Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla Kandydata:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla Kandydata:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl
Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata:

3 Zapoznanie się z ofertą szkół od 18 kwietnia

4 Zakładanie konta od 12 maja 2014

5 Wprowadzanie danych i ustalenie hasła

6 Dane osobowe

7 Dane osobowe- kryteria pierwszeństwa

8 Dane rodziców/opiekunów prawnych i adresy

9 Wygenerowany identyfikator-login

10 Wybór języków

11 Formularz języków uzupełniony

12 Wybór szkół- start Użyj przycisku do wskazania szkoły

13 Formularz po wskazaniu szkół-należy zaakceptować regulamin wskazywanej szkoły

14 Wybór i układanie listy oddziałów w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej

15 Lista preferencji- można usuwać, zmieniać kolejność itd

16 Informacja z systemu, do której szkoły należy dostarczyć dokumenty

17 Wniosek

18

19

20

21 Dostarczanie wniosków oraz wymaganych dokumentów przez Kandydatów

22 Weryfikacja podań-na co Kandydat powinien zwrócić uwagę na etapie dostarczania podania
Czy podanie jest kompletne (wszystkie strony)? Czy jest podpisane przez opiekuna prawnego? Czy są dołączone wszystkie wymagane załączniki? Czy to co na papierze jest tym samym, co w komputerze? Czy otrzymał potwierdzenie dostarczenia podania? Po dostarczeniu podania do szkoły sprawdzić w ciągu 7 dni status podania

23 Kandydaci powinni pamiętać, aby po złożeniu wniosku poprosić szkołę o potwierdzenie złożenia dokumentu na druku, jaki otrzymali z systemu wraz z wydrukowanym podaniem.

24 Weryfikacja wniosków Kandydaci dostarczają kompletne wnioski – podpisane, z załącznikami -tylko do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły ponadgimnazjalne weryfikują wnioski w ciągu 7 dni i jeśli ich treść jest zgodna, z tym co w systemie akceptują je. Po akceptacji wniosku na koncie kandydata pojawia się odpowiedni komunikat, że szkoła potwierdziła wniosek i nie może on już zmienić danych na swoim koncie. Aby dokonać zmiany (np. preferencji) kandydat zgłasza się do szkoły, gdzie złożył wniosek i odbiera je, a szkoła anuluje akceptację dokumentu. Na koncie kandydata można znów dokonywać zmian.

25 Załączniki Do każdego z zawodów na liście preferencji wymagane jest zaświadczenie lekarskie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, które wymagają tych zaświadczeń, przed złożeniem ich wraz z wnioskiem w szkole pierwszego wyboru. W przypadku problemów zdrowotnych ograniczających wybór kierunku kształcenia należy dołączyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust 2 Ustawy o systemie oświaty: 1) wielodzietność rodziny kandydata 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą Tutaj mówimy o rozwiązaniach oświadczeń, czy deklaracji, które pozwolą zrezygnować z zaświadczeń przed rekrutacją. 25

26 Wprowadzanie ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego, konkursów, umieszczonych na świadectwie

27 Wprowadzanie osiągnięć –dalszy ciąg formularza

28 Formularz osiągnięć-cd

29 Konkursy ze świadectwa

30 Punkty dodatkowe Zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/15 przydział punktów dodatkowych za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum” odbywał się będzie automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia - I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt wolontariat – 2 pkt

31 Osiągnięcia dodatkowe - cd
W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. Punkty za udział w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO (10 lub 12 pkt) nie ulegają zmianie. Uwaga: Decydujące znaczenie wpływające na przyznanie lub nie tych punktów będzie miała poprawność nazewnictwa konkursu wpisanego na świadectwie ucznia

32 Wprowadzanie osiągnięć do systemu
Osoby wypełniające świadectwa uczniom w gimnazjach, powinny zadbać, aby nazewnictwo konkursów, które będą na świadectwie było zgodne z listą wskazaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty- (zamknięta lista konkursów na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach) . Ponadto na świadectwie należy umieścić informację o wolontariacie. UWAGA: Kandydat , który uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim powinien dostarczyć do szkoły ponadgimnazjalnej zaświadczenie o takim konkursie.

33 Dostarczanie dokumentów poświadczających osiągnięcia
UWAGA: do godz !!!

34 Ważne dla ucznia Należy uczulić uczniów aby koniecznie w tym terminie dostarczyli dokumenty do szkoły I wyboru ( oryginał, lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły lub kopia poświadczona notarialnie). Najlepiej aby zrobili to w dniu rozdania świadectw. W przypadku niedostarczenia przez ucznia dokumentów nie będzie brał udziału w przydziale do oddziału.

35 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
System publikuje rozdział miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych r . godz. 10:00

36 Wyniki rekrutacji dla kandydata
Kandydat otrzymuje na swoim koncie, w systemie, informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Może dostać powiadomienie o wynikach SMS-em-pod warunkiem, że wysłał sms z numerem pesel

37 Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przyjęcia
Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. r. godz.10.00 r. godz.10.00

38 Kandydaci, zakwalifikowani do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do oddziału prowadzącego kształcenie zawodowe powinni (najlepiej w dniu ogłoszenia wyników 04 lipca 2014 ) skontaktować się ze szkołą i sprawdzić, czy spełnili wszystkie wymagania związane z dostarczeniem koniecznej dokumentacji.

39 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły następuje zgodnie z decyzją kuratora w dniu: r. godz. 9.00

40 do końca sierpnia Rekrutacja uzupełniająca
Po ogłoszeniu list przyjętych i nieprzyjętych następuje opublikowanie listy wolnych miejsc, jakimi dysponują szkoły. Szkoły wyznaczają terminy rekrutacji uzupełniającej Kandydaci zapoznają się z zasadami rekrutacji uzupełniającej w szkołach ponadgimnazjalnych Dotyczy uczniów, którzy nie zostali nigdzie przyjęci w ramach rekrutacji właściwej, lub zostali przyjęci, ale chcą zmienić decyzję w wyniku pojawienia się listy wolnych miejsc.

41 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Dla Kandydata:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google