Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna."— Zapis prezentacji:

1

2 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem

3 Poznań to znaczący ośrodek naukowo-badawczy w Polsce Badania naukowe prowadzone są nie tylko przez uczelnie wyższe, ale także przez blisko 50 placówek naukowo-badawczych Poznań to także ważny ośrodek akademicki w kraju W Poznaniu działa obecnie 26 publicznych i prywatnych uczelnie wyższych, w których naukę pobiera 140 tysięcy studentów Kontekst programu

4 Taka charakterystyka Miasta pozwala sądzić, że lokalna gospodarka może i powinna być budowana w oparciu o wiedzę (knowledge-based economy)

5 Jak władze Miasta wspomagają gospodarcze wykorzystanie potencjału naukowo- badawczego Poznania i Wielkopolski?

6 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, której celem jest transfer do gospodarki usług, produktów i technologii wypracowanych przez środowisko naukowe, był i jest jednym z priorytetów: Planu Rozwoju Miasta na lata 2005-2010 Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030

7 Cele strategiczne dotyczące rozwoju i wsparcia współpracy nauki i biznesu, znalazły swoje odzwierciedlenie w konkretnych projektach, które w latach 2005-2008 były realizowane przez Miasto Poznań: Utworzenie Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce

8 wnioski i doświadczenia z podejmowanych działań: Brak w ośrodkach naukowych kompleksowych zestawień oferowanych usług badawczych i eksperckich oraz wyników prac badawczych gotowych do wdrożenia, Niedostateczne kompetencje ośrodków naukowych w zakresie wspierania komercjalizacji osiągnięć naukowo-badawczych, Niedostateczna wiedza menedżerska wśród pracowników naukowych i studentów, Ograniczony dostęp osób ze środowiska akademickiego do usług w zakresie badania potencjału rynkowego własnych projektów innowacyjnych, Ograniczony dostęp autorów projektów innowacyjnych do zewnętrznych źródeł finansowania. Ograniczona wiedza o możliwościach, formach i korzyściach ze współpracy obu środowisk, Niedostateczny profesjonalizm w przygotowywaniu ofert dla biznesu, Ograniczony przepływ informacji pomiędzy różnymi uczelniami oraz pomiędzy jednostkami danej uczelni, Brak wyraźnej strategii po stronie władz uczelni, wspierającej współpracę z biznesem, w tym np. brak jednostek / zespołów wspierających relacje nauka-biznes.

9 Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym barierom Urząd Miasta Poznania we współpracy z siedmioma poznańskimi uczelniami publicznymi realizuje Program Wspierania Projektów Innowacyjnych

10 Program Wspierania Projektów Innowacyjnych jest wspólną inicjatywą Miasta, siedmiu poznańskich szkół wyższych, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Instytutu Logistyki i Magazynowania których władze dostrzegają znaczenie współpracy nauki z gospodarką oraz podejmują działania na rzecz jej rozwoju Celem programu jest wzmocnienie w Wielkopolsce powiązań sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką poprzez promocję uczelni jako źródła rozwiązań tworzonych dla przedsiębiorstw oraz wsparcie współpracy wielkopolskich ośrodków naukowo-badawczych

11 Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) MSPPA jest instrumentem wsparcia współpracy naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych komercjalizacją osiągnięć naukowych Rdzeniem działań w ramach MSPPA jest aktywność promotorów przedsiębiorczości akademickiej, wyznaczonych przez rektorów uczelni biorących udział w programie

12 Kim jest promotor przedsiębiorczości akademickiej ? To osoba, która wspiera przedsiębiorców i naukowców w procesie komercjalizacji danej oferty oraz propaguje postawy przedsiębiorcze wśród pracowników naukowych i studentów Zadaniem promotorów jest kontakt z naukowcami w celu kompletowania i publikowania informacji o wynikach prac badawczych oraz usługach eksperckich, które mogą stanowić ofertę uczelni potencjalnie interesującą dla przedsiębiorców

13 Portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna www.wpi.poznan.pl Co zawiera?

14 Baza ofert Zestawienie form wsparcia innowacji Zbiór dokumentów strategicznych Baza instytucji naukowo-badawczych Kalendarium wydarzeń Aktualności

15

16

17 Baza ofert Usługi analityczne / pomiarowe Grupa zawiera oferty usług świadczonych przez jednostki naukowo-badawcze w ramach posiadanej aparatury pomiarowej. Przykładem takich usług mogą być np. pomiary wytrzymałości materiałów czy wykonywanie widm NMR na spektrometrach. Usługi badawcze Grupa zawiera oferty prezentujące możliwości badawcze jednostek służące rozwiązaniu określonego problemu. Przykładem takich usług mogą być badania nad opracowaniem nowych metod oczyszczania wody czy gospodarki odpadami. Wyniki prac badawczych Grupa zawiera oferty rozwiązań, w postaci np. produktów czy technologii, będących efektem przeprowadzonych prac badawczych. Przykładem takich wyników mogą być prototypy, technologie wytwarzania czy sposoby postępowania.

18

19 Korzyści z realizacja programu oraz plany na przyszłość: Efekt synergii wynikający z wzajemnej współpracy promotorów, Promocja potencjału uczelni w zakresie świadczenia usług analitycznych, wykonywania badań oraz wykorzystania ich wyników, w środowisku gospodarczym, Realizacja wspólnych projektów, Wzmocnienie kompetencyjne i kadrowe promotorów, Dalsza rozbudowa międzyuczelnianej bazy ofert, Zaproszenie do współpracy pozostałych placówek naukowo-badawczych

20 Nasz Zespół

21 Małgorzata Krzyżanowska-Szejner Promotor przedsiębiorczości akademickiej Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Kierownik Biura Karier AWF Kontakt: Tel. 61 835 51 04 e-mail: szejner@awf.poznan.pl

22 Paulina Szewczyk Promotor przedsiębiorczości akademickiej Politechnika Poznańska Specjalista ds. Projektów badawczych Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii PP Kontakt: Tel. 61 665 37 94 e-mail: paulina.szewczyk@put.poznan.pl

23 Łukasz Stawarski Promotor przedsiębiorczości akademickiej Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Asystent w Katedrze Designu na Wydziale Architektury i Wzornictwa Kontakt: Tel. 512 245 820 e-mail: lukaszstawarski@gmail.com

24 Urszula Mojsiej Promotor przedsiębiorczości akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Kierownik Biura Promocji i Współpracy z Praktyką UP Kontakt: Tel. 61 848 70 82 e-mail: mojsieju@up.poznan.pl

25 Krzysztof Kus Promotor przedsiębiorczości akademickiej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej na Wydziale Farmaceutycznym Kontakt: Tel. 61 854 68 94, 602 308 220 e-mail: kkus@ump.edu.pl

26 Piotr Ratajczyk Promotor przedsiębiorczości akademickiej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa Kontakt: Tel. 61 856 94 52 e-mail: piotr.ratajczyk@ue.poznan.pl

27 Jacek Wajda Promotor przedsiębiorczości akademickiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu p.o. Dyrektora Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Kontakt: Tel. 61 829 24 22 e-mail: wajda@amu.edu.pl

28 Biuro projektu Wielkopolska Platforma Innowacyjna Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej Ul. Matejki 50 60-770 Poznań Tel. 61 878 47 78 lub 61 878 47 89

29


Pobierz ppt "PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google