Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zaprasza w roku szkolnym 2012/2013 kandydatów do klas pierwszych w następujących typach szkół:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zaprasza w roku szkolnym 2012/2013 kandydatów do klas pierwszych w następujących typach szkół:"— Zapis prezentacji:

1 zaprasza w roku szkolnym 2012/2013 kandydatów do klas pierwszych w następujących typach szkół:

2

3 Technikum 1. Budowlane 2. Drogownictwa 3. Ochrony Środowiska
4. Informatyczne 5. Ekonomiczne 6. Pojazdów samochodowych

4 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach:
- Betoniarz-zbrojarz - Blacharz samochodowy - Cieśla - Cukiernik - Elektromechanik - Elektromechanik pojazdów samochodowych - Mechanik-monter maszyn i urządzeń - Mechanik pojazdów samochodowych - Mechanik maszyn i urządzeń drogowych - Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

5 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach:
- Dekarz - Fryzjer - Krawiec - Kucharz - Lakiernik - Piekarz - Sprzedawca - Murarz-tynkarz - Operator obrabiarek skrawających - Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - Stolarz - Ślusarz - Zegarmistrz

6 Technikum Nauka trwa 4 lata i obejmuje: przedmioty ogólnokształcące
język angielski drugi język obcy (niemiecki, francuski lub rosyjski), przedmioty zawodowe praktyki zawodowe W trakcie nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące, dzięki czemu może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminami zawodowymi. Absolwent technikum może podjąć studia na wyższej uczelni lub zdobywać dodatkowe kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

7 Technik budownictwa Branża budowlana jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, która oferuje dużą liczbę miejsc pracy. Zawody budowlane są wymieniane w grupie zawodów przyszłości w Polsce i Europie.

8 Technik budownictwa Nauczysz się: prowadzenia robót budowlanych,
opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami ( przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego. Możesz znaleźć zatrudnienie: w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów.

9 Technik drogownictwa W Polsce ciągle rozwija się infrastruktura drogowa i coraz wyraźniej widać rozwój firm drogowych, a co za tym idzie, zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników. Wybór tego zawodu gwarantuje pracę na najbliższych kilkadziesiąt lat.

10 Technik drogownictwa Nauczysz się: Możesz znaleźć zatrudnienie :
- organizować i nadzorować procesy budowlane, - projektować nieskomplikowane projekty drogowe i mostowe, - sporządzać kosztorysy, - prowadzić dokumentację z zakresu zarządzania drogami. Możesz znaleźć zatrudnienie : w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, w biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, w organach administracji państwowej i samorządowej, w wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, w kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych, w służbach Obrony Cywilnej Kraju.

11 Technik ochrony środowiska
Działania na rzecz ochrony środowiska stały się bardzo potrzebne i popularne ponieważ powstaje wiele globalnych problemów ekologicznych. Potrzeba zadbania o właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego wiąże się z rozwojem usług na rzecz środowiska i z zapotrzebowaniem na fachowców w tej dziedzinie. Technicy ochrony środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji na seminariach i kursach specjalistycznych.

12 Technik ochrony środowiska
Nauczysz się: monitorować poziom zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, określać parametry uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, klasyfikować i identyfikować różnego rodzaju odpady, sporządzać bilans zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzenia badań technologicznych w specjalistycznym zakresie. Możesz znaleźć zatrudnienie: w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w terenowych organach administracji państwowej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, w stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

13 Technik informatyk Niemal wszystkie firmy rozwijają dziś internetowe działy sprzedaży, promocji i marketingu. Sieć to wielka przyszłość rynku pracy. Jego znaczenie jeszcze wzrośnie, gdy wejdzie ustawa o podpisie internetowym. Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji absolwent może podwyższyć swoje kwalifikacje ubiegając się o certyfikat ECDL ( poziom podstawowy oraz zaawansowany). Po zaliczeniu kwalifikacji: Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich oraz Montaż i eksploatacja sieci rozległych może nabyć tytuł technika teleinformatyka.

