Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie wypadkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie wypadkowe"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie wypadkowe
- aspekt finansowy Radek Warszawa, luty 2012 r.

2 Fundusz wypadkowy w latach 2008 - 2011

3 ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń
REGULACJE PRAWNE ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz z późn. zm.), zwana dalej „ustawą wypadkową”, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zabezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz. 1674), Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm), ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

4 Ubezpieczenie wypadkowe
Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego: I. Krótkoterminowe: zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy II. Długoterminowe: renta z tytułu niezdolności do pracy renta szkoleniowa renta rodzinna dodatek do renty rodzinnej dodatek pielęgnacyjny III. Jednorazowe: jednorazowe odszkodowanie pokrycie kosztów leczenia

5 Świadczenia wypadkowe wypłacane przez ZUS
Wydatki na świadczenia wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

6 Świadczenia wypadkowe wypłacane przez ZUS
Struktura wydatków na świadczenia wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłaconych przez ZUS w 2011r.

7 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy
Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

8 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy
Liczba rent wypadkowych z tytułu niezdolności do pracy przyznanych przez ZUS wyniki badań statystycznych

9 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy
Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy wypadkowych przyznanych w 2011r. według sekcji gospodarki narodowej *) przemysł: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

10 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy
Struktura rent wypadkowych z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w 2011r. według wybranych zawodów i specjalności poszkodowanych

11 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy
Struktura rent wypadkowych z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy przyznanych w 2011r. według wybranych grup chorobowych i płci rencistów

12 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy
Struktura rent wypadkowych z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową przyznanych w 2011r. według wybranych rodzajów chorób zawodowych i płci rencistów (choroby zawodowe zgodnie wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.)

13 Renty rodzinne wypadkowe
Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty rodzinne wypadkowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

14 Renty rodzinne wypadkowe
Liczba rent rodzinnych wypadkowych przyznanych przez ZUS wyniki badań statystycznych

15 Świadczenia krótkoterminowe
Wypadkowe świadczenia krótkoterminowe

16 Świadczenia jednorazowe
Liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań powypadkowych

17 Orzeczenia powypadkowe
Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według płci osób poszkodowanych i okoliczności powstania uszczerbku

18 Świadczenia jednorazowe
Świadczenia zdrowotne: tj. wydatki na pokrycie kosztów leczenia z zakresu: stomatologii, szczepień ochronnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne W 2011r. : - załatwiono pozytywnie 85 wniosków o przyznanie tych świadczeń, - kwota wypłat wyniosła 49,9 tys. zł

19 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

20 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
„Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA” Informacja ZUS IWA zawiera m. in. dane do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składek: rodzaj działalności według PKD liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w roku za który składana jest Informacja ZUS IWA liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy – śmiertelnych i ciężkich liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia

21 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy złożyli Informację ZUS IWA za dany rok

22 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Płatnicy, którym ZUS ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy

23 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Dane do ustalenia kategorii ryzyka przekazane przez płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe w Informacji ZUS IWA*)

24 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Poszkodowani w wypadkach przy pracy zgłoszeni przez płatników w Informacji ZUS IWA za rok 2010 według sekcji PKD

25 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Drugim elementem, obok kategorii ryzyka, wpływającym na stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, tj. na jej obniżenie lub podwyższenie, ustalanym dla poszczególnych płatników w ramach grup działalności, jest wskaźnik korygujący. Wskaźnik korygujący jest ustalany indywidualnie dla każdego płatnika składek na podstawie różnicy między kategorią ryzyka określoną w Rozporządzeniu dla grupy działalności, do której płatnik należy, a kategorią ryzyka ustaloną przez ZUS dla danego płatnika na podstawie złożonych przez niego informacji o wypadkowości za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

26 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Struktura płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe, którym ZUS ustalił wskaźnik korygujący na podstawie Informacji ZUS IWA złożonej po raz kolejny, trzeci rok

27 Dziękuję za uwagę Radek


Pobierz ppt "Ubezpieczenie wypadkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google