Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt segregacji u źródła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt segregacji u źródła"— Zapis prezentacji:

1 Projekt segregacji u źródła
III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" marca 2011r. Szczecin Projekt segregacji u źródła Powszechna zbiórka selektywna odpadów u źródła, w mieszkaniach, biurach i na podwórzach – nie odkrywamy Ameryki Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa

2 NIE MA CYWILIZACJI BEZ SEGREGACJI !
III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" 24-25 marca 2011r. Szczecin NIE MA CYWILIZACJI BEZ SEGREGACJI ! Program pilotażowy „U ŹRÓDŁA, segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania, w gospodarstwie domowym i przy posesji.” Program finansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin Część miast (gmin) w Polsce już ma za sobą próby (pilotaże) wprowadzenia segregacji u źródła. Nawet frakcji organicznej – przykład gminy POLICE ! Kilka miast już wprowadziło (LUBLIN) lub właśnie wprowadza obowiązkową segregację u źródła – nie czekając na zmiany w ustawodastwie. Wszystko dlatego, że jest to SPRAWDZONY SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ILOŚCI SUROWCÓW WTORNYCH DO RECYKLINGU …

3 III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" marca 2011r. Szczecin /…/ Minister przypomniał, że do spalarni powinny trafiać odpady pozostałe po segregacji i oddaniu części z nich do odzysku i recyklingu. "Istnieje obowiązek segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a w 2020 r. będziemy musieli osiągnąć 50 proc. odzysku odpadów biodegradowalnych" - zaznaczył. Zadeklarował, że chciałby, by te 50 proc. osiągnąć wcześniej. Andrzej Kraszewski, minister środowiska

4 III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" marca 2011r. Szczecin Jednym z ważniejszych wniosków jakie wyciągnięto w aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina z persp. do 2015” z czerwca 2009 r. (str. 61) w związku z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w Szczecinie jest niepowodzenie wysiłków zmierzających do zwiększenia segregacji odpadów. Mimo (cyt.:) „dużego nacisku, jakie miasto w porozumieniu z właściwymi podmiotami gospodarczymi kładzie na odzysk w postaci recyklingu; należy podkreślić, że dane z ostatnich lat wskazują na niewielki wzrost selektywnie zebranych odpadów w stosunku do wymaganych poziomów. W najbliższych latach przed władzami miasta stoi ważne wyzwanie polegające na znalezieniu nowych kanałów efektywniejszego pozyskiwania większej ilości odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi.” POROZUMIENIE z ws spalarni: wskazanie przez SZA innej nowej ale SPRAWDZONEJ drogi – „nie odkrywamy Ameryki”

5 Spalarnia – podpisano umowę społeczną
Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina dziś (piątek 9.07.) podpisał porozumienie społeczne w ramach budowy spalarni. Szczecin jest jednym z niewielu miast, które zdecydowało się na ten krok. Umowa to efekt kilkudziesięciu godzin rozmów i negocjacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa, mieszkańców Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka oraz Gminę Miasto Szczecin.

6 System EKO AB wysegregowuje do zagospodarowania
ok % odpadów !!! Klasyczne sortownie zaledwie kilka %. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę dzwonić Andrzej Bartoszkiewicz

7 Do tej pory w naszym codziennym proekologicznym życiu byliśmy
III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" 24-25 marca 2011r. Szczecin Do tej pory w naszym codziennym proekologicznym życiu byliśmy przyzwyczajeni do kilku prostych zabiegów, dzięki którym mogliśmy mieć wkład w ochronę środowiska. Chodzi tu o regularną zbiórkę szkła, papieru i plastiku, która teraz dzięki nowemu projektowi idzie o krok dalej. W pilotażowym projekcie pn. „U źródła, segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania – w gospodarstwie domowym i przy posesji” autorstwa Stowarzyszenia Szczecińska Zielona Alternatywa są promowane i wspierane wspólnoty, które prowadzą, lub zdecydują się wprowadzić segregację odpadów już na terenie swoich posesji. Celem akcji jest przetestowanie i promocja nowego, stosowanego powszechnie w krajach zachodnich (w zabudowie wielorodzinnej) efektywnego modelu segregacji śmieci. Pilotaż obejmuje 10 posesji (wspólnot mieszkaniowych oraz jedną nieruchomość spółdzielni mieszkaniowej) w Szczecinie i będzie trwał do 31 lipca 2011 roku. Środki finansowe na przeprowadzenie projektu zapewniła Gmina Miasto Szczecin. RÓŻNICE między zbiórką uliczną (gniazdową) (dzwonową) – gdzie są ogólnodostepne pojemniki …. Ale jest ich za mało i wciąż są problemy z wywożeniem odpadów, utrzymaniem czystości i kosztami ….

