Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie z rodzicami 20.05.15 r.. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie z rodzicami 20.05.15 r.. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)"— Zapis prezentacji:

1 Zebranie z rodzicami 20.05.15 r.

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7) Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

3 Przygotowanie wniosku po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach nieobwodowych oraz wskazać szkołę obwodową utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I wyboru wpisać: - oceny ze świadectwa i wynik sprawdzianu po VI klasie - zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione na świadectwie - zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów - wydrukować wniosek

4 Wybór szkół elektroniczna rekrutacja do gimnazjów obejmuje szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław elektroniczna rekrutacja do gimnazjów odbywa się do oddziałów: - ogólnych - sportowych - dwujęzycznych - międzynarodowego W przypadku, gdy w danym gimnazjum nauka odbywa się tylko w klasach ogólnych, na potrzeby rekrutacji wybór danego gimnazjum jest równoważny wyborowi klasy ogólnej.

5 Rekrutacja do gimnazjum obwodowego Jeśli uczeń chce kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym, należy wybrać na pozycji I gimnazjum obwodowe, wydrukować zgłoszenie i w odpowiednim terminie wraz z oryginałami wymaganych dokumentów złożyć w szkole.

6 Rekrutacja do gimnazjum nieobwodowego - można wybrać oddziały w max. 3 gimnazjach nieobwodowych, - należy utworzyć własną listę preferencji czyli ustalić kolejność szkół, do których uczeń chce być przyjęty. Jako pierwszą należy wybrać szkołę, na której najbardziej uczniowi zależy, a jako kolejne wybrać te szkoły, do których uczeń chce być przyjęty w dalszej kolejności - wybór gimnazjum obwodowego jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem kandydata; jeśli wybrał je na wcześniejszym niż czwarte miejsce, system uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu - oceny, wyniki sprawdzianu po VI klasie oraz zdobyte w szkole osiągnięcia, wpisane do świadectwa przeliczane są na punkty rekrutacyjne - uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów wpisanych i zaznaczonych we wniosku i decyduje o tym, do którego z wybranych gimnazjów kandydat zostanie zakwalifikowany

7 Rekrutacja do gimnazjum nieobwodowego - kwalifikowanie odbywa się do jednego z gimnazjum, zgodnie z listą preferencji punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy: - zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które kandydat spełnia - dostarczono w wyznaczonym terminie do szkoły I wyboru podpisany przez rodzica wniosek wraz z załącznikami - kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do żadnego z dodatkowo wybranych gimnazjów, automatycznie zostanie przyjęty do swojego gimnazjum obwodowego - w przypadku podjęcia decyzji o nauce kandydata w gimnazjum innym niż prowadzone przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

8 Gimnazja sportowe, dwujęzyczne Dodatkowe kryteria - egzamin sprawnościowy - egzamin predyspozycji językowych - j. polski - matematyka

9 Gimnazja integracyjne Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do gimnazjów integracyjnych, specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 p. 439: - wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia - 1 egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

10 Możliwość zmiany kolejności szkół kandydat chcąc dokonać zmian wyborów powinien w odpowiednim terminie: - zalogować się do systemu - sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom - w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście ustawić ich nową kolejność w przypadku, gdy wybór oddziałów jest niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio wybrane szkoły, wybrać nowe oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności – zgodnie ze swoimi preferencjami

11 Gimnazjum obwodowe Po zakwalifikowaniu należy złożyć w odpowiednim terminie w gimnazjum obwodowym: - zgłoszenie wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji, podpisane przez rodzica oraz wychowawcę klasy VI - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - oryginał wyników sprawdzianu po VI klasie - 2 zdjęcia

12 Gimnazjum I wyboru W wyznaczonym terminie w gimnazjum I wyboru należy złożyć wydrukowany z elektronicznego systemu wniosek, podpisany przez rodzica oraz wychowawcę klasy VI. Do wniosku załącza się: potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył kopie: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po VI klasie.

