Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekty PUP RPO WKP 2014 -2020 nabór w 2016 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekty PUP RPO WKP 2014 -2020 nabór w 2016 r.."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekty PUP RPO WKP nabór w 2016 r.

2 20 Podział na lata środków na finansowanie projektów PUP w ramach POWER i RPO w województwie kujawsko-pomorskim (w EURO) Razem: POWER RPO Razem:

3

4 Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149 ), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym: –działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, –działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych. 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, w tym: działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych. Formy wsparcia:

5 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, w tym: –działania ukierunkowane na realizację programów staży, –działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. 4.Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Formy wsparcia:

6 Muszą być realizowane przez PUP zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisami wykonawczymi do tej ustawy Dodatkowe regulacje dla projektów PUP: –Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014 – 2020 –Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 Formy wsparcia:

7 Alokacja : 39 mln zł (32,5 mln zł /w 2016/ + 6,5 mln zł /w 2017/) (podział na PUP – za pomocą kryteriów ustalanych przez Sejmik) Możliwe jest ponoszenie wydatków w roku 2017 do 20% wartości projektów. Okres realizacji projektów to : styczeń 2016 r. - czerwiec 2017 r. Średni koszt przeznaczony na osobę został ustalony na poziomie ,00 zł. PD RPO WKP – na 2016 r.

8 8 Planowane wykonanie wskaźników wynikające z RPO/SzOOP przez projekty pozakonkursowe PUP w ramach I i II naboru Działania 8.1 RPO WK-P Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P/SzOOP na lata Wartość wykazane we wnioskach o dofinansowanie projektu PUP w ramach I naboru po aneksach stan na dzień r. Założenia do osiągnięcia w ramach II naboru % wykonania wartości docelowych w ramach I i II naboru projektów poazkonkursowych PUP w RPO WK-P/SzOOP Suma wartości I i II nabór Wydatki ,0% ,6% Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CO01) ,0% ,8% Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) ,2% ,4% Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) 9844,3% ,8% Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie ,7% ,6% Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie ,4% ,8% Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie ,3%* ,6% Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 9 683*43,00% ,1% Liczba osób które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu 6 756*30,00% ,5% Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej ,7%* ,3% * wartości wyliczone na potrzeby tabeli nie określone w RPO WK-P/ SzOOP.

9 Kryteria dostępu 1.Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niskowykwalifikowane. 2.Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na r. 3.Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych – wg stanu na r.

10 STRUKTURA BEZROBOTNYCH - podstawowe dane r. L. p. Wyszczególnienie Województwo razem Powiatowe Urzędy Pracy Bydgoszcz Grudziądzdla Miasta Torunia dla Powiatu Toruńskiego Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub- Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecia Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin 1. Liczba bezrobotnych ogółem Bezrobotni do 30 r.ż %30,3%22,6%24,8%21,9%33,5%26,3%31,1%32,7%33,4%38,6%30,1%39,6%35,0%33,7%36,7%37,6%36,9%33,9%37,7%34,9%32,0% 3 bezrobotni po 30 r.ż %69,7%77,4%75,2%78,1%66,5%73,7%68,9%67,3%66,6%61,4%69,9%60,4%65,0%66,3%63,3%62,4%63,1%66,1%62,3%65,1%68,0% 4. Bezrobotni powyżej 50 r.ż %25,4%32,8%32,0%32,9%20,8%25,9%23,6%24,5%23,7%21,1%23,9%17,6%21,3%23,8%19,9%21,2%23,5%24,1%20,5%23,6%23,4% 5. Bezrobotni niepełnosprawni %4,9%9,5%4,1%8,0%3,1%3,0%3,7%4,1%3,4%4,3%4,0%2,0%3,9%4,8%3,4%4,2%4,9%7,1%7,9%6,9%2,5% Liczba bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie w tym: osoby osoby niepełnosprawne

11 11

12

13

14

15 15

16

17

18 Kryteria dostępu 4.Projekt zakłada ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43% Przy czym Komunikat MIR w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych z r. określa je dla : –osób w wieku na poziomie co najmniej 33%; –kobiet - 39%; –osób z niepełnosprawnościami - 33%; –długotrwale bezrobotnych - 30%; –osób o niskich kwalifikacjach - 38%.

19 Kryteria dostępu 5.Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 1 lit. 37) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.

20 Kryteria dostępu Europejskie Ramy Kwalifikacji nie ma Polskich Ram Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. Certyfikat musi być rozpoznawalny i uznawalny w branży/sektorze (program szkolenia, efekty uczenia, sposób egzaminowania są zgodne z określonymi standardami, bardzo często określonymi przepisami prawa) Kwalifikacje dają określone uprawnienia – np. do wykonywania zawodu. Przykładowe instytucje uprawnione do walidacji i certyfikacji: uczelnie, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, stowarzyszenia zawodowe (Stowarzyszenie księgowych), WORD, Urząd Dozoru Technicznego, Polskie Towarzystwo Informatyczne (ECDL), Instytut spawalnictwa

21 Kryteria dostępu Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4 etapach: Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie

22 22 Planowane wykonanie wskaźników wynikające z RPO/SzOOP przez projekty pozakonkursowe PUP w ramach I i II naboru Działania 8.1 RPO WK-P Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P/SzOOP na lata Wartość wykazane we wnioskach o dofinansowanie projektu PUP w ramach I naboru po aneksach stan na dzień r. Założenia do osiągnięcia w ramach II naboru % wykonania wartości docelowych w ramach I i II naboru projektów poazkonkursowych PUP w RPO WK-P/SzOOP Suma wartości I i II nabór Wydatki ,0% ,6% Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CO01) ,0% ,8% Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) ,2% ,4% Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) 9844,3% ,8% Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie ,7% ,6% Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie ,4% ,8% Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie ,3%* ,6% Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 9 683*43,00% ,1% Liczba osób które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu 6 756*30,00% ,5% Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej ,7%* ,3% * wartości wyliczone na potrzeby tabeli nie określone w RPO WK-P/ SzOOP.

23

24

25

26

27 Dziękuję za uwagę 27


Pobierz ppt "1 Projekty PUP RPO WKP 2014 -2020 nabór w 2016 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google