Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

2 Informatyzacja administracji publicznej
a zmiany w: Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Kodeksie postępowania administracyjnego; Ordynacji podatkowej; Ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

3 Sposób osiągnięcia celu:
Cel: Ułatwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz cudzoziemcom kontaktów z administracją publiczną i sądami administracyjnymi. Sposób osiągnięcia celu: Likwidacja barier prawnych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, ułatwiających świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kontakty uprawnionych podmiotów z administracją publiczną.

4 Zmiany w ustawie o informatyzacji (…)
Proponowane zmiany Obligatoryjne ESP Stworzenie bazy adresów ESP Obowiązek zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do crwd obowiązek udostępniania formularzy elektronicznych Obowiązek aktualizacji usług Usługi na ePUAP podmiotów innych niż publiczne Rozszerzenie listy uprawnionych do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP Nowy tryb dofinansowywania przedsięwzięć informatycznych PZIP zamiast PIP

5 Obowiązek udostępniania i korzystania przez podmioty publiczne z elektronicznych skrzynek podawczych, spełniających standardy określone przez ministra ds. informatyzacji (publikowane w repozytorium interoperacyjności) - obligatoryjność nie fakultatywność. Obowiązek przekazania przez podmioty publiczne Ministrowi AiC informacji o adresach udostępnianych skrzynek podawczych celem stworzenia bazy adresów ESP - zapewnienie możliwość wyszukiwania wszystkich adresów w jednym miejscu. III. Obowiązek: zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych; przekazywania do Ministra AiC opisu usługi; udostępniania formularza elektronicznego; zapewnienie możliwości skorzystania ze wzorów elektronicznych oraz aktualności opisu dostępnych usług.

6 IV. Stworzenie podstaw prawnych umożliwiających Ministrowi AiC podjęcie właściwej reakcji w przypadku, gdy formularze elektroniczne nie będą spełniały właściwych standardów: - wezwanie do dostosowania formularza; - usunięcie formularza z platformy. V. Stworzenie po stronie podmiotów udostępniających usługi na ePUAP obowiązku: - zapewnienia zgodności usług z przepisami stanowiącymi podstawę sporządzania wzoru pisma w postaci elektronicznej; - dokonania aktualizacji w katalogu usług. przeciwdziałanie sytuacji, w której raz wystawiona usługa nie podlega aktualizacji nawet w sytuacji zmiany podstawy prawnej do jej wydania.

7 VI. Umożliwienie wystawiania usług na ePUAP przez podmioty inne niż podmioty publiczne za zgodą Ministra AiC. Warunkiem wyrażenia zgody jest realizacja zadania publicznego. Zwiększenie liczby dostępnych usług na ePUAP. VII. Wprowadzenie podstawy prawnej do rozszerzenia listy podmiotów, które będą uprawnione za zgodą ministra ds. informatyzacji do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP: operator pocztowy, banki, instytucje kredytowe. Zwiększenie liczby punktów potwierdzających profil zaufany ePUAP – wpływ na wzrost liczby osób posiadających profil zaufany ePUAP. VIII. Zmiana trybu dofinansowywania przedsięwzięć informatyzacyjnych. Tryb konkursowy umożliwi dofinansowanie projektów umożliwiających rozwiązywanie bieżących problemów związanych z informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz interweniowanie w obszarach niedostatecznie zinformatyzowanych.

8 Zastąpienie Planu Informatyzacji Państwa Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. PZIP jako program rozwoju w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – PZIP jako dokument wykonawczy do Strategii Sprawne Państwo określający podstawowe cele. Stworzenie podstawy prawnej do udzielenia - przez podmioty publiczne uprawnione do wykonywania praw majątkowych do programu komputerowego stworzonego przez pracowników w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy świadczonej na rzecz tych podmiotów - nieodpłatnej licencji do oprogramowania komputerowego, innym podmiotom publicznym.

9 Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

10 I. Rozszerzenie przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na stosowanie w komunikacji z nią drogi elektronicznej - proponowana w projekcie zgoda będzie miała charakter dodatkowy w stosunku do obecnej zgody przewidzianej w K.p.a. (art. 391 K.p.a.) i dotyczyć będzie stałego komunikowania się z daną osobą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw prowadzonych na podstawie przepisów K.p.a. Po udzieleniu takiej zgody nie będzie konieczne jej ponowne wyrażanie w ramach każdej następnej załatwianej sprawy będącej przedmiotem „zgody”. II. Wprowadzenie nowej przesłanki dopuszczającej e-doręczenia przez organ - już samo złożenie elektronicznego podania obliguje organ do elektronicznej komunikacji.

11 III. Przyjęcie fikcji elektronicznych doręczeń – rozwiązanie to uprości proces doręczania oraz zapobiegnie celowemu przedłużaniu tego procesu, poprzez nieodbieranie dokumentu przesyłanego środkami komunikacji elektronicznej. IV. Rozszerzenie zakresu prawa strony do elektronicznego wglądu w akta sprawy - projekt nowelizacji dopuści elektroniczny wgląd w akta sprawy w pełnym zakresie, co odciąży stronę od konieczności stawiania się w siedzibie organu w celu realizacji tego uprawnienia. Rozwiązanie to, dzięki funkcjonalności systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, umożliwi dostęp do informacji związanych z prowadzonym postępowaniem nie tylko urzędnikowi, ale także stronie postępowania, będącej adresatem działań organu.

12 V. Umożliwienie posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych – powyższe będzie możliwe po uwierzytelnieniu kopii przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji (przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP), o ile strona lub inny uczestnik postępowania nie ma możliwości uzyskania w formie dokumentu elektronicznego wymaganego zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego. VI. Wprowadzenie zmian w przepisach, w których dopuszczono – oprócz dotychczasowej formy pisemnej – formę dokumentu elektronicznego dla określonych rodzajów czynności w postępowaniu administracyjnym: - udzielanie pełnomocnictwa procesowego; - złożenie zeznań lub wyjaśnień; - elementy wezwania organu obejmujące komunikację elektroniczną; - sporządzenie przez urzędnika adnotacji; - wezwanie na rozprawę.

13 Zmiany w Ordynacji Podatkowej
Propozycje w zakresie zmieniającym Ordynację podatkową dotyczą zmian analogicznych do rozwiązań proponowanych do wprowadzenia do Kodeksu postępowania administracyjnego. Różnice pomiędzy projektowanymi rozwiązaniami wynikać będą jedynie z różnic systemowych istniejących pomiędzy ww. aktami prawnymi.

14 Zmiana ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

15 System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w sądach – EZD jako narzędzie wspierające sposób prowadzenia akt sprawy sądowej. Zapewnienie dostępu on-line do akt sprawy – alternatywa dla dotychczasowego sposobu zapoznania się z treścią pism w sprawie, tj. osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu. Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem ESP/podpisu elektronicznego – oszczędność czasu oraz środków finansowych. Brak obowiązku strony do doręczania odpisów dokumentów elektronicznych. Akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej będą przekazywane do sądu w tej postaci.

16 V. Kompleksowe unormowanie kwestii tworzenia i doręczania e-pism – trzy przesłanki dopuszczalności elektronicznego doręczenia: żądanie strony w przedmiocie e-doręczenia wraz z podaniem przez nią adresu elektronicznego do doręczeń; zgoda strony w tym przedmiocie (adresata pisma) wraz z podaniem przez nią adresu elektronicznego do doręczeń; złożenie do sądu pisma w formie dokumentu elektronicznego, w którym strona – jako obowiązkowy element – podaje adres elektroniczny do doręczeń. VI. Fikcja doręczeń dokumentów elektronicznych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google