Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, 2011 r.

2 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku jako spółka akcyjna z inicjatywy samorządów lokalnych ówczesnego województwa olsztyńskiego.

3 Misja WMARR S.A. w Olsztynie to wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w celu rozwoju gospodarczego całego regionu

4 WMARR Działalność WMARR S.A. jest ściśle związana z obsługą programów pomocowych Unii Europejskiej. Od chwili powstania Agencja pośredniczy w rozdysponowywaniu funduszy UE.

5 WMARR PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE 1994 – 1997 PHARE STRUDER 1997 – 1998 PHARE STRUDER II 1998 – 1999 PHARE – STEP I i STEP II - projekt szkoleniowo – badawczy oraz cykl seminariów dla MŚP 1999 PHARE-INRED projekt Procesy dostosowawcze w kontekście integracji z Unią Europejską 2001 Regionalna Instytucja Finansująca - obsługa programów wsparcia dla MŚP PHARE SSG 2000, 2001, 2002

6 WMARR PROGRAMY POAKCESYJNE: 2004 Instytucja Wdrażająca dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2007 Instytucja Pośrednicząca II stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

7 RPO W i M Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość Dnia 20 lutego 2008r. podpisano umowę pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na wdrożenie części poddziałań. Beneficjentami są wyłącznie przedsiębiorcy. 1.1.5. Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 1.1.6. Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw 1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 1.1.8. Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych 1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

8 Liczba podpisanych umów w ramach Poddziałań 1.1.5-1.1.9 PoddziałanieIlość umów 1.1.547 1.1.621 1.1.7133 1.1.814 1.1.9493 Razem708 (30.09.2011)

9 RPO W i M Agencja od uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zorganizowała 21 spotkań informacyjnych i szkoleń, w których uczestniczyło 717 przedsiębiorców. Z indywidualnych konsultacji skorzystało 1800 przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Udzielono ponad 7000 porad telefonicznych i mailowych oraz zanotowano ponad 300 tys. wejść na stronę internetową WMARR.

10 PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka WMARR S.A. jest partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 1.4 – 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 6.1 Paszport do eksportu 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

11 PO IG Liczba podpisanych umów w ramach Poddziałań POIG 1.4 – 4.19 4.49 6.137 8.112 8.212

12 Projekty i inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

13 Regionalny System Wspierania Innowacji

14 Regionalny System Wspierania Innowacji to sieć 21 Powiatowych Punktów Kontaktowych rozmieszczonych we wszystkich miastach powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego.

15 W każdym z Powiatowych Punktów Kontaktowych zatrudniony jest konsultant, którego zadania obejmowały m.in. budowę bazy danych przedsiębiorców, rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności oraz informowanie i doradztwo przedsiębiorstwom a także osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Lokalizacja Powiatowych Punktów Kontaktowych w każdym z powiatów ułatwia przedsiębiorcom dostęp do usług świadczonych przez konsultantów oraz lepsze rozpoznanie potrzeb przedsiębiorczości na terenie danego powiatu.

16 RSWI GENEZA RSWI Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego

17 Od grudnia 2004 do lipca 2008 r. Utworzenie i prowadzenie Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji (do końca 2006 roku) Regionalny System Wspierania Innowacji – kontynuacja działań (do 06.2008) Finansowane ze środków Działania 2.6 Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Od lipca 2008 r. do chwili obecnej Regionalny System Wspierania Innowacji (07.2008 – 01.2010) Regionalny System Wspierania Innowacji – IV edycja (02.2010 – 12.2011) Finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

18 Rezultaty RSWI (do 01.2010 r.) 2728 usług konsultacyjnych 1025 wizyt w firmach 14 spotkań Nauka dla Biznesu 19 szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców, w których udział wzięło 484 osób 238 spotkania informacyjne, w których udział wzięło 4646 osób 9 spotkań dyskusyjnych typu foresight dla przedstawicieli wiodących branż w regionie 228 lekcji w szkołach na temat innowacyjności, w których udział wzięło 4468 uczniów 4 Regionalne Wystawy Innowacyjności 3 edycje Konkursu Warmińsko – Mazurski Lider Innowacji 3 edycje wydawnictwa Innowacyjność na Warmii i Mazurach 2223 rekordy w bazie danych przedsiębiorstw 9 konferencji nt. innowacyjności 20 audytów technologicznych

