Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 26 maja 2015 r.. Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu – KOR  Koalicja powstała w 2012, dziś skupia 15 organizacji działających i popierających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 26 maja 2015 r.. Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu – KOR  Koalicja powstała w 2012, dziś skupia 15 organizacji działających i popierających."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 26 maja 2015 r.

2 Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu – KOR  Koalicja powstała w 2012, dziś skupia 15 organizacji działających i popierających wartości oraz cele wyrażane przez Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów.  Głównym celem Koalicji jest wdrożenie w Polsce standardów otwartego i odpowiedzialnego rządzenia i przekonanie polskich władz do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów (OGP). Uważamy, że obecność w OGP będzie sprzyjać wdrażaniu standardów rzetelności zawodowej w administracji, włączaniu obywateli w sprawy publiczne oraz motywować do szybszego i lepszego implementowania rozwiązań umożliwiających partycypację – jak np. otwierania danych publicznych, czy realizacji polityk takich jak Strategia Sprawne Państwo 2020.  Koniec 2013 r. – shadow report „Czekając na otwarte rządy...”.  Obecnie – Koalicja przygotowuje monitoring otwartości rządu – ogłoszenie wyników przed wyborami parlamentarnymi.

3 Polityka antykorupcyjna  Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 -19  Istniejące ramy prawne wymagające uporządkowania, dopełnienia, zmiany: –mało efektywne regulacje dot. konfliktu interesów oraz składania oświadczeń majątkowych  Prewencja korupcji: –brak modelowych programów prewencji korupcji dla administracji i komórki wspierającej wdrażanie takich programów –brak ochrony sygnalistów –rezygnacja z jawności w projektowanej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

4 Dostęp do informacji publicznej i jej ponowne wykorzystywanie – najważniejsze problemy  Zbytnie rozproszenie przepisów dot. dostępu do informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystywania  Praktyka zawężania definicji informacji publicznej skutkująca bezprawnymi ograniczeniami dostępu do informacji publicznej  Niewystarczająca ilość i jakość informacji publikowanych w BIP  Zbyt częsty brak odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej (prawie 50% j.s.t. i ok. 20% administracji centralnej)

5 Dostęp do informacji publicznej i jej ponowne wykorzystywanie – najważniejsze rekomendacje  Ujednolicenie systemu dostępu informacji na wniosek przez likwidację procedur odrębnych od przyjętych w udip  Zmiana koncepcji funkcjonowania BIP-ów (np. sankcje za niepublikowanie w nich informacji)  Opracowanie i realizacja strategii promowania otwartości wśród urzędników i obywateli  Zmiana regulacji dot. ponownego wykorzystywania informacji publicznej  Przy Ocenie Skutków Regulacji badanie wpływu projektowanych przepisów na jawność i przejrzystość działania podmiotów zobowiązanych

6 Otwartość danych publicznych – najważniejsze problemy  Brak całościowych uregulowań prawnych.  Niepopularność systemów elektronicznego obiegu dokumentów.  Rozproszenie i nieskatalogowanie zbiorów danych.  Brak dobrych praktyk związanych z udostępnianiem danych. –Brak wiedzy urzędników, faworyzowanie „wygodnych” rozwiązań (skany, PDFy, zamknięte formaty) –Interoperacyjność nie jest warunkiem wyboru konkretnych rozwiązań IT. –Niechęć do publikowania danych. –Brak aktualizacji danych będących w posiadaniu urzędów.

7 Otwartość danych publicznych – najważniejsze rekomendacje  Egzekwowanie obowiązku publikowania danych w otwartych formatach.  Zagwarantowanie dostępu i prawa do ponownego wykorzystania danych finansowanych ze środków publicznych, uregulowanie kwestii prawnoautorskich.  Reforma BIP, nakaz publikowania nowoutworzonych zbiorów danych w sieci.  Doprowadzenie CRIP do portalu zbliżonego do data.gov.uk.  Utworzenie zbioru „dobrych praktyk” udostępniania danych, obowiązkowego dla podmiotów realizujących zadania publiczne.  Edukacja osób odpowiedzialnych za pracę na danych w instytucjach publicznych.

8 http://otwartyrzad.org.pl/


Pobierz ppt "Warszawa, 26 maja 2015 r.. Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu – KOR  Koalicja powstała w 2012, dziś skupia 15 organizacji działających i popierających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google