Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako instytucja wspierająca rozwój inicjatyw klastrowych Part-financed by the European.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako instytucja wspierająca rozwój inicjatyw klastrowych Part-financed by the European."— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako instytucja wspierająca rozwój inicjatyw klastrowych Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

2 Projekty realizowane przez WMARR S.A. skierowane na wsparcie inicjatyw klastrowych Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA od ponad 5 lat prowadzi działania na rzecz popularyzacji i wspierania inicjatyw klastrowych w naszym regionie. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa udało się zainaugurować cykl projektów aktywizujących środowiska gospodarcze w zakresie promocji inicjatyw klastrowych. 1. Program szkoleń promujących clustering, 2. Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa warmińsko – mazurskiego przez wspieranie rozwoju klastrów – działania pilotażowe, 3. Wzmocnienie potencjału województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych, 4. Razem Cieplej – Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego, 5. Oprócz wymienionych wyżej projektów WMARR S.A. realizuje również projekty, w ramach których pośrednio wspierane są inicjatywy klastrowe z regionu tj. Regionalny System Wspierania Innowacji oraz Enterprise Europe Network,

3 6. Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie nieodpłatnie pomaga w pozyskiwaniu środków unijnych inicjatywom klastrowym oraz innym instytucjom wspierającym klastry. Przy aktywnej pomocy WMARR, skutecznie zakończyło się ubieganie o dofinansowanie następujących projektów: a) Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej – wniosek złożony do Działania 1.4. Promocja i współpraca, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przez Warmińsko – Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, b) Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń na potrzeby klastra stolarki otworowej w województwie warmińsko – mazurskim – wniosek złożony do Działania RPO WiM przez spółkę Mazurskie Okna, c) Promocja i rozwój klastra stolarki otworowej w województwie warmińsko – mazurskim – wniosek złożony do Działania RPO WiM przez spółkę Mazurskie Okna. Projekty realizowane przez WMARR S.A. skierowane na wsparcie inicjatyw klastrowych

4 Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Konsorcjum w skład, którego wchodziły największe firmy konsultingowe i doradcze w Polsce: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Enterplan Sp. z o.o Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

5 Projekt adresowany był do przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Miał na celu budowanie świadomości na temat clusteringu, zdefiniowanie obszarów potencjalnej współpracy między przedsiębiorstwami, pomoc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o możliwości współpracy w formie klastra oraz realizację wspólnych przedsięwzięć, ważnych dla rozwoju firm i regionów.

6 Projekt miał charakter popularyzatorsko-szkoleniowy. Obejmował nie tylko rozpowszechnianie wiedzy na temat idei clusteringu, przeszkolenie ponad 1300 osób z co najmniej 590 firm w wielu komponentach, zorganizowanie konferencji, ale przede wszystkim stworzenie nowych klastrów lub pomoc w rozwoju klastrów już istniejących. Powstały następujące klastry: grupa producentów pieczywa, grupa producentów mebli, grupa producentów okien i drzwi, grupa producentów mleka i przetworów mlecznych.

7 Realizacja projektu Program szkoleń promujących clustering rozpoczęła się w październiku 2005 r i trwała do grudnia 2007 r. Kontrakt wart był 5,76 miliona złotych, a jego wdrażanie podzielono na kilka etapów. Podsumowaniem działań w ramach projektu było stworzenie przewodnika, w którym przedstawione zostały dobre praktyki dotyczące tworzenia, rozwijania i promowania klastrów. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie pełniła funkcję opiekuna wspomnianych już czterech grup klastrowych w naszym regionie.

8 Do zadań opiekuna klastra należało: identyfikacja potencjalnych grup zadaniowych - klastrów, wsparcie w przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych grupy zadaniowej, współprzygotowanie opisu grupy, współorganizowanie spotkania rekrutacyjnego z wybranymi przedsiębiorstwami. W ramach projektu zrealizowano między innymi następujące szkolenia: szkolenia z zakresu budowy inicjatywy klastrowej, szkolenia z zakresu budowy marki w ramach grupy klastrowej, szkolenia z zakresu promocji marki przez grupę klastrową, szkolenia z zakresu zarządzania jakością.

