Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Harlecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Harlecki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Harlecki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki KOMERCJALIZACJA NAUKI – CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII ---------------------------------------------------------------------- Seminarium Informacyjne Akademii Przedsiębiorczości Klastra NT Hills Bielsko-Biała, 26 czerwca 2009

2 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY W dawnych czasach uczelnie zajmowały się tylko edukacją. Kształcenie dla elit i dysputy akademickie były kwintesencją akademickiej działalności. Tylko nieliczni uczeni prowadzili badania. Badania na uczelniach stały się normą dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Uczelnie wówczas już nie tylko dawały dostęp do wiedzy, ale same tę wiedzę na masową skalę zaczęły kreować. Twierdzi się, że była to pierwsza rewolucja akademicka.

3 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Druga rewolucja akademicka dokonuje się na naszych oczach. Pod koniec XX wieku uczelnie zaczęły w coraz większym stopniu oddziaływać na gospodarkę – i to już nie tylko poprzez dostarczanie dla niej wykształconej kadry oraz generowanie (kreowanie) wiedzy. Uczelnie zaczęły na tej wiedzy zarabiać. Z biernego stały się aktywnym uczestnikiem rynku, równorzędnym partnerem przedsiębiorstw, szczególnie tych, które stać na finansowanie badań lub zakup licencji.

4 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczelnie zaczęły zarabiać na komercjalizacji nauki (wiedzy). W końcu niektórzy z uczonych wzięli sprawy w swoje ręce i sami zostali przedsiębiorcami. Skutkiem tej drugiej rewolucji akademickiej jest między innymi boom na Centra Transferu Technologii (CTT), będące ogniwem pośrednim między uczelniami a gospodarką (przemysłem), a także boom na przedsiębiorstwa odpryskowe typu spin-off czy też przedsiębiorstwa typu spin-out.

5 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo typu spin-off Jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika naukowego uczelni bądź instytutu badawczego (osobę ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni – w celu komercjalizacji wiedzy (innowacyjnych pomysłów). Przedsiębiorstwo typu spin-off wykorzystuje intelektualne zasoby przedsiębiorstwa macierzystego. Przedsiębiorstwa typu spin-off, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw typu spin-out, jest niezależne od przedsiębiorstwa macierzystego. Powstanie przedsiębiorstw typu spin-off związane było często z dokonaniem przełomowego odkrycia, np. w dziedzinie technologii tranzystorów czy w związku z konstrukcją twardych dysków.

6 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo typu spin-out (ang. internal start-up) Przedsiębiorstwa typu spin-out, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw typu spin-off, są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z przedsiębiorstwem macierzystym. Powiązania operacyjne mogą obejmować m.in. obsługę prawną, w zakresie rachunkowości, jak również w zakresie marketingu i korzystania z kanałów dystrybucji instytucji macierzystej. W tym przypadku przedsiębiorstwo macierzyste zachowuje dość daleko idącą kontrolę nad nowym przedsiębiorstwem, wykorzystując jednocześnie twórczą samodzielność jego pracowników.

7 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważne wydarzenie Centrum Transferu Technologii, powołane kilka miesięcy temu, przy Akademii Techniczno-Humanistycznej, ma ambicję stać się ogniwem pośredniczącym pomiędzy uczelnią a gospodarką (przemysłem) zgrupowanym w regionie bielskim.

8 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII Motto W celu zwiększenia efektywności wykorzystania badań naukowych w przemyśle, a tym samym poprawy jego innowacyjności, konieczne jest opracowanie systemu z ogniwami pośredniczącymi pomiędzy uczelniami a przemysłem. (prof. Władysław Włosiński) Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie szeroko pojętych nowości do praktyki gospodarczej.

9 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aby poprawić innowacyjność polskiego przemysłu, konieczny jest transfer technologii. Przez transfer technologii rozumie się proces przystosowywania wyników badań naukowych (w tym także patentów) do ich praktycznego zastosowania w przemyśle. Aby ten transfer mógł być skutecznie zrealizowany, musi istnieć sprzyjający system przepływu wyników badań naukowych z uczelni do przemysłu. Jak się wydaje, ciągle jeszcze jest to słabe ogniwo polskiej gospodarki. Niska efektywność wykorzystania badań naukowych wynika przede wszystkim z faktu, że w proponowanej formie nie mogą być one wdrożone do praktyki – ponieważ najczęściej są one po prostu zbyt ogólne.

