorstw nieposiadających wykształcenia ponadgimnazjalnego / pracowników przedsiębiorstw z zasadniczym wykształceniem zawodowym. Kryteria strategiczne: Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowymWAGA40 PKT.

18 Dziękuję za uwagę. Anna Lizis


Pobierz ppt "Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań na rok 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google