Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT WYDZIAŁ HISTORYCZNY Arkusze wydziałowe 1 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010Listopad 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT WYDZIAŁ HISTORYCZNY Arkusze wydziałowe 1 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010Listopad 2010."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT WYDZIAŁ HISTORYCZNY Arkusze wydziałowe 1 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010Listopad 2010

2 Uwagi metodologiczne Raport przygotowany jest wyłącznie w oparciu o dane zawarte w Arkuszu wyjściowym oceny jakości kształcenia na wydziałach, wypełnionym przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w okresie maja i czerwca b.r. Informacje o braku danych wskazują na brak informacji w Arkuszu. W skład Wydziału Historycznego wchodzi 5 instytutów i 1 katedra. Na potrzeby analizy przez Radę ds. Jakości Kształcenia dane w większości przypadków przedstawione są zbiorczo, dla całego Wydziału. Możliwe jest uszczegółowienie danych w niektórych obszarach badania. W tabelach przedstawione są odpowiedzi tak, oraz informacja o ewentualnym braku danych. 2 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

3 Aktualne * kierunki / specjalności na poszczególnych wydziałach UAM N studentów stacjonarnych (I i II st. 1 + III st 2 ) I stopieńII stopieńIII stopień Wydział Historyczny2517+1641116 3 * realizowane w roku akademickim 2009/2010; dane w oparciu o informacje pochodzące z dziekanatów. Specjalność rozumiana była jako program nauczania, na który prowadzona jest rekrutacja i który obowiązuje przez cały cykl studiów. 1 dane wg Działu Nauczania, stan na 30 listopada 2009; 2 dane wg Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich, stan na czerwiec 2010; 3 Dane dla wszystkich kierunków/specjalności studiów III stopnia podane łącznie i dalej charakteryzowane jako 1 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

4 Kierunki/specjalności realizowane na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2009/2010. Dane na podstawie informacji zawartych w Arkuszu oceny. W dalszej analizie przedstawione są zbiorczo informacje dotyczące tylko tych kierunków/specjalności na poszczególnych stopniach kształcenia, które przedstawione są w tabeli. 4 Lp.STOPIEŃWydział Historyczny N= 9 1I stopieńArcheologia 2I stopieńEtnologia 3I stopieńHistoria, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4I stopieńHistoria, kultura polityczna 5I stopieńHistoria, nauczycielska 6I stopieńHistoria, socjoekonomika 7I stopieńHistoria (Poznań, Kalisz) 8I stopieńHistoria Sztuki 9I stopień Historia Sztuki, europejska turystyka kulturowa (Gniezno) * 10I stopieńMuzykologia 11I stopień Wschodoznawstwo (od 2008/2009) /Stosunki międzynarodowe (do 2007/2008) 12III stopień Archeologia/ Etnologia/Historia/Muzykologia/Historia sztuki/ Stosunki międzynarodowe ** *kierunek wygaszany, brak pełnych danych ** Dane dla wszystkich kierunków/specjalności studiów III stopnia podane łącznie i dalej charakteryzowane jako 1 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010 Studia II stopnia nie realizowane na Wydziale w roku akademickim 2009/2010

5 Spis treści raportu ZAGADNIENIESLAJDY IProgramy nauczania6 – 23 IIMetody kształcenia i oceniania24 – 34 IIIOrganizacja studiów35 – 43 IVSystem informacyjny44 – 46 VKadra nauczająca47 – 49 VIWarunki techniczne realizacji zajęć dydaktycznych50 – 51 VIIFormy promocji i oceny jakości kształcenia52 – 57 VIIIŚrodki wsparcia58 - 60 5 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

6 I. PROGRAMY NAUCZANIA 1. Ocena opisów efektów uczenia się dla programów nauczania na poszczególnych kierunkach 6 * Studia I i III stopnia Liczba aktualnych kierunków/ specjalności w ramach wydziału 1.1. Opisy efektów kształcenia w języku polskim 1.2. Opisy efektów kształcenia w języku angielskim 1.3. Opisy uwzględniają wiedzę, umiejętności i inne kompetencje, które posiądzie absolwent po zakończeniu określonego stopnia studiów 1.4. Opisy efektów uczenia się odzwierciedlają różnicę w poziomach studiów (tzn. stopień pogłębienia wiedzy i umiejętności wraz z kolejnym poziomem studiów) N*Liczba - Tak N*Liczba - Tak Wydział Historyczny 12117 110 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

