Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Ramowy Możliwości (Capacities) Program Ramowy Możliwości (Capacities) Prezentację poprowadzą: Mgr Marta Jokiel – PK FRP Mgr Katarzyna Kaźmierczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Ramowy Możliwości (Capacities) Program Ramowy Możliwości (Capacities) Prezentację poprowadzą: Mgr Marta Jokiel – PK FRP Mgr Katarzyna Kaźmierczak."— Zapis prezentacji:

1 Program Ramowy Możliwości (Capacities) Program Ramowy Możliwości (Capacities) Prezentację poprowadzą: Mgr Marta Jokiel – PK FRP Mgr Katarzyna Kaźmierczak – PK IMP

2 Możliwości (Capacities) Jeden z czterech programów, odpowiadających nadrzędnym celom europejskiej polityki badań. Istotą tych programów jest stworzenie korzystnych warunków powstania Europejskich Centrów Doskonałości.

3 Możliwości (Capacities) a)Optymalizację wykorzystania infrastruktury badawczej i jej rozwój b)Wzmocnienie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zwiększenie ich zdolności do korzystania z rezultatów badań naukowych c)Wsparcie rozwoju regionalnych klastrów napędzanych przez sferę naukowo-badawczą d)Wzmocnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji EU i w regionach „zewnętrznych” e)Wzmocnienie współpracy na linii nauka – społeczeństwo, integracja nauki i techniki w społeczeństwie europejskim f)Jednolity rozwój badan naukowych g)Akcje horyzontalne i wspieranie współpracy międzynarodowej Ta część 7 Programu Ramowego służy wsparciu badań i innowacji w Europie oraz zapewnieniu jak najlepszego ich wykorzystania. Cele zostaną osiągnięte poprzez:

4 a) Infrastruktura badawcza Cele: Optymalizacja wykorzystania i wspieranie rozwoju infrastruktury badawczej w Europie, pomoc w tworzeniu nowej infrastruktury we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, wzmocnienie bazy naukowo-technicznej przemysłu Przyczyny: Infrastruktura badawcza odgrywa znaczącą rolę w rozwoju wiedzy i jej wykorzystaniu. UE może i powinna pełnić rolę katalizatora zwiększającego dostęp do infrastruktury wszystkich członków Unii. Działania: Prowadzone na polu nauki i techniki, wspólne z działaniami w ramach poszczególnych obszarów tematycznych, będą dotyczyć: Wsparcia istniejącej infrastruktury badawczej (infrastruktura badawcza bez granic, działania integrujące, e-infrastruktura) Wsparcia nowej infrastruktury (tworzenie nowej infrastruktury i ulepszenie istniejącej, badania projektowe)

5 b) Badania na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Cele: Zwiększenie innowacyjności europejskich MŚP oraz ich udziału w tworzeniu innowacyjnych produktów i konkurencyjnego rynku, rozbudowanie sieci MŚP, lepsze wykorzystanie wyników badań i know-how. Przyczyny: MŚP stanowią rdzeń gospodarki europejskiej, powinny one stanowić kluczowy element systemu innowacji oraz łańcucha przekształcania wiedzy teoretycznej w nowe produkty, procesy, czy usługi. W obliczu wzrastającej konkurencji na rynku światowym muszą wzmocnić swoje zaplecze naukowo- badawcze, oraz rozbudować międzynarodowe sieci współpracy i transferu technologii. Działania: Akcje wspierające MŚP Badania dla MŚP – wspierające małe grupy przedsiębiorstw innowacyjnych służące rozwiązywaniu powszechnych i uzupełniających problemów technologicznych Badania dla stowarzyszeń MŚP – wspierające zgrupowane przedsiębiorstwa i mające na celu ulepszanie rozwiązań problemów pojawiających się np. w dużej liczbie przedsiębiorstw z danego sektora gospodarki

6 c) Regiony wiedzy Cele: Zwiększenie potencjału badawczego regionów Europy, w szczególności wspieranie rozwoju „klastrów” napędzanych przez sferę naukowo-badawczą, centrów badawczych, przedsiębiorstw, uczelni wyższych itd. Przyczyny: Regiony pełnią istotną rolę w badaniach UE. Polityka badawcza i działania na poziomie regionalnym często bazują na istnieniu „klastrów” kojarzących jednostki publiczne i prywatne. Akcja pilotażowa „Regiony Wiedzy” wskazała na konieczność wspierania rozwoju podobnych struktur. Działania: Inicjatywa nowych „Regionów Wiedzy” zakłada zmniejszenie dystansu w obrębie sfery naukowo-badawczej: uniwersytetów, centrów naukowo badawczych, przemysłu, instytucji publicznych (np. agencji rozwoju regionalnego). Działania prowadzone będą w ścisłym związku z polityką regionalną UE oraz Programem na rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz Programami Edukacyjnymi i Szkoleniowymi.

