Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o rynku pracy - przydatna czy konieczna? Janusz Bokser – WUP Toruń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o rynku pracy - przydatna czy konieczna? Janusz Bokser – WUP Toruń"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o rynku pracy - przydatna czy konieczna? Janusz Bokser – WUP Toruń

2 Kontekst problemowy Rynek pracy w przyszłości Opiniowanie wniosków na WRZ Źródła informacji o sytuacji zawodu na rynku pracy Informacja lokalna o zawodzie – upowszechniania

3 TENDECJE ZACHODZĄCE NA RYNKU PRACY / ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

4 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Wielu spośród dziś podejmujących naukę będzie pracować w zawodach, które nie istnieją, by rozwiązywać nieznane jeszcze problemy za pomocą nieistniejących obecnie technologii. Nie oznacza to jednak, że wybór zawodu i kierunku kształcenia nie ma znaczenia - można go dokonać opierając się na racjonalnych przesłankach.

5 Badania i analizy, przykładowe źródła informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl www.parp.gov.pl Agencja Manpower www.manpower.plwww.manpower.pl Sedlak & Sedlak www.rynekpracy.plwww.rynekpracy.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu www.wup.torun.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.psz.praca.gov.pl

6 Czynniki wpływające na kształtowanie się sytuacji na rynku pracy dynamiczny rozwój technologii konsumpcyjny styl życia i rosnące zapotrzebowanie na usługi mobilność przestrzenna pracowników zmiany w strukturze demograficznej (zwłaszcza starzenie się społeczeństw) wzrost liczby osób wykształconych globalizacja integracja europejska Wszystko to sprzyja powstawaniu nowych profesji i zanikaniu wielu starych zawodów !!!

7 Rynek pracy c.d. Powstające zawody będą wymagały specjalistycznej wiedzy i umiejętności, będą odpowiadać na specyficzne problemy. Tym samym nie będą one masowo zapewniać zatrudnienia, ale wskażą kierunki dalszego rozwoju Jednocześnie zmieni się oblicze wielu tradycyjnych zawodów (aktualizacji będzie ulegał zakres obowiązków i niezbędnych kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku)

8 Zawody przyszłości Łączenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin zawody multidyscyplinarne Np. broker praw własności intelektualnej, rzeczoznawca, biotechnolog

9 Kompetencje przyszłości W przyszłości, w skali dotąd nieznanej, ważną rolę będą odgrywały kompetencje miękkie (między innymi kompetencje społeczne). To one zadecydują o sukcesie lub niepowodzeniu w wykorzystaniu kompetencji twardych (umiejętności i kwalifikacji przypisanych do określonego zawodu).

10 Kompetencje kluczowe na rynku pracy UNIWERSALNE KOMPETENCJE MIĘKKIE Zdolność szybkiego uczenia się Umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, komunikowanie się odpowiednie do sytuacji) Umiejętność wyszukiwania odpowiednich informacji Radzenie sobie ze stresem Zdolność szybkiego przystosowywania się do zmian Mobilność przestrzenna Znajomość języków obcych Wykorzystanie komputera w codziennej pracy

11 Kluczowe kompetencje pracowników a co jest najważniejsze dla pracodawców?

12 Kompetencje kluczowe Przekwalifikowalność i mobilność 91,1 % Znajomość technologii informatycznych 82,2 % Znajomość języków obcych 80,0 % Umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym 73,3 % Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja 71,1 % Praca w zespole, zarządzanie zespołami71,1% Kreatywność i przedsiębiorczość 68,9 % Ugruntowane podstawy matematyki 62,2 % Zarządzanie wiedzą, wyszukiwanie i ocena wiarygodności informacji57,8 %

13 Podstawy prawne wnioskowania Ustawa o systemie oświaty ( art.. 39 ust. 5 ) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) – zadania WRZ …składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie,…

14 Wniosek o wydanie opinii Wprowadzanie nowych kierunków kształcenia Dokonywanie zmian nazw zawodów, które w nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmieniły nazwę lub weszły w zakres nowych zawodów Cel opiniowania

15 Źródła informacji stanowiące podstawę opinii Statystyki PSZ Monitoring zawodów Badania pracodawców Analiza rynku szkoleniowego System Informacji Oświatowej Sondaż pracodawców Inne źródła, w zależności od kierunku kształcenia

16 Struktura opracowanie stanowiącego podstawę opiniowania Analiza sytuacji na rynku pracy Wyniki badań usług szkoleniowych Analiza kształcenia w zawodzie Podsumowanie

17 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozdział 4 - Publiczne służby zatrudnienia Art.8. ust. 1 pkt 3 Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Art.9. ust. 1 pkt 9 Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

18 Cele monitoringu określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo – kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, źródło informacji dla poradnictwa zawodowego - wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych

19 cele monitoringu cd: ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia, bieżąca korekta poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie osób kończących naukę według zawodów.

