Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Euroregion Niemen Marcin Witkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Euroregion Niemen Marcin Witkowski."— Zapis prezentacji:

1 Euroregion Niemen Marcin Witkowski

2

3

4

5 Państwa-strony porozumienia
Polska Białoruś Litwa Rosja             

6 Powstanie Euroregionu Niemen
Euroregion Niemen powstał 6 czerwca 1997 roku w wyniku porozumienia podpisanego przez rządy Polski, Litwy i Białorusi. W 2002 roku do porozumienia przystąpiła Federacja Rosyjska i częścią Euroregionu Niemen stała się wschodnia część Obwodu Kaliningradzkiego.

7 Historia Ziem Euroregionu Niemen
Tereny wchodzące w skład Euroregionu Niemen należały do Rzeczpospolitej Obojga Narodów a w dwudziestoleciu międzywojennym podzielone były między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litewską

8

9 Uwarunkowania etniczne
Tereny Euroregionu Niemen tradycyjnie posiadały charakter wieloetniczny z najsilniejszym wpływem narodowości polskiej. Dodatkowymi elementami etnicznymi były narodowości litewska i rusińska. Do dziś region jest bogaty swą zróżnicowaną kulturą etniczną

10 Ekonomia Euroregion Niemen jest tradycyjnie obszarem rolniczym. Brak jest silnie rozwiniętego przemysłu. Wzrasta znaczenie usług. Poważnym perspektywicznym elementem gospodarki regionu jest turystyka i agroturystyka.

11 Uwarunkowania geograficzne Euroregionu Niemen
Obecny krajobraz regionu jest efektem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego fazy pomorskiej (12-10 tysięcy lat) oraz epoki polodowcowej która trwa do dzisiaj. Cechą charakterystyczną regionu są piękne krajobrazy, pełne polan, pagórków, jezior, rzek i zieleni. Godny uwagi jest również specyficzny umiarkowanie kontynentalny klimat, szczególnie ostry na Suwalszczyźnie. Charakteryzuje się on dość ostrymi zimami i względnie krótkim okresem wegetacyjnym. Z tego względu w regionie występuje wiele gatunków flory rzadko spotykanych w innych częściach Europy.

12 Skład Euroregionu Niemen
Polska: części województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego Litwa: obwody Mariampol, Olita i Wilno Białoruś: województwo grodzieńskie Rosja: rejony Czerniachowsk, Gusiew, Oziersk, Krasnoznamiensk i Niestierow

13

14 Grupy robocze Euroregionu Niemen
Grupa Gospodarcza Grupa Turystyczna Grupa ds. Ochrony Środowiska Grupa ds. Spraw Społecznych Grupa ds. Gospodarki Przestrzennej

15 Struktura Euroregionu Niemen
Rada Sekretariat Euroregionu

16 Polski członek rady Euroregionu Niemen Janusz Kazimierz Krzyżewski

17 Główne cele Euroregionu Niemen
Współpraca ekonomiczna Rozwój lokalnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem znaczenia edukacji i organizacji pozarządowych

18 Nauka jako podstawa rozwoju

19

20 Projekty realizowane w ramach Euroregionu Niemen przy wsparciu mechanizmów współpracy regionalnej UE.

21 Projekt Zwiększenie potencjału wzrostu gospodarczego w aktywizowanym sektorze turystyki poprzez rozwój Kreatywnego Przemysłu i Kreatywnych Klastrów w przygranicznych regionach Litwy i Polski Cel projektu :aktywizacja sektora turystycznego przez rozwój przemysłów twórczych i klastrów twórczych w regionach przygranicznych Litwy i Polski  poprzez: określenie dziedzin twórczej działalności gospodarczej w regionie przygranicznym ustalenie wkładu przemysłów twórczych regionu przygranicznego w gospodarkę kraju ukazanie szans rozwoju przemysłów twórczych i ich potencjału w regionach Działania projektu: Sporządzenie Mapy KP przygranicznych regionów  Alytusa (Litwa) i Euroregionu Niemen (Polska): Identyfikacja najbardziej atrakcyjnych klastrów turystycznych w regionach przygranicnych Litwy i Polski; Identyfikacja powiązań ruchu turystycznego, usług i Kreatywnego Przemysłu; Analiza możliwości rozwoju Kreatywnego Przemysłu w przygranicznych regionach. Identyfikacja ruchu turystycznego w przygrancznych regionach Alytus (Litwa) i Euroregionu Niemen (Polska). Organizacja seminariów dla potencjalnych przedstawicieli Kreatywnego Przemysłu i wydzielonych Kreatywnych Klastrów.  Organizacja międzynarodowej konferencji: "Czy możemy wdrażać Politykę Rozwoju Kreatywnego Przemysłu w regionach przygranicznych Litwy i Polski". Publikacja Mapy Kreatywnego Przemysłu regionów przygranicznych Litwy i Polski w języku litewskim, angielskim i polskim. Przygotowanie projektu "Rozwój Sieci Klastrów Kreatywnego Przemysłu w regionach przygranicznych Litwy i Polski" do Programu INTERREG III.

22 Projekt Pobudzanie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji "w szczerym polu" na obszarze Euroregionu Niemen" Cele projektu: Wyznaczenie działek inwestycyjnych (stref przemysłowych) wraz z pełną infrastrukturą. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. Wyrównywanie różnic międzyregionalnych. Tworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości oraz dążenie do uzyskania przychylnego stanowiska inwestorów.

23 Zmniejszanie różnic pomiędzy regionami.
Projekt Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnienie informacji (projekt nr 2006/230) Cele projektu to: Wzamcnianie współpracy pomiędzy społecznością lokalną, organizacjami pożytku publicznego, jednostakmi administracyjnymi i partnerami społeczno-ekonomicznymi. Utworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i współpracy kulturalnej. Zmniejszanie różnic pomiędzy regionami.

24 Projekt Czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów współpracy przygranicznej realizowanych na obszarze Euroregionu Niemen (projekt nr 2005/065) Celem bezpośrednim projektu jest wyłonienie i opisanie kluczowych czynników, które mają wpływ na powodzenie bądź niepowodzenie projektów dotyczących współpracy przygranicznej, realizowanych przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej, oraz zbudowanie i rozpowszechnienie wśród beneficjentów projektów narzędzia analizy projektów w formie listy kontrolnej projektu.

25

26

27

28

29

30

31 Linki

32

33

34

35


Pobierz ppt "Euroregion Niemen Marcin Witkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google