Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Nieprawidłowości w ZPORR – przypadki nadużyć, obszary ryzyka, działania Instytucji Zarządzającej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Nieprawidłowości w ZPORR – przypadki nadużyć, obszary ryzyka, działania Instytucji Zarządzającej."— Zapis prezentacji:

1 1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Nieprawidłowości w ZPORR – przypadki nadużyć, obszary ryzyka, działania Instytucji Zarządzającej – podsumowanie. Instytucja Zarządzająca ZPORR 29 października 2008r.

2 2 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego System przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR: Instytucja Wdrażająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej/ Departament Ochrony Interesów Finansowych UE

3 3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w celu usprawnienia systemu przekazywania informacji nt. nieprawidłowości: - opracowano Procedurę przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR na podstawie wystąpienia pokontrolnego NIK, - opracowano Procedurę przekazywania informacji o nieprawidłowościach opracowanych na podstawie wyników kontroli II stopnia przeprowadzanej przez Urzędy Kontroli Skarbowej,

4 4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego -opracowano Procedurę postępowania w sprawach OLAF dot. ZPORR, -IZ ZPORR zaleciła stworzenie i prowadzenie przez IPoś bazy nieprawidłowości, jakie wystąpiły w danym województwie – w celu lepszego monitorowania procesu ich usuwania,

5 5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego -IPoś zostały zobowiązane do organizowania spotkań z IW w każdym województwie na temat nieprawidłowości oraz przekazywania protokołów z tych spotkań do IZ ZPORR, -IZ ZPORR pomiędzy okresami raportowania o nieprawidłowościach wysyła pisma do IPoś/IW z zaleceniami oraz uwagami co do prawidłowego raportowania o nieprawidłowościach.

6 6 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego W celu poprawy jakości i skuteczności kontroli IZ ZPORR opracowała i systematycznie aktualizuje wytyczne w zakresie: -przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu, -kontroli stosowania przepisów dot. zamówień publicznych, -kontroli w zakresie udzielania pomocy publicznej.

7 7 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Szkolenia i spotkania w sprawie oszustw oraz nadużyć finansowych: W związku z problemami zgłaszanymi przez IW/IPoś dot. nieprawidłowości i raportowania, IZ ZPORR organizuje od 2006.r cykliczne spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w województwach. Celem spotkań jest usprawnienie systemu przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR, wymiana doświadczeń i wiedzy nt. przypadków oszustw i nadużyć finansowych.

8 8 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego W związku z koniecznością wzmocnienia kontroli w obszarze kwalifikowalności podatku VAT, IZ ZPORR przygotowała wspólnie z Ministerstwem Finansów cykl 2-dniowych szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz Urzędów Kontroli Skarbowej, które odbyły się w styczniu 2008r.

9 9 Ilość nieprawidłowości od I kwartału 2007r. do II kwartału 2008r.

10 10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1. Ryzyka – zamówienia publiczne: Refundacja wydatków poniesionych niezgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych: 1. Niewłaściwy wybór trybu (niekonkurencyjny), 2. Aneksowanie umowy niezgodnie z ustawą Pzp, 3. Nieuprawnione dzielenie zamówienia na kilka mniejszych w celu ominięcia progu lub niektórych przepisów ustawy Pzp, 4. Zatajenie związków kapitałowych i osobowych z dostawcą, 5. Zawarcie umowy bez posiadanego pozwolenia na budowę i opracowanej dokumentacji projektowej. 6.Udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Pzp, pomimo że Beneficjent był do tego zobowiązany.

11 11 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2. Ryzyka – wniosek o płatność Refundacja wydatków na podstawie fałszywych dokumentów lub nieprawdziwych oświadczeń potwierdzających zrealizowanie działań/dostaw/ usług/robót dot. m.in.: 1.protokołów odbioru robót/ dostaw/usług, 2.dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkolenia i badań ankietowych, 3.faktur, 4.potwierdzeń zapłaty (KW/KP), 5.potwierdzeń dokonania przelewu, 6.oświadczeń, 7.ewidencji czasu pracy, 8.ewidencji magazynowej, 9.ofert, 10. wycen, 11. kosztorysów.

12 12 Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej: 1. Przedkładanie do refundacji kopii faktur, których oryginały zaginęły (ustalenia z kontroli na miejscu realizacji projektu); 2.Opisy na oryginałach faktur nie są zgodne z opisami na kopiach faktur lub na oryginałach faktur brak opisów które widnieją na kopii (kopie faktur są przedkładane przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność); 3.Posługiwanie się fakturami wystawionymi przez nieuprawnione lub nieistniejące podmioty; 4.Przedkładanie przez Beneficjentów do refundacji wydatków nie związanych z realizacją projektu (np. delegacje służbowe);

13 13 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3. Ryzyka – podwójne finansowanie Refundacja wydatków sfinansowanych z udziałem innych środków publicznych: 1.Refundacja kosztów niekwalifikowalnego podatku VAT, 2. Refundacja wydatków sfinansowanych z innych programów współfinansowanych ze środków UE i innych środków publicznych.

14 14 4. Inne ryzyka: 1. Fałszowanie protokołów odbioru robót budowlanych – poświadczanie, że odebrano roboty, które faktycznie nie zostały wykonane. 2. Fałszowanie umów z Wykonawcami w zakresie terminu rozpoczęcia inwestycji (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, w przypadku których rozpoczęcie przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jest nieuprawnione). 3. Dokonywanie fikcyjnych zakupów w celu wyłudzenia dotacji; 4. Zawyżanie cen zakupywanych towarów (np. sprzęt specjalistyczny, sprzęt używany) i usług (np. wynajem pomieszczeń);

15 15 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Minimalizowaniu ryzyka służy: Opracowywanie Procedur, Wytycznych, Instrukcji, System monitorowania realizacji projektów i Programu (bazy nieprawidłowości), System kontroli (kontrole na miejscu realizacji projektów oraz bieżąca kontrola dokumentów), Tworzenie platform współpracy i wymiany doświadczeń dla pracowników ZPORR (spotkania kwartalne), Szkolenie pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, Współpraca z Policją i Prokuraturą.

16 16 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Instytucja Zarządzająca ZPORR


Pobierz ppt "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Nieprawidłowości w ZPORR – przypadki nadużyć, obszary ryzyka, działania Instytucji Zarządzającej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google