7 I. PROGRAMY NAUCZANIA 2. Ocena opisów efektów uczenia się dla wszystkich przedmiotów na wszystkich stopniach kształcenia Liczba aktualnych kierunków / specjalności w ramach Wydziału 2.1. Czy z opisów efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów wynika, że zapewniają one efekty uczenia się założone dla danej specjalności/kierunku i danego poziomu studiów? 2.2. Czy istnieją białe plamy (tj. założone efekty uczenia się dla całego programu nieuwzględnione w żadnym z przedmiotów) lub nadmiar zajęć prowadzących do uzyskania tych samych efektów uczenia się? 2.3. Czy są zajęcia, które nie prowadzą do osiągnięcia efektów uczenia się założonych dla danej specjalności i danego poziomu studiów? N*Liczba - Tak Wydział Historyczny 121154 7 Studia I i III stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

8 PRZYKŁADY PROGRAMÓW OPISANYCH JĘZYKIEM EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW/SPECJALNOŚCI WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO EFEKTY KSZTAŁCENIA 8 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

9 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: ARCHEOLOGIA Specjalność: Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna Liczba przedmiotów: 25 Efekty uczenia się: 1a:i – Student zna 2a:d – Student rozumie 3a:i – Student ma umiejętność Interpretacja: Im dłuższy słupek, tym wyższy stopień realizacji określonego efektu uczenia się w ramach wykładanych przedmiotów. Efekt 1h i 3i – nie zrealizowany. Min 0 - Max 25 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 9 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

10 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: ARCHEOLOGIA Specjalność: Archeologia Orientalna i Antyczna Liczba przedmiotów: 27 Efekty uczenia się: 1a:i – Student zna 2a:d – Student rozumie 3a:i – Student ma umiejętność Interpretacja: Im dłuższy słupek, tym wyższy stopień realizacji określonego efektu uczenia się w ramach wykładanych przedmiotów. Min 0 - Max 27 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 10 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

11 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: ETNOLOGIA Specjalność: Liczba przedmiotów: 59 Efekty uczenia się: E1-E5, E9, E10 - znajomość E6-E7,E11 – umiejętność E8, E12 – wiedza i umiejętność Interpretacja: Im dłuższy słupek, tym wyższy stopień realizacji określonego efektu uczenia się w ramach wykładanych przedmiotów. Min 0 - Max 59 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 11 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

12 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: HISTORIA I st Specjalność: Ogólnohistoryczna Liczba przedmiotów: 31 Efekty uczenia się: A - wiedza ogólnohumanistyczna B – Wszechstronna wiedza w zakresie historii C – Język obcy na poziomie B2 oraz łacina D- Sprawne posługiwanie się komputerem E-G – umiejetność tworzenia prac pisemnych/swobodnego operowania słowem pisanym/ sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej Interpretacja: Im dłuższy słupek, tym wyższy stopień realizacji określonego efektu uczenia się w ramach wykładanych przedmiotów. Min 0 - Max 31 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 12 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

13 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: HISTORIA I st Specjalność: Archiwista i zarządzanie dokumentacją Liczba przedmiotów: 43 Efekty uczenia się: A-D - wiedza ogólno humanistyczna/o charakterze interdyscyplinarnym/ z zakresu historii / archiwistyki E- praktyki F-I – umiejętności analityczne/ samodzielnego myślenia/ pracy zespołowej i indywidualnej/ kreatywność J – Język obcy na poziomie B2 oraz łacina K- Sprawne posługiwanie się komputerem L-M – umiejętność tworzenia prac pisemnych/swobodnego operowania słowem pisanym. Sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej Interpretacja : jak na poprzednich slajdach Min 0 - Max 43 13 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

14 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: HISTORIA I st Specjalność: Socjoekonomika Liczba przedmiotów: 51 Efekty uczenia się: A-D - wiedza ogólno humanistyczna/o charakterze interdyscyplinarnym/ z zakresu historii / socjoekonomiki E- praktyki F-I – umiejętności analityczne/ samodzielnego myślenia/ pracy zespołowej i indywidualnej/ kreatywność J – Język obcy na poziomie B2 oraz łacina K- Sprawne posługiwanie się komputerem L-M – umiejętność swobodnego operowania słowem pisanym/ sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej Interpretacja : jak na poprzednich slajdach Min 0 - Max 51 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 14 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

15 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: HISTORIA I st Specjalność: Kultura i myśl polityczna Liczba przedmiotów: 59 Efekty uczenia się: A-D - wiedza ogólno humanistyczna/o charakterze interdyscyplinarnym/ z zakresu historii / myśli i kultury politycznej E- praktyki F-I – umiejętności analityczne/ samodzielnego myślenia/ pracy zespołowej i indywidualnej/ kreatywność J – Język obcy na poziomie B2 oraz łacina K- Sprawne posługiwanie się komputerem L-M – umiejętność tworzenia prac pisemnych/swobodnego operowania słowem pisanym. Sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej Interpretacja : jak na poprzednich slajdach Min 0 - Max 59 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 15 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

