Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODATKI i RACHUNKOWOŚĆ W ZNP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODATKI i RACHUNKOWOŚĆ W ZNP"— Zapis prezentacji:

1 PODATKI i RACHUNKOWOŚĆ W ZNP
Warszawa 2013 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

2 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
PLAN SZKOLENIA Wstęp i podstawa prawna Podstawowe zasady rachunkowości i kontroli wewnętrznej Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek VAT Zakres odpowiedzialności kierowników jednostek PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

3 Prawo podstawowe i bilansowe
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Statut ZNP USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

4 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Prawo podatkowe Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , Inne ustawy podatkowe PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

5 Identyfikacja jednostki
NIP płatnika a NIP podatnika Oddział jako odrębny płatnik PIT i ZUS Oddział jako podatnik VAT I CIT w ramach ZNP PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

6 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
PRAWO BILANSOWE PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

7 Ustawa o rachunkowości – podstawowe zagadnienia
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Inwentaryzacja Rola polityki rachunkowości jako podstawy prowadzenia ksiąg rachunkowych Sporządzanie sprawozdań finansowych. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

8 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI - ZAKRES
Ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych Metody wyceny aktywów i pasywów Zakładowy plan kont określający: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej; wykaz ksiąg rachunkowych – zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, charakterystykę systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów, system ochrony danych i ich zbiorów, wzór sprawozdania finansowego , zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewentualnie).

9 Rachunkowość – wybrane zagadnienia
Dofinansowanie remontów, ulepszeń i środków trwałych (przychód oddziału, korekta przychodu w ZG) Delegacje (obciążenie z tytułu rozliczenia delegacji stanowi w oddziale należność od ZG a w ZG koszt, a zatem dokumenty źródłowe powinny być przesłane do ZG w oryginałach.) PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

10 Rachunkowość – wybrane zagadnienia
Dotacje z UM stanowią przychody działalności statutowej – inne a koszt wynagrodzenia jest kosztem sfinansowanym z dotacji. Konieczność uzgadniania operacji wewnętrznych (operacje wynikowe – przez koszty/przychody wewnętrzne; operacje majątkowe – przez fundusze). Naliczanie odsetek od lokat PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

11 Podatek dochodowy od osób prawnych
PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

12 Dochody wolne od podatku
Wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

13 Dochody wolne od podatku
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

14 Dochody wolne od podatku
Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

15 Koszty (wydatki) niestatutowe):
1) odsetki budżetowe , 2) kary, grzywny, mandaty, 3) wpłaty na pfron , 4) wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księgowego , 5) odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, 6) zawinione straty, 7) zawinione niedobory, 8) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi związku, 9) kwoty skradzione, zgubione bez ustalenia sprawców, 10) pozostałe nie do odzyskania. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

16 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Podatek VAT PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

17 Podatek VAT – zakres opodatkowania
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

18 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Kasy fiskalne a VAT Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia określono w rozporządzeniu w sprawie kas: PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

19 Podatek VAT – kasy fiskalne – zwolnienia:
Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła Usługi świadczone przez organizacje członkowskie PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

20 Kasy fiskalne – zwolnienia z ewidencji:
Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem: - usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU ), - usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU ), - usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU ) PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

21 Podatek dochodowy od osób fizycznych
PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

22 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podstawowe zasady ustalania dochodu, Zasady zwrotu kosztów podróży służbowych Zasady opodatkowania świadczeń niepieniężnych PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

23 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Zapomogi Zapomoga pieniężna stanowi bezzwrotną pomoc finansową w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego mającego na celu wsparcie finansowe osoby, która z przyczyn od siebie niezależnych znalazła się w trudnej sytuacji życiowej; najczęściej dotyczy ona konsekwencji trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

24 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Zapomogi Pracodawca może wypłacać zapomogi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych firmy. Z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) wynika, że działalność socjalna obejmuje m.in. materialną pomoc w formie finansowej, a więc i zapomogi pieniężne. Przy czym przyznanie zapomogi ze środków ZFŚS oraz jej wysokość powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien więc określać sytuacje, których wystąpienie uzasadnia przyznanie zapomogi oraz warunki jej przyznawania. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

25 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Zapomogi Wolne od podatku dochodowego - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF - są zapomogi (zarówno finansowane ze środków obrotowych, jak i z ZFŚS) otrzymane w związku z zaistnieniem indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty zł. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

26 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Zapomogi Ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF - również zapomogi wypłacane z ZFŚS do kwoty nieprzekraczającej (łącznie ze środkami uzyskanymi w tym zakresie z funduszy związkowych) 380 zł w roku podatkowym. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

27 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Zapomogi Zapomogi wypłacane przez związki zawodowe stanowią na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF przychód z innych źródeł. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są zapomogi inne niż wymienione w pkt 26 (czyli dotyczące zdarzeń losowych), wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

28 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Zapomogi Związek zawodowy, chociaż dokonuje wypłat na rzecz swoich członków, to nie pełni roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc nie pobiera podatku od wypłaconych związkowcom zapomóg (nie dotyczy zapomóg wolnych od podatku) Ma on jednak obowiązek sporządzić informację PIT-8C. Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o PDOF, związek zawodowy, który wypłacił swoim członkom zapomogi (z wyjątkiem zapomóg zwolnionych od podatku), od wartości których nie oblicza i nie pobiera zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, ma obowiązek sporządzić informację PIT-8C. W informacji tej w części D wykaże podlegające opodatkowaniu zapomogi wypłacone członkom związku. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

29 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Zapomogi a) indywidualne zdarzenie losowe - wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar lub zalanie wodą domu lub mieszkania, włamanie, kradzież, itp., b) klęska żywiołowa -zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, np. powódź, huragan, gradobicie, itp., c) długotrwałą choroba - choroba, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła, a więc mająca długotrwały przebieg PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

30 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Zapomogi Z kolei wypłata zapomogi ze środków obrotowych jest najczęściej wynikiem dobrowolnej decyzji pracodawcy, ale może też wynikać z wewnątrzzakładowych uregulowań obowiązujących u danego pracodawcy. Zapomogi mogą być również wypłacane przez związki zawodowe. Ze statutu związku może wynikać prawo członków związku do zapomóg finansowych. Mogą być one także wypłacane na podstawie odrębnych uchwał podejmowanych przez właściwe organy związku zawodowego. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

31 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Świadczenia socjalne Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

32 Świadczenia niepieniężne
Wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

33 Pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich
Wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł; PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

34 Świadczenia na rzecz emerytów
Wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

35 Dopłaty do wypoczynku dla dzieci
Wolne od podatku są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, b) z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł; PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

36 Podróże służbowe – wolne od podatku są:
Wolne od podatku są diety i inne należności za czas: a) podróży służbowej pracownika, b) podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

37 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
Odpowiedzialność Ustawa o rachunkowości – odpowiedzialność karna Kodeks karny skarbowy – odpowiedzialność karno - skarbowa PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

38 PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
ZAKOŃCZENIE PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.


Pobierz ppt "PODATKI i RACHUNKOWOŚĆ W ZNP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google