Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU z 2010 r. nr 228, poz. 1487).

2 Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną:
Zadania dyrektora w obszarze udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną: tworzy Zespół w skład, którego wchodzą nauczyciele uczący ucznia, wychowawcy i specjaliści, wyznacza osobę koordynującą pracę Zespołu, prace kilku Zespołów może koordynować jedna osoba, na podstawie zaleceń Zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane (z uwzględnieniem godzin wynikających z art. 42 KN),

3 Zadania dyrektora w obszarze udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
informuje na piśmie rodziców ucznia (albo pełnoletniego ucznia), o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez Zespół, informuje rodziców o terminie spotkania zespołu, wpisuje do Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia formy sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, wyznacza w przypadku braku doradcy zawodowego, nauczyciela planującego i realizującego zadania w tym zakresie.

4 Zadania nauczycieli, specjalistów, wychowawców
rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia oraz planują sposób ich zaspokajania, dokonują obserwacji mających na celu rozpoznanie u uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, rozpoznają zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz planują wsparcie ich rozwoju, informują dyrektora o uczniu, który wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzą doradztwo edukacyjno – zawodowe (w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej).

5 Nauczyciele uczący ucznia, wychowawca i specjaliści tworzą Zespół.

6 Do zadań Zespołu należy:
ustalenie zakresu w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określenia zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy, planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego i sposobu jego realizacji, opracowanie dla ucznia, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy, Planu Działań Wspierających, lub w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego,

7 Do zadań Zespołu należy:
dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi, efektywności realizowanych zajęć po zakończeniu jej udzielania, w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji na rok następny, dokonanie wcześniejszej oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia, a w przypadku klasy terapeutycznej – wychowawcy tej klasy,

8 Do zadań Zespołu należy:
sformułowanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem, form, sposobów, okresów udzielania uczniowi dalszej pomocy, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, zakładanie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

9 IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny konstruowany jest dla ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie rozpoznania przeprowadzonego przez Zespół. Rozpoznanie powinno mieć formę wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie zakłada się Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

10 Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających konstruuje się dla ucznia w przypadku posiadania przez ucznia innego orzeczenia lub opinii, na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia. Dla ucznia zakłada się Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

11 W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć
rodzice, przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej (na wniosek dyrektora szkoły), lekarz, pedagog, logopeda lub inny specjalista (na wniosek rodziców ucznia).

12 Karta Indywidulanych Potrzeb Ucznia
Imię i nazwisko ucznia Nazw szkoły, Oznaczenie grupy, oddziału Informacje dotyczącą: Orzeczenia o potrzebie: indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, Opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej (Należy podać numer i datę wystawienia orzeczenia/opinii) Diagnozę medyczną, Rozpoznanie dokonane przez Zespół wskazujące na objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

13 Karta Indywidulanych Potrzeb Ucznia
Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, obszary, w których uczeń wymaga wsparcia, zdolności i umiejętności ucznia, Zalecane przez zespół formy sposoby i okresy udzielania pomocy, Ustalone przez dyrektora formy, sposoby, okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin, (wpisuje dyrektor szkoły co potwierdza własnoręcznym podpisem) Ocenę efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Terminy spotkań Zespołu, Podpisy osób biorących udział w spotkaniach Zespołu.

14 Karta Indywidulanych Potrzeb Ucznia
Po każdym spotkaniu przedstawia się dyrektorowi. Dołącza się ją do dokumentacji badań i czynności uzupełniających zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji przebiegu nauczania. Po zakończeniu uczęszczania ucznia do szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty, a w dokumentacji przebiegu nauczania pozostaje kopia. Za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia kata jest przekazana do szkoły do której uczeń został przyjęty.

15 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Zespół analizuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

16 Zadania pedagoga i psychologa:
prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wspieranie mocnych stron ucznia, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

17 Zadania logopedy: diagnozowanie logopedyczne,
udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej, podejmowanie działań profilaktycznych, współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

18 Zadania doradcy zawodowego
pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do planowania kształcenia i kariery zawodowej, systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w tym zakresie i koordynowanie działań informacyjno – doradczych, współpraca z innymi nauczycielami.

19 Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej

20 Klasy terapeutyczne Uczniowie wykazują jednorodne lub sprzężone zaburzenia wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb. posiadają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej, zalecającą objęcie ich nauką w tej klasie. Zajęcia prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. Metody i formy realizacji programów nauczania są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów. Maksymalna liczba uczniów – piętnastu. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych.

21 Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Organizowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Podczas zajęć nauczyciele powinni stosować aktywne metody nauczania. Liczebność grupy maksymalnie osiem osób. Czas trwania zajęć – 45 minut.

22 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczebność grupy do ośmiu uczniów. Czas trwania zajęć – 45 minut.

23 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczebność grupy nie powinna być większa niż 5 uczniów. Czas trwania zajęć – 60 minut.

24 Zajęcia logopedyczne Zajęcia organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników do 4 uczniów. Czas trwania – 60 minut.

25 Zajęcia socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym
Organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników do 10 uczniów. Czas trwania zajęć - 60 minut.

26 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
Organizowane są w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

27 Porady i konsultacje Prowadzone są dla uczniów, rodziców i nauczycieli przez innych nauczycieli, wychowawców i specjalistów.

28 do 31 marca 2011 r. Dyrektor musi powołać Zespoły, które ustalą zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określą zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy, uwzględniając zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych ucznia i rozpoznanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. W przypadku uczniów, którzy już byli objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną, zespoły najpierw powinny dokonać oceny efektywności udzielonej pomocy.

29 do 30 kwietnia 2011 r. Dyrektor musi ustalić formy, sposoby, okresy udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy, na podstawie zaleceń wypracowanych przez Zespoły.

30 do 30 września 2011 r. Zespoły opracują dla uczniów Plany Działań Wspierających.

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google