Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko- pomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko- pomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań"— Zapis prezentacji:

1 Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko- pomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń, marzec 2012 r.

2 Etapy realizacji badania pracodawców Zakup próby do badania z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy: czerwiec 2011 r. Spotkanie robocze rozpoczynające badanie ankietowe pracodawców: czerwiec 2011 r. Ankietyzacja, wpisywanie danych z ankiet i przekazanie baz danych do WUP: lipiec – październik 2011 r. Weryfikacja baz danych i opracowywanie analiz zbiorczych

3 Wielkość próby według powiatów

4 Wielkość próby według wielkości podmiotów Struktura podmiotów: duże – 961 podmiotów (46,9%) średnie – 516 podmiotów (25,2%) małe – 572 podmioty (27,9%) Założenia: duże – 1000 podmiotów średnie – 500 podmiotów małe – 500 podmiotów

5 Ankietowane podmioty według grup wielkości i powiatów

6 Ankietowane podmioty według sekcji PKD Sekcja PKD planowane w %zrealizowane w % Przetw ó rstwo przemysłowe 23,523,6 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazd ó w samochodowych, włączając motocykle 17,217,7 Budownictwo 10,0 Edukacja 8,48,8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7,2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4,7 Transport i gospodarka magazynowa 4,44,2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4,13,8 Pozostała działalność usługowa 3,23,4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2,92,5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2,12,0 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2,1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2,0 Informacja i komunikacja 1,91,6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1,91,7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1,7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układ ó w klimatyzacyjnych 0,7 G ó rnictwo i wydobywanie 0,2 Og ó łem 100,0

7 Ankietowane podmioty według sekcji PKD Przeprowadzono o 49 wywiadów więcej niż planowano: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 20 podmiotów przetwórstwo przemysłowe – 15 podmiotów edukacja – 12 podmiotów pozostała działalność usługowa – 6 podmiotów budownictwo – 4 podmioty administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 3 podmioty opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – po 2 podmioty

8 Ankietowane podmioty według sekcji PKD Mniej wywiadów przeprowadzono: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 6 podmiotów działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; informacja i komunikacja – po 5 podmiotów działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 2 podmioty

9 Wyniki badania pracodawców Stan zatrudnienia w ankietowanych podmiotach: 190 843 osoby (31.XII.2010 r.) w porównaniu do 31.XII.2009 r. liczba osób zatrudnionych w 2010 r. jest większa o 3964 osoby Podmioty o największej liczbie zatrudnionych wg sekcji PKD: przetwórstwo przemysłowe – 70 146 zatrudnionych osób opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 21 042 osób administracja publiczna i obrona narodowa (…) – 18 069 osób handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 16 949 osób

10 Wyniki badania pracodawców Stan zatrudnienia – osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło: 14 777 osób, tj. 7,7% w zatrudnionych ogółem według sekcji PKD podmiotu: pozostała działalność usługowa – 30,6% wszystkich zatrudnionych działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 27,8% opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 20,1%

11 Wyniki badania pracodawców Zapotrzebowanie na pracowników do końca 2011 r.: 506 podmiotów planowało zatrudnić pracowników 1128 podmiotów nie planowało zatrudnienia 415 podmiotów wybrało odpowiedź trudno powiedzieć

12 Wyniki badania pracodawców 506 ankietowanych pracodawców planowało zatrudnić do końca 2011 r. 3097 osób; dla porównania, w badaniu w 2010 r. 614 pracodawców planowało zatrudnić 4943 osoby Struktura podmiotów, które planowały zatrudnienie pracowników wg wielkości podmiotów: podmioty małe stanowiły 16,4% podmiotów małych biorących udział w badaniu podmioty średnie – 24,0% podmioty duże – 30,0%

13 Wyniki badania pracodawców Planowane przyjęcia do pracy wg powiatów

14 Wyniki badania pracodawców Planowane przyjęcia do pracy wg wielkich grup zawodowych:

15 Wyniki badania pracodawców Planowane przyjęcia do pracy wg sekcji PKD

16 Wyniki badania pracodawców Zapotrzebowanie na pracowników wg zawodów (wybrane zawody): robotnik budowlany – 162 osoby policjant służby prewencji – 114 osób ślusarz – 108 osób sprzedawca – 106 osób monter sprzętu radiowego i telewizyjnego – 100 osób szwaczka – 99 osób robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 94 osoby

17 Wyniki badania pracodawców Główny powód zatrudnienia pracowników:

18 Wyniki badania pracodawców Najbardziej efektywne formy rekrutacji:

19 Wyniki badania pracodawców Najbardziej efektywne formy rekrutacji: podmioty małe – rekomendacje rodziny, znajomych i innych osób oraz wewnętrzna rekrutacja podmioty średnie – akademickie biuro karier oraz pośrednictwo powiatowego urzędu pracy i ogłoszenia w środkach masowego przekazu podmioty duże - oferty złożone samodzielnie przez kandydatów oraz ogłoszenia w środkach masowego przekazu

20 Wyniki badania pracodawców Plany zmniejszenia zatrudnienia: 97 ankietowanych pracodawców planowało zwolnienia do końca 2011 r. (4,7% ankietowanych) 8 ankietowanych pracodawców odmówiło odpowiedzi 365 pracodawców nie miało sprecyzowanych planów 1579 pracodawców nie planowało zwolnień Pracodawcy biorący udział w badaniu planowali zwolnić 840 osób

