Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany w ramach priorytetu: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Programu Osłonowego MPIPS:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany w ramach priorytetu: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Programu Osłonowego MPIPS:"— Zapis prezentacji:

1 projekt realizowany w ramach priorytetu: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Programu Osłonowego MPIPS: WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1

2 2 Celem projektu było wsparcie rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, ofiar, sprawców i świadków przemocy, poprzez podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie skali występowania przemocy w rodzinie oraz minimalizacja negatywnych skutków tego zjawiska. Wyznaczony cel chcieliśmy osiągnąć poprzez objęcie wytypowanych 10 rodzin zagrożonych przemocą, szeroko rozumianym wsparciem specjalistycznym, m.in. poprzez pracę w terenie pedagoga środowiskowego, psychologa, mediatora rodzinnego, kursu samoobrony i asertywności WENDO skierowanym do kobiet – ofiar przemocy, uczestnictwo dzieci w obozie terapeutyczno- wypoczynkowym. W celu zwiększenia poziomu świadomości wśród młodzieży gimnazjalnej na temat przemocy, zorganizowano konkurs plastyczny z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, którego finałem był wydrukowany i rozpowszechniony w gimnazjach na terenie powiatu węgorzewskiego plakat Przemocy mówimy NIE przedstawiający nagrodzone prace finalistów konkursu. Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte, przy czym udało się objąć wsparciem większą liczbę rodzin niż początkowo planowano. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

3 33 Kolonia profilaktyczno-wypoczynkowa z elementami żeglarstwa dla 20 dzieci w wieku 7-13 lat w Przerwankach. Na zakończenie kolonii, każdy z uczestników otrzymał dyplom pamiątkowy, płytę ze zdjęciami oraz wyprawkę szkolną. Realizowany przy współpracy z Hufcem Węgorzewo ZHP. Koszt ,-zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

4 444 Kurs samoobrony psychicznej i fizycznej WenDo Uczestniczyło w nim 12 kobiet – ofiar przemocy, wytypowanych na podstawie zgłoszeń Niebieskich kart oraz źródeł własnych. Kurs odbył się w dniach: października 2011 roku. Szkolenie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem warsztatowych form pracy (interaktywnie, w oparciu o własne doświadczenia uczestniczek). Kurs prowadziła trenerka z Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie Koszt 3.400,-zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

5 5555 Konkurs plastyczny: w ramach realizacji tego zadania, zespół interdyscyplinarny odwiedził Gimnazjum w Radziejach, Więckach, Pozezdrzu, Węgorzewie i Specjalistyczny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, prezentując warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym, podczas krótkiego spotkania z młodzieżą na temat przemocy. Mimo zakrojonych na szeroką skalę działań promocyjnych, na konkurs wpłynęło tylko 30 prac z czego: 6 prac z gimnazjum w Pozezdrzu i w Węgorzewie oraz 24 prac z Gimnazjum przy SOSW. Biorąc pod uwagę czasochłonność, pomysłowość i staranność wykonania prac, komisja w składzie: Dyrektor PCPR, 2 pracowników PCPR oraz 2 członków Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego wytypowała 4 prace do nagrody głównej (plecaki), których autorami było 3 uczniów z SOSW. Koszt: 2.500,- zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

6 6666 Poradnictwo specjalistyczne realizowano w 5-cio miesięcznym okresie realizacji projektu. Świadczone było w formie dyżurów, wyjazdów w teren, a także terapii grupowych n/w specjalistów: 1. Psycholog 2. Mediator rodzinny 3. Pedagog środowiskowy Ogólny koszt zatrudnienia kadry nieetatowej wyniósł ,-zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

7 Psycholog W trakcie 54 godzin swojej pracy objął wsparciem w formie: konsultacji, terapii i badań psychologicznych łącznie 18 rodzin, z którymi spotkał się 41 razy podczas 22 dyżurów (+ 1 sesja wyjazdowa). Mediator rodzinny W trakcie 33h (składających się z 2 dyżurów i 11 wyjazdów) pracy mediatora, wsparciem objęto, łącznie 5 rodzin. Przeważały sytuacje konfliktowe między pokoleniami (relacje matka – dorosłe dzieci), wśród których trzy rodziny wymagały kontynuacji działań mediatora przez 3 m-ce. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

8 88888 Pedagog środowiskowy Regularnym wsparciem objęto, w formie wizyt domowych, spotkań indywidualnych i terapii grupowej, łącznie 30 rodzin. W ciągu 118 godzin pracy – (w tym 20 godzin w m-cach X-XII obejmowało terapię grupową - grupa wsparcia ofiar przemocy, w której uczestniczyło regularnie od 3 do 5 kobiet), odbyło się 67 wyjazdów/spotkań. Pedagog środowiskowy, poza bezpośrednim wsparciem, służył pomocą w pisaniu pism urzędowych, pozwów sądowych, wskazywał możliwości ochrony prawnej ofiar przemocy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