19 Regionalny System Wspierania Innowacji – IV edycja (okres realizacji: luty 2010 – grudzień 2011)

20 Beneficjent Projektu: - Województwo Warmińsko - Mazurskie Partnerzy Projektu: - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii

21 Cel Projektu: rozwój sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych usług proinnowacyjnych w latach 2010-2011 Cele szczegółowe: przygotowanie spójnej, odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców i naukowców, oferty usług proinnowacyjnych w zakresie transferu wiedzy na poziomie lokalnym promocja idei przedsiębiorczości innowacyjnej poprzez działalność promocyjno-informacyjną i wystawienniczą

22 Rezultaty RSWI Usługi informacyjno - konsultacyjne – 5308 Spotkania informacyjne – 53 Uczestnicy spotkań informacyjnych – 1070 os. Spotkania Nauka dla biznesu – 9 Uczestnicy spotkań Nauka dla biznesu – 140 os. Wizyty w firmach – 2205 Zidentyfikowane zapotrzebowania przedsiębiorców na nowe rozwiązania-227 Wizyty studyjne dot. nowych rozwiązań dla gospodarki - 7 Uczestnicy wizyt studyjnych – 70 os. Spotkanie wewnętrzne pracowników RSWI – 9 Warmińsko Mazurski Lider Innowacji – 2 Uczestnicy WMLI – 60 firm Regionalna Wystawa Innowacyjności – 2 Uczestnicy RWI – 40 Wydawnictwa - 1 Liczba egzemlarzy wydawnictwa - 1000

23 Wizyty studyjne Cel to umożliwienie przedstawicielom przedsiębiorstw zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi Uczestnicy wyjazdów mają możliwość wymiany i pozyskania informacji o branży i konkurencji oraz zapoznania się z aktualną ofertą handlową wystawców. Jest to również okazja poznania w bardzo krótkim czasie wielu potencjalnych kooperantów, poznania ich planów inwestycyjnych, problemów technicznych etc. Dotychczas zorganizowano sześć takich wyjazdów: BOATSHOW 2010 CYFRODRUX 2010 BUDMA 2011 FURNICA 2011 DREMA 2011 ITM POLSKA 2011 POLAGRA 2011

24 Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych przedsiębiorstw naszego regionu, a także promowanie postaw innowacyjnych i dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania nowych technologii, wprowadzania nowych produktów i usług, nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, współpracy pomiędzy światem nauki i sferą biznesu w województwie warmińsko - mazurskim. Konkurs Warmińsko – Mazurski Lider Innowacji

25 Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji

26

27 Regionalna Wystawa Innowacyjności Ideą wystawy jest promocja innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu, ukazanie najlepszych praktyk wdrażanych przez firmy oraz propagowanie nowoczesnych produktów i procesów. Kolejna wystawa odbędzie się 15 listopada 2011 w Warmińsko Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

28

29

30 Ogólnopolskie Targi Technologii Warmińsko-Mazurski Nauka dla Biznesu – Rekultywacja i ochrona jezior oraz rybactwo

31

32 Regionalny Punkt Konsultacyjny

33 Od 1 września 2008 r. działa Regionalny Punkt Konsultacyjny, który został wyłoniony w drodze konkursu na wybór Punktu Konsultacyjnego. Finansowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

34 RPK Głównym zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Informacje, jakie można uzyskać w PK, dotyczą zarówno podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak również dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, w tym funduszy wsparcia UE oraz rządu polskiego. Usługi informacyjne dla klientów PK świadczone przez konsultantów PK są bezpłatne.