16 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: HISTORIA I st Specjalność: Nauczycielska – historia i WOS Liczba przedmiotów: 52 Efekty uczenia się: A-C, F, J- wiedza ogólno humanistyczna/o charakterze interdyscyplinarnym/ z zakresu historii / w zakresie historii i WOS/ badania i oceniania osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki D – wiedza oraz umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły E- praktyki G – umiejętności umożliwiające kompetentne przekazywanie zdobytej wiedzy, pogłębianie i aktualizowanie oraz integrowanie i innymi dziedzinami wiedzy H – wiedza i kompetencje psychologiczne i pedagogiczne I- wiedza z zakresu dydaktyk przedmiotowych K-M – umiejętności analityczne/ samodzielnego myślenia/ pracy zespołowej i indywidualnej/ kreatywność O– Język obcy na poziomie B2 oraz łacina K- umiejętność posługiwania się i wykorzystania współczesnych technologii informacyjnych P-S – umiejętność tworzenia prac pisemnych/swobodnego operowania słowem pisanym. Sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 16 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

17 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: MUZYKOLOGIA (brak danych dot. stopnia) Specjalność: Liczba przedmiotów: 40 Efekty uczenia się: A- Znajomość instytucji upowszechniających kulturę muzyczną B- Kompetencje w zaqkresie edytorstwa muzycznego C – Umiejętność pracy źródłoznawczej D- Umiejętność krytyki muzycznej E- Kompetencje z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury F- Umiejętność analizy dzieł muzycznych różnych epok G- znajomość języka obcengo na poziomie B2 H- Znajomość funkcjonowania bibliotek i archiwów Interpretacja : jak na poprzednich slajdach Min 0 - Max 40 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 17 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

18 Wydział: HISTORYCZNY Kierunek: WSCHODOZNAWSTWO (brak danych dot. stopnia) Liczba przedmiotów: 21 Efekty uczenia się: A- Wiedza z zakresu historii, prawa polityki, ekonomii i kultury obszaru Europy Wsch, Azji Środkowej i Syberii B-E Rozpoznawanie i rozumienie podst. metod analizy i interpretacji zjawisk o charakterze społ, politycznym, prawnym, ekonomicznym, i kulturowym w wymienionych obszarach F – Umiejętność przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustynch w j.polskim i rosyjskim G – Umiejętność przeprowadzenia prezentacji ustnej z wykorzystaniem technik multimedialnych H – Odpowiedzialność za samodzielność i rzetelność przy wykorzystywaniu źródeł także masowej informacji Interpretacja : jak na poprzednich slajdach Min 0 - Max 21 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 18 Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział Listopad 2010

19 I. PROGRAMY NAUCZANIA 3. Procedury ewaluacyjne Czy są opisane procedury ewaluacyjne (formy oceniania – formujące i końcowe) dla całego programu nauczania? N*Tak Wydział Historyczny124 19 * Studia I i III stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

20 I. PROGRAMY NAUCZANIA 4. Przedmioty w językach obcych Liczba aktualnych kierunków/ specjalności w ramach Wydziału Czy na kierunku/specjalności są przedmioty prowadzone w języku angielskim lub innym obcym (nie dotyczy Neofilologii)? Jeśli tak, to jaki procent w stosunku do całkowitej liczby godzin zajęć na poszczególnych stopniach kształcenia. N*Tak% I stopień % III stopień Wydział Historyczny1255%Brak danych 20 *Studia I i III stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

21 I. PROGRAMY NAUCZANIA 5. Związek tematyki prac licencjackich ze specjalnością studiów 21 Liczba aktualnych kierunków/ specjalności w ramach Wydziału Czy tematyka prac licencjackich jest związana ze specjalnością studiów? Jeśli nie, to w jakim procencie w stosunku do wszystkich prac? N*TakNie N wszystkich prac N prac niezwiązanych % prac niezwiązanych Wydział Historyczny 11 *Studia I stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

