Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W 2009 roku w ramach swoich zadań Dzielnicowy Zespół: - 15 rozmów interwencyjno-motywujących w sprawie uczestnictwa w programie dla sprawców przemocy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W 2009 roku w ramach swoich zadań Dzielnicowy Zespół: - 15 rozmów interwencyjno-motywujących w sprawie uczestnictwa w programie dla sprawców przemocy,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 W 2009 roku w ramach swoich zadań Dzielnicowy Zespół: - 15 rozmów interwencyjno-motywujących w sprawie uczestnictwa w programie dla sprawców przemocy, - 5 rozpoczętych procedur w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - 45 osób dotkniętych przemocą z którymi Dzielnicowy Zespół kontaktował się, - 10 rozmów interwencyjnych ze sprawcami przemocy, - 15 sprawców skierowanych do wzięcia udziału w programie korekcyjnym/terapii, - 15 dorosłych ofiar przemocy skierowanych do specjalistycznych placówek terapeutycznych, - 9 ofiar skierowanych do wzięcia udziału w samopomocowej grupie wsparcia

4 Dyżur / dzień tygodnia Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Poniedziałek- Wtorek Dyżur: 16:00-17:30 Posiedzenie: 17:30-18:30 Środa- CzwartekDyżur: 16:00-17:30 Piątek- Adres: Budynek Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa pok. 4 - parter

5 1)W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zatrudniliśmy: Koordynatora, Pielęgniarkę, Specjalistę ds. przemocy, Pracownika socjalnego (współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz), Policjanta (współpraca z Komisariatem Policji Warszawa Żoliborz). Od 14 września 2009 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny znajduje się w nowym, wyremontowanym miejscu przy ul. Gdańskiej 4.

6 Dyżur / dzień tygodnia Prawnik Weronika Janczewska- Mroczek Specjalista terapii uzależnień Izabella Zaremba Psycholog Bogusław Włodawiec Specjalista ds. przemocy Małgorzata Zalewska Pielęgniarka środowiskowa/ koordynator Henryka Włodarczyk Policjant Pracownik socjalny Poniedziałek--16:00-20:00- 09:00 – 14:00 -- Wtorek16:00-20:00-12:00-14:0018:00-20:00-14:00-16:00- Środa-16:00-20:00--09:00 – 14:00-14:00-16:00 Czwartek16:00-20:0010:00-14:00-18:00-20:00--- Piątek-16:00-20:0010:00-14:00 - ---

7 Zajęcia Original Play miały charakter profilaktyczno – korekcyjny. W zajęciach warsztatowych uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 92. Przebieg zajęć dostosowany był do indywidualnych potrzeb dzieci. Zajęcia ukierunkowane były na: - rozwiązywanie fizycznych, emocjonalnych konfliktów, napięć między dziećmi, - wyeliminowanie różnych form agresji: fizycznej i słownej, - wzmocnienie u dzieci poczucia bezpieczeństwa, poczucia bycia akceptowanym, - wzmocnienie poczucia więzi i przynależności do grupy. Na skutek przeprowadzonych zajęć: - pogłębiło się wzajemne zrozumienie, zaufanie i życzliwość wśród uczniów, - wzmocniła się wśród dzieci przyjazna, serdeczna atmosfera sprzyjająca efektywnemu uczeniu się, - zwiększyła się łatwość wyrażania pozytywnych emocji oraz zwiększyło się u dzieci poczucie własnej wartości. Programem objęto 32 uczniów.

8 Zajęcia Przeciwdziałania agresji i przemocy zostały przeprowadzone przez Pracownie Psychoedukacji Drabina Rozwoju w następujących placówkach: - Szkole Podstawowej Nr 68, - Gimnazjum Nr 56, - Zespole Szkół Nr 53, - Zespole Szkół Specjalnych Nr 107. Celem programu było: * poznanie siebie i własnych uczuć, * poznanie źródeł agresji, * nauka asertywnego zachowania, * naukę radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, * ćwiczenia rozładowywania stresu oraz sposoby reagowania na cudzą agresję. Zajęcia prowadzone były w grupach przy użyciu różnych metod dydaktycznych. Programem łącznie objęto 245 uczniów.

