Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

2 Działanie/Poddziałani e Alokacja (w tym Krajowa Rezerwa Wykonania) Wartość podpisanych umów (PLN) Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji (%) Priorytet VII ,10% ,28% ,89% ,79% ,67% ,41% ,78% ,39% ,77% ,35% Działanie/ Poddziałanie Wydatki uznane za kwalifikowalne (PLN) Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność Priorytet VII Dane na dzień r Przyjęto kurs do wyliczenia wartości alokacji w Poddziałaniach 1€ = 4,1289 zł.

3 Łączna liczba uczestników:

4

5 Łączna liczba uczestników:

6 Łączna liczba uczestników:

7

8 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Wskaźniki – kumulatywnie stan na koniec I półrocza 2015r.  Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji: osób (128,83%)  w tym liczna osób zamieszkujących tereny wiejskie osób (144,54%)  Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów: osób (105,84%)  Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym: osób (142,60%) Dane na dzień 30 czerwca 2015 r.

9 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Wskaźniki – kumulatywnie stan na koniec I półrocza 2015r. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach: osób (128,29%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji ekonomii społecznej: podmiotów (306,72%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS: 29 (152,63%) Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach 997 osób (188,83%)

10 Wybrane efekty projektów systemowych realizowanych przez OPS i PCPR * 2009 – 2014* Liczba osób objętych projektem (weryfikacja na podstawie deklaracji uczestnictwa)- bez otoczenia Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych Liczba zrealizowanych Programów Aktywności Lokalnej (PAL) / Liczba osób objętych PAL (deklaracja uczestnictwa) 674/ *Opracowanie własne RCRS w Toruniu na podstawie Ankiet za lata * Dane na dzień

11 Wybrane efekty projektów systemowych realizowanych przez OPS i PCPR * 2009 – 2014* Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie ,94 % Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej (staż, przygotowanie zawodowej, rozpoczęcie działalności gospodarczej, inne): ,77 % Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności, w tym, m.in.. Społeczną (wolontariat, członkostwo w org. Pozarządowych, udział w grupach wsparcia, podjęcie nauki, inne) ,54 % Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie zaprzestały korzystania z pomocy społecznej ,99 % *Opracowanie własne RCRS w Toruniu na podstawie Ankiet za lata * Dane na dzień

12 Badania ewaluacyjne: Efektywność zatrudnieniowa w projektach konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania Aktywizacja Zawodowa uczestników projektów w poszukiwaniu pracy W ciągu trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie pracy szukało około trzy czwarte (77%) uczestników. Dla większości (55%) osób, które skorzystały ze wsparcia, szukanie pracy było podczas tych trzech miesięcy jednym z głównych zajęć.

13 Efektywność zatrudnieniowa w projektach konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1* * Dane na podstawie Analiza efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania PO KL, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – raport końcowy

14 Miejsce pracy po zakończeniu udziału w projekcie* * Dane na podstawie Analiza efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania PO KL, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – raport końcowy

15 Warunki zatrudnienia uczestników projektu po zakończonym udziale w projekcie* * Dane na podstawie Analiza efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania PO KL, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – raport końcowy

16 Jaki wpływ miało wsparcie udzielone w projekcie na poprawę sytuacji uczestników w krótkim okresie czasu Odpowiedzi udzielone w ramach badania:

17 Jaki wpływ miało wsparcie udzielone w projekcie na poprawę sytuacji uczestników w dłuższym okresie czasu (od zakończenia udziału w projekcie do czasu przeprowadzenia badania) Odpowiedzi udzielone w ramach badania:

18 Jaka jest skuteczność sposobów pozyskiwania lub tworzenia miejsc pracy w projektach służących integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Odpowiedzi udzielone w ramach badania:

19 Region w cyfrach: Udział osób żyjących na poziomie poniżej minimum egzystencji w poszczególnych województwach na tle kraju

20 Region w cyfrach: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej przypadająca na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (2007 r.)

21 Region w cyfrach: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej przypadająca na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach w 2014 r.

22 Region w cyfrach: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej przypadająca na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach

23 Region w cyfrach: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w latach

24 Region w cyfrach: Odsetek rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w latach (z wyłączeniem roku 2011)

25 Region w cyfrach: Odsetek mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego korzystających z pomocy społecznej w latach

26 Dziękuję za uwagę Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google