22 I. PROGRAMY NAUCZANIA 6. Rady programowe/komisje dydaktyczne Wydział Historyczny 22 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 WydziałKierunekSpecjalność TAKZADANIA*TAKZADANIATAKZADANIA Stałe zespoły Rada programowaNie Komisja dydaktyczna Nie Inne…? Zespoły dydaktyczne** -powoływane z członków różnych zakładów i pracowni na potrzeby danej specjalności lub specjalizacji Nie Tak -Realizacja programu poszczególnych specjalności/specjalizacji -Współpraca w prowadzeniu zajęć -Opracowanie sylabusów dla przedmiotów objętych programem -Udział w komisjach rekrutacyjnych dla danej specjalności/ specjalizacji -Udział w organizacji wyjazdów naukowych, wycieczek, warsztatów itd. dla studentów danej specjalności/specjalizacji -Udział w ewaluacji zajęć -Działania na rzecz poprawy jakości kształcenia Zespoły powoływane w zależności od zadań (np. opracowanie programu nowego kierunku/specjalności) Rada programowaNieTak Opracowanie programu ramowego studiów II stopnia Nie Komisja dydaktyczna Nie Tak opisy efektów kształcenia (1 lub 1,2) Nie Inne…? Zespoły doraźne*** NieTak Opracowanie programu ramowego studiów II stopnia (4) Tak Opracowanie programu ramowego studiów II stopnia (4) * 1 – opis efektów uczenia się dla całego programu 2 - opis efektów uczenia się dla wszystkich przedmiotów 3 – przypisywanie punktów ECTS 4 – inne: opracowanie założeń programowych i programu ramowego studiów II stopnia ** stałe zespoły dydaktyczne istnieją tylko na kierunku – Historia i obsługują poszczególne specjalności (specjalizacje). *** Zespoły o charakterze doraźnym zostały utworzone na wszystkich pozostałych kierunkach i specjalnościach prowadzonych na Wydziale. Działają pod różnymi nazwami. Koncentrowały się głównie na opracowaniu programów ramowych. (tylko Muzykologia i Wschodoznawstwo komisyjnie zajmowało się opisami efektów kształcenia). Obecnie zwiększają swoją działalność. Wznowią ja po przetestowaniu programów (za 1-2 lata). Listopad 2010

23 I. PROGRAMY NAUCZANIA 7. Studia międzynarodowe 23 Liczba aktualnych kierunków/ specjalności w ramach wydziału Czy na wydziale prowadzone są studia międzynarodowe? Jeśli tak, to jakie i na którym stopniu? N*Tak/NieI stopieńIII stopień Wydział Historyczny12Nie-- * Studia I i III stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

24 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 1. Dobór metod kształcenia do założonych efektów uczenia się dla całego programu Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla całego programu nauczania? Metody i formy kształcenia - przykłady N*Tak Wydział Historyczny12 wykład, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia i praktyki terenowe, prace pisemne, prezentacje, seminarium, badania terenowe, objazdy naukowe, praktyki zawodowe, dyskusje-debaty, prace w zespołach zadaniowych, projekty edukacyjne i badawcze 24 *Studia I i III stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

25 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 2. Dobór metod kształcenia i metod oceny do założonych efektów uczenia się dla wybranych przedmiotów KIERUNEK/SPECJALNOŚĆLiczba przedmiotów Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Czy metody oceny są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? N (metody kształcenia) Tak N (metody oceny) Tak Wydział Historyczny Archeologia (I st.)511 129 Etnologia ( I st.)586119 Historia –ogólnohistoryczna (I st. )55577 Historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją ( I st.) 55577 Historia –socjoekonomika (I st.)554108 Historia – Myśl i kultura polityczna (I st.)55577 Historia – nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie (I st.) 55510 Historia sztuki (I st.)59955 Muzykologia ( I st.)55588 Wschodoznawstwo (I st.)56677 25 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