13 Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zaświadczenia lekarskie zaświadczenia o liczbie punktów oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica

14 Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców

15 Potwierdzenie woli nauki W szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji www.edu.wroclaw.pl, należy sprawdzić do której szkoły z listy wyborów kandydat został zakwalifikowany oraz złożyć w określonym terminie: - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - oryginał wyników sprawdzianu po VI klasie - dwa zdjęcia W przypadku, gdy kandydat lub jego rodzic nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole i automatyczne wpisanie na listę uczniów gimnazjum obwodowego.

16 Informacje o rekrutacji w szkole I wyboru; na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl; Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 77 77 W Szkolnych Ośrodkach Kariery: - Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 tel. 71 798 67 25 - Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel. 71 798 67 18 - Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45 tel. 71 798 67 34 - Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10 tel. 71 798 68 90 - Zespół Szkół nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7 tel. 71 798 69 01 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella tel. 71 798 69 09 - Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a tel. 71 798 67 00

17 oddziały ogólne Kryteria podstawoweWartość punktowa (max 110) Oceny końcowe po VI klasiemax 40 Wynik sprawdzianu po VI klasiemax 50 Część I – j. polskimax 20 1 pkt - 5%, 0.2 - pkt 1% Część II - matematykamax 20 1 pkt - 5%, 0.2 - pkt 1% Część III – j. obcymax 10 1 pkt - 10%, 0.1 - pkt 1% Ocena zachowaniamax 10 Osiągnięcia na świadectwiemax 10

18 Oddziały dwujęzyczne i sport owe Oddziały dwujęzyczne Predyspozycje językowemax 20 Predyspozycje przedmiotowemax 20 Oddziały sportowe Wynik próby fizycznejmax 40

19 Oceny: j. polski, j. angielski, historia, przyroda, matematyka ocenawartość punktowa celujący8 bardzo dobry6 dobry4 dostateczny2 dopuszczający0

20 Oceny zachowania Wartość punktowa wzorowe 10 bardzo dobre 7 dobre 4 poprawne 2 nieodpowiednie 0 naganne 0

21 Osiągnięcia na świadectwie osiągnięciawartość punktowa Finaliści zDolnego Ślązaczka5 Aktywna i systematyczna praca w ramach wolontariatu lub SU trwająca co najmniej 1 rok 2 Zwycięzcy (I, II i III miejsce) konkursów sportowych, artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym 2 Laureaci konkursów przedmiotowych: -Turniej Młodych Matematyków -Konkurs Przyrodniczy Supersowa -Bienchen -ENGLISH MASTER -Asy z szóstej klasy 1

22 Kryteria różnicujące wielodzietność rodziny kandydata niepełnosprawność kandydata niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnosprawność rodzeństwa kandydata samotne wychowywanie kandydata w rodzinie objęcie kandydata pieczą zastępczą ocena zachowania średnia wszystkich ocen na świadectwie

23 Harmonogram rekrutacji DataZdarzenie do 16.03.2015r. (do godz. 14.00) Składanie pisemnych zgłoszeń woli przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (dot. oddziałów sportowych i dwujęzycznych) 23.03-10.04.2015 r. Dodatkowe postępowania kwalifikacyjne do oddziałów sportowych i dwujęzycznych do 23.06.2015 r. Składanie do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosków o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zgodnie z art. 71b ustawy o systemie oświaty) 02-25.06.2015 r. Generowanie elektronicznych wniosków (należy wybrać oddziały w max. 3 gimnazjach nieobwodowych oraz w gimnazjum obwodowym, wpisać oceny, dokonać ewentualnych zmian preferencji, wydrukować wniosek).

24 Harmonogram rekrutacji DataZdarzenie 26.06-29.06.2015 r. (do godz. 15.00) Składanie w szkole I wyboru wydrukowanych wniosków i kopii/oryginałów wymaganych dokumentów (w przypadku wskazania jedynie szkoły obwodowej- należy w szkole obwodowej złożyć oryginały dokumentów) 02.07.2015 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkole I wyboru (i na stronie rekrutacji) do 06.07.2015 r. (do godz. 15.00) Składanie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginałów wymaganych dokumentów 07.07.2015 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum (w szkole i na stronie rekrutacji) Niezwłocznie Powiadomienie gimnazjum obwodowego o podjęciu nauki w innej szkole (nie objętej elektroniczną rekrutacją)


Pobierz ppt "Zebranie z rodzicami 20.05.15 r.. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google