Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy współpracy ARP S.A. z ośrodkami innowacji w ramach Platformy Transferu Technologii oraz innych instrumentów wspierania innowacyjności przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy współpracy ARP S.A. z ośrodkami innowacji w ramach Platformy Transferu Technologii oraz innych instrumentów wspierania innowacyjności przez."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy współpracy ARP S.A. z ośrodkami innowacji w ramach Platformy Transferu Technologii oraz innych instrumentów wspierania innowacyjności przez ARP S.A. ARP S.A.1

2 Nowa Strategia Rozwoju ARP S.A. do 2020 r. 2 RESTRUKTURYZACJA  Wsparcie – dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej, finansowanie przedsięwzięć rozwojowych  Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację – dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej INNOWACJE  ARP Venture – finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach  Platforma Transferu Technologii – kojarzenie dawców i biorców technologii w celu komercjalizacji  Wsparcie innowacji w dużych przedsiębiorstwach – finansowanie dłużne i kapitałowe, koinwestycje INWESTYCJE  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych – budowa wartości spółek i nieruchomości  Specjalne Strefy Ekonomiczne – zarządzanie TSSE Euro-Park Wisłosan i SSE Euro-Park Mielec

3 Infrastruktura ekosystemu wsparcia innowacji ARP S.A.33 Platforma Transferu Technologii (PTT) 010203 07 040506 Doradztwo w pozyskaniu funduszy UE Zaplecze technologiczne Synergia efektów: ARP Venture, Oferta finansowa, SSE Ekspertyza techniczna i technologiczna Usługi wspierające Wzornictwo przemysłowe

4 Kluczowe grupy odbiorców Platformy Transferu Technologii ARP S.A.4 Biorcy technologii tj. podmioty, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań INTERESARIUSZE PLATFORMY TRANSFERU TECHNOLOGII Dawcy technologii tj. podmioty, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania innym Eksperci tj. podmioty, które mogą służyć pomocą w procesie transferu technologii w zakresie ochrony IP, doradztwa technologicznego, finansów, prawa

5 Usługi ARP w ramach Platformy Transferu Technologii ARP S.A.5 Promocja koncepcji otwartych innowacji w kontekście transferu technologii 010203 07 040506 Dofinansowanie transakcji transferu technologii. Profilowanie potrzeb technologicznych. Zapewnienie zaplecza eksperckiego. Ocena transakcji transferu technologii. Kojarzenie dawców z biorcami technologii. Katalogowanie zasobów technologicznych.

6 Dofinansowanie transakcji 6 WARUNKI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA* Biorca technologii z sektora MŚP Biorca technologii zarejestrowany i prowadzący działalność na terenie RP Biorca technologii niepowiązany osobowo i kapitałowo z dawcą technologii Biorca technologii Projektodawcą/ poddanie się ocenie Biorca technologii stroną umowy wsparcia/ obowiązek wdrożenia * Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego ARP S.A.

7 Dofinansowanie transakcji 7 WARUNKI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA* Nowa inwestycja - rozpoczęcie po złożeniu wniosku Projekt realizowany w Polsce Projekt wpisuje się w koncepcję otwartych innowacji a technologia znajduje się na PTT Przedmiot projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Przedmiot projektu dotyczy transferu innowacji procesowej lub produktowej * Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego ARP S.A.

8 Dofinansowanie transakcji 8 WARUNKI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA* Projektodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (w tym fazy wdrożeniowej) Minimalna wartość projektu 100 tys. PLN Maksymalna wartość projektu 10 mln PLN Kwalifikowane koszty zakupu licencji, praw własności, koszty usług doradczych Dofinansowanie w formie refundacji * Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego ARP S.A.

9 Dofinansowanie transakcji 9 WARUNKI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA* Do 70% kosztów zakupu licencji, praw własności Do 85% kosztów usług doradczych Bezpłatne usługi animatorów Wsparcie bezzwrotne (o ile technologia została wdrożona) Instrument finansowy w II etapie ARP Venture * Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego ARP S.A.

10 Harmonogram PTT według poziomu START ARP S.A.10 Uruchomienie działań wykonawczych do założeń opisanych w Strategii ARP S.A. – budowanie relacji z interesariuszami systemu Uruchomienie działań wykonawczych do założeń opisanych w Strategii ARP S.A. – budowanie relacji z interesariuszami systemu Rozwój, dalsza budowa systemu Uruchomienie działań animujących na podstawie podstawowego zasobu systemu, prace nad rozwojem potencjału systemu Rozwój, dalsza budowa systemu Uruchomienie działań animujących na podstawie podstawowego zasobu systemu, prace nad rozwojem potencjału systemu Wsparcie finansowe transferu Dofinansowanie zakupu licencji Dofinansowanie kosztu usług eksperckich Dofinansowanie etapu wdrożenia z udziałem VC na zasadach rynkowych Wsparcie finansowe transferu Dofinansowanie zakupu licencji Dofinansowanie kosztu usług eksperckich Dofinansowanie etapu wdrożenia z udziałem VC na zasadach rynkowych II kwartał 2015 IV kwartał 2015 I kwartał 2015

11 Komplementarność PTT z innymi instrumentami ARP ARP S.A.11 Platforma Transferu Technologii (PTT) PTT jako narzędzie Ekosystemu Wsparcia Innowacji Zaproszenie dla Lokatorów SSE Zaproszenie dla Spółek Skarbu Państwa Synergia z ofertą finansową ARP S.A. Synergia z ARP Venture Sp. z o.o.