26 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 2. Dobór metod kształcenia i metod oceny do założonych efektów uczenia się dla wybranych przedmiotów – przykłady Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 26 Kierunek /specjalność PrzedmiotEfekty uczenia się Metoda kształcenia Metoda kształcenia właściwa Metoda oceny Metoda oceny właściwa Historia sztuki Wstęp do historii sztuki Rozumienie problematyki historii sztuki; rozpoznanie HS jako dyscypliny naukowej; rozpoznawanie możliwości poznawczych HS; rozumienia stosowanych w HS metod badawczych Wykład Egzamin ustny ArcheologiaWstęp do archeologii Student zna: posiada gruntowną wiedze o obcym stanie wiedzy i kierunków badawczych archeologii w danym zakresie, podstawową wiedzę o obecnym stanie wiedzy i kierunków badawczych archeologii w naukach humanistycznych, rozumie specyfikę dyscypliny i znaczenie badań interdyscyplinarnych, ma umiejętność rozumienia różnych terminologii i posługiwania się nimi, łączenia metod i hipotez archeologicznych na poziomie podstawowym Wykład Ćwiczenia Indywidualna prezentacja Test zaliczeniowy Egzamin końcowy (pisemny) Etnologia Japonia w pamiętnikach i relacjach z podróży Znajomość problematyki zjawisk kulturowych, umiejętność analizy antropologicznej i antropologicznej interpretacji procesów społ.- kulturowych Konwersatorium Aktywne uczestnictwo Przygotowanie i wygłoszenie referatu Historia Historia starożytnej Grecji i Rzymu Student poznaje warsztat pracy historyka starożytności, podstawowe problemy historii antycznej, bazę źródłową, stan badań Wykład Egzamin Muzykologia Propedeutyka muzykologii Umiejętność czytania fachowych tekstów muzykologicznych i ich krytyczna interpretacja, umiejętność komunikowania się Wykład Egzamin pisemny Wschodoznawstwo Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna Znajomość najważniejszych etapów kształtowania się myśli filozoficznej i społecznej w Rosji. Umiejętność analizowania i porównania dziedzictwa myśli rosyjskiej Ćwiczenia Test z lektur Egzamin ustny Listopad 2010 - metoda niewłaściwa

27 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 3. Zestawienie średnich ocen ze studiów I stopnia dla kierunku/specjalności (z wyłączeniem oceny z pracy dyplomowej i egzaminu licencjackiego) 27 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 N= 456 N= 217 WH Dane: N - suma ocen dla następujących kierunków/specjalności, według informacji zawartych w arkuszu wydziałowym: Etnologia Historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Historia, kultura polityczna Historia, nauczycielska Historia, socjoekonomika Historia (Poznań, Kalisz) Historia Sztuki Historia Sztuki, europejska turystyka kulturowa (Gniezno) Wschodoznawstwo/Stosunki międzynarodowe Listopad 2010

28 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 3. Zestawienie średnich ocen ze studiów I stopnia dla kierunku/specjalności (z wyłączeniem oceny z pracy dyplomowej i egzaminu licencjackiego) 28 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 N= 667 N= 392 WH Dane: N - suma ocen dla następujących kierunków/specjalności, według informacji zawartych w arkuszu wydziałowym: Archeologia* Muzykologia* * Dziekanat nie uwzględnia w statystykach ocen z plusem i minusem na kierunkach: Archeologia i Muzykologia Listopad 2010

29 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 4. Zestawienie ocen z prac dyplomowych – licencjackich dla kierunku/specjalności 29 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 N= 36 N= 41 WH Dane: N - suma ocen dla następujących kierunków/specjalności, według informacji zawartych w arkuszu wydziałowym: Etnologia Muzykologia Na pozostałych kierunkach procedury licencjackie odbywają się w roku 2009/2010. Na kierunku Historia obowiązuje tylko egzamin licencjacki. Listopad 2010

30 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 5. Formy i sposoby prowadzenia e-learningu na wydziale/kierunku Czy istnieją formy e-learningu na wydziale/kierunku? Jeśli tak, to jak są prowadzone? N*Tak Wydział Historyczny126 Archeologia - Kurs uzupełniający - obecnie w zawieszeniu; na specjalnościach kierunku Historia - program w trakcie wdrożenia 30 * Studia I i III stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

31 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 6. Formy LLL prowadzone na poszczególnych wydziałach 31 Studia podyplomowe Wykłady otwarte Konferencje naukowe Konferencje popularnonaukowe Projekty edukacyjne WarsztatyWyjazdyKonkursyInne Wydział Historyczny Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

32 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 6. Formy LLL 32 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 NAZWACELEODBIORCYPROMOCJA Studia podyplomowe pogłębianie wiedzy specjalistycznej, w określonych obszarach, uzyskanie uprawnień Osoby zainteresowane w podnoszeniu kwalifikacji Internet Konferencje naukowe Informacja o najnowszych osiągnięciach w danej dziedzinie, wymiana poglądów Specjaliści w danej dziedzinie Konferencje popularnonaukowe Popularyzacja wiedzy w danej dziedzinie, poszerzanie wiedzy ogólnej społeczeństwa Osoby zainteresowane Projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli Poszerzanie wiedzy praktycznej w wąskich tematach Uczniowie i nauczyciele Listopad 2010

33 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 7. Prowadzenie zajęć/hospitacje/zajęcia praktyczne - doktoranci 33 Prowadzenie zajęć przez doktorantów Prowadzenie zajęć – liczba godzin Zajęcia w innej formie Rodzaj zajęć Hospitacje zajęć dydaktycznych Liczba godzin hospitacji Wydział Historyczny tak210/osobętak Uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych; Uczestnictwo w projektach badawczych tak Brak danych Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

