Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty dające prawa do akcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty dające prawa do akcji"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty dające prawa do akcji

2 PDA- prawa do akcji obrót PDA jeszcze przed rejestracją w sądzie
formalny przydział akcji obrót PDA jeszcze przed rejestracją w sądzie zasady, notowania takie jak dla akcji transakcje przeprowadza KDPW i dom maklerski płynne przechodzenie -> 100 PDA -> na kolejnej sesji 100 akcji szybszy obrót akcjami na rynku wtórnym -Termin zamiany jest podawany wcześniej do publicznej wiadomości. -wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. -Wycena tego instrumentu powinna uwzględniać ryzyko związane z ewentualną odmową rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego przez sąd. Niższa wycena PDA jako odpowiednika akcji może wpłynąć na niższą cenę samych akcji -w przypadku niezarejestrowania emisji spółka zwróci posiadaczom PDA tylko cenę emisyjną, że w przypadku nabycia PDA za kwotę większą nadwyżka nad cenę emisyjną nie podlega ochronie.

3 PDA- PKO BP Zapisy na akcje od 7 do 20 października, 29 października nastąpił przydział akcji. Debiut r., 250 mln praw do akcji (PDA) serii D Wartość subskrypcji wyniosła 5 mld 125 mln zł- #2 oferta publiczna spadek kursy do 34,20 zł wobec kursu odniesienia na poziomie 34,90 zł. Obroty sięgnęły 12,27 mln zł. - Dzięki wpływom z pda w 81% przeznaczono je na wzmocnienie akcji kredytowej

4 Kwit depozytowy- PKN Orlen
Akcje PKN ORLEN notowane w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej GPW (1999) oraz na rynku OTC (over-the-counter market) w USA (2001) Depozytariusz- The Bank of New York Mellon, jednostka transakcyjna- 1Globalny Kwit Depozytowy, czyli GDR (Global Depositary Receipt) jednostką transakcyjną w obrocie pozagiełdowym w USA jest 1 Amerykański Kwit Depozytowy, czyli ADR (American Depositary Receipt 1GDR(1 ADR)=2 akcje koncernu zapewniają prawa korporacyjne i majątkowe tak jak akcje dostęp do rynku amerykańskiego bez rejestracji akcji w SEC -Kwity depozytowe w rozumieniu przepisów europejskich i prawa polskiego są papierami wartościowymi wystawianymi na rynku zagranicznym na podstawie akcji spółki notowanych w kraju jej siedziby. -Program globalnych kwitów depozytowych PKN ORLEN S.A. został uruchomiony w 1999 roku, natomiast program amerykańskich kwitów depozytowych w 2001 roku. Kwity depozytowe są emitowane przez Bank na podstawie akcji PKN ORLEN S.A. Na jeden kwit depozytowy przypadają dwie akcje Spółki. Globalne kwity depozytowe PKN ORLEN S.A. notowane są na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, natomiast obrót amerykańskimi kwitami depozytowymi Spółki odbywa się na rynku pozagiełdowym w USA. Podpisane aneksy do Umów depozytowych wprowadzają następujące zmiany w funkcjonowaniu obu programów kwitów depozytowych: - - Udział kwitów depozytowych w kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A. nie może przekraczać 5%. - - Zarząd Spółki będzie udzielać rekomendacji dla Banku, co do sposobu głosowania na Walnych Zgromadzeniach PKN ORLEN S.A. dla tych kwitów depozytowych, w stosunku do których ich posiadacze nie dostarczyli instrukcji do głosowania, oprócz uchwał dotyczących spraw personalnych. - - Wprowadzono do Umów depozytowych zapisy dotyczące ograniczenia prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. w zależności od regulacji Statutu Spółki w tej kwestii. - - Dostosowano zapisy Umów depozytowych do przepisów powszechnie obowiązujących w Polsce i USA. Wyżej wskazane zmiany do Umów depozytowych wchodzą w życie 30 stycznia 2010 roku. Aktualnie kwity depozytowe stanowią poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym

5 Opcje na akcje spółek W październiku 2005 roku zadebiutowały opcje na akcje pojedynczych spółek, początkowo były to opcje na akcje: Telekomunikacji Polskiej, PROKOM-u, Banku PEKAO, PKN ORLEN, KGHM -> najbardziej płynne spółki na rynku -Opcja na akcje jest kontraktem dającym jej właścicielowi (nabywcy, zajmującemu długą pozycję opcyjną) prawo kupna od wystawcy (sprzedawcy, zajmującego krótką pozycję opcyjną) lub prawo sprzedania mu ustalonej liczby danego rodzaju akcji w określonym czasie po pewnej, uzgodnionej cenie. Warunki kontraktu mogą przewidywać, że rozliczenie opcji w formie dostawnej, czyli rzeczywistej transakcji kupna/sprzedaży akcji, zostanie zastąpione przez rozliczenie pieniężne. Oznacza to wypłatę przez wystawcę opcji kwoty obliczonej na podstawie dodatniej różnicy rynkowej ceny akcji i ceny umownej (dla opcji dających właścicielowi prawo kupna) albo dodatniej różnicy ceny umownej i rynkowej ceny akcji (dla opcji dających właścicielowi prawo sprzedaży). Rozliczenie pieniężne jest jedyną formą rozliczenia opcji na akcje stosowaną na warszawskiej GPW. Na zdecydowanej większości pozostałych giełd rozliczenie opcji na akcje ma charakter dostawny -zasady rozliczania opcji ustala KDPW

6 Spekulacja na rynku opcji
r. akcje Prokomu po 106 zł, natomiast akcje PKN Orlen po 50,40 zł. - OPKMC6110 (opcję call po 110 zł 100 akcji Prokomu wygasającą 17 marca 2006 r.) premia 800 zł (8 zł w skali 1 akcji) i prowizja maklerska -16 zł, OPKNO6052 (opcję put po 52 zł 500 akcji PKN Orlen wygasającą 17 marca 2006 r.) premia 2100 zł (4,20 zł w skali 1 akcji) i prowizja maklerska -18 zł +dodatkowe 10 zł za realizację opcji Kurs rozliczeniowy na akcje Prokomu wyniósł 120 zł, natomiast PKN Orlen 48 zł. Kwoty rozliczenia wyniosły: - dla opcji OPKMC6110: (120 zł zł) • 100 = 1000 zł, dla opcji OPKNC6052: (52 zł - 48 zł) • 500 = 2000 zł. Natomiast wyniki finansowe spekulacyjnego zakupu opcji to: - opcji OPKMC6110: 1000 zł - (800 zł + 16 zł + 10 zł) = 174 zł, - opcji OPKNC6052: 2000 zł - (2100 zł + 18 zł + 10 zł) = zł. . -. Trafnie przewidziany wzrost kursu akcji Prokomu oraz spadek kursu akcji PKN Orlen. Obie opcje in the money, zostały zrealizowane. dodatkowe prowizje za realizację opcji (po 10 zł). -Nabycie opcji kupna(long call) akcji Prokomu okazało się trafną, zyskowną inwestycją, gdyż kurs akcji tej spółki wzrósł znacznie, o ponad 10%. Natomiast nabycie opcji sprzedaży(long put) akcji PKN Orlen nie, obniżka o niespełna 5% okazała się zbyt mała, aby kwota rozliczenia pokryła premię i prowizje maklerskie

7 Określenie ceny warrantu
Europejskie warranty kupna Banku Rozwoju Eksportu S.A. na akcje Elektrim S.A. Cena warrantu opiewającego na 10 akcji wynosi 40 zł. Cena akcji wynosi również 40 zł. Warrant opiewa na 10 akcji Faktyczna cena warrantu przypadająca na jedną akcję wynosi: 40zł./10=4 zł. Europejski warrant kupna to jeden z czterech rodzajów warrantów opcyjnych. Uprawnia inwestora do nabycia instrumentu bazowego po ustalonej wcześniej cenie wykonania (to jest właśnie to określenie ceny warrantu), w wyznaczonym dniu wygaśnięcia lub otrzymania kwoty rozliczenia.

8 Kwota rozliczenia warrantu
Inwestor posiada warrant kupna na akcje Elektrim S.A. o cenie wykonania 35 zł. W dniu wygaśnięcia cena akcji Elektrim wynosi 40 zł. Kwota rozliczenia wynosi 50 zł Kwota rozliczenia to: (cena akcji - cena wykonania) x liczba akcji przypadających na 1 warrant w podanym przykładzie: (40zł. – 35zł.) x 10 = 50zł. Gdyby cena akcji osiągnęła w dniu wygaśnięcia wartość 35zł. lub mniejszą , wówczas inwestor traci całą zainwestowaną kwotę. Max strata wynosi 100% wartości inwestycji Gdy inwestor posiada więcej warrantów, całkowita kwota, którą otrzyma jest równa kwocie rozliczenia przypadającej na jeden warrant pomnożonej przez liczbę posiadanych warrantów.

9 Mezzanine W 2003 r. spółka Solaris Bus & Coach S.A. potrzebowała kapitału do przeprowadzenia dalszych inwestycji Kredyt Bank S.A. z powodu wewnętrznych problemów wycofuje się z inwestycji z Solaris Solaris poszukuje kapitału pozwalającego na spłatę Kredyt Banku na poziomie operacyjnym oraz wykup części udziałowej Bank BPH decyduje się na wejście do spółki Solaris tylko na poziomie operacyjnym Potrzeba kapitału o charakterze pomostowym (do wykupu ok.82% kapitału zakładowego od Kredyt Banku) W 2005 r. spółka pozyskała inwestora Inwestor: Fundusz private equity Accession Mezzanine Capital (AMC) Dług podporządkowany z warrantem bezpośredniego zakupu nowych udziałów

10 Mezzanine c.d. 28 kwietnia 2005 r. Krzysztof Olszewski odzyskuje pełną kontrolę nad spółką Solaris poprzez wykup od Kredyt Banku udziałów Krzysztof Olszewski: założyciel i prezes Solaris Pomoc: Openaco Trading Co. Limited Po 11 miesiącach od zamknięcia transakcji Solaris spłacił pożyczkę Fundusz AMC skorzystał z praw warranta i został mniejszościowym akcjonariuszem w spółce Do roku 2013 zaplanowano wycofanie udziałów w przedsiębiorstwie Solaris jest obecnie liderem na polskim rynku Umacnia swoją pozycję w krajach Europy Środkowej i Zachodniej.

11 Solaris Bus & Coach S.A. - mezzanine
-Schemat pokazuje opisany przeze mnie przypadek(w ramach uporządkowania: kto? co? komu? i za ile? ) -Mezzanine wypełnia lukę kapitałową, przed jaką stają niejednokrotnie przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze sięgają po ten produkt po uzyskaniu ogólnie dostępnych źródeł finansowania. Struktura inwestycji pozwala spółce przesunąć terminy płatności, a dzięki temu nie traci ona środków pieniężnych w momencie, kiedy są najbardziej potrzebne, a mianowicie na początku przeprowadzanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

12 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Instrumenty dające prawa do akcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google