9 Dwadzieścioro dzieci uczestniczących w koloniach profilaktyczno- wypoczynkowych nauczyło się: na czym polega zdrowy tryb życia, różne dyscypliny sportowe, jak aktywnie spędzać czas, jak współdziałać grupie, pomagać słabszym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KOLONIA TERAPEUTYCZNO-WYPOCZYNKOWA W PRZERWANKACH

10 10 KOLONIA TERAPEUTYCZNO-WYPOCZYNKOWA W PRZERWANKACH Dzięki zajęciom psychologiczno-edukacyjno-terapeutycznym nastąpiło wzmocnienie motywacji dziecka do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie postaw moralnych i społecznych (wytrwałości, systematyczności, szacunku, zachowania się w sytuacji sukcesu i porażki). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

11 11 Uczestnicy zajęć zapoznali się również z kulturą regionu i tradycją. Elementami dodatkowymi realizowanymi podczas kolonii była: nauka żeglarstwa starszych dzieci na łodziach Optymist, poszerzenie wiedzy na temat Prezydencji Polski w Radzie UE. Dodatkową atrakcją była całodzienna wycieczka krajoznawcza, w programie której znalazło się: zwiedzanie Giżycka, twierdzy Boyen, wioski indiańskiej, rejs statkiem, zabawy w wesołym miasteczku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

12 12 Rejs statkiem 12 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

13 13 Twierdza Boyen 13 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

14 14 Wioska indiańska 14 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

15 15 Wesołe miasteczko 15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

16 16 Wartością dodaną są nawiązane przyjaźnie z rówieśnikami, dzieci nabrały większej pewności siebie, posiadły wiele nowych umiejętności sportowych, jak i społecznych. W wielu przypadkach był to pierwszy w życiu dzieci wyjazd wakacyjny. Uczestnictwo w kolonii przyczyniło się do rozwoju zainteresowań i uzdolnień ruchowych dzieci. Pobyt na koloniach stał się jedyną szansą dla niektórych dzieci, uczestniczenia w poczuciu bezpieczeństwa, w atrakcyjnym, wolnym od trosk i smutków życiu. 16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

17 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KURS SAMOOBRONY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ WenDo WenDo w wolnym tłumaczeniu znaczy " droga kobiet". Powstało ponad 35 lat temu w Kanadzie, obecnie trenuje się WenDo w Ameryce Płn. i w Europie. Uczestniczki na warsztatach uczą się jak w każdej sytuacji przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy jak reagować w sytuacji zagrożenia i napaści, a przede wszystkim jak nie dopuścić do agresji. Od innych szkół samoobrony WenDo różni się między innymi tym, że wielkie znaczenie przywiązuje się do asertywności oraz kwestii pracy z psychicznymi podstawami samoobrony. Poznając własne granice, uczymy się szanować granice innych ludzi.

18 18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KURS SAMOOBRONY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ WenDo Podczas kursu, 12 kobiet – ofiar przemocy nabyło umiejętności skutecznej samoobrony fizycznej, psychicznej i słownej, wzmocniło poczucie własnej wartości i pewności siebie, nauczyło się radzić sobie ze strachem, nabyło umiejętności przekazywania spójnego komunikatu mowy ciała i komunikatu werbalnego.

19 19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KURS SAMOOBRONY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ WenDo Szczególny nacisk podczas zajęć położono na uzyskanie przez uczestniczki umiejętności określania, wyczuwania i szanowania własnych granic oraz umiejętności podejmowania szybkich decyzji, adekwatnych do sytuacji.

20 20 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KURS SAMOOBRONY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ WenDo Co najważniejsze kobiety uczestniczące w kursie WenDo – uświadomiły sobie, że nie są same z problemem przemocy, że należy o tym rozmawiać, szukać pomocy, uwierzyły we własne możliwości, pogłębiły odpowiedzialność za samą siebie, uświadomiły sobie własne motywacje, poznały zastosowanie podstawowych technik samoobrony fizycznej, słownej i psychicznej, nauczyły się asertywnego wyrażania swoich myśli i uczuć. Wszystkie uczestniczki otrzymały również materiały dotyczące przemocy w rodzinie, gdzie szukać pomocy, jaka ochrona prawna przysługuje ofiarom przemocy.

21 21 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KURS SAMOOBRONY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ WenDo O tym jak wiele dało uczestnictwo w warsztatach świadczą wypowiedzi kobiet w ankietach: Wiem, że mogę zapobiec przemocy stosowanej przez mojego partnera na mnie i nie raz na moich dzieciach. Mam świadomość swojej siły, której mi brakowało, chciałabym jeszcze raz uczestniczyć w takim kursie, wiem że rozmowa z osobą, która mnie rozumie i mam podobne problemy, jest ważna. chcę, a nie próbuję, pewność siebie, przełamanie własnych lęków i pokonanie deski własną pięścią czuję się pewniejsza siebie, nauczyłam się samoobrony

22 22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KURS SAMOOBRONY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ WenDo wyniosłam: chwyty, które ułatwią mi samoobronę, moc fizyczną i psychiczną, opanowanie, czuję się dobrze, ponieważ dowiedziałam się, że mogę coś zrobić, spotkanie było wspaniałe, oderwałam się od rzeczywistości pozytywne myślenie, nabranie pewności siebie, uwierzenie we własne siły jestem pewna siebie, wolna, wiedząc, że mogę poradzić sobie z każdym problemem, wiem, że jestem silniejsza psychicznie i fizycznie – dam radę!

