Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Empatia Emp@tia empatia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Empatia Emp@tia empatia."— Zapis prezentacji:

1 empatia empatia

2 Działania promocyjne i informacyjne przewidziane
dla Projