Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, luty 2012 r. Ubezpieczenie wypadkowe - aspekt finansowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, luty 2012 r. Ubezpieczenie wypadkowe - aspekt finansowy."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, luty 2012 r. Ubezpieczenie wypadkowe - aspekt finansowy

2 2 Fundusz wypadkowy Fundusz wypadkowy w latach 2008 - 2011

3 3 REGULACJE PRAWNE ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wypadkową, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zabezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz. 1674), Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm), ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

4 4 Ubezpieczenie wypadkowe Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego: I. Krótkoterminowe: zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy II. Długoterminowe: renta z tytułu niezdolności do pracy renta szkoleniowa renta rodzinna dodatek do renty rodzinnej dodatek pielęgnacyjny III. Jednorazowe: jednorazowe odszkodowanie pokrycie kosztów leczenia

5 5 Świadczenia wypadkowe wypłacane przez ZUS Wydatki na świadczenia wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

6 6 Świadczenia wypadkowe wypłacane przez ZUS Struktura wydatków na świadczenia wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłaconych przez ZUS w 2011r.

7 7 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

8 8 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy Liczba rent wypadkowych z tytułu niezdolności do pracy przyznanych przez ZUS wyniki badań statystycznych

9 9 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy wypadkowych przyznanych w 2011r. według sekcji gospodarki narodowej *) przemysł: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

10 10 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy Struktura rent wypadkowych z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w 2011r. według wybranych zawodów i specjalności poszkodowanych

11 11 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy Struktura rent wypadkowych z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy przyznanych w 2011r. według wybranych grup chorobowych i płci rencistów

12 12 Renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy Struktura rent wypadkowych z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową przyznanych w 2011r. według wybranych rodzajów chorób zawodowych i płci rencistów (choroby zawodowe zgodnie wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.)

13 13 Renty rodzinne wypadkowe Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty rodzinne wypadkowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

14 14 Renty rodzinne wypadkowe Liczba rent rodzinnych wypadkowych przyznanych przez ZUS wyniki badań statystycznych

15 15 Świadczenia krótkoterminowe Wypadkowe świadczenia krótkoterminowe

16 16 Świadczenia jednorazowe Liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań powypadkowych

17 17 Orzeczenia powypadkowe Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według płci osób poszkodowanych i okoliczności powstania uszczerbku

18 18 Świadczenia jednorazowe Świadczenia zdrowotne: tj. wydatki na pokrycie kosztów leczenia z zakresu: stomatologii, szczepień ochronnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne W 2011r. : - załatwiono pozytywnie 85 wniosków o przyznanie tych świadczeń, - kwota wypłat wyniosła 49,9 tys. zł

19 19 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

20 20 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Informacja ZUS IWA zawiera m. in. dane do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składek: rodzaj działalności według PKD liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w roku za który składana jest Informacja ZUS IWA liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy – śmiertelnych i ciężkich liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia

21 21 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy złożyli Informację ZUS IWA za dany rok

22 22 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Płatnicy, którym ZUS ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy

23 23 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Dane do ustalenia kategorii ryzyka przekazane przez płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe w Informacji ZUS IWA *)

24 24 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Poszkodowani w wypadkach przy pracy zgłoszeni przez płatników w Informacji ZUS IWA za rok 2010 według sekcji PKD

25 25 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Drugim elementem, obok kategorii ryzyka, wpływającym na stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, tj. na jej obniżenie lub podwyższenie, ustalanym dla poszczególnych płatników w ramach grup działalności, jest wskaźnik korygujący. Wskaźnik korygujący jest ustalany indywidualnie dla każdego płatnika składek na podstawie różnicy między kategorią ryzyka określoną w Rozporządzeniu dla grupy działalności, do której płatnik należy, a kategorią ryzyka ustaloną przez ZUS dla danego płatnika na podstawie złożonych przez niego informacji o wypadkowości za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

26 26 Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe Struktura płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe, którym ZUS ustalił wskaźnik korygujący na podstawie Informacji ZUS IWA złożonej po raz kolejny, trzeci rok

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, luty 2012 r. Ubezpieczenie wypadkowe - aspekt finansowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google