Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA Powszechna zbiórka selektywna odpadów u źródła, w mieszkaniach, biurach i na podwórzach – nie odkrywamy Ameryki Artur Krzyżański,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA Powszechna zbiórka selektywna odpadów u źródła, w mieszkaniach, biurach i na podwórzach – nie odkrywamy Ameryki Artur Krzyżański,"— Zapis prezentacji:

1 P ROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA Powszechna zbiórka selektywna odpadów u źródła, w mieszkaniach, biurach i na podwórzach – nie odkrywamy Ameryki Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" 24-25 marca 2011r. Szczecin

2 NIE MA CYWILIZACJI BEZ SEGREGACJI ! Program pilotażowy U ŹRÓDŁA, segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania, w gospodarstwie domowym i przy posesji. Program finansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" 24-25 marca 2011r. Szczecin

3 /…/ Minister przypomniał, że do spalarni powinny trafiać odpady pozostałe po segregacji i oddaniu części z nich do odzysku i recyklingu. "Istnieje obowiązek segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a w 2020 r. będziemy musieli osiągnąć 50 proc. odzysku odpadów biodegradowalnych" - zaznaczył. Zadeklarował, że chciałby, by te 50 proc. osiągnąć wcześniej. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/459828,minister_srodowisk a_rzad_wybral_najlepszy_wariant_gospodarki_odpadami.html Andrzej Kraszewski, minister środowiska III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" 24-25 marca 2011r. Szczecin

4 III O GÓLNOPOLSKA K ONFERENCJA S ZKOLENIOWA "S ELEKTYWNA ZBIÓRKA, SEGREGACJA I RECYKLING ODPADÓW " 24-25 MARCA 2011 R. S ZCZECIN Jednym z ważniejszych wniosków jakie wyciągnięto w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina 2008-2011 z persp. do 2015 z czerwca 2009 r. (str. 61) w związku z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w Szczecinie jest niepowodzenie wysiłków zmierzających do zwiększenia segregacji odpadów. Mimo (cyt.:) dużego nacisku, jakie miasto w porozumieniu z właściwymi podmiotami gospodarczymi kładzie na odzysk w postaci recyklingu; należy podkreślić, że dane z ostatnich lat wskazują na niewielki wzrost selektywnie zebranych odpadów w stosunku do wymaganych poziomów. W najbliższych latach przed władzami miasta stoi ważne wyzwanie polegające na znalezieniu nowych kanałów efektywniejszego pozyskiwania większej ilości odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi.

5 Spalarnia – podpisano umowę społeczną Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina dziś (piątek 9.07.) podpisał porozumienie społeczne w ramach budowy spalarni. Szczecin jest jednym z niewielu miast, które zdecydowało się na ten krok. Umowa to efekt kilkudziesięciu godzin rozmów i negocjacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa, mieszkańców Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka oraz Gminę Miasto Szczecin. http://ekosza.files.wordpress.com/2010/07/porozumienie1.pdf

6 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę dzwonić 601 77 34 32. Andrzej Bartoszkiewicz System EKO AB wysegregowuje do zagospodarowania ok. 60-80% odpadów !!! Klasyczne sortownie zaledwie kilka %.

7 Do tej pory w naszym codziennym proekologicznym życiu byliśmy przyzwyczajeni do kilku prostych zabiegów, dzięki którym mogliśmy mieć wkład w ochronę środowiska. Chodzi tu o regularną zbiórkę szkła, papieru i plastiku, która teraz dzięki nowemu projektowi idzie o krok dalej. W pilotażowym projekcie pn. U źródła, segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania – w gospodarstwie domowym i przy posesji autorstwa Stowarzyszenia Szczecińska Zielona Alternatywa www.ekosza.plwww.ekosza.pl są promowane i wspierane wspólnoty, które prowadzą, lub zdecydują się wprowadzić segregację odpadów już na terenie swoich posesji. Celem akcji jest przetestowanie i promocja nowego, stosowanego powszechnie w krajach zachodnich (w zabudowie wielorodzinnej) efektywnego modelu segregacji śmieci. Pilotaż obejmuje 10 posesji (wspólnot mieszkaniowych oraz jedną nieruchomość spółdzielni mieszkaniowej) w Szczecinie i będzie trwał do 31 lipca 2011 roku. Środki finansowe na przeprowadzenie projektu zapewniła Gmina Miasto Szczecin. III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" 24-25 marca 2011r. Szczecin

8 III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" 24-25 marca 2011r. Szczecin W ramach projektu: uczestnicy otrzymają dokładne informacje na temat zasad prowadzenia segregacji w mieszkaniu (ulotki, plakat, specjalne tablice na śmietniki, rozmowy); część z mieszkańców dostanie od organizatorów specjalne kilkukomorowe kosze do mieszkań; zostanie przeprowadzone dwukrotne badanie ankietowe z opracowaniem wyników; w razie potrzeby Stowarzyszenie udzieli pomocy w negocjacjach w celu obniżeniu kosztów za wywóz odpadów; w czasie trwania akcji obserwacji zostaną poddane wyniki ilościowe i jakościowe segregacji. Aby akcja przebiegała bez zakłóceń organizatorzy od uczestników oczekują tylko jednego: rozdzielania różnych odpadów już w mieszkaniu i wynoszenia ich do odpowiednich pojemników na podwórku. Ale także konieczna jest przychylność i efektywny wkład naszych partnerów: urzędu miasta, zarządców i firm wywozowych. Efektywny recykling przyczynia się do jakości poprawy życia społeczności, zmniejsza koszty utrzymania oraz realnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Szczecinianie którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu staną się tym samym współtwórcami bardziej ekologicznego i nowoczesnego wizerunku miasta. Dlaczego w ogóle warto segregować odpady? Z kilu prostych ale bardzo ważnych powodów. Otóż, dla ochrony środowiska – wolniej zapełniamy składowiska śmieci i oszczędzamy surowce wtórne; dla oszczędności pieniędzy – wywóz posegregowanych odpadów o wiele mniej kosztuje; jako przejaw nowoczesnego myślenia – segregacja śmieci w Europie jest po prostu standardem.