34 II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 8. Uczestnictwo w badaniach naukowych – studenci pierwszego i drugiego stopnia 34 I i II stopień Wydział Historyczny Koła naukowe, badania terenowe, badania archiwalne, projekty badawcze, udział w konferencjach z referatem Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

35 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1. Przegląd funkcjonowania Elastycznego Systemu Studiów (ESS) I stopnia 35 1.1. Jaka część przedmiotów jest wybierana (tzw. przedmioty fakultatywne)? 4. Czy plan studiów umożliwia dokonywanie swobodnego wyboru przedmiotów fakultatywnych przy studiowaniu na jednym kierunku i jednej specjalności? Liczba ECTS przez cały okres studiów wynikająca z planu studiów Liczba ECTS z przedmiotów fakultatywnych do wyboru przez studenta % ECTS z przedmiotów do wyboru przez studenta Liczba ECTS z przedmiotów fakultatywnych - całkowita oferta na kierunku TAK/NIE Archeologia180179 nie Etnologia1807039 tak Historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 18000 tak Historia, kultura polityczna18063 tak Historia, nauczycielska18000 tak Historia, socjoekonomika18063 tak Historia (Poznań, Kalisz),18074 tak Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

36 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1. Przegląd funkcjonowania Elastycznego Systemu Studiów (ESS) I stopnia 36 1.1. Jaka część przedmiotów jest wybierana (tzw. przedmioty fakultatywne)? 4. Czy plan studiów umożliwia dokonywanie swobodnego wyboru przedmiotów fakultatywnych przy studiowaniu na jednym kierunku i jednej specjalności? Liczba ECTS przez cały okres studiów wynikająca z planu studiów Liczba ECTS z przedmiotów fakultatywnych do wyboru przez studenta % ECTS z przedmiotów do wyboru przez studenta Liczba ECTS z przedmiotów fakultatywnych - całkowita oferta na kierunku TAK/NIE Historia Sztuki,1805229 tak Historia Sztuki, europejska turystyka kulturowa (Gniezno) --- - Muzykologia,180179 nie Wschodoznawstwo,18063 tak Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

37 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1. Przegląd funkcjonowania Elastycznego Systemu Studiów (ESS) 37 1.2. Jakie są kryteria wejściowe na drugi i trzeci stopień studiów? Wydział Historyczny Kryteria wejściowe na drugi i trzeci stopień studiów zgodnie z uchwałą Rady Wydziału, bądź uchwałą Rady Instytutu Historii z dnia 2 marca 2009 r. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

38 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1.3 Mobilność studentów – liczba wyjeżdżających i przyjeżdżających (I stopień studiów) 38 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Dane dotyczą kierunków/specjalności: Archeologia Etnologia Historia (Poznań, Kalisz) Historia Sztuki Muzykologia WH Suma studentów z wymienionych kierunków/specjalności N 2007/2008973 2008/20091077 2009/20101435 Brak danych dotyczących lat 2005/2006 i 2006/2007 Dane: suma studentów wyjeżdżających/ przyjeżdżających z wymienionych kierunków/specjalności, wg informacji zawartych w wypełnionym arkuszu wydziałowym Listopad 2010

39 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1.4. Formy uznawania kwalifikacji 39 Czy istnieją formy uznawania kwalifikacji zdobytych poza formalnym systemem kształcenia? Jeżeli tak, to jakie? N*Tak Wydział Historyczny126 Certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbyciu praktyk poza uczelnią *Studia I i III stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

40 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1.5 Zaliczenia okresu studiowania poza uczelnią macierzystą 40 2007 Otrzymanie zaliczenia uczelnia krajowa 2007 Otrzymanie zaliczenia uczelnia zagraniczna 2008 Otrzymanie zaliczenia uczelnia krajowa 2008 Otrzymanie zaliczenia uczelnia zagraniczna N*TAKNIETAKNIETAKNIETAKNIE Wydział Historyczny11 0 0 0 0 *Studia I stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

