Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: G.Potrzebowski WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Poznań 14 maja 2008 Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: G.Potrzebowski WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Poznań 14 maja 2008 Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki."— Zapis prezentacji:

1 Autor: G.Potrzebowski WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Poznań 14 maja 2008 Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki Regionalnej UMWW

2 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej – przyjęte Uchwałą 21.02.2008r. Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach WRPO - z dnia 21.02.2008r. wytyczne w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu II-VI 21.0208r., Priorytetu I – 07.03.2008r Wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 i Priorytetów II oraz IV-VI WRPO – przyjęte Uchwałą 21.02.2008r. Wytyczne w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI WRPO - przyjęte Uchwałą 21.02.2008r.

3 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 3 Wytyczne w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przyjęte Uchwałą Nr 1117/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.02.2008r. Wytyczne do sporządzenia Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze – Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody – przyjęte Uchwałą ZW dnia 25.02.2008r. Wytyczne odnośnie wzoru biznes planu dla Działania 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw – przyjęte w dniu 7.03.2008r Projekt wytycznych dla beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji, Wytyczne Instytucji Zarządzającej cd.

4 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 4 Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, związane z wdrażaniem WRPO: w sprawie zarządzania ryzykiem w zakresie wdrażania Funduszy Unijnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, które zostało zatwierdzone przez Marszałka Województwa 15 listopada 2007, w sprawie trybu opracowania, uzgadniania i podawania do publicznej wiadomości wytycznych Instytucji Zarządzającej niezbędnych do wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (podpisane 21 listopada 2007), w sprawie przechowywania dokumentów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (podpisane 21 listopada 2007).

5 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 5 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 18 stycznia 2008 podpisano umowę na wykonanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla potrzeb WRPO. W dniu 25 kwietnia wykonawca (RODAN Systems z Warszawy) przedstawił funkcjonalności założone w etapie I (wykonanie modułów: rejestracji beneficjenta/użytkownika, panel administracyjny, rejestracji konkursów, rejestracji wniosków preselekcyjnych i ostatecznych. Lokalny System Informatyczny WRPO

6 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 6 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego Jednostka Ewaluacyjna WRPO przygotowała Plan Ewaluacji WRPO, który został skonsultowany z Krajową Jednostką Oceny w MRR. W dniu 20 grudnia 2007 r. dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa uchwałą nr 954/07. Jednostka Ewaluacyjna WRPO przygotowała Okresowy Plan Ewaluacji (obejmujący rok 2008), który został przyjęty przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1151/08 z dnia 7 marca 2008. Od 1 kwietnia do 2 czerwca 2008, w wyniku zakończonego przetargu nieograniczonego wygranego przez firmę Public Profits z Poznania, trwa badanie ewaluacyjne podsumowujące poprzedni okres ZPORR i określające sytuację wyjściową dla WRPO, pt. Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004- 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim. Plan Ewaluacji WRPO

7 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 7 Instytucja Zarządzająca WRPO zgodnie z wytycznymi MRR w zakresie informacji i promocji przygotowała projekt Planu komunikacji WRPO, który został wysłany do MRR 11.02.2008r. i ponownie 25 marca br. celem konsultacji w zakresie zgodności ze Strategią komunikacji. Ponadto zostały zakończone prace nad przygotowaniem kampanii promocyjno- informacyjnej poświęconej uruchomieniu Programu – m.in. zakończona została procedura wyłonienia oferenta, który przeprowadzi kampanię wizerunkową WRPO. Plan komunikacji WRPO

8 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 8 Od grudnia 2006 r. funkcjonuje strona www.wrpo.wielkopolskie.pl, gdzie dostępne są wszystkie materiały związane z Programem.www.wrpo.wielkopolskie.pl Do kwietnia 2008r. najpopularniejsza podstrona zanotowała 348 296 wejść, w kwietniu natomiast 47 342. Cyklicznie rozsyłany jest newsletter informacyjny. 24 września 2007 uruchomiony został (w budynku Victoria Center) Główny Punkt Informacyjny WRPO udzielający konsultacji o możliwościach dofinansowania w ramach WRPO. W pierwszym kwartale 2008 udzielono ok. 4100 konsultacji osobiście, telefonicznie oraz mailowo. Powyżej 50% konsultacji stanowią konsultacje dla sektora MSP W styczniu 2008 uruchomiono Sieć Punktów Informacyjnych w regionie (10 wraz z Głównym Punktem Informacyjnym), składającą się z punktów informacyjnych w następujących starostwach: gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, kolskim, leszczyńskim, nowotomyskim, pilskim i wągrowieckim. Informacje o Programie publikowane są od lipca 2007 co miesiąc w Monitorze Wielkopolskim oraz w Naszym Regionie. 1486 osób wzięło udział w konferencjach regionalnych WRPO (Leszno - 22.10, Gniezno - 24.10, Piła – 29.10, Kalisz – 31.10, Konin – 5.11, Poznań 3.12). Od 18 lutego prowadzone są szkolenia dla wszystkich beneficjentów Programu. Szkolenia dostosowane są do harmonogramu naboru wniosków. Działalność Informacyjno-promocyjna WRPO

