Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Ko ł obrzeg jest najwi ę kszym i najpi ę kniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii. G ł ówna funkcja miasta turystyczno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Ko ł obrzeg jest najwi ę kszym i najpi ę kniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii. G ł ówna funkcja miasta turystyczno."— Zapis prezentacji:

1

2  Ko ł obrzeg jest najwi ę kszym i najpi ę kniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii. G ł ówna funkcja miasta turystyczno - uzdrowiskowa uwarunkowana jest doskona ł ym po ł o ż eniem u uj ś cia rzeki Pars ę ty w s ą siedztwie lasów, z ł ó ż borowiny, ekosystemu bagienno - wodnego, który zapewnia schronienie wielu rzadkim gatunkom zwierz ą t i ro ś lin.

3  Do odwiedzenia Ko ł obrzegu zach ę caj ą te ż liczne zabytki. W ś ród nich s ą m.in. gotycka Bazylika Mariacka czy neogotycki Ratusz. Bogata, nowoczesna baza zabiegowa jest równie ż jednym z walorów miasta. Kuracjusze nie tylko z Polski, ale Niemiec i Skandynawii mog ą wypocz ąć w doskona ł ej klasy hotelach i pensjonatach.

4 Obecnie miasto prze ż ywa okres dynamicznego rozwoju. Ś rodki unijne umo ż liwi ł y rozpocz ę cie szeregu inwestycji, poprawiaj ą cych standard ż ycia mieszka ń ców i wypoczywaj ą cych turystów. Zbudowano nowy stadion pi ł karski. Uko ń czono dwa etapy ma ł ej obwodnicy, a tak ż e naprawiono brzegi morskie, czego efektem jest ogromna pla ż a. Te wielomilionowe inwestycje sprawiaj ą, ż e Ko ł obrzeg jest w ś cis ł ej czo ł ówce wielu rankingów, publikowanych przez Rzeczpospolit ą, Wspólnot ę. Obecno ść w gronie laureatów Konkursu "Teraz Polska" jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji miasta w ś ród polskich o ś rodków turystycznych i uzdrowiskowych. Ko ł obrzeg zapewnia równie ż szeroki wachlarz imprez kulturalnych, które realizowane s ą m.in. w Regionalnym Centrum Kultury czy pi ę knie po ł o ż onym amfiteatrze.

5  Jednym z nadmorskich obiektów jest ko ł obrzeskie molo, które ma d ł ugo ść 220 metrów i jest najd ł u ż szym ż elbetowym molem w Polsce. Kolejnym charakterystycznym obiektem dla tego nadmorskiego miasta jest latarnia morska wybudowana w 1946 r. na miejscu poprzedniej wysadzonej w marcu 1945 r. przez wojska niemieckie. Wzd ł u ż ko ł obrzeskiej pla ż y zbudowano Bulwar Jana Szyma ń skiego.ko ł obrzeskie molo ż elbetowym molemlatarnia morskaBulwar Jana Szyma ń skiego

6  Pochodzenie nazwy miasta nie zosta ł o dot ą d jednoznacznie wyja ś nione. W j ę zyku staropolskim nazwa Hel oznacza „wydm ę, pustkowie, cypel”, od której oprócz Helu mia ł a si ę wywodzi ć równie ż wcze ś niejsza nazwa Elbl ą ga – „Helbl ą g”.j ę zyku staropolskimElbl ą ga  Wed ł ug innej teorii nazwa wywodzi si ę od imienia nordyckiej bogini za ś wiatów Hel, której miejsce kultowe znajdowa ł o si ę zapewne na Mierzei Helskiej, b ą d ź od starogerma ń skiego okre ś lenia piek ł a (heel, kraj bogini Hel), kojarzonego w germa ń skiej mitologii z zimnem.bogini Hel Mierzei HelskiejboginiHel

7  piaszczyste pla ż e – w tym od 2004 r. odcinek pla ż y morskiej strze ż onej przez zespo ł y ratowników z psamic ;p  Muzeum Rybo ł ówstwa Morskiego z wie żą widokow ą (mieszcz ą ce si ę w dawnym ko ś ciele gotyckim ś w. Piotra i Paw ł a z XIV w.); Muzeum Rybo ł ówstwa Morskiegowie żą widokow ą dawnym ko ś ciele gotyckim ś w. Piotra i Paw ł a z XIV w.  zabytkowe chaty kaszubskie;kaszubskie  Helskie Fokarium – fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gda ń skiego; Helskie FokariumfokariumUniwersytetu Gda ń skiego  Hel - stacja ko ń cowa kolei biegn ą cej przez mierzej ę z W ł adys ł awowa (Gdyni); HelW ł adys ł awowaGdyni  latarnia Morska Hel; latarnia Morska Hel  Ulica Wiejska; Ulica Wiejska  port morski Hel; port morski Hel  liczne zabytki militarne;  Skansen Broni Morskiej; Skansen Broni Morskiej  Muzeum Obrony Wybrze ż a; Muzeum Obrony Wybrze ż a  odbywaj ą ca si ę od 2006 r. w miesi ą cach letnich impreza rekonstrukcji historycznych – D-Day;  promenada - ś cie ż ka z k ł adkami i barierkami oddana do u ż ytku na kra ń cu mierzei w 2013 roku.

8

9

10

11

12


Pobierz ppt " Ko ł obrzeg jest najwi ę kszym i najpi ę kniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii. G ł ówna funkcja miasta turystyczno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google