23 23 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KURS SAMOOBRONY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ WenDo

24 24 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KURS SAMOOBRONY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ WenDo W trakcie warsztatów, kobiety poznały się wzajemnie i razem chętniej uczestniczyły w późniejszych spotkaniach grupy wsparcia prowadzonej przez pedagoga środowiskowego. Trzy kobiety postanowiły aktywniej poszukać pracy i uniezależnić się od sprawcy przemocy, składając aplikację do projektu UE oferującego bezpłatne szkolenia zawodowe.

25 25 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KONKURS PLASTYCZNY Działania związane z rozpropagowaniem idei Przemocy mówimy – NIE, spotkania w szkołach i ogłoszenie konkursu z nagrodami - znacznie podwyższyły poziom świadomości młodzieży gimnazjalnej na temat zjawiska przemocy, w domu, w szkole w najbliższym środowisku.

26 26 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KONKURS PLASTYCZNY Spośród przesłanych prac, wytypowano 4 rysunki do nagrody głównej (plecaki), których autorami było 3 uczniów z SOSW. Dodatkowe nagrody dzieci otrzymały od Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, z którą PCPR ściśle współpracował przy realizacji powyższego zadania.

27 27 Wydrukowano 200 sztuk plakatów (w rozmiarze 59 cm x 84 cm), przedstawiających nagrodzone prace. Plakaty zostały rozwieszone we wszystkich gimnazjach na terenie powiatu węgorzewskiego. 27 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie KONKURS PLASTYCZNY

28 28 Specjaliści łącznie wypracowali 205 godzin, podczas 103 dyżurów/wyjazdów, odbyło się 121 spotkań indywidualnych i grupowych i objęli wsparciem łącznie 133 osób/rodzin. Z rodzin objętych wsparciem pedagoga środowiskowego, 5 sprawców uczestniczyło w programie korekcyjno- edukacyjnym PARTNER, a 9 kobiet uczestniczyło w kursie WenDo. Część osób obecnie kontynuuje terapię psychologiczną w ramach Powiatowo-Gminnego Punktu Interwencji Kryzysowej. 28 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie PRACA SPECJALISTÓW: PEDAGOGA ŚRODOWISKOWEGO, PSCYHOLOGA I MEDIATORA RODZINNEGO

29 29 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie Uczestnicy projektu nabrali zaufania do służb społecznych, pozbyli się strachu przed zgłaszaniem problemów i wstydu przed środowiskiem. Sprawozdania z działań specjalistów pozwoliło na lepsze poznanie problemów środowiska dotkniętego zjawiskiem przemocy i pozwoli na lepsze planowanie skuteczniejszych działań w przyszłości. PRACA SPECJALISTÓW: PEDAGOGA ŚRODOWISKOWEGO, PSCYHOLOGA I MEDIATORA RODZINNEGO

30 30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie W wyniku działań projektowych nastąpiło: dogłębniejsze poznanie zjawiska przemocy na terenie powiatu węgorzewskiego, co pozwoli na świadczenie pełniejszej, kompleksowej pomocy, ograniczenie występowania zjawiska przemocy domowej w powiecie węgorzewskim o czym świadczy brak kolejnych zgłoszeń interwencji policji z rodzin objętych wsparciem, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia własnej wartości u ofiar przemocy oraz zapobieganie dalszej patologii rodzin, podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, zwłaszcza wśród młodzieży gimnazjalnej, polepszenie koordynacji działań osób, instytucji i służb działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w miejscu zamieszkania i najbliższym otoczeniu.

31 31 Uzyskane dofinansowanie umożliwiło realizację większości zadań przewidzianych w projekcie. Pozwoliło objąć wsparciem bezpośrednio: 20 dzieci w wieku 7-13 lat pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (obóz), 12 kobiet – ofiar przemocy (WenDo), ponadto kompleksowo objęto opieką psychologa, mediatora rodzinnego i pedagoga środowiskowego łącznie 50 rodzin, podczas 205 godzin pracy tych specjalistów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

32 32 Ponadto organizacja konkursu Przemocy mówimy NIE w gimnazjach na terenie powiatu węgorzewskiego znacznie podniosła świadomość młodzieży na temat zjawiska przemocy, zarówno w domu, jak i w szkole. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło znacznie poszerzyć zakres prowadzonej przez PCPR działalności i objąć bardziej kompleksowym wsparciem większą liczbę rodzin. Regularna praca przez te kilka miesięcy realizacji projektu, daje szansę na skuteczne wyjście ofiar przemocy z patologicznej sytuacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

33 33 Oczywistym jest fakt, iż konieczne jest kontynuowanie działań w latach kolejnych, by efekty osiągnięte przy realizacji omawianego projektu nie poszły na marne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

34 34 Dziękuję za uwagę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie


Pobierz ppt "Projekt realizowany w ramach priorytetu: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Programu Osłonowego MPIPS:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google