35 Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Punkty Konsultacyjne: 1. Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej: - podejmowanie działalności gospodarczej - wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe - wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników - wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności - wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw - rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

36 RPK Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Punkty Konsultacyjne c.d.: 2. Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych: - charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania - przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu - inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu

37 RPK Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Punkty Konsultacyjne c.d.: 3. Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych -informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych -informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń 4. Inne informacje -informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu -wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych

38 RPK Liczba klientów i udzielonych usług w PK Liczba klientów obsłużonych /niepowtarzających się w PK 2078 Liczba klientów obsłużonych w PK2606

39 Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)

40 Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WMARR S.A. pełni rolę partnera projektu Finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2

41 Projekt polega na przeprowadzeniu w przedsiębiorstwie audytu wraz z ewentualnym transferem technologii. Efektem audytu jest przekazanie przedsiębiorcy wyników – w formie raportu zawierającego zalecenia poaudytowe, które o ile zostaną wdrożone, podniosą konkurencyjność i sprawność działania firmy. Celem audytu technologicznego jest: ocena potencjału technologicznego i potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, zapoznanie się z oczekiwaniami co do pozyskiwania nowych technologii, określenie możliwości współpracy z jednostkami badawczo – rozwojowymi, wskazanie możliwości i źródeł pozyskania finansowania na działalność związaną z opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań, wyznaczenie możliwych i najbardziej korzystnych dla firmy kierunków rozwoju Zrealizowane audyty i transfery w projekcie. - przeprowadzone audyty technologiczne – 80 - transfer technologii – 8

42 Enterprise Europe Network (EEN) inicjatywa Komisji Europejskiej podjęta w 2008 r. European Commission Enterprise and Industry

43 Enterprise Europe Network UE 27 Norwegia, Islandia Armenia, Izrael, Szwajcaria Turcja, Macedonia

44 Enterprise Europe Network w Polsce W Polsce wyłonionych zostało 30 regionalnych instytucji i organizacji, które działają w ramach 4 konsorcjów: Central Poland – BSN B2 Europe West Poland BSN South Poland BISNEP

45 Konsorcjum BISNEP Business Innovation Support for North East Poland Uniwersytet Warszawski (koordynator przedsięwzięcia Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w OlsztynieLubelska Fundacja RozwojuPodlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoPolitechnika Lubelska

46 Enterprise Europe Network (EEN) Cel: - pomoc w rozwijaniu potencjału i zdolności innowacyjnych sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej Sieć punktów kompleksowej usługi: - inicjatywa oferuje przedsiębiorcom punkty kompleksowej obsługi, w których mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza łatwo dostępnych usług w zakresie wsparcia dla firm

47 Doradztwo w zakresie prawodawstwa, standardów i polityki UE, źródeł finansowania, clusteringu - podmioty korzystające z usług ośrodka EEN – 624 szt. - warsztaty/seminaria, szkolenia/panele informacyjne dot. m.in. zagadnień: CE, źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, działalności eksportowej, dyrektywy usługowej, udziału MŚP w przetargach publicznych, tworzeniu konsorcjów eksportowych – 40 szt.

48 Udział w panelach konsultacyjnych organizowanych przez KE wśród MŚP - panele dotyczyły CE, MID2 – instrumentów pomiarowych, dyrektywy usługowej, ochrony danych osobowych, europejskiego prawa handlowego, dyrektywy dotyczącej czasy pracy - przypadki udziału przedsiębiorstw w panelach zaraportowane do KE (w ramach mechanizmu zwrotnego feedback) – 102 szt.

49 Działania wspierające rozwój współpracy międzynarodowej - wyjazdy na targi, spotkania brokerskie /organizacja spotkań typu match-making z potencjalnymi kontrahentami: giełda kooperacyjna – teledetekcja, obserwacja ziemi, systemy GIS giełda kooperacji – BUD – GRYF i Energia w Szczecinie misja przedsiębiorstw w Kłajpedzie (Litwa) Riga Food – misja na targi spożywcze SIAL – the global food marketplace – targi w Paryżu Hansboot Niemcy – targi jachtowe - profile biznesowe przedsiębiorstw wprowadzone do Kooperacyjnej Bazy Danych – 45 szt. - pomoc przy podpisaniu międzynarodowych umów o współpracy pomiędzy kontrahentami z Warmii i Mazur a zagranicznym przedsiębiorcą – 12 szt.