9 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 9 Od maja 2007 r. prowadzone były razem z pozostałymi województwami negocjacje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie kształtu Kontraktu Wojewódzkiego, mającego ustalić warunki dofinansowania RPO środkami EFRR i budżetu państwa. W efekcie negocjacji przyjęto kompromisową wersję dokumentu. Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego został podpisany przez przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie w dniu 6 lutego 2008. W efekcie powyższego w dniu 12 lutego 2008 został wysłany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dotację rozwojową na rok 2008 (w wysokości 425,7 mln PLN). Kontrakt Wojewódzki

10 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 10 W dniu 31 stycznia 2008r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca WRPO złożył warunkową deklarację gotowości IZ do przeprowadzenia audytu zgodności systemów zarządzania i kontroli WRPO. W ramach przygotowań do audytu prowadzone były następujące działania: dnia 31 stycznia 2008r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZIK), którego dwie kolejne wersje przekazano uprzednio do zaopiniowania przez Departament Instytucji Certyfikującej MRR. Dokument po akceptacji Departamentu Instytucji Certyfikującej MRR zostanie przesłany do Komisji Europejskiej, przygotowano projekt Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO. Obecnie trwa nanoszenie uwag przesłanych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC – Wojewoda Wielkopolski),

11 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 11 Harmonogram naboru wniosków w ramach poszczególnych działań WRPO Działanie 2008 I kw II kw III kw IV kw 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstwX X 1.2 Wsparcie rozwoju MSP X X 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości X 1.4Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji X 1.5Promocja regionalnej gospodarki X 1.6Rozwój sieci i kooperacji X 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)XX 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)X 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej X 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego X

12 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 12 Harmonogram naboru wniosków w ramach poszczególnych działań WRPO (c.d.) Działanie 2008 I kw II kw III kw IV kw 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi X 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku X 3.3 Wsparcie ochrony przyrodyX 3.4Gospodarka wodno-ściekowa X 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa X 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego X 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii X 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych X 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego X 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego X 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie XX 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej X 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego X

13 13 Infrastruktura drogowa Ochrona środowiska Kultura i turystyka Ochrona zdrowia Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorczość Edukacja Pierwsze konkursy w ramach RPO

14 14 Poziom alokacji i wartości zgłoszonych projektów w ramach konkursów do RPO wg stanu na dzień 30.04.2008

15 15 335428 127 124 54 50 46 15 Liczba zgłoszonych projektów w ramach konkursów do RPO wg stanu na dzień 30.04.2008

16 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 16 Zakończone nabory wniosków na konkursy WRPO Działanie 1.1 – Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I - Projekty inwestycyjne Schemat II - Specjalistyczne projekty doradcze Działanie 2.1 – Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Działanie 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregional- nego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) Schemat I - Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców Schemat II - Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Działanie 3.3 – Wsparcie ochrony przyrody

17 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 17 Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Nabór wniosków na konkurs odbywał się w dniach 10.03.08 – 11.04.08 (konkurs bez preselekcji) Schemat I - Projekty inwestycyjne Alokacja na konkurs - 7 500 000 zł Liczba przyjętych wniosków - 218 szt. Łączna wartość całkowita projektów - 54 713 795,45 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów - 26 123 722,25 zł Schemat II - Specjalistyczne projekty doradcze Alokacja na konkurs - 500 000 zł Liczba przyjętych wniosków - 2 szt. Łączna wartość całkowita projektów - 96 000 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów - 48 000 PLN* * Kwota niewykorzystanych środków, przeznaczonych na Schemat II, zostanie przekazana na Schemat I

18 18 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów w ramach konkursu w działaniu 1.1

19 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 19 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych Nabór wniosków na konkurs odbywał się w dniach 25.02.08 – 26.03.08 (konkurs bez preselekcji) Alokacja na konkurs - 182 000 000 zł Liczba przyjętych wniosków - 12 szt. Łączna wartość całkowita projektów - 217 729 820,00 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów – 184 454 260,42 PLN.

20 20 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów w ramach konkursu w działaniu 2.1

21 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 21 Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Nabór wniosków na konkurs odbywał się w dniach 25.02.08 – 26.03.08 (konkurs z preselekcją) Schemat I – miasta powyżej 50 tys. mieszkańców Alokacja na konkurs - 140 000 000 zł Liczba przyjętych wniosków - 7 szt. Łączna wartość całkowita projektów - 326 041 222,20 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów - 89 189 088,46 zł Schemat II – miasta poniżej 50 tys. mieszkańców + obszary wiejskie Alokacja na konkurs - 100 000 000 zł Liczba przyjętych wniosków - 178 szt. Łączna wartość całkowita projektów - 811 911 934,00 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów - 381 590 018,58 zł.

22 22 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów w ramach konkursu w działaniu 2.2

23 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 23 Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody Nabór wniosków na konkurs odbywał się w dniach 27.02.08 – 31.03.08 (konkurs bez preselekcji) Alokacja na konkurs - 4 800 000 PLN Liczba przyjętych wniosków - 11 szt. Łączna wartość całkowita projektów - 3 714 287,21 PLN Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów - 2 359 962,98 PLN

24 24

25 25 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów w ramach I konkursu (działania 1.1, 2.1, 2.2, 3.3) projekty dz. 1.1 projekty dz. 2.1 projekty dz. 2.2 projekty dz. 3.3

26 Autor: G.Potrzebowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 26 Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Kościuszki 95, Poznań www.wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Autor: G.Potrzebowski WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Poznań 14 maja 2008 Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google