14 Technik informatyk Nauczysz się:
sprawnego posługiwania systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego, doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługi urządzeń peryferyjnych, pracy w sieciach komputerowych, projektowania baz danych i ich oprogramowania, podstaw oprogramowania. Możesz znaleźć zatrudnienie: w ośrodkach obliczeniowych, w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, w punktach serwisowych, w firmach administrujących sieci komputerowe, w działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.

15 Technik ekonomista Badania rynku pracy pokazują, że jedną z branż przyszłości będą nowoczesne operacje finansowe. Rozwój sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń i bankowości) oraz rozwój technologii informatycznych zwiększy zapotrzebowanie na finansistów. Technik ekonomista ma duże możliwości awansu, oraz nabywania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie technik rachunkowości, administracji, handlowiec, archiwista.

16 Technik ekonomista Nauczysz się:
planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej, ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, sporządzania deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych, sporządzania dokumentacji handlowej i księgowej, obsługi programów komputerowych ekonomiczno-finansowych, wykonywania typowych prac biurowych. Możesz znaleźć zatrudnienie: w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych, w instytucjach podatkowych, w urzędach statystycznych, w komórkach finansowych, w zakładach produkcyjnych.

17 Technik pojazdów samochodowych
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Technikum, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. Absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych lub zdobywać kolejne kwalifikacje w zawodach z obszaru mechaniczne i górniczo-hutnicze.

18 Technik pojazdów samochodowych
Nauczysz się: organizowania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów, ustalania przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania, wykonywania napraw pojazdów samochodowych, kontrolowania jakości wykonywanych napraw, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów prowadzenia postępowania związanego z ubezpieczeniem, ewidencją oraz obrotem , prowadzenia usług motoryzacyjnych. Możesz znaleźć zatrudnienie: w salonach obsługi i sprzedaży, zakładach produkcyjnych i naprawczych, stacjach kontroli, przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego.

19 Egzamin zawodowy 2011 egzamin pisemny zdało 91% zdających,
natomiast egzamin praktyczny zdało 65% zdających, dyplom otrzymało 61% naszych abiturientów.

20 Matura 2011

21 Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego z województwem i krajem.

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w LO dla dorosłych oraz uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ZSZ realizuje kształcenie ogólne na terenie szkoły, kształcenie teoretyczne na kursach dokształcających, a kształcenie praktyczne w zakładach pracy. Szkoła wspomaga ucznia w znalezieniu miejsca odbywania praktyk zawodowych.

23 Krótka ścieżka po zawodach
Betoniarz-zbrojarz montuje metalowe elementy szkieletowe dla wzmocnienia betonowej konstrukcji budynku. Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo- modernizacyjne oraz usługowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Cieśla buduje, wznosi lub naprawia budowle lub struktury zbudowane z drewna, substytutów drewna i innych materiałów. Cukiernik wypieka ciasta, przekłada je nadzieniami i polewami, przygotowuje kremy, galaretki, polewy przy użyciu różnych maszyn i urządzeń cukierniczych. Ocenia przydatność surowców i przygotowuje je do produkcji. Dekarz buduje i naprawia pochyłe dachy używając dachówek, łupków, gontów oraz materiałów metalowych do stworzenia wodoodpornej powierzchni. Elektromechanik wykonuje urządzenia elektryczne stosowane we wszystkich dziedzinach techniki i w gospodarstwie domowym. Wykonuje instalacje przyłączające te urządzenia pod napięcie oraz montuje układy sterujące ich pracę. Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej, lokalizuje i usuwa uszkodzenia, wykonuje montaż i demontaż instalacji, przeprowadza konserwację i przeglądy instalacji.

