Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Działania promocyjne i informacyjne przewidziane dla Projektu Przedstawiciel Konsorcjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Działania promocyjne i informacyjne przewidziane dla Projektu Przedstawiciel Konsorcjum."— Zapis prezentacji:

1 Emp@tia

2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Działania promocyjne i informacyjne przewidziane dla Projektu Emp@tiaEmp@tia Przedstawiciel Konsorcjum Agnieszka Kwietniewska-Śmietana InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 1. Dokumenty dotyczące promocji projektów finansowanych z Funduszy Unijnych 2. Projekt Emp@tia z punktu widzenia promocji 3. Cele kampanii promocyjnej 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej 5. Instrumenty promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 1. Dokumenty dotyczące promocji projektów finansowanych z Funduszy Unijnych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 1. Dokumenty dotyczące promocji projektów finansowanych z Funduszy Unijnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Poziom UE Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Poziom Krajowy Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 10.06.2010 roku.

6 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Poziom projektu Plan komunikacji programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 z grudnia 2008 r. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Umowa na przygotowanie Projektu Indywidualnego dla Projektu Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego z dnia 23.12.2008 r. Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu z lipca 2010 r. Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-020/09-00 w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zawarta w Warszawie w dniu 25.09.2009 r. wraz z późniejszymi zmianami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dokumenty dotyczące promocji projektów finansowanych z Funduszy Unijnych.

7 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2. Projekt Emp@tia z punktu widzenia promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2. Projekt Emp@tia z punktu widzenia promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jednostki Współpracujące Emp@tia Jednostki będące Beneficjentami Projektu Produkty i rezultaty Projektu Emp@tia Jednostki będące Beneficjentami Projektu Produkty i rezultaty Projektu Beneficjenci pomocy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe

9 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 3. Cele kampanii promocyjnej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Cele główne: udostępnienie korzystającym z usług systemów objętych Projektem Emp@tia informacji na temat jego realizacji, stosowanych rozwiązań, terminów udostępnienia nowych e-usług, postępów w realizacji Projektu oraz sukcesów, podniesienie poziomu świadomości obywateli i przedsiębiorców na temat korzyści wynikających z udostępnianych e-usług, kreowanie pozytywnego wizerunku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, promowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Cele kampanii promocyjnej

11 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Cele operacyjne: uświadomienie odbiorcom kampanii (grupom docelowym Projektu) faktu realizacji Projektu – rozpoznawanie marki, uzyskanie przez odbiorców kampanii ogólnej wiedzy o zakresie i celu realizacji Projektu, identyfikacja przez odbiorców kampanii Projektu po nazwie i logotypie, identyfikacja przez odbiorców kampanii jednostek finansujących i realizujących Projekt, przekazanie odbiorcom kampanii informacji jakie korzyści beneficjent osiągnie dzięki realizacji Projektu, uświadomienie odbiorcom kampanii jak mogą wykorzystać produkty Projektu i w jaki sposób mogą z nich skorzystać. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Cele kampanii promocyjnej

12 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej

14 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Na poziomie centralnym : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Centralne Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności, Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom ubogim, kobietom. Na poziome wojewódzkim: Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Wojewódzkie Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Organizacje pozarządowe działające lokalnie na poziomie województwa. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej

15 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Na poziomie powiatu: Starostwa Powiatowe, Powiatowe jednostki pomocy społecznej, Urzędy Skarbowe, Organizacje pozarządowe działające lokalnie na poziomie powiatu. Na poziomie gminy: Urzędy Gminy, Gminne, Miejskie i Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej

16 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Beneficjenci ostateczni : Do grupy docelowej, która będzie czerpać korzyści z realizacji Projektu, zaliczyć należy przede wszystkim: ponad 1,5 mln rodzin objętych pomocą społeczną, ponad 2,4 mln rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych, ponad 160 tys. rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego, ponad 4,5 mln osób niepełnosprawnych, ponad 8 tys. urzędów, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, organizujące lub chcące organizować turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej

