Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia doktoranckie ZARZĄDZANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia doktoranckie ZARZĄDZANIE"— Zapis prezentacji:

1 Studia doktoranckie ZARZĄDZANIE
Edycja I – rok akademicki 2013/2014 Wydział Zarządzania AGH, 15 czerwca 2013

2 AGENDA Prezentacja programu studiów Omówienie trybu i zasad rekrutacji Przygotowanie do rekrutacji Pytania

3 KIERUNEK STUDIÓW Studia Doktoranckie z zakresu Zarządzania Jednostka prowadząca studia: Wydział Zarządzania AGH Obszar wiedzy: nauki społeczne Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Nadawany tytuł: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Czas trwania studiów: 4 lata

4 ADRESACI STUDIÓW Absolwenci WZ studiów II stopnia zainteresowani karierą akademicką w dziedzinie nauk ekonomicznych Praktycy zarządzania zainteresowani uzyskaniem najwyższych kwalifikacji Pracownicy jednostek dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych zorientowani na dalszy rozwojów naukowy Ambitne osoby, które chciałyby zainwestować w rozwój własnych zainteresowań naukowych

5 FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH
Stacjonarna – nastawiona na zintegrowanie doktorantów z działalnością Wydziału, zwiększone obciążenie dydaktyczne, aktywny udział w życiu katedr. Niestacjonarna – umożliwia pełne pogodzenie pracy zawodowej z przygotowaniem doktoratu oraz praktyką w dydaktyce akademickiej.

6 PRZEBIEG STUDIÓW Rok I – Wybór tematyki rozprawy doktorskiej i promotora, uzupełnienie wiedzy ekonomicznej na poziomie zaawansowanym. Rok II – Badania w wybranym obszarze, rozwój kompetencji badawczych. Rok III – Opracowanie tekstu rozprawy doktorskiej, przygotowanie do egzaminów doktorskich. Rok IV – Złożenie rozprawy, zdanie egzaminów, obrona pracy doktorskiej.

7 Metody nauczania 30h i praktyka dydaktyczna 30/15
PROGRAM STUDIÓW – ROK I Semestr I Teoria zarządzania 30h E Proseminarium 30h Wykłady monograficzne 10h Przedmioty specjalizujące do wyboru 20h Semestr II Zarządzanie projektami badawczymi 30h E Przedmioty specjalizujące do wyboru 10h Metody nauczania 30h i praktyka dydaktyczna 30/15

8 PROGRAM STUDIÓW – ROK II
Semestr III Metody badań ilościowych 30h E Seminarium 15h Praktyka dydaktyczna 30/15h Semestr IV Metody badań jakościowych 30h E Otwarcie przewodu doktorskiego

9 PROGRAM STUDIÓW – ROK III I IV
Semestr V English for Academics 30h E Seminarium 15h Praktyka dydaktyczna 30/15h Semestr VI Ekonomia 30h E Semestry VII i VIII

10 WERYFIKACJA POSTĘPÓW NAUKOWYCH
Do końca I roku – ustalenie tematyki rozprawy doktorskiej i wybór promotora. Do końca II roku – otworzenie przewodu doktorskiego. W każdym roku studiów – alternatywnie jedno z wyszczególnionych: prezentacja wyników badań na otwartym seminarium naukowym, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, opublikowanie co najmniej rozdziału w monografii naukowej, opublikowanie artykułu w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie naukowym lub popularno-naukowym.

11 Studia stacjonarne – bezpłatne Studia niestacjonarne:
WYSOKOŚĆ OPŁAT Doktoranci polscy Studia stacjonarne – bezpłatne Studia niestacjonarne: I i II rok: po 4200 zł III i IV rok: po 2200 zł Przeprowadzenie przewodu doktorskiego: stawki zgodne z obowiązującymi przepisami (aktualnie ok zł) Doktoranci z zagranicy Niezależnie od formy studiów: 3000 Euro rocznie+ koszty przewodu

12 ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Stypendia socjalne Stypendia projakościowe Inne formy stypendiów Akademiki i domy asystenckie Dostęp do zbiorów biblioteki AGH Inne świadczenia przysługujące studentom Akademii Górniczo-Hutniczej

13 WARUNKI REKRUTACJI Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny oraz uzyskać na studiach II stopnia lub studiach jednolitych magisterskich ocenę co najmniej dobrą (4.0). Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywa się na podstawie rankingu kandydatów sporządzonego na podstawie wartości wskaźnika K ustalonego na podstawie czterech ocen cząstkowych wystawionych w skali od 2 do 5.