9 Program profilaktyczny Zawsze masz jakieś wyjście został zrealizowany przez Pracownie Psychoedukacji Drabina Rozwoju. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 107. Celem zadania było: * poznanie siebie, własnych uczuć i stanów emocjonalnych, * nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, * radzenie sobie z własnymi emocjami, * wzmacnianie poczucia własnej wartości, * dostarczenie informacji o placówkach, w których można uzyskać pomoc. W prowadzeniu zajęć zostały zastosowane następujące metody: burza mózgów, scenki rodzajowe, dyskusje, rozmowy w parach oraz gry i zabawy psychologiczne. Podczas zajęć uczennice chętnie ze sobą współpracowały, zaangażowały się we wszystkie ćwiczenia przewidziane w programie a przy tym były bardzo uważne i odnosiły się do siebie z szacunkiem. Programem objęto 78 uczennic.

10 Program Magiczne kryształy został przeprowadzony przez Zespół Pedagogów Dezyderia w Szkole Podstawowej Nr 68. Zajęcia oparte były na bajce Agnieszki Grzelak pt. Magiczne kryształy, dalszymi metodami aktywizującymi grupę była m.in.: * drama, * burza mózgów, *zabawy interakcyjne, * prace plastyczne. Podczas programu profilaktycznego zostały osiągnięte cele: - przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych promowanych w telewizji i grach komputerowych, - poznawanie i ćwiczenie różnych form wypowiadania się, - wzrost motywacji i kreatywności w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego, - integracji grupy i nauka współpracy. Programem objęto 168 osób.

11 Szkolenie Niebieska Godzina Wychowawcza zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkół gimnazjalnych i licealnych. Szkolenie dotyczyło profilaktyki oraz wczesnej interwencji zjawiska przemocy w rodzinie. Na szkoleniu odbiorcy programu mieli możliwość: - poszerzyć swoją wiedzę na temat zjawiska przemocy, - nabyć wiedzę dotyczącą rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - dowiedzieć się jak i kiedy podejmować wczesną interwencję, - zapoznać się z zadaniami i działaniami służb powołanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - nauczyć się jak edukować dzieci w zakresie rozpoznawania zjawiska i radzenia sobie z przemocą w rodzinie. Szkolenie składało się z wykładu oraz warsztatów. Przeszkolono łącznie 117 nauczycieli z: * Gimnazjum Nr 53,* Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych, * Gimnazjum Nr 54,* Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, * Gimnazjum Nr 55,* I Liceum Ogólnokształcącego. * Gimnazjum Nr 56,

12 Szkolenie Niebieskie Warsztaty skierowane zostały do uczniów szkół. Warsztaty zostały przeprowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Program warsztatów umożliwił korzystającym z niego uczestnikom na uzyskanie: - podstawowej wiedzy na temat mechanizmów przemocy - psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz rodziny w sytuacji przemocy, - podstawowych umiejętności rozpoznawania zjawiska przemocy, - podstawowej wiedzy na temat praw jednostki i sposobów ich egzekwowania, - podstawowej wiedzy na temat działania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie zostało przeprowadzone w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych. Warsztaty prowadzone były przy użyciu metod aktywnych: * warsztat, ćwiczenia, * symulacje, scenki, * analiza doświadczeń, * burza mózgów, * dyskusja. Łącznie przeszkolono 325 uczniów.

13 W listopadzie została przeprowadzona praca badawczo-analityczna pt. Zjawisko przemocy domowej w opinii mieszkańców dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, dzięki temu badaniu poznaliśmy opinie i postawy mieszkańców Dzielnicy Żoliborz dotyczące zjawiska przemocy domowej oraz znajomości instytucji, które są w stanie udzielić pomocy osobom zagrożonym tym zjawiskiem. Wyniki badania zostały ogłoszone na konferencji, która odbyła się 9 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Zostały opracowane materiały z wynikami badań, które zostaną rozdysponowane.

14 Fundacja Centrum Psychoedukacji i Mediacji Żoliborska rodzina wolna od przemocy Podczas warsztatów uczestniczy uczyli się konstruktywnych sposobów zachowań w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Zwiększano świadomość uczestników z zakresie własnej konfliktowości oraz przeciwdziałania przemocy. Poprawiono kontakt między partnerami, rozpoznawania własnych uczuć oraz uczuć partnera, uświadomienie istnienia barier komunikacyjnych. Pomagano również w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i zaakceptowania odmienności funkcjonowania partnera.

15


Pobierz ppt "W 2009 roku w ramach swoich zadań Dzielnicowy Zespół: - 15 rozmów interwencyjno-motywujących w sprawie uczestnictwa w programie dla sprawców przemocy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google