24 Fryzjer myje, obcina i układa włosy
Fryzjer myje, obcina i układa włosy. Kelner przyjmuje zamówienia, serwuje klientom jedzenie i napoje, przygotowuje rachunki i przyjmuje zapłatę. Krawiec szyje odzież miarową. Zdejmuje miarę z sylwetki, układa szabliny na powierzchni materiału, wykrawa elementy odzieży, łączy je, dokonuje przymiarki. Kucharz przygotowuje i prezentuje dania oraz planuje menu. Lakiernik zabezpiecza karoserię samochodową przed korozją. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych wykonuje roboty drogowe i mostowe, demontuje nawierzchnie drogowe i mostowe, układa nawierzchnie drogowe i mostowe oraz ocenia stan techniczny, konserwuje i przygotowuje do transportu maszyny i urządzenia. Mechanik pojazdów samochodowych naprawia, konserwuje i serwisuje pojazdy. Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno- klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

25 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje prace
wykończeniowe w budynku np. malarskie, tapeciarskie, tynkarskie, posadzkarskie, glazurnicze, analizuje dokumentację budowlana, oblicza ilość materiałów potrzebnych do wykonania zleconych robót. Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może także wykonywać schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory. Zajmuje się również nakładaniem warstw tynkarskich oraz tynków suchych na ściany i stropy budowli. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane komputerowo. Piekarz produkuje chleb i bułki. Przygotowuje surowiec do produkcji, wytwarza ciasto na różne rodzaje pieczywa, dobiera i obsługuje sprzęt i maszyny niezbędne w poszczególnych etapach produkcji. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i pensjonatach na różnych stanowiskach, takich jak: pomoc kuchenna, pomoc kelnera, pomoc pokojowej. Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej, obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio. Stolarz wykonuje i konserwuje przedmioty drewniane takie jak: meble, meble artystyczne, elementy stolarki budowlanej, wyroby dekoracyjne, użytkowe, oraz galanterię drewnianą. Ślusarz wyrabiają m. in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien . Ślusarz wykonuje trasowanie, cięcie(blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Zegarmistrz jest specjalistą w zakresie konserwacji i naprawy zegarów o różnej konstrukcji i różnym przeznaczeniu.

26 W naszej szkole: Od 47 lat kształcimy cenionych na rynku fachowców.
zdobędziesz poszukiwany zawód oraz gruntownie przygotujesz się do egzaminu maturalnego, dowiesz się jak efektywnie się uczyć, usprawnić swoją pamięć i koncentrację, zapewnisz sobie dobry start na studia, nauczysz się wykonywać zadania zawodowe, w tym na praktykach zawodowych w najlepszych firmach, nawiążesz kontakty z pracodawcami, nauczysz się jak założyć własną firmę, dowiesz się jak skutecznie szukać pracy i dobrze wypaść w rozmowie kwalifikacyjnej, poprawisz swoje umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, zaplanujesz swoją karierę zawodową i edukacyjną. Od 47 lat kształcimy cenionych na rynku fachowców. Nasza oferta edukacyjna spełnia najwyższy stopień wymagań.

27 W naszej szkole: zamiast kredy tablice interaktywne w 11 pracowniach,
najnowsze pomoce dydaktyczne, w tym programy multimedialne, 3 pracownie informatyczne, nowoczesne pracownie, profesjonalne programy komputerowe do nauki zawodu, języków obcych i rozwoju Twoich umiejętności informatycznych, wsparcie w planowaniu kariery zawodowej i edukacyjnej, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, aby pomóc opanować kluczowe umiejętności, 10 kół i sekcji rozwijających Twoje pasje i zainteresowania, przygotowanie do zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych i komputerowych, warsztaty i szkolenia, możliwość wypożyczenia podręczników do kształcenia zawodowego i języków obcych,

28 Do Twojej dyspozycji wsparcie psychologiczne, pomoc pedagogiczna,
gabinet pielęgniarki czynny każdego dnia, dobrze wyposażona biblioteka, czytelnia multimedialna,

29 ZAPRASZAMY do Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie na Dni Otwarte
2 kwietnia 2012 roku w godzinach – 15.00

30 ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE: 22 marzec 2012 16:30-19:00
02 kwiecień :00-15:00

31 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY
Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica ul.Promyka 24/ Pruszków


Pobierz ppt "zaprasza w roku szkolnym 2012/2013 kandydatów do klas pierwszych w następujących typach szkół:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google