12 Powiązania PTT z instrumentami zewnętrznymi ARP S.A.12 Platforma transferu technologii (PTT) 09.04.2015r. Porozumienie z NCBiR Korelacja z instrumentem Green Evo – Ministerstwo Środowiska Wykorzystanie potencjału istniejących sieci: EEN, Platformy technologiczne Współpraca ze środowiskami inkubatorów Korelacja z instrumentami MNiSW np. brokerzy innowacji

13 Współdziałanie PTT – Centra Innowacji ARP S.A.13 53% CI poszukiwało konkretnych technologii na zamówienie firm 59% CI świadczyło pomoc w pozyskaniu dofinansowania na projekty w tym dot. innowacyjności 59% CI świadczyło pomoc doradczą we wdrażaniu technologii informowanie klientów o ofercie ARP kojarzenie potencjalnych stron transakcji transferu technologii wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w ramach PTT PTT jako instrument ułatwiający dofinansowanie projektów inwestycyjnych świadczenie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz klientów PTT Wybrane kompetencje instytucji – Raport SOOIIP 2014 Obszary współpracy z PTT

14 Współdziałanie PTT - Parki Technologiczne ARP S.A.14 50% parków świadczyło usługi w zakresie nawiązania kontaktu z dostawcą, lub odbiorcą technologii 28% parków udzielało pomocy doradczej we wdrażaniu technologii 45% lokatorów parków to firmy innowacyjne, wśród których 77,3% to podmioty z grupy wysoko technicznej informowanie lokatorów parków o ofercie ARP lokatorzy parków (zwłaszcza firmy innowacyjne) jako potencjalni dawcy, biorcy technologii przy PTT kojarzenie potencjalnych stron transakcji transferu technologii świadczenie usług doradczych na rzecz klientów PTT Wybrane kompetencje instytucji – Raport SOOIIP 2014 Obszary współpracy z PTT

15 Współdziałanie PTT – Centra Transferu Technologii ARP S.A.15 59% CTT realizowało usługi w zakresie nawiązaniu kontaktu z dostawcą, lub odbiorcą technologii 41% CTT realizowało usługi doradcze w transferze technologii 24% CTT realizowało usługi monitorowania wdrożenia technologii informowanie klientów o ofercie ARP wstępna selekcja pomysłów, które nadają się do wsparcia w ramach PTT kojarzenie potencjalnych stron transakcji transferu technologii (m.in. w układzie nauka-biznes) świadczenie usług doradczych na rzecz klientów PTT Wybrane kompetencje instytucji – Raport SOOIIP 2014 Obszary współpracy z PTT

16 Współdziałanie PTT – Inkubatory przedsiębiorczości / Inkubatory technologiczne ARP S.A.16 79% IP świadczyło usługi szkoleniowe z dostępu do funduszy UE, a 36% IP pomagało bezpośrednio w uzyskaniu wsparcia 50% IT świadczyło usługi w zakresie dotarcia do dostawy lub odbiorcy rozwiązania technologicznego 42% IT realizowało usługi audytu technologicznego Informowanie o ofercie ARP lokatorzy inkubatorów (zwłaszcza spółki technologiczne) jako potencjalni dawcy, biorcy technologii przy PTT kojarzenie potencjalnych stron transakcji transferu technologii ARP Venture jako obserwator start- upów Wybrane kompetencje instytucji – Raport SOOIIP 2014 Obszary współpracy z PTT

17 Współdziałanie PTT – Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe ARP S.A.17 fundusze pożyczkowe udzielały pożyczek gł. firmom z sektora MSP (z reguły w przedziale 120 - 700 tys. zł) fundusze poręczeniowe udzieliły w 2013r. łącznie ponad 6175 poręczeń dotyczących zarówno kredytów inwestycyjnych jak i obrotowych udzielanie pożyczek / poręczeń klientom PTT (celem zapewnienia prefinansowania przed uzyskaniem refundacji wydatków z PTT / zapewnienia wkładu własnego przez klienta) fundusze jako ko-inwestorzy w przedsięwzięciach wspieranych przez ARP Venture Wybrane kompetencje instytucji – Raport SOOIIP 2014 Obszary współpracy z PTT

18 Współdziałanie PTT – Ośrodki szkoleniowo - doradcze ARP S.A.18 75% OSD świadczyło doradztwo a 59% realizowało szkolenia z pozyskiwania funduszy europejskich 21% OSD realizowało szkolenia / doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej informowanie klientów o ofercie ARP wsparcie w pozyskaniu dofinansowania w ramach PTT PTT jako instrument ułatwiający dofinansowanie projektów inwestycyjnych świadczenie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz klientów PTT zaangażowanie ekspertów w proces oceny wniosków Wybrane kompetencje instytucji – Raport SOOIIP 2014 Obszary współpracy z PTT

19 PTT – listy intencyjne z członkami SOOIIP ARP S.A.19 Sygnatariusze listów intencyjnych PARKI TECHNOLOGICZNE Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny CETRA TRANSFERU TECHNOLOGII Centrum Transferu Ekotechnologii w Krakowie INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Agencja Rozwoju Regionalnego MARR Sp. z o.o. w Mielcu, Lubelska Fundacja Rozwoju FUNDUSZE POŻYCZKOWE/ PORĘCZENIOWE Rzeszowska / Małopolska / Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego INKUBATORY TECHNOLOGICZNE np. Pomorska SSE S.A. CENTRA INNOWACJI NOT, Fundacja „Progres and Bussiness”, Fundacja „Technology Partners”, Dolnośląska / Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

20 Inne formy współpracy Zapraszamy do dyskusji … ARP S.A.

21 21 Departament Projektów Własnych ARP www.arp.pl www.ptt.arp.pl Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12 Warszawa


Pobierz ppt "Perspektywy współpracy ARP S.A. z ośrodkami innowacji w ramach Platformy Transferu Technologii oraz innych instrumentów wspierania innowacyjności przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google