21 Wyniki badania pracodawców Plany zmniejszenia zatrudnienia wg powiatów

22 Wyniki badania pracodawców Plany zmniejszenia zatrudnienia wg powiatów

23 Wyniki badania pracodawców Główny powód zmniejszenia zatrudnienia: sezonowy charakter pracy – 42,7% ankietowanych reorganizacja działalności firmy – 24,4% brak popytu na produkty, spadek liczby zamówień – 13,0%

24 Wyniki badania pracodawców Planowane zwolnienia wg zawodów (wybrane zawody): robotnik budowlany – 177 osób szwaczka – 77 osób robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 65 osób introligator – 39 osób robotnik drogowy – 38 osób

25 Wyniki badania pracodawców Planowane zatrudnienie i zwolnienia wg zawodów: robotnik budowlany – 177 osób planowanych do zwolnienia i 162 osoby planowane do zatrudnienia szwaczka – odpowiednio: 77 osób i 99 osób robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – odpowiednio: 65 osób i 94 osoby

26 Wyniki badania pracodawców Planowane zwolnienia wg sekcji PKD: przetwórstwo przemysłowe – 433 osoby, tj. 51,5% ogółu zwolnień budownictwo – 198 osób, 23,6% edukacja – 48 osób, 5,7% handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 34 osoby, 4,0%

27 Wyniki badania pracodawców Planowane przyjęcia do pracy oraz zwolnienia wg sekcji PKD

28 Wyniki badania pracodawców Idealny pracownik – wybrane kompetencje programy komputerowe – programy biurowe oraz bazy danych wiedza specjalistyczna – kat. inne oraz BHP i technologie produkcji języki obce – angielski i niemiecki prawo jazdy – kategoria B oraz kategoria C+E cechy indywidualne – staranność wykonywania pracy, obowiązkowość oraz umiejętność pracy zespołowej

29 Wyniki badania pracodawców Ocena kondycji branży: 52,6% pracodawców (1078 podmiotów) oceniło kondycję branży jako bardzo dobrą lub raczej dobrą 37,0% (759 podmiotów) oceniło, że kondycja nie jest ani dobra ani zła 9,1% (187 podmiotów) oceniło, że kondycja jest raczej zła 1,2% (25 podmiotów) oceniło, że kondycja jest bardzo zła

30 Wyniki badania pracodawców Ocena kondycji branży wg sekcji PKD: Kategorie – bardzo dobra lub raczej dobra wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 78,6% podmiotów z tej sekcji PKD dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 67,6% budownictwo – 47,5% handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 44,6%

31 Wyniki badania pracodawców Ocena kondycji branży wg sekcji PKD: Kategorie – raczej zła i bardzo zła transport i gospodarka magazynowa – 21,8% podmiotów z tej sekcji PKD opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 14,5% budownictwo – 12,7% handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 12,4%

32 Wyniki badania pracodawców Ocena kondycji branży za 12 miesięcy: Przewidywana kondycja branży Liczba respondent ó w % sytuacja branży będzie bardzo dobra1095,3 sytuacja branży będzie raczej dobra99348,5 sytuacja branży będzie ani dobra ani zła76737,4 sytuacja branży będzie raczej zła1698,2 sytuacja branży będzie bardzo zła11,5 Ogółem2049100,0

33 Wyniki badania pracodawców Ocena kondycji własnej firmy: Kondycja podmiotu Liczba respondentów % jest raczej dobra112054,7 jest ani dobra ani zła64131,3 jest bardzo dobra1879,1 jest raczej zła834,1 jest bardzo zła18,9 Ogółem2049100,0

34 Wyniki badania pracodawców Ocena kondycji własnej firmy za 12 miesięcy: Przewidywana kondycja podmiotu Liczba respondentów % sytuacja firmy będzie podobna do obecnej134165,4 sytuacja firmy będzie lepsza niż obecna33216,2 trudno powiedzieć24712,1 sytuacja firmy będzie gorsza niż obecna1115,4 firma zostanie zlikwidowana18,9 Ogółem2049100,0

35 Wyniki badania pracodawców Ocena kondycji własnej firmy za 12 miesięcy wg sekcji PKD Sekcje PKD, w których pracodawcy ocenili przyszłą sytuację jako stabilną: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych edukacja działalność związana z obsługą rynku nieruchomości administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

36 Wyniki badania pracodawców Ocena kondycji własnej firmy za 12 miesięcy wg sekcji PKD: 18 pracodawców przewiduje zamknięcie działalności przetwórstwo przemysłowe handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

37 Wyniki badania pracodawców ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Część I. Informacje o podmiotach Część II. Plany pracodawców dotyczące zatrudnienia pracowników według zawodów Część III. Plany pracodawców dotyczące zatrudnienia pracowników według grup wielkich zawodów Część IV. Plany zmniejszenia zatrudnienia do końca 2011 roku

38 Dziękuję za uwagę! Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń tel. 56 66 93 900 E-mail: wup@wup.torun.pl wup@wup.torun.pl analizy@wup.torun.pl analizy@wup.torun.pl http://www.wup.torun.pl


Pobierz ppt "Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko- pomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google