10 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Generalnie, sytuacja w polskim przemyśle jest następująca: - duże przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem zagranicznym mają na ogół własne centra badawcze - duże przedsiębiorstwa państwowe są na ogół w złej kondycji finansowej, a przez to nie mogą (nie są skłonne) inwestować w nowe technologie - małe i średnie przedsiębiorstwa (MiŚP) nie mają własnych laboratoriów badawczych, w których mogłyby przygotowywać projekty uczelni (propozycje odnośnie nowych technologii) do praktycznych zastosowań.

11 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WNIOSEK Stan ten wymaga szybkiego uruchomienia ogniw pośredniczących, które dostosowywałyby (ulepszałyby) wyniki badań prowadzonych w uczelniach (mające często zbyt ogólny charakter) do praktycznych zastosowań. Ogniwami tymi mogłyby być Centra Transferu Technologii. (Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii przy Politechnice Śląskiej) Przykładowo w Niemczech rolę Centrów Transferu Technologii spełniają częściowo Instytuty Fraunhofera.

12 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cechy Centrum Transferu Technologii - generalnie, nie jest to jednostka nastawiona na zysk (działalność CTT ma być finansowana z jego przychodów) - jest to jednostka pomostowa (działa na styku nauki i biznesu) - do głównych zadań CTT należy informowanie o prowadzonych na uczelni pracach badawczych oraz poszukiwanie możliwości sprzedaży wyników, jak również poszukiwanie partnerów lub zleceniodawców na kolejne przedsięwzięcia

13 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w zależności od potrzeb CTT organizuje zespoły badawcze w celu realizacji konkretnych tematów badawczych - CTT starają się pozyskać dodatkowe fundusze dla uczelni, umożliwiające częściowe uniezależnienie się od środków publicznych - CTT najczęściej ulokowane są w pionie Rektora lub Kanclerza; pracami CTT kieruje Dyrektor; organem doradczym Dyrektora jest Rada Naukowa; księgowość jest prowadzona przez Pełnomocnika Kwestora

14 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku zapisano, że CTT tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych dla gospodarki

15 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska specyfika CTT Specyfiką polskiej gospodarki jest istnienie dużej liczby MiŚP. W 2006 roku ich liczbę szacowano na 2.5 miliona, przy czym tylko 2.5 % z nich to przedsiębiorstwa high-tech. Przedsiębiorstwa te, które – jak już stwierdzono – generalnie nie mają własnych laboratoriów, powinny mieć dostęp do nowych technologii jako źródła postępu. Dostęp ten zapewnić mogą właśnie Centra Transferu Technologii.

16 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważną rolę do spełnienia mają tu Izby Przemysłowo- Handlowe, które powinny prowadzić aktywną politykę promocyjno-doradczą w regionie, dysponować informacjami na temat stanu technologii i poziomu produkcji w MiŚP w regionie, a także przekazywać uczelniom informacje o potrzebach nowych rozwiązań technicznych. (możlowość współpracy Bielskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, Klastra Informatycznego NT Hills czy też indywidualnych przedsiębiorców z CTT przy ATH)

17 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korzyści dla przedsiębiorców współpracujących z CTT 1) doradztwo odnośnie nowych technologii i patentów (dostęp do baz danych, a w szczególności – bazy ofert i zapytań technologicznych oraz możliwość zamieszczania własnych ofert i zapytań technologicznych) 2) pośrednictwo w kontaktach z naukowcami (oferentami technologii) 3) pozyskiwanie funduszy grantowych na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych (np. w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013) 4) poszukiwanie partnerów i pośrednictwo kooperacyjne 5) promocja firm i rozwijanych projektów 6) pomoc w zakresie certyfikacji i ochrony prawnej

18 Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Korzyści dla Klastra Informatycznego NT Hills wynikające z faktu istnienia CTT przy ATH oraz ŚCZT)


Pobierz ppt "Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Harlecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google