20 Monitoring – podstawowe definicje Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – jest to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie; na potrzeby monitoringu przyjęto, iż są to profesje, dla których wartość wskaźnika intensywności deficytu wynosi powyżej 1,1 Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie; na potrzeby monitoringu przyjęto, iż są to profesje, dla których wartość wskaźnika intensywności nadwyżki wynosi poniżej 0,9 Źródło: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, MGPiPS, Warszawa 2003

21 Wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) – wyrażony jako iloraz liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w badanym okresie w danym zawodzie i liczby zarejestrowanych bezrobotnych w badanym okresie w danym zawodzie; maksymalna (max.) wartość wskaźnika występuje, gdy w danym zawodzie nie odnotowano nowej rejestracji bezrobotnych, a zgłoszone zostały wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej; minimalna (min.) wartość wskaźnika występuje, gdy w danym zawodzie nie odnotowano nowej rejestracji bezrobotnych oraz nie zgłoszono wolnego miejsca pracy ani aktywizacji zawodowej

22 Wyniki raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2011 r. Z 1859 zawodów, które mieli zarejestrowani bezrobotni lub zgłoszono w nich wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej: 77,9% stanowiły zawody nadwyżkowe 4,2% stanowiły zawody zrównoważone 17,9% stanowiły zawody deficytowe

23 Badania ankietowe pracodawców województwa kujawsko- pomorskiego. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym Głównym celem badania jest zdobycie wiedzy o tym, jakich pracowników poszukują pracodawcy w województwie kujawsko-pomorskim. W jakich zawodach i z jakimi kwalifikacjami. Dostarczenie instytucjom edukacyjnym i urzędom pracy rzetelnej informacji będącej podstawą planowania kierunków kształcenia oraz szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy Rozwój współpracy PUP z lokalnymi pracodawcami.

24 Główni odbiorcy publikacji z monitoringu zawodów i prowadzonych badań Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wybrane Departamenty), Starostowie i Prezydenci Miast, Przedstawiciele pracodawców, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu i Włocławku, Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Kujawsko-Pomorska Komenda OHP, Biura Karier, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Bydgoszczy i Toruniu. Szkoły Uczniowie Jednostki szkoleniowe Dodatkowo raporty zamieszczane są na stronie internetowej WUP w Toruniu

25 Przykładowe publikacje przygotowywane przez wup 1. trwałość podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom udzielanym osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2009 roku. 2. bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku. 3. informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku. 4. rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku. 5. informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko - pomorskiego w 2010 roku. 6. rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 roku. 7. biuletyn informacyjny WUP w Toruniu (miesięcznik) http://www.wup.torun.plhttp://www.wup.torun.pl zakładki: rynek pracy, biuletyny

26 Dziękuję za uwagę janusz.bokser@wup.torun.pl 56/6210167

27 Załączniki:

28 28 Najliczniejsze wśród osób bezrobotnych zawody Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 3 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności.

29 Najczęściej zgłaszane do PUP wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w 2011 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 3 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów specjalności.

30 Wybrane zawody nadwyżkowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. (50 i więcej zarejestrowanych w końcu okresu)

31 Wybrane zawody deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. (min. 10 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej)

32 Wyniki badań pracodawców – zrealizowanych w 2011 r. w woj. kujawsko-pomorskim Łącznie 506 pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim planowało zatrudnić 3097 osób do końca 2011 r. (bez miejsc stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). Największe zapotrzebowanie na pracowników występowało w następujących zawodach (powyżej 50 osób): robotnik budowlany (162), policjant służby prewencji (114), ślusarz (108), sprzedawca (106), monter sprzętu radiowego i telewizyjnego (100), szwaczka (99), robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (94), tapicer (90), kierowca samochodu ciężarowego (87), magazynier (76), stolarz (73) robotnik gospodarczy (52), pozostali spawacze i pokrewni (51), maszynista pojazdu trakcyjnego (50).

33 Wyniki badań pracodawców cd. 97 podmiotów planowało zmniejszenie zatrudnienia do końca 2011 r. 1579 podmiotów (77,1%) nie przewidywało zwolnień, a 17,8% (365 podmiotów) nie miało sprecyzowanych planów. Łącznie 97 pracodawców zamierzało zwolnić 840 osób. Planowane zwolnienia dotyczyły głównie 5 następujących zawodów: robotnik budowlany – 177 osób, z których 93,8% było zatrudnionych w sektorze prywatnym; szwaczka – 77 osób (wszystkie osoby zatrudnione w sektorze prywatnym); robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 65 osób (wszystkie osoby zatrudnione w sektorze prywatnym); introligator – 39 osób (wszystkie osoby zatrudnione w sektorze prywatnym); robotnik drogowy – 38 osób (wszystkie zatrudnione w sektorze prywatnym).

34 Oczekiwane kompetencje Cechy indywidualne - tylko dla 2% pracodawców, którzy planowali zatrudnić pracowników do końca 2011 r., cechy indywidualne nie miały znaczenia. Najbardziej poszukiwane cechy indywidualne nowych pracowników to: staranność wykonywania pracy, obowiązkowość, umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielność. Większość pracodawców oczekiwała od kandydatów posiadania prawa jazdy. Wiedza specjalistyczna spośród wymienionych w ankiecie możliwości wyboru w zakresie wiedzy specjalistycznej pracodawcy najczęściej zakreślali kategorię inne. Wśród pozostałych kategorii wyboru najwięcej wskazań uzyskały: znajomość zasad BHP oraz wiedza w zakresie technologii produkcji. Większość pracodawców w ogóle nie wymagała od kandydatów znajomości języka obcego. Wśród najbardziej przydatnych programów komputerowych respondenci najczęściej wskazywali programy biurowe oraz bazy danych.


Pobierz ppt "Informacja o rynku pracy - przydatna czy konieczna? Janusz Bokser – WUP Toruń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google