50 Project co-financed by the European Regional Development Found within the INTERREG IV C programme NEEBOR Network of Eastern External Border Regions

51 NEEBOR oznacza współpracę na rzecz przedsiębiorstw w krajach położonych wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej Partnerzy projektu: Węgry, Słowacja, Łotwa, Grecja, Finlandia, Bułgaria, Rumunia, Polska

52 Cel projektu NEEBOR to wymiana doświadczeń z zakresu wykorzystywanych w regionach partnerskich rozwiązań służących rozwojowi potencjału, konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, a tym samym podniesienie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia MŚP.

53 Wizyty studyjne wizyty w Laponii, Północnej Karenii, Liwonii, Eszak- Alfold, Preszowie – wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk dotyczących współpracy transgranicznej, klastrów, regionalnych systemów wspierania innowacji oraz form wspierania działalności i internacjonalizacji sektora MŚP wrzesień 2011 r. – wizyta studyjne na Warmii i Mazurach

54 Program wymiany przedstawiciel partnera z Laponii z instytucji Finnbarents odwiedził WMARR w celu dokładniejszego poznania projektu RSWI – ideę projektu Finnbarents najprawdopodobniej wykorzysta na potrzeby swojego regionu przedstawiciel WMARR odwiedził Finnbarents i zapoznał się z projektem Safely in Russia – podręcznikBezpieczeństwo biznesu a Rosja – kompendium wiedzy praktycznej dla przedsiębiorców dotyczącej bezpieczeństwa prowadzenia interesów w Rosji

55 BUSINESS TO NATURE Projekt B2N jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

56 Projekt B2N BUSINESS TO NATURE jest inicjatywą współfinansowaną ramach programu INTERREG IVC, której celem jest zademonstrowanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw na obszarach przyrodniczych.

57 Projekt B2N jest realizowany od stycznia 2010 r. do grudnia 2012 r. w ramach programu INTERREG IVC. W projekcie B2N uczestniczy 11 instytucji z 9 krajów (Bułgaria, Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy). Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA (PART) jest partnerem wiodącym projektu W ramach projektu B2N powstaną strategiczne dokumenty zawierające wykaz dobrych praktyk oraz rekomendacje dla polityk regionalnych, które wskażą decydentom w jaki sposób pogodzić rozwój gospodarczy z wymogami ochrony środowiska. Program współpracy międzyregionalnej INTERREG IVC, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umożliwia współpracę regionów Europy w ramach projektów służących wymianie i przekazywaniu doświadczeń w zakresie innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku.

58 Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego przez wspieranie rozwoju klastrów - działania pilotażowe Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Projekt własny Instytucji Wdrażającej ZPORR Okres realizacja 01.03.2006 – 31.03.2008 r. Wartość projektu 509 394,35 PLN

59 Celem projektu było wypracowanie rekomendacji dla polityki wspierania klastrów w regionie, zainicjowanie współpracy przedsiębiorstw oraz innych instytucji (w tym jednostek B+R, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej) Beneficjenci Ostateczni projektu: 1.Władze samorządowe szczebla regionalnego 2.Jednostki samorządowe szczebla powiatowego i gminnego 3.Jednostki B+R 4.Organizacje samorządu gospodarczego 5.Inne jednostki zaangażowane w procesy innowacyjne w regionie

60 1.Działania konferencyjno-szkoleniowe – dwie konferencje promujące projekt cztery spotkania szkoleniowe, seminarium podsumowujące, warsztat dla mediów oraz instytucji zrzeszających przedsiębiorców 2.Warsztaty symulacyjne dla branży mleczarskiej – 5 spotkań, 3.Warsztaty symulacyjne dla branży meblarskiej – 3 spotkania 4.Warsztaty symulacyjne dla producentów okien i drzwi – 3 spotkania 5.Szkolenia animatorów klastrów – 3 spotkania 6.Wizyta studyjna we Włoszech – dla przedstawicieli klastrów