14 SKŁADNIKI OCENY K = 0.7 Oe + 0.1 Ost + 0.1 Oj + 0.1 On
Wskaźnik K zostanie wyznaczony jako: K = 0.7 Oe Ost Oj On Oe – ocena kolokwium kwalifikacyjnego wystawiona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania, zainteresowań naukowych kandydata oraz propozycji projektu badawczego, Ost – ocena ze studiów, będąca oceną końcową umieszczoną na dyplomie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Oj – oceny z języka angielskiego (egzamin C lub B2, ocena na dyplomie, w przypadku posiadania certyfikatu z języka na poziomie C lub B2) On – oceny działalności w ruchu naukowym (praca w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, aktywność edukacyjna)

15 ZASADY PRZYGOTOWANIA RANKINGU
Oe Ost Oj On Kryteria oceny 61-70% (3,5) – 2 pkt. 71-80% (4.0) – 3 pkt. 81-90% (4.5) – 4 pkt. 91-100%(5.0) – 5 pkt. 4,0 – 2 pkt. 4,5 – 3 pkt. 5,0 – 4 pkt. Wyróżnienie pkt. 61-70% (3,5) – 2 pkt. 71-80% (4.0) – 3 pkt. 81-90% (4.5) – 4 pkt. 91-100%(5.0) – 5 pkt. 2-5 pkt.

16 TRYB REKRUTACJI Wybór opiekuna naukowego kierownik studiów może być tymczasowym opiekunem na okres I roku Rejestracja w systemie AGH Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie studiów Kolokwium kwalifikacyjne Wyniki rekrutacji

17 TERMINY REKRUTACJI Rejestracja elektroniczna w systemie AGH i składanie dokumentów w pokoju 102, budynek Wydziału Zarządzania AGH (D14) do 10 września 2013. Szczegółowe informacje o harmonogramie kolokwiów kwalifikacyjnych zostaną przesłane kandydatom drogą mailową do 11 września 2013. Kolokwia kwalifikacyjne: września 2013 Wydział Zarządzania, s.107. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 20 września 2013 Wydział Zarządzania AGH oraz elektronicznie

18 DOKUMENTY REKRUTACYJNE
podanie o przyjęcie na studia z zaznaczeniem wybranej formy studiów, karta kwalifikacyjną, kwestionariusz osobowy, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, indeks ukończonych studiów lub suplement, cztery podpisane zdjęcia legitymacyjne lub 1 plik elektroniczny, pisemna rekomendacja opiekuna i kierownika katedry, pisemny opis proponowanej pracy badawczej (maks. 5 stron).

19 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW
Wybór opiekuna naukowego i wstępne uzgodnienie tematyki badań lub zgłoszenie się do kierownika studiów Przygotowanie opisu tematyki pracy Uzyskanie rekomendacji od opiekuna naukowego i kierownika katedry lub od kierownika studiów i Dziekana Skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych Rejestracja w systemie AGH Przekazanie dokumentów do sekretariatu

20 OBSADA KADROWA STUDIÓW
Kierownik studiów: dr hab. Monika Łada prof. zw. dr hab. Henryk Gurgul prof. zw. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg dr hab. Marta Czyż , prof. AGH dr hab. Andrzej Dura , prof. AGH dr hab. Piotr Górski , prof. AGH dr hab. Natalia Iwaszczuk , prof. AGH dr hab. Mariusz Kudełko , prof. AGH dr hab. Joanna Kulczycka , prof. AGH dr hab. Dagmara Lewicka , prof. AGH dr hab. Leszek Preisner , prof. AGH dr hab. Stanisław Szydło , prof. AGH dr hab. Wiesław Waszkielewicz , prof. AGH

21 KOLOKWIUM KWALIFIKACYJNE
Prezentacja przez kandydata kwalifikacji i doświadczenia w zakresie zarządzania oraz wcześniejszych osiągnięć i zainteresowań naukowych. Omówienie wstępnej propozycji projektu badawczego skierowanego na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Odpowiedź na pytania komisji Czas prezentacji 10 min.

22 KONTAKT Kierownik studiów: dr hab. Monika Łada mlada@zarz.agh.edu.pl
Sekretariat studiów: mgr Katarzyna Książko tel , Wydział Zarządzania AGH ul. Gramatyka 10, p.102 Strona www studiów: w menu Studia na Wydziale / Studia doktoranckie / Doktorat z nauk ekonomicznych

23 Proszę o pytania …


Pobierz ppt "Studia doktoranckie ZARZĄDZANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google