Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2004 rok MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Warszawa, luty 2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2004 rok MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Warszawa, luty 2004 r."— Zapis prezentacji:

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2004 rok MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Warszawa, luty 2004 r.

2 2 Spis treści Wstęp 3 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2004 r Udział wydatków obronnych Polski w produkcie krajowym brutto i wydatkach budżetu państwa w 2004 r Wydatki obronne Polski w 2004 r Priorytetowe zadania resortu obrony narodowej w 2004 r Struktura budżetu MON w 2004 r. według działów - schemat Struktura działu Obrona Narodowa w 2004 r. - schemat Struktura budżetu MON w latach r. (według rodzajów wydatków) - wykres kołowy Struktura wydatków budżetowych w rodzajach sił zbrojnych w 2004 r. - tabela Średnioroczne stany żołnierzy w jednostkach budżetowych, szkołach wyższych i w działalności pozabudżetowej resortu ON w latach 2003 i tabela Liczebność żołnierzy według rozdziałów działu Obrona Narodowa w 2004 r. - wykres kołowy Porównania międzynarodowe wydatków budżetowych Polski na tle innych europejskich państw NATO w 2004 r. (w przeliczeniu na mieszkańca, w USD) - wykres słupkowy Porównania międzynarodowe wydatków budżetowych Polski na tle innych europejskich państw NATO w 2004 r. (w przeliczeniu na żołnierza, w tys.USD) - wykres słupkowy Wysokość uposażeń brutto w 2004 r. na typowych stanowiskach w wojsku - wykres słupkowy 19

3 3 Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat wydatków budżetowych MON w 2004 roku, w różnorodnych przekrojach i porównaniach. W opracowaniu tym zaprezentowano m.in. dane makroekonomiczne wynikające z ustawy budżetowej na 2004 rok w zakresie dotyczącym budżetu MON oraz innych wydatków budżetu państwa, jak również wydatki obronne Polski na tle innych państw europejskich. Przy porównaniach międzynarodowych wykorzystano publikacje Military Balance oraz tabele statystyczne KG NATO. Zgodnie z ustawą budżetową na 2004 r., budżet resortu obrony narodowej (części 29 budżetu państwa) wynosi ,3 mln zł. W porównaniu do ustawy budżetowej na 2003 r. (15.135,6 mln zł) stanowi to wzrost nominalny o 5,7 % a realny o 3,7 %. Poza wydatkami w części 29 budżetu państwa wyodrębnione zostały środki (w dziale 752 – Obrona narodowa) w innych częściach (ministrów, wojewodów) – w kwocie 42,7 mln zł na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, co łącznie daje kwotę ,0 mln zł. Dodatkowo na wydatki obronne kraju przewidziano środki w rezerwach celowych budżetu państwa (w części 83), z następujących tytułów: - realizacja programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe- 330,0 mln zł - ubruttowienie należności przysługujących żołnierzom (w związku z likwidacją zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych należności zagranicznych żołnierzy w przedstawicielstwach wojskowych).- 22,5 mln zł

4 4 W ustawie budżetowej na 2004 r. ujęte są także środki na finansowanie zadań obronnych, nie wyodrębnione w dziale 752 Obrona narodowa: na realizowane przez Ministra Nauki i Informatyzacji (d. KBN) prace naukowo-badawcze w dziedzinie obronności - 145,7 mln zł na finansowane przez Ministra Spraw Zagranicznych utrzymanie żołnierzy przedstawicielstw dyplomatycznych i attachatów wojskowych - 33,0 mln zł na ujęte w rezerwie celowej przysposobienie obronne studentów (przewidziane dla MEN) - 5,7 mln zł. Do oceny wysiłku finansowego państwa w obszarze obronności należy jeszcze uwzględnić środki Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ze sprzedaży mieszkań, które są przeznaczone na dofinansowanie budowy kwater służbowych dla żołnierzy zawodowych w kwocie 62 mln zł. Ponadto, zadania obronne finansowane będą z następujących źródeł: ze środka specjalnego MON (po realizacji obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa 40% planowanych przychodów środka specjalnego) - 75,4 mln zł przychodów z prywatyzacji, przewidzianych na restrukturyzację i modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP – na zakupy uzbrojenia w krajowym przemyśle obronnym ( 35 % kwoty ujętej w rozchodach budżetu państwa) - 30,8 mln zł.