61 Wzmocnienie potencjału województwa warmińsko- mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Projekt własny Instytucji Wdrażającej ZPORR Okres realizacja 01.04.2009 – 30.06.2009 r. Wartość projektu 747 730,00 PLN

62 Cele projektu było wzmocnienie potencjału województwa warmińsko- mazurskiego (starostw, urzędu marszałkowskiego, urzędów miast, szkół wyższych IOB oraz istniejących struktur klastrowych) w zakresie wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych Beneficjenci Ostateczni projektu: 1.Władze samorządowe szczebla regionalnego 2.Istniejące struktury klastrowe 3.Jednostki samorządowe szczebla powiatowego i gminnego 4.Jednostki B+R 5.Organizacje samorządu gospodarczego 6.Inne jednostki zaangażowane w procesy innowacyjne w regionie

63 1.Działania szkoleniowe – cztery spotkania szkoleniowe 2.Wizyta studyjna w Hiszpanii – gospodarzem była organizacja IMADE – Madrycki Instytut na Rzecz Rozwoju, której celem strategicznym jest promocja rozwoju regionalnego poprzez działania stymulujące wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Uczestnicy poznali klastry działające w Hiszpanii, m.in. energii odnawialnej, sztuki graficznej, biotechnologii, finansowy, audiowizulany, zdrowotny, zabezpieczeń oraz turystyczny 3.Działania analityczno-badawcze: -Koncepcja funkcjonalno-przestrzenne Warmińsko-Mazurskiego Centrum Clasteringu Budowlanego, -Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego na obszarze Polski północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego, -Analiza potencjału województwa pod względem powstania nowych inicjatyw klastrowych w regionie

64 Warmińsko-Mazurski Klaster RAZEM CIEPLEJ

65 Głównym celem projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych.

66 Projekt przyczynia się do realizacji celu działania I.4.3 PO RPW, jakim jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej w współpracy międzyregionalnej. Świadczą o tym następujące przesłanki: 1.Rozwój powiązania kooperacyjnego, działającego obecnie na terenie trzech z pięciu województw Polski Wschodniej, oraz sukcesywne włączanie w struktury Klastra kolejnych podmiotów, 2.Projekt przyczynia się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej województw wschodnich m.in. poprzez działanie w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój przedsiębiorczości, 3.Dzięki realizacji Projektu, w tym nawiązaniu bliższych związków pomiędzy regionalnymi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami, możliwe będzie zwiększenia inwestycji zewnętrznych w regionie oraz zmniejszanie dystansu dzielącego regiony od innych, wysoko rozwiniętych regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski. 4.Komponent współpraca w ramach Projektu podejmowane będą działania ukierunkowane na podejmowanie i umacnianie współpracy między podmiotami regionalnej nauki i gospodarki oraz samorządu terytorialnego w ramach Klastra. Dzięki temu możliwy będzie rozwój procesów innowacyjnych i poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki.

67 Z funkcjonowaniem klastra wiąże się szereg korzyści dla podmiotów w nim funkcjonujących. Współpraca w ramach klastra pozwala: 1.wykreować markę regionalną, 2.zjednoczyć siły w ekspansji na rynki zagraniczne, 3.wyeliminować nieuczciwą konkurencję, 4.lepiej wykorzystać potencjał jednostek badawczych, 5.oddziaływać na jakość i kierunki kształcenia, 6.uzyskać szybszy dostęp do informacji istotnych dla rozwoju danej branży, 7.lepiej ukształtować warunki działania i politykę władz.

68 Przykładowy schemat inicjatywy klastrowej

69 Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora

70 Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora powstało w czerwcu 2005 r. na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

71 Do głównych zadań Warmińsko-Mazurskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) należy działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów zagranicznych jak i krajowych, monitorowanie stanu inwestycji w regionie, prowadzenie baz danych ofert inwestycyjnych oraz doradztwo odbiorcom inwestycji.