41 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 2.1-4 Przegląd funkcjonowania Systemu Akumulacji i Transferu Punktów (ECTS) 41 Ile programów nauczania obsługuje 1 koordynator ECTS? (dane na rok 2009/2010) Kto przyporządkowuje punkty ECTS na kierunkach / specjalnościach? 2.3. Jakie są zasady przyporządkowania punktów ECTS? 2.4. Czy prowadzone są ankiety wśród studentów nt. relacji między liczbą punktów ECTS a obciążeniem pracą? Wydział Historyczny 0 wicedyrektor d/s dydaktycznych dr Mariusz Menz koordynator punktów ECTS w Instytucie Historii UAM osoba prowadząca przedmiot Zgodne z przepisami Całkowita liczba punktów ECTS w danym semestrze wynosi 30. Przydział punktów dla poszczególnych przedmiotów odbywa się w ramach tego limitu z zachowaniem zasady, że wyżej punktowane są przedmioty kończące się egzaminem. nie Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

42 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 3. Przekraczanie minimum godzinowego określonego w standardach kształcenia – I stopień 42 O ile godzin program danego kierunku przekracza minimum godzinowe określone w standardach kształcenia? Realna liczba h w programie Minimum określone w standardach kształcenia – liczba h Przekroczenie –liczba h Archeologia28002300500 Etnologia19501600350 Historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją19951800195 Historia, kultura polityczna23701800570 Historia, nauczycielska22651800465 Historia, socjoekonomika19501800150 Historia (Poznań, Kalisz),1800 0 Historia Sztuki,25001800700 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

43 III. ORGANIZACJA STUDIÓW 3. Przekraczanie minimum godzinowego określonego w standardach kształcenia – II stopień 43 O ile godzin program danego kierunku przekracza minimum godzinowe określone w standardach kształcenia? Realna liczba h w programie Minimum określone w standardach kształcenia – liczba h Przekroczenie –liczba h Historia Sztuki, europejska turystyka kulturowa (Gniezno) -- Muzykologia,20401800240 Wschodoznawstwo1800 0 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

44 IV. SYSTEM INFORMACYJNY 1. Stopień wdrożenia systemu USOS 44 Wprowadzenie wykładowców do systemu Wprowadzenie programów nauczania i punktów ECTS Wprowadzenie sylabusów przedmiotowych Zdefiniowanie form zajęć Umożliwienie rejestracji on-line Możliwość drukowania suplementów Wydział Historycznytak Brak danychTakBrak danychtak Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

45 IV. SYSTEM INFORMACYJNY 1-2. Stopień wdrożenia systemu USOSweb 45 Aktywne konta wykładowców Wypełnianie protokołów on- line Możliwość rejestracji na przedmioty on- line Możliwość sprawdzenie ocen on- line Liczba studentów na koordynatora USOS Wydział HistorycznytakBrak danych takBrak danych Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

46 IV. SYSTEM INFORMACYJNY 3. Dostępność sylabusów 46 Liczba aktualnych kierunków/specjalności w ramach wydziału Dostępność sylabusów ogółem Sylabusy w formie papierowej w dziekanacie Sylabusy dostępne w systemie USOSweb, Internecie N*TAKNIETAKNIETAKNIE Wydział Historyczny1211** 10*** * Studia I i III stopnia ** 1 x brak danych *** 2 x brak danych Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

47 V. KADRA NAUCZAJĄCA 1. Kadra nauczająca I stopień 47 Czy wykłady w roku akademickim 2009/2010 prowadzone były przez pracowników niesamodzielnych ? Liczba godzin wykładowych w obrębie kierunków/specjalności/ specjalizacji Liczba godzin wykładowych prowadzonych przez niesamodzielnych pracowników w obrębie kierunków/specjalności/specjalizacji % wykładów prowadzonych przez pracowników niesamodzielnych NieTak ArcheologiaTak13549527 EtnologiaTak21054039 Historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Tak22545050 Historia, kultura politycznaTak55575074 Historia, nauczycielska Tak42060070 Historia, socjoekonomikaTak37560063 Historia (Poznań, Kalisz)Tak9021043 Historia Sztuki,Tak24048050 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

48 V. KADRA NAUCZAJĄCA 1. Kadra nauczająca I stopień 48 Czy wykłady w roku akademickim 2009/2010 prowadzone były przez pracowników niesamodzielnych ? Liczba godzin wykładowych w obrębie kierunków/specjalności/ specjalizacji Liczba godzin wykładowych prowadzonych przez niesamodzielnych pracowników w obrębie kierunków/specjalności/ specjalizacji % wykładów prowadzonych przez pracowników niesamodzielnych NieTak Historia Sztuki, europejska turystyka kulturowa (Gniezno) Muzykologia,Tak24072033 Wschodoznawstwo,Tak9039023 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