5 5 Łącznie, wszystkie budżetowe i niebudżetowe środki na finansowanie zadań obronnych w skali kraju szacuje się na kwotę ,1 mln zł, co stanowi 1,95 % PKB planowanego na 2004 r. (prognozowana wartość PKB wyniesie mln zł). Rok 2004 będzie drugim rokiem realizacji Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach Zakończony zostanie ważny etap przebudowy struktur organizacyjnych sił zbrojnych oraz ujawnią się efekty zmniejszenia liczebności i zmian w strukturze stanów osobowych (powstanie nowego korpusu - szeregowych zawodowych, wzrost liczby podoficerów, zmniejszenie liczby oficerów). Rozpocznie się etap stabilizacji i rozwoju. Działania te zapewnią dalszą poprawę struktury wydatków budżetowych MON w 2004 r., w tym głównie wzrost udziału wydatków majątkowych do 16,2% ( w 2003 r. - 13,3%), ponadto stopniowe polepszenie warunków życia żołnierzy. W efekcie wzrostu wydatków majątkowych planuje się rozpoczęcie realizacji nowych, dużych programów modernizacyjnych, dotyczących kołowego transportera opancerzonego (KTO) i przeciwpancernego pocisku kierowanego (PPK). Płace (wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) stanowią 30,7% budżetu MON (w 2003 r. – 32,5%), co oznacza spadek - mimo planowanych podwyżek o 3% - spowodowany zmianą struktury i zmniejszeniem średniorocznych stanów osobowych. Emerytury stanowić będą 23,6% budżetu MON (w 2003 r. – 23,9 %), z uwzględnieniem ich waloryzacji od 1 marca 2004 r. o 1,8%, zaś pozostała grupa to środki na eksploatację i szkolenie, wynosząca 29,5 % (w 2003 r. – 30,0%). W budżecie dysponenta cz. 29 największą grupę (68,4%) stanowią wydatki w dziale Obrona narodowa oraz w dziale Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - na emerytury i renty wojskowe (24,8%).

6 6 W strukturze podmiotowej działu 752 Obrona narodowa (bez rezerw celowych w budżecie państwa) 50,3% ogólnej sumy wydatków przeznaczono dla Wojsk Lądowych, 20,5% dla Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz 9,2% dla Marynarki Wojennej. Łącznie na rodzaje sił zbrojnych przewiduje się ponad 80% wydatków tego działu. Resztę nakładów w tym dziale stanowią wydatki w 9. pozostałych rozdziałach, określone jako: Wojskowe misje pokojowe, Centralne wsparcie (głównie utrzymanie Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz niektórych generalnych zarządów Sztabu Generalnego WP), Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO, Wojskowe Służby Informacyjne, Żandarmeria Wojskowa, ordynariaty wojskowe, pozostałe jednostki wojskowe centralnego podporządkowania. Charakterystyczne dla budżetu 2004 r. jest wydzielenie po raz pierwszy rozdziału Wojskowe misje pokojowe, w którym wydatki wyniosą 391,1 mln zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą misje pokojowe przede wszystkim w Iraku, ponadto KFOR, SFOR, misje w Afganistanie i w Macedonii.

7 7 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE na 2004 r. Produkt Krajowy Brutto – 861,5 mld zł realny wzrost o 5,0 % Wydatki 199,9 mld zł F Średnioroczny wzrost : l cen towarów i usług konsumpcyjnych- 2,0 % l cen nakładów inwestycyjnych- 2,2 % l płac w sferze budżetowej- 3,0 % Dochody 154,6 mld zł Budżet Państwa Budżet MON (bez rezerw celowych w budżecie państwa) 16,0 mld zł Deficyt 45,3 mld zł

8 8 UDZIAŁ WYDATKÓW OBRONNYCH POLSKI w 2004 r. Ô w Produkcie Krajowym Brutto Ô w Wydatkach Budżetu Państwa è 1,95 % è 8, 38 %

9 9 WYDATKI OBRONNE POLSKI w 2004 r. 1. Budżet MON - część 29 budżetu państwa - Obrona narodowa ,3 mln zł 2. Wydatki obronne innych resortów w dziale Obrona narodowa- 42,7 mln zł (Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych) 3. Środki w rezerwach celowych budżetu państwa - 352,5 mln zł - na wyposażanie w samoloty wielozadaniowe - 330,0 mln zł - na ubruttowienie należności zagranicznych żołnierzy - 22,5 mln zł 4. Badania obronne w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (d. KBN) - 145,7 mln zł 5. Przedstawicielstwa i attachaty wojskowe w MSZ- 33,0 mln zł 6. Szkolenia obronne studentów (w rezerwach celowych - środki przeznaczone dla Min. Edukacji Narodowej)- 5,7 mln zł 7. Środki Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (na budowę kwater służbowych)- 62,0 mln zł 8. Środek specjalny MON - 75,4 mln zł 9. Środki z prywatyzacji sektora przemysłu obronnego (w rozchodach budżetu państwa – do przekazania MON)- 30,8 mln zł Razem (1 - 9) ,1 mln zł

10 10 PRIORYTETOWE ZADANIA RESORTU OBRONY NARODOWEJ w 2004 r. 1. Modernizacja techniczna (nakłady 2.919,6 mln zł – wzrost o 14,6% w relacji do planu 2003 r.): - sprzęt dowodzenia i łączności, - indywidualne wyposażenie żołnierzy, - nowe programy modernizacyjne (kołowy transporter opancerzony - KTO, przeciwpancerny pocisk kierowany - PPK), - kontynuacja programu wyposażania w samoloty wielozadaniowe. 2. Zabezpieczenie środków na wojskowe misje pokojowe. 3. Zabezpieczenie zobowiązań sojuszniczych (Cele SZ RP, składki do budżetu wojsk NATO, program inwestycji NATO w dziedzinie bezpieczeństwa - NSIP, itp.). 4. Zakończenie przekształceń etatowych.