8 III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
"Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" 24-25 marca 2011r. Szczecin W ramach projektu: uczestnicy otrzymają dokładne informacje na temat zasad prowadzenia segregacji w mieszkaniu (ulotki, plakat, specjalne tablice na śmietniki , rozmowy); część z mieszkańców dostanie od organizatorów specjalne kilkukomorowe kosze do mieszkań; zostanie przeprowadzone dwukrotne badanie ankietowe z opracowaniem wyników; w razie potrzeby Stowarzyszenie udzieli pomocy w negocjacjach w celu obniżeniu kosztów za wywóz odpadów; w czasie trwania akcji obserwacji zostaną poddane wyniki ilościowe i jakościowe segregacji. Aby akcja przebiegała bez zakłóceń organizatorzy od uczestników oczekują tylko jednego: rozdzielania różnych odpadów już w mieszkaniu i wynoszenia ich do odpowiednich pojemników na podwórku. Ale także konieczna jest przychylność i efektywny wkład naszych partnerów: urzędu miasta, zarządców i firm wywozowych. Efektywny recykling przyczynia się do jakości poprawy życia społeczności, zmniejsza koszty utrzymania oraz realnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Szczecinianie którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu staną się tym samym współtwórcami bardziej ekologicznego i nowoczesnego wizerunku miasta. Dlaczego w ogóle warto segregować odpady? Z kilu prostych ale bardzo ważnych powodów. Otóż, dla ochrony środowiska – wolniej zapełniamy składowiska śmieci i oszczędzamy surowce wtórne; dla oszczędności pieniędzy – wywóz posegregowanych odpadów o wiele mniej kosztuje; jako przejaw nowoczesnego myślenia – segregacja śmieci w Europie jest po prostu standardem.

9 Przykłady segregacji u źródła (przy posesji)
Część wspólnot (także spółdzielnie) sama już wprowadziła segregację na terenie posesji…. PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin

10 Przykłady segregacji u źródła
PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin

11 Przykłady segregacji u źródła (w mieszkaniu)
PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin

12 Odpady organiczne – segregowane i wykorzystane u źródła
Najpilniesza groźba kar unijnych dotyczy odpadów bio !!! PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin

13 Odpady niebezpieczne – segregowane u źródła
PROJEKT SEGREGACJI U ŹRÓDŁA. Artur Krzyżański, Szczecińska Zielona Alternatywa. Szczecin

14 Lista wspólnot mieszkaniowych - uczestników programu
Lp. Wspólnota, adres Zarządca/y Firma wywozowa 1 Wojciecha 1 Zarządca Sp. z oo Remondis 2 Małkowskiego 5 - 8 STBS Sp. z oo, Dom-Door Sp. z oo Cesja Sp. z oo 3 Ściegiennego 1 4 Arkońska 46 5 Leszczynowa 2 – 4A Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” MPO 6 Radogoska 7 Dom Best Sp. z oo ZBiLK 7 Jana Pawła 32 "Brel II" B. Rajewicz J. Rajewicz 8 Wąska 1 – 9 Matejki 10 Dworcowa 19 BOM 7 Sp. z oo

15 Nasza ulotka

16 Tablica na śmietniki (altany, parawany)

17 Nasz plakat

18 Raport z pierwszych badań ankietowych w ramach programu „U ŹRÓDŁA, segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania”. Styczeń 2011. Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie świadomości ekologicznej i dotychczasowych praktyk segregacji odpadów wśród mieszkańców wspólnot wytypowanych do wzięcia udziału w programie pilotażowym „U źródła”. /…/ Ogółem w okresie od listopada 2010 do stycznia 2011 zrealizowano 147 wywiadów kwestionariuszowych. Pytania zawarte w kwestionariuszu odnosiły się do zagadnień takich jak: dotychczasowe praktyki segregacji śmieci, świadomość ekologiczna, postawy wobec projektów segregacji u źródła. /…/ Uzyskane wyniki wskazują, że dostępność do pojemników, „wygoda” i „opłacalność”segregacji są zdecydowanie bardziej istotne niż poziom świadomości ekologicznej. Wśród badanych wspólnot największy odsetek segregujących odpady stwierdzono we wspólnotach przy ulicach: Matejki, Leszczynowej, Arkońskiej i Wąskiej (odpowiednio: 100%, 90%, 84,6% i 82,1% badanych). Druga część badania, w której chcemy zawrzeć także ocenę działania programu pilotażowego, wskaże, w jaki sposób zmieniły się postawy i opinie mieszkańców. dr Maciej Kowalewski (socjolog)

19 Raport z pierwszych badań ankietowych w ramach programu „U ŹRÓDŁA, segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania”. Styczeń cd

20 Koszty segregacji dla mieszkańców (przybl.) - NAJWIĘKSZA SZANSA
Jednostka miary Odpady zmieszane Odpady segregowane Metr sześcienny Ok. 60 PLN Ok. 17 PLN * W niektórych przypadkach firma wywozowa może odbierać frakcje surowcowe w ogóle nie pobierając opłat. Może też wyceniać ich odbiór w cenie wyższej niż tu przedstawiono. Warto negocjować! Wiele wspólnot i spóldzielni już to zrobiło i dzięki temu cieszą się niższymi kosztami za śmieci…

21 Dezinformacja – największe zagrożenie
Mieszkańcy (wspólnota, spółdzielnia) Zarządca Firma wywozowa Z naszych obserwacji wynika spostrzeżenie o „niechęci” zarządców do informo- wania mieszkańców (wspólnot mieszkaniowych) o korzyściach wynikających z wprowadzenia kolorowych pojemników na posesję. Często spotykaliśmy sugerowanie, że segregacja odpadów wiąże się wręcz z dodatkowym kosztem Dla lokatorów… Podejrzewamy, że może to być celowa dezinformacja wyni- kająca z oporu przed dodatkową pracą i zmniejszeniem opłat od mieszkańców. Przykład:

22 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji…
Artur Krzyżański, stowarzyszenie SZA, ekosza.pl segregacjauzrodla.pl (wkrótce) podwórka.pl


Pobierz ppt "Projekt segregacji u źródła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google