Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

2 Działanie/Poddziałani e Alokacja (w tym Krajowa Rezerwa Wykonania) Wartość podpisanych umów (PLN) Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji (%) Priorytet VII 406 806 161419 416 688626103,10% 7.1 202 044 901202 622 294164100,28% 7.1.1 166 629 328168 114 640139100,89% 7.1.2 23 223 08522 477 4381996,79% 7.1.3 12 192 48912 030 215698,67% 7.2 167 855 908178 613 760216106,41% 7.2.1 141 517 180151 119 310194106,78% 7.2.2 26 338 72827 494 45022104,39% 7.3 9 424 1739 779 804208103,77% 7.4 27 481 17828 400 83038103,35% Działanie/ Poddziałanie Wydatki uznane za kwalifikowalne (PLN) Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność Priorytet VII 383 688 0025287. Dane na dzień 30.06.2015 r Przyjęto kurs do wyliczenia wartości alokacji w Poddziałaniach 1€ = 4,1289 zł.

3 Łączna liczba uczestników: 79 897

4

5 Łączna liczba uczestników: 79 897

6 Łączna liczba uczestników: 79 897

7

8 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Wskaźniki – kumulatywnie stan na koniec I półrocza 2015r.  Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji: 36 371 osób (128,83%)  w tym liczna osób zamieszkujących tereny wiejskie 18 203 osób (144,54%)  Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów: 32 608 osób (105,84%)  Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym: 1 406 osób (142,60%) Dane na dzień 30 czerwca 2015 r.

9 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Wskaźniki – kumulatywnie stan na koniec I półrocza 2015r. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach: 14 498 osób (128,29%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji ekonomii społecznej: 1 095 podmiotów (306,72%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS: 29 (152,63%) Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach 997 osób (188,83%)

10 Wybrane efekty projektów systemowych realizowanych przez OPS i PCPR * 2009 – 2014* Liczba osób objętych projektem (weryfikacja na podstawie deklaracji uczestnictwa)- bez otoczenia 36 016 Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych26 924 Liczba zrealizowanych Programów Aktywności Lokalnej (PAL) / Liczba osób objętych PAL (deklaracja uczestnictwa) 674/ 5 067 *Opracowanie własne RCRS w Toruniu na podstawie Ankiet za lata 2009-2014 * Dane na dzień 09-09-2015

11 Wybrane efekty projektów systemowych realizowanych przez OPS i PCPR * 2009 – 2014* Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 3 485 9,94 % Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej (staż, przygotowanie zawodowej, rozpoczęcie działalności gospodarczej, inne): 2 334 6,77 % Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności, w tym, m.in.. Społeczną (wolontariat, członkostwo w org. Pozarządowych, udział w grupach wsparcia, podjęcie nauki, inne) 2 691 7,54 % Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie zaprzestały korzystania z pomocy społecznej 4 900 13,99 % *Opracowanie własne RCRS w Toruniu na podstawie Ankiet za lata 2009-2014 * Dane na dzień 09-09-2015

12 Badania ewaluacyjne: Efektywność zatrudnieniowa w projektach konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa uczestników projektów 7.2.1 w poszukiwaniu pracy W ciągu trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie pracy szukało około trzy czwarte (77%) uczestników. Dla większości (55%) osób, które skorzystały ze wsparcia, szukanie pracy było podczas tych trzech miesięcy jednym z głównych zajęć.

13 Efektywność zatrudnieniowa w projektach konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1* * Dane na podstawie Analiza efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – raport końcowy

14 Miejsce pracy po zakończeniu udziału w projekcie* * Dane na podstawie Analiza efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – raport końcowy

15 Warunki zatrudnienia uczestników projektu po zakończonym udziale w projekcie* * Dane na podstawie Analiza efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – raport końcowy

16 Jaki wpływ miało wsparcie udzielone w projekcie na poprawę sytuacji uczestników w krótkim okresie czasu Odpowiedzi udzielone w ramach badania:

17 Jaki wpływ miało wsparcie udzielone w projekcie na poprawę sytuacji uczestników w dłuższym okresie czasu (od zakończenia udziału w projekcie do czasu przeprowadzenia badania) Odpowiedzi udzielone w ramach badania:

18 Jaka jest skuteczność sposobów pozyskiwania lub tworzenia miejsc pracy w projektach służących integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Odpowiedzi udzielone w ramach badania:

19 Region w cyfrach: Udział osób żyjących na poziomie poniżej minimum egzystencji w poszczególnych województwach na tle kraju

20 Region w cyfrach: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej przypadająca na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (2007 r.)

21 Region w cyfrach: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej przypadająca na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach w 2014 r.

22 Region w cyfrach: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej przypadająca na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach

23 Region w cyfrach: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014

24 Region w cyfrach: Odsetek rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014 (z wyłączeniem roku 2011)

25 Region w cyfrach: Odsetek mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego korzystających z pomocy społecznej w latach 2007-2014

26 Dziękuję za uwagę Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google