72 Główne zadania Centrum Obsługi Inwestora: działanie na rzecz promocji regionu pod kątem inwestycyjnym, aktywne udzielanie wsparcia inwestorom, monitorowanie inwestycji w regionie, wspieranie współpracy międzynarodowej przedsiębiorców. Centrum Obsługi Inwestora dostarcza inwestorom: wszelkich informacji ekonomicznych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji, pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji – zarówno Greenfield jak i Brownfield, pomoc w kontaktach z lokalnymi władzami, pomoc w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi.

73 Liczba projektów 200723 200817 200920 201022 201113 (30.09.2011) Razem95

74 Punkt Wymiany Ofert Eksportowo-Importowych został powołany w celu wspierania inicjatyw proeksportowych na Warmii i Mazurach. Naszym głównym celem jest kojarzenie partnerów handlowych z regionu z przedsiębiorcami z zagranicy. Usługi "kojarzenia" partnerów handlowych: - identyfikacja potencjalnych partnerów/kontrahentów, -wymiana korespondencji, przygotowanie spotkań i doradztwo w sprawach prowadzenia negocjacji, usługi tłumaczy. Usługi pozostałe: - promowanie wyjazdów na targi i misje gospodarcze -pomoc w organizacji wyjazdów na targi i wystawy (zapewnienie transportu, pomoc w formalnościach celnych, ubezpieczeniach, wynajęciu bazy socjalnej, powierzchni wystawienniczej i wyposażenia stoisk, usługi tłumaczy).

75 Wsparcie na starcie Krok do sukcesu

76 Celem projektów jest stworzenie odpowiednich warunków służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia pozwalających na rozpoczęcie i prowadzenie w sposób trwały własnej działalności gospodarczej Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach PO KL 6.2 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie Partner – Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach

77 Wsparcie na starcie Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego oraz lidzbarskiego Krok do sukcesu Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego

78 Dotacja - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jednorazowa dotacja inwestycyjna została przewidziana na poziomie średniej około 36 000,00 zł dla 56 uczestników projektu i jest uzależniona od wskazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, wparcie pomostowe podstawowe w wysokości 1 100,00 zł przez 6 m-cy dla 56 uczestników projektu wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 1 100,00 zł przez kolejne 6 m-cy dla 28 uczestników projektu. Dotacja jest wypłacana Beneficjentowi Pomocy w systemie zaliczkowo- refundacyjnym

79 Regionalny Fundusz Pożyczkowy -alternatywna forma finansowania inwestycji

80 Działa w strukturach WMARR S.A. od kwietnia 2004 roku Kapitał funduszu stanowią środki Samorządu Województwa, budżetu państwa oraz środki unijne Na koniec 2010 roku wynosił łącznie ponad 32 mln zł

81 Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

82 Z funduszy RFP mogą skorzystać Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa

83 Kto może? Zakup środków trwałych Zakup usług obcych Zakup środków obrotowych Zakup wartości niematerialnych i prawnych Jaka kwota? Maksymalna kwota pożyczki – 300 000,00 PLN Maksymalne zaangażowanie – 1 000 000,00 PLN Maksymalny okres spłaty – 84 miesięcy Okres karencji w spłacie kapitału – 6 miesięcy

84 RFP Dlaczego warto skorzystać z oferty Funduszy Pożyczkowego? Indywidualne - elastyczne podejście do klienta Atrakcyjne stałe oprocentowanie przez cały okres kredytowania Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę Brak opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału Finansujemy koszty przedsięwzięcia w kwotach brutto

85 RFP Liczba udzielonych pożyczek 20049 200515 200660 200742 200861 200962 2010112 201189 (30.09.2011) Razem411

86 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. J. Bema 3 10-516 Olsztyn tel. 89 512 12 50 fax 89 521 12 60 Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji ul. Kopernika 1 pokój 26, 11-700 Mrągowo 89 743 35 26, pk_mragowo@rswi-olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.plwww.wmarr.olsztyn.pl wmarr@wmarr.olsztyn.plwmarr@wmarr.olsztyn.pl


Pobierz ppt "Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn, 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google