17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 5. Instrumenty promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Instrumenty promocji: Reklama wizualna (reklama pośrednia) – logotyp Projektu, ulotki, plakaty, tablice informacyjne, papier firmowy, ulotki – informatory, teczki, standy, naklejki, prezentacje. Konferencje (reklama bezpośrednia) – prelekcja, dyskusja, prezentacja, standy, teczki, ulotki – informatory, płyty z prezentacją Projektu. Reklama internetowa (reklama pośrednia) – logotyp Projektu, strona internetowa, prezentacja Projektu, pozycjonowanie i optymalizacja, reklama CPM i CPC. Reklama medialna (reklama pośrednia) – audycje i wywiady radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. Instrumenty promocji Charakter INFORMACYJNY kampanii promocyjnej

19 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konferencje ogólnopolskie jednodniowe Konferencje jednodniowe będą miały charakter spotkań informacyjnych o Projekcie, jego elementach, zakończeniu poszczególnych elementów Projektu oraz całego Projektu. I Konferencja – informacje ogólne o Projekcie, cele, zakres merytoryczny, produkty, rezultaty, beneficjenci, planowane etapy i terminy ich zakończenia. II Konferencja – przypomnienie informacji ogólnych o Projekcie, informacja o zakończonych etapach realizacji Projektu, informacje o współpracy z podmiotami nie będącymi bezpośrednio beneficjentami Projektu. III Konferencja – przypomnienie informacji ogólnych o Projekcie, informacja o zakończonych etapach realizacji Projektu, informacje o współpracy z podmiotami nie będącymi bezpośrednio beneficjentami Projektu. IV Konferencja – przypomnienie informacji ogólnych o Projekcie, informacja o zakończeniu realizacji Projektu, osiągniętych produktach i rezultatach. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. Instrumenty promocji

20 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konferencje ogólnopolskie dwudniowe Konferencje dwudniowe będą miały charakter spotkań tematycznych dla beneficjentów pośrednich działających w obszarach: I Konferencja – temat: obszar zabezpieczenie społeczne w Projekcie. II Konferencja – temat: obszar wsparcia osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. Instrumenty promocji

21 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konferencje ogólnopolskie dwudniowe Każda konferencja będzie poświecona jednemu tematowi, omówieniu go w odniesieniu do Projektu, wymianie spostrzeżeń między uczestnikami konferencji. W trakcie konferencji uczestnicy uzyskają informacje ogólne o Projekcie: celach, zakresie merytorycznym, produktach, rezultatach, beneficjentach, etapach realizacji i terminach ich zakończenia. Uczestnicy będą mieli również możliwość dyskusji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. Instrumenty promocji

22 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konferencje regionalne jednodniowe Konferencje jednodniowe regionalne będą miały charakter spotkań tematycznych dla beneficjentów pośrednich działających w obszarach: pomocy społecznej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Każda konferencja będzie poświecona tematowi głównemu, omówieniu go w odniesieniu do Projektu, wymianie spostrzeżeń między uczestnikami konferencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. Instrumenty promocji

23 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konferencje regionalne jednodniowe W konferencjach jednodniowych na poziomie regionalnym będą brały udział jednostki bezpośrednio obsługujące beneficjentów ostatecznych, dlatego bardzo ważnym elementem konferencji będzie omówienie roli tych instytucji w promowaniu Projektu (przekazywanie ulotek BO i informowanie o możliwości skorzystania z rezultatów Projektu). I Konferencja – temat: obszar polityki społecznej w Projekcie. II Konferencja – temat: obszar wsparcia osób niepełnosprawnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. Instrumenty promocji

24 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Dziękuję za uwagę Przedstawiciel Konsorcjum Agnieszka Kwietniewska-Śmietana InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Działania promocyjne i informacyjne przewidziane dla Projektu Przedstawiciel Konsorcjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google