11 11 68,4 % ,2 mln zł DZIAŁ752 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (zaopatrzenie emerytalne, uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku) 3968,0 mln zł (24,8 %) DZIAŁ 750 Administracja publiczna 151,5 mln zł (0,95 %) DZIAŁ 710 Działalność usługowa (Agencja Mienia Wojskowego) 1,9 mln zł (0,01 %) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) 344,9 mln zł (2,16 %) CZĘŚĆ 29 OBRONA NARODOWA ,3 mln zł (100 %) OBRONA NARODOWA STRUKTURA BUDŻETU MON w 2004 r. według działów (bez rezerw celowych w budżecie państwa) Szkolnictwo wyższe DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe 328,7 mln zł (2,06 %) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia (inspekcja sanitarna, składki na ubezpieczenia zdrowotne) 62,7 mln zł (0,40 %) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie (przedszkola i licea wojskowe) 22,4 mln zł (0,14 %) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 48,4 mln zł (0,30 %) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) 27,9 mln zł (0,18 %) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (orkiestry, kluby, biblioteki, muzea, itp.) 95,7 mln zł (0,60 %)

12 12 Rozdział Centralne wsparcie 453,2 mln zł 4,14 % Rozdział WOJSKA LĄDOWE 5 510,4 mln zł 50,3 % Rozdział WOJSKA LOTNICZE 2 242,6 mln zł 20,48 % MARYNARKA WOJENNA Rozdział ,1 mln zł 9,24 % Żandarmeria Wojskowa 1 26,5 mln zł Rozdział ,16 % Rozdział Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO 117,0 mln zł 1,07 % Rozdział Pozostałe jednostki wojskowe 924,1 mln zł 8,44 % Rozdział Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 12,0 mln zł 0,11 % Rozdział Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 1,7 mln zł 0,02 % Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Rozdział ,3 mln zł 0,01 % STRUKTURA DZIAŁU OBRONA NARODOWA w 2004 r. (bez rezerw celowych w budżecie państwa) Wojskowe Służby Informacyjne Rozdział ,2 mln zł 1,45 % Wojskowe Misje Pokojowe 391,1 mln zł Rozdział ,57 % OBRONA NARODOWA DZIAŁ ,2 mln zł 100 %

13 13 STRUKTURA BUDŻETU MON w latach 2003 – 2004 (według rodzajów wydatków) Rok 2003 Płace 32,8% Emerytury 23,9% Eksploatacja i szkolenie 30,0% Wydatki majątkowe 13,3% Rok 2004 Wydatki majątkowe 16,2% Płace 30,7% Emerytury 23,6% Eksploatacja i szkolenie 29,5%

14 14 Struktura wydatków budżetowych w rodzajach sił zbrojnych w 2004 r. (w tys. złotych)

15 15 ŚREDNIOROCZNE STANY ŻOŁNIERZY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SZKOŁACH WYŻSZYCH I W DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ RESORTU ON w latach 2003 i 2004

16 16 LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY WEDŁUG ROZDZIAŁÓW DZIAŁU OBRONA NARODOWA w 2004 r.

17 17 PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POLSKI NA TLE INNYCH EUROPEJSKICH PAŃSTW NATO w 2004 r. (w przeliczeniu na mieszkańca w USD) WęgryPolskaCzechyŚrednia NATOŚrednia - Portugalia, Hiszpania, Turcja Średnia - Francja, Niemcy, W. Brytania Źródło: Opracowanie DB MON na podstawie: Tabel statystycznych NATO. Uwaga: Polska na tle innych państw, zwłaszcza starszych członków NATO, wypada niekorzystnie. Jednakże przy uwzględnieniu siły nabywczej PLN wydatki obronne Polski w przeliczeniu na mieszkańca byłyby wyższe i wynosiłyby ok. 170 USD (w zbliżonym stopniu dotyczy to również Czech i Węgier) (ceny stałe 1995 r.)

18 18 PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POLSKI NA TLE INNYCH EUROPEJSKICH PAŃSTW NATO w 2004 r. (w przeliczeniu na żołnierza) (w tys.USD) Źródło: Opracowanie DB MON na podstawie: Tabel statystycznych NATO oraz Rocznika Military Balance 2002/2003

19 19 WYSOKOŚĆ UPOSAŻEŃ BRUTTO w 2004 r. NA TYPOWYCH STANOWISKACH W WOJSKU


Pobierz ppt "1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2004 rok MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Warszawa, luty 2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google