49 V. SYSTEM INFORMACYJNY 2-3. Pomoce naukowe i przygotowanie pedagogiczne 49 Czy młodsi pracownicy i doktoranci są zobowiązani (np. przepisami na wydziale) posiadać udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć ze studentami? Czy kadra nauczająca opracowuje pomoce naukowe dla studentów (np. skrypty, podręczniki, inne)? 2005 Liczba podręczników 2005 Liczba innych pomocy 2006 Liczba podręczników 2006 Liczba innych pomocy 2007 Liczba podręczników 2007 Liczba innych pomocy 2008 Liczba podręczników 2008 Liczba innych pomocy 2009 Liczba podręczników 2009 Liczba innych pomocy TAKNIE Wydział Historyczny brak danych * 0**3 3 1 0 *Program nie zapisywał odp. TAK ** Różne, liczne – wg informacji podanych w arkuszu Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

50 VI. WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Wyposażenie sal w środki audiowizualne 50 Liczba wszystkich salLiczba sal audio-wizualnych Wydział Historyczny269 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

51 VI. WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2. Dostęp do bibliotek 51 Typ Liczba studentów przypadająca na 1 miejsce do pracy w bibliotece Liczba miejsc/ stanowisk dla osób niepełnosprawnych Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników Ogółem Przypada jąca na 1 studenta Wyłącznie z dostępem do katalogu komputerowego Z dostępem do Internetu Innych Wydział Historyczny Biblioteka Instytutu Historii UAM 1063120,00912 - Biblioteka Instytutu Prahistorii --30,012333 Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej --20,0122- Biblioteka Instytutu Historii Sztuki --30,01221- Biblioteka Katedry Muzykologii 10-30,02533- Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

52 VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1-2. Formy nagradzania pracowników i doktorantów za działalność dydaktyczną 52 Czy istnieją formy nagradzania pracowników za działalność dydaktyczną? Jeśli tak, to jakie? Czy istnieją formy nagradzania doktorantów za działalność dydaktyczną? Jeśli tak, to jakie? Wydział Historycznynie- - Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

53 VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 3. Hospitacje zajęć dydaktycznych 53 Czy prowadzone są hospitacje zajęć dydaktycznych, uregulowane stosownymi zarządzeniami Rad Wydziałów/Instytutów? Przez kogo prowadzone są hospitacje zajęć dydaktycznych ? Jakie są konsekwencje pozytywnych ocen z hospitacji? Jakie są konsekwencje negatywnych ocen z hospitacji? N*Tak Wydział Historyczny118 kierownicy zakładów i pracowni, kierownicy zespołów dydaktycznych, dyrekcja Instytutu Historii, pełnomocnik Dziekana d/s dydaktycznych i kierownik Katedry wyniki hospitacji są uwzględniane w ocenie okresowej pracownika * Studia I stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

54 VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 4. Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne 54 Czy przeprowadzane są wśród studentów ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne? Jakie są konsekwencje pozytywne wyników tych ankiet? Jakie są konsekwencje negatywne wyników tych ankiet? Czy wyniki ankiet są publikowane? Jeśli tak, to w jakiej formie? N*Tak Wydział Historyczny1210 wyniki ankiet są uwzględniane w ocenie okresowej pracownika nie *Studia I i III stopnia Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

55 VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 5-6. Ankiety dla absolwentów oraz dla ankiety wśród pracowników dotyczące kształcenia na wydziale 55 Ankiety dla absolwentów Ankiety wśród pracowników wydziału Wydział HistorycznyNie Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

56 VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 7. Formy monitorowania zatrudnialności absolwentów 56 Czy monitorowana jest zatrudnialność absolwentów? Jeśli tak, przez jaką jednostkę monitorującą? Wydział HistorycznyNie- Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

57 VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 8. Procedury dyplomowania 57 Czy istnieją ujednolicone procedury dyplomowania? Jeśli tak, przez jakie ciało uchwalone? Wydział HistorycznyTak Uchwała Senatu Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

58 VIII. ŚRODKI WSPARCIA 1. Stypendia na studiach III stopnia 58 Liczba doktorantów Liczba dok. ze stypendium % ogółu Wydział Historyczny 1688048 % Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

59 VIII. ŚRODKI WSPARCIA 2. Dodatkowe środki wsparcia 59 Czy wydział pozyskuje dodatkowe środki na wspieranie dydaktyki Jakie? Wydział Historycznynie - Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010

60 VIII. ŚRODKI WSPARCIA 3. Środki wsparcia studentów niepełnosprawnych 60 Jakie są formy wsparcia dla studentów niepełnosprawnych? Wydział Historyczny Stypendia zgodnie z ustawą Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010 Listopad 2010


Pobierz ppt "RAPORT WYDZIAŁ HISTORYCZNY Arkusze wydziałowe 1 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010Listopad 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google