9 P RZYKŁADY SEGREGACJI U ŹRÓDŁA ( PRZY POSESJI ) PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin 2010-11

10 P RZYKŁADY SEGREGACJI U ŹRÓDŁA PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin 2010-11

11 P RZYKŁADY SEGREGACJI U ŹRÓDŁA (w mieszkaniu) PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin 2010-11

12 O DPADY ORGANICZNE – SEGREGOWANE I WYKORZYSTANE U ŹRÓDŁA PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin 2010-11

13 O DPADY NIEBEZPIECZNE – SEGREGOWANE U ŹRÓDŁA PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin 2010-11

14 L ISTA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - UCZESTNIKÓW PROGRAMU Lp. Wspólnota, adres Zarządca/yFirma wywozowa 1 Wojciecha 1 Zarządca Sp. z oo Remondis 2 Małkowskiego 5 - 8 STBS Sp. z oo, Dom-Door Sp. z oo Cesja Sp. z oo Remondis 3 Ściegiennego 1 Cesja Sp. z oo Remondis 4 Arkońska 46 Cesja Sp. z oo Remondis 5 Leszczynowa 2 – 4A Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB MPO 6 Radogoska 7 Dom Best Sp. z oo ZBiLK Remondis 7 Jana Pawła 32 "Brel II" B. Rajewicz J. Rajewicz MPO 8 Wąska 1 – "Brel II" B. Rajewicz J. Rajewicz Remondis 9 Matejki 10 - 12 "Brel II" B. Rajewicz J. Rajewicz MPO 10 Dworcowa 19 BOM 7 Sp. z oo Remondis

15 Nasza ulotka

16 Tablica na śmietniki (altany, parawany)

17 Nasz plakat

18 R APORT Z PIERWSZYCH BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH PROGRAMU U ŹRÓDŁA, SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCU ICH POWSTAWANIA. S TYCZEŃ 2011. Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie świadomości ekologicznej i dotychczasowych praktyk segregacji odpadów wśród mieszkańców wspólnot wytypowanych do wzięcia udziału w programie pilotażowym U źródła. /…/ Ogółem w okresie od listopada 2010 do stycznia 2011 zrealizowano 147 wywiadów kwestionariuszowych. Pytania zawarte w kwestionariuszu odnosiły się do zagadnień takich jak: dotychczasowe praktyki segregacji śmieci, świadomość ekologiczna, postawy wobec projektów segregacji u źródła. /…/ Uzyskane wyniki wskazują, że dostępność do pojemników, wygoda i opłacalnośćsegregacji są zdecydowanie bardziej istotne niż poziom świadomości ekologicznej. Wśród badanych wspólnot największy odsetek segregujących odpady stwierdzono we wspólnotach przy ulicach: Matejki, Leszczynowej, Arkońskiej i Wąskiej (odpowiednio: 100%, 90%, 84,6% i 82,1% badanych). Druga część badania, w której chcemy zawrzeć także ocenę działania programu pilotażowego, wskaże, w jaki sposób zmieniły się postawy i opinie mieszkańców. dr Maciej Kowalewski (socjolog)

19 R APORT Z PIERWSZYCH BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH PROGRAMU U ŹRÓDŁA, SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCU ICH POWSTAWANIA. S TYCZEŃ 2011 - CD

20 K OSZTY SEGREGACJI DLA MIESZKAŃCÓW ( PRZYBL.) - NAJWIĘKSZA SZANSA Jednostka miary Odpady zmieszane Odpady segregowane Metr sześcienny Ok. 60 PLN Ok. 17 PLN * W niektórych przypadkach firma wywozowa może odbierać frakcje surowcowe w ogóle nie pobierając opłat. Może też wyceniać ich odbiór w cenie wyższej niż tu przedstawiono. Warto negocjować! Wiele wspólnot i spóldzielni już to zrobiło i dzięki temu cieszą się niższymi kosztami za śmieci…

21 D EZINFORMACJA – NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE Mieszkańcy (wspólnota, spółdzielnia) Zarządca Firma wywozowa Z naszych obserwacji wynika spostrzeżenie o niechęci zarządców do informo- wania mieszkańców (wspólnot mieszkaniowych) o korzyściach wynikających z wprowadzenia kolorowych pojemników na posesję. Często spotykaliśmy sugerowanie, że segregacja odpadów wiąże się wręcz z dodatkowym kosztem Dla lokatorów… Podejrzewamy, że może to być celowa dezinformacja wyni- kająca z oporu przed dodatkową pracą i zmniejszeniem opłat od mieszkańców. Przykład: http://www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=67131 http://www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=67131

22 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO DYSKUSJI … Artur Krzyżański, stowarzyszenie SZA, ekosza.pl segregacjauzrodla.pl ( wkrótce ) podwórka.pl


Pobierz ppt "P ROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA Powszechna zbiórka selektywna odpadów u źródła, w mieszkaniach, biurach i na podwórzach – nie odkrywamy Ameryki Artur Krzyżański,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google