9 Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa warmińsko- mazurskiego przez wspieranie rozwoju klastrów – działania pilotażowe Projekt partnerski, realizowany we współpracy z IBnGR w Gdańsku Okres realizacji Projektu 1 marzec marca 2008 r. Wartość Projektu ,35 PLN w tym Europejski Fundusz Społeczny ,76 PLN Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

10 Cele projektu Wypracowanie rekomendacji dla polityki wspierania klastrów w regionie. Zainicjowanie współpracy przedsiębiorstw oraz innych instytucji (w tym jednostek B+R, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej) zlokalizowanych w województwie, które przyczynią się do poprawy ich konkurencyjności i innowacyjności. Działania promujące wiedzę nt. funkcjonowania i wspierania rozwoju klastrów; Działania analityczne identyfikujące istniejące, powstające i potencjalne klastry, regionalne uwarunkowania oraz określające perspektywy, bariery oraz potrzeby rozwojowe klastrów w woj. warmińsko-mazurskim; Działania pilotażowe w zakresie inicjowania powstania i rozwoju 3 inicjatyw klastrowych w wybranych branżach gospodarki województwa warmińsko- mazurskiego. Działania te obejmowały analizę potencjału i uwarunkowań 3 istniejących/potencjalnych klastrów w regionie, przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych w zakresie budowy inicjatywy klastrowej oraz przygotowanie strategii rozwoju 3 wybranych inicjatyw

11 Władze samorządowe szczebla regionalnego w województwie warmińsko- mazurskim, do których skierowane były działania w zakresie wypracowania rekomendacji dla polityki regionalnej wspierającej rozwój klastrów. Jednostki samorządowe szczebla powiatowego (starostwa powiatowe) i gminnego (urzędy miast i gmin). Przedsiębiorstwa z trzech wybranych grup oraz inne instytucje (jednostki B+R oraz instytucje otoczenia biznesu), dla których były realizowane działania pilotażowe. Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców, do których adresowane były szkolenia dla animatorów klastrów. Beneficjenci Ostateczni Projektu

12 Rezultaty Projektu: analiza potencjału konkurencyjnego wybranych 3 klastrów, charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym, działania promujące wiedzę nt. funkcjonowania i wspierania rozwoju klastrów strategie rozwoju 3 wybranych klastrów: grupa producentów okien i drzwi, grupa producentów mebli, grupa producentów mleka i przetworów mlecznych.

13 Grupa producentów okien i drzwi Grupa obecnie zrzesza 19 przedsiębiorstw, związanych z produkcją okien i drzwi z województwa warmińsko – mazurskiego. Oprócz bezpośrednich producentów, w skład grupy wchodzą również dostawcy materiałów, odbiorcy produktów gotowych, instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje samorządowe. Działalność grupy koncentruje się na promocji okien i drzwi produkowanych w regionie Warmii i Mazur poprzez wspólne akcje promocyjne, wspólne uczestnictwo w targach i wystawach. Oprócz tego działalność grupy wpływa na poprawę sytuacji ekonomicznej zrzeszonych w niej przedsiębiorstw poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży, zmniejszenie kosztów zakupu materiałów oraz nowe możliwości biznesowe.

14 Grupa producentów mebli Grupa obecnie zrzesza 25 przedsiębiorstw związanych z produkcją mebli z województwa warmińsko – mazurskiego (głównie z powiatu iławskiego). Oprócz bezpośrednich producentów w skład grupy wchodzą również dostawcymateriałów, odbiorcy produktów gotowych, instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje samorządowe.

15 Grupa producentów mleka i przetworów mlecznych Grupa obecnie zrzesza 12 instytucji związanych z przetwórstwem mleka z województwa warmińsko – mazurskiego. Oprócz bezpośrednich producentów w skład grupy wchodzą również dostawcy maszyn, odbiorcy produktów gotowych, instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje samorządowe.

16 Działania zrealizowane dla grup w ramach projektu: warsztaty symulacyjne rozwoju poszczególnych inicjatyw klastrowych, przygotowano analizy branż w regionie oraz schematy inicjatyw klastrowych, przygotowano strategie rozwoju grupy, zorganizowano wizytę studyjną, grupa podpisała porozumienie o utworzeniu inicjatywy klastrowej.

17 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA INICJATYW KLASTROWYCH Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie 6. Regionalne strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wartość projektu: ,00 pln

18 Celem projektu było wzmocnienie potencjału województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych. Cel został osiągnięty poprzez: prace analityczne: opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Warmińsko- Mazurskiego Centrum Clusteringu Budowlanego, opracowanie raportu dot. uwarunkowań rozwoju struktur klastra ciepłowniczego oraz analizę potencjału województwa pod względem powstania nowych inicjatyw klastrowych Szkolenia - cykl 4 szkoleń dla 4 grup 15 osobowych. Łącznie 16 szkoleń dla 60 osób. Zagraniczne wyjazdy studyjne – Wizyta studyjna 60-osobowej grupy uczestników do Hiszpanii

19 Beneficjenci ostateczni projektu: Władze samorządowe szczebla regionalnego, Istniejące struktury klastrowe, Jednostki samorządowe szczebla powiatowego i gminnego, Jednostki B+R, Organizacje samorządu gospodarczego, A także inne jednostki zaangażowane w procesy innowacyjne w regionie.

20 Razem Cieplej – Rozwój Warmińsko – Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Całkowita wartość projektu - ok. 5 mln PLN, Liczba uczestników projektu – 22 instytucje, Okres realizacji – od do , Koordynatorem klastra na potrzeby projektu została Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

21 Celem głównym projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego, pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych. Cele szczegółowe: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności klastra zapewnione dzięki zakupowi wyników badań, analiz, ekspertyz; Nawiązanie i utrzymanie współpracy podejmowanej z partnerami z innych krajów, z innymi klastrami, jak również z jednostkami badawczymi i naukowymi, Promocja Polski Wschodniej jako regionu cechującego się zaawansowanym technologicznie i nowoczesnym ciepłownictwem, Rozbudowa sieci klastra o nowe podmioty, Identyfikacja kierunków i działań priorytetowych dla branży, Identyfikacja możliwości w zakresie wprowadzania do oferty firm nowych produktów i usług.

22 Działania planowane w ramach projektu: Stworzenie biura klastra, Promocja klastra, Organizacja zagranicznych misji branżowych, Organizacja konferencji, Opracowanie strategii rozwoju i współpracy klastra, Spotkania członków klastra, Opracowanie strategii marketingowej klastra, Zakup wyników badań.

23 W ramach projektu podejmowane były działania szkoleniowe dla klastrów z województwa warmińsko – mazurskiego: Elbląskiego Klastra Medialno – Reklamowego, Grupy Producentów Browarów Regionalnych, Klastra Mazurskie Okna. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

24 W ramach projektu BISNEP realizowanego w sieci Enterprise Europe Network klastry z województwa warmińsko – mazurskiego korzystają z pomocy w nawiązaniu współpracy międzynarodowej, uczestniczą w targach, spotkaniach kooperacyjnych oraz misjach handlowych.

25 W ramach projektu zorganizowano między innymi: Misję gospodarczą na Litwę, Targi kooperacyjne na Łotwie, Międzynarodowe Targi Energetyczne w Lublinie. W działaniach tych uczestniczyły następujące grupy klastrowe: Mazurskie Okna, Klaster Razem – Cieplej, Klaster Mleczarski, Klaster Wołowiny, Klaster Meblarski.

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako instytucja wspierająca rozwój inicjatyw klastrowych Part-financed by the European."

Podobne prezentacje


Reklamy Google