Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość grudzień 2004 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość grudzień 2004 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość grudzień 2004 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

2 Sprawozdawczość w ramach ZPORR Podstawy prawne: l rozdział 7 i 8 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o NPR (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) l rozporządzenie MGiP z dn. 1 lipca 2004 r. ws. przyjęcia ZPORR 2004 -2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745) l rozporządzenie MGiP z dn. 26 lipca 2004 r. ws. przyjęcia UZPORR 2004 -2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051) l rozdział 2 rozporządzenia MGiP z dn. 22 września 2004 r. ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR… (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) l rozporządzenie MGiP w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych ramach ZPORR

3 Rola Urzędu Wojewódzkiego w procesie monitorowania jako Instytucji Pośredniczącej: monitorowanie rzeczowego i finansowego przebiegu realizacji komponentu regionalnego ZPORR weryfikacja raportów monitorujących sporządzanych przez Instytucje Wdrażające i Beneficjentów, sporządzenie raportów z wdrażania komponentu regionalnego ZPORR, przekazywanie raportów z wdrażania komponentu regionalnego do rozpatrzenia, oceny i zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego przekazywanie raportów do Instytucji Zarządzającej i innym podmiotom wskazanym w rozporządzeniuprzekazywanie raportów do Instytucji Zarządzającej i innym podmiotom wskazanym w rozporządzeniu wprowadzanie danych do systemu SIMIK.wprowadzanie danych do systemu SIMIK. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

4 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego w systemie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pełni funkcję nadzorczą, gwarantując skuteczność i jakość realizacji programu. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

5 Skład Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego instytucji zarządzającej programami objętymi kontraktem właściwych ministrów ze względu na rodzaje działalności objęte programem, którzy nie pełnią funkcji instytucji zarządzającej programem, Instytucji wdrażających w ramach programów objętych kontraktem, Wojewody Zarządu województwa zainteresowanych współdziałaniem w efektywnej realizacji kontraktu, znajdujących się na obszarze województwa: a) jednostek samorządu terytorialnego reprezentujący gminy, powiaty i miasta będące siedzibami wojewódzkich władz samorządowych b) partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych W skład Komitetu Monitorującego zgodnie z ustawą o NPR wchodzą przedstawiciele:

6 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Monitoring: proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretacji danych opisujących postęp i efekty programu (monitoring rzeczowy i finansowy) przy pomocy odpowiednich wskaźników, spełnia m.in.rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach, biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

7 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Przedmiot monitoringu: przedsięwzięcia realizowane na poziomach projektu, działania i programu finansowanego z EFRR, przedsięwzięcia realizowane na poziomach projektu, działania i programu finansowanego z EFS. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

8 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Instrumenty monitoringu: raporty okresowe, roczne i końcowe, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania, wnioski aplikacyjne, umowa finansowania, System Informatyczny, Monitorowania i Kontroli Funduszy Strukturalnych (SIMIK). Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

9 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Raporty: Poziomy: ProgramuProgramu Programu w województwieProgramu w województwie DziałaniaDziałania ProjektProjektCzęstotliwość: okresowe- kwartalneokresowe- kwartalne roczneroczne końcowekońcowe Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

10 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Raporty: Zawartość: aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu z wyszczególnieniem najważniejszych zadań, które faktycznie zostały zrealizowane w okresie do którego odnosi się raport, a także zadań niezrealizowanych oraz planowanych na następny okres sprawozdawczy, postęp realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu mierzonego wskaźnikami ustalonymi w Uzupełnieniu Programu i umowie dofinansowania, postęp finansowy projektu wg źródeł finansowania za okres sprawozdawczy, kosztów kwalifikowanych i prognozy wydatków na następny okres sprawozdawczy Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

11 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Raporty: Zawartość c.d.: działania podjęte w celu zagwarantowania zgodności realizowanego projektu/działania/programu z zasadami polityk wspólnotowych (udzielanie zamówień publicznych, polityka ochrony środowiska, polityka równości szans, polityka społeczeństwa informacyjnego, pomoc publiczna), wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu/działania/programu ocena systemu wdrażania projektu/działania/programu rekomendacje dla dalszej realizacji projektu w ramach działania/ programu Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

12 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Wskaźniki monitorowania: Produkt - rzeczowe efekty działalności. Liczone w jednostkach materialnych np. długość nowo wybudowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji, ilość firm które otrzymały pomoc, Rezultat - bezpośredni i natychmiastowy efekt wynikający z wdrożenia programu. Może przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni itp.) Oddziaływanie - konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów np. liczba miejsc pracy powstałych po realizacji projektu Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

13 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Częstotliwość pomiaru wskaźników monitoringowych : Częstotliwość pomiaru wskaźników monitoringowych : Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

14 Terminy - sprawozdania okresowe P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 10 dk do 25 dk (7 dk IF) do 40 dk (10 dk IF) ٧ KM KW P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.)

15 Terminy - sprawozdania roczne Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 25 dk do 50 dk do 15 marca ٧ KM KW

16 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Terminy - sprawozdania końcowe * licząc od zakończenia realizacji projektu/ działania/ programu P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 25 dk* do 50 dk* do 75 dk* ٧ KM KW

17 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. M.J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn 3 piętro Sekretariat tel: (89) 52 – 32 – 438 e-mail: fundusze@uw.olsztyn.plfundusze@uw.olsztyn.pl www.uw.olsztyn.pl Sekretariat Podkomitetu Monitorującego tel.(89) 52-32-759, (89) 52-32-471 e-mail: igorska@uw.olsztyn.pl,igorska@uw.olsztyn.pl violetag@uw.olsztyn.pl

18 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Inne użyteczne adresy Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - www.zporr.mgpis.gov.pl www.zporr.mgpis.gov.pl Fundusze Strukturalne – www.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Ministerstwo Finansów – www.mf.gov.plwww.mf.gov.pl

19 Dziękuję Państwu za uwagę Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi


Pobierz ppt "Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość grudzień 2004 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google