7 Cele: wsparcie realizacji potencjału badawczego poszerzonej Unii poprzez otwarcie i rozwój nauki w regionach integrujących się oraz peryferyjnych. Zwiększanie możliwości badaczy z tych obszarów w celu pełnego uczestnictwa w badaniach naukowych na europejskim poziomie. Przyczyny: Europa nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału badawczego, zwłaszcza w mniej rozwiniętych regionach oddalonych od centrów rozwoju naukowego i przemysłowego. Dla badaczy i instytucji tych regionów konieczne jest ustanowienie korzystnych warunków, które pomogą w pełni realizować ideę Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) w poszerzonej Unii. Działania: Dwustronne stypendia i wymiany międzynarodowe pomiędzy wybranymi instytucjami badawczymi Zakup i modernizacja aparatury badawczej Organizacja warsztatów i konferencji w celu propagowania wiedzy „Narzędzia oceny” – poprzez które każda instytucja będzie miała możliwość otrzymania obiektywnej opinii międzynarodowego eksperta dotyczącej poziomu jej badań i infrastruktury. d) Potencjał badawczy

8 Cele: ntegracja naukowych i technologicznych starań w budowie efektywnego i demokratycznego europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy. Cele: integracja naukowych i technologicznych starań w budowie efektywnego i demokratycznego europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy. Przyczyny: pomimo zwiększania się roli nauki i techniki w codziennym życiu, pozostają one domeną daleką od codziennych spraw większości społeczeństwa i decydentów. Działania: Wzmocnienie i udoskonalenie europejskiego systemu nauki (działalność ekspertyzowa, publikacje naukowe, zabezpieczenie domen naukowych przed nadużyciami, autoregulacje) Zwiększenie zaangażowania badaczy i społeczeństwa w powiązane z nauką kwestie w celu przewidywania i wyjaśniania politycznych i społecznych problemów (w tym etycznych) Refleksja i debata nad nauką i techniką oraz ich miejscem w społeczeństwie Środowisko, które powoduje ciekawość wiedzy u młodych ludzi, wsparcie edukacji na wszystkich poziomach Wzmocnienie roli uniwersytetów i zreformowanie ich tak by mogły stawić czoła wyzwaniom globalizacji Poprawa komunikacji pomiędzy światem nauki a szerokim audytorium decydentów, mediami i społeczeństwem e) Nauka w społeczeństwie

9 f) Współpraca międzynarodowa Cele: Wspierać europejską konkurencyjność poprzez strategiczne partnerstwo z krajami spoza Unii Europejskiej w wybranych dziedzinach wiedzy. Zachęcanie najlepszych naukowców z tego obszaru do pracy w i dla Europy. Zajęcie się specyficznymi problemami tych krajów lub problemami o charakterze globalnym z wzajemną korzyścią dla obu stron. Działania: Współpraca będzie prowadzona z: krajami kandydującymi krajami sąsiadującymi z UE (krajami śródziemnomorskimi, krajami zachodniobałkańskimi oraz z nowopowstałymi państwami) krajami rozwijającymi się, koncentrując się na ich indywidualnych problemach tzw. „wschodzącymi” gospodarkami

10 Środki przeznaczone na poszczególne działania Działania środki (mln Є) Infrastruktura badawcza3 961 Badania dla MŚP1 901 Regiony wiedzy158 Potencjał badawczy554 Nauka w społeczeństwie554 Współpraca międzynarodowa358 Łącznie 7 486

11 Dziękujemy za uwagę Prezentacja została przygotowana we współpracy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytutu Medycyny Pracy Działających wspólnie w ramach Konsorcjum Punktów Kontaktowych przy Regionalnym Punkcie Programów Ramowych UE – Uniwersytet Łódzki


Pobierz ppt "Program Ramowy Możliwości (Capacities) Program Ramowy Możliwości (Capacities) Prezentację poprowadzą: Mgr Marta Jokiel – PK FRP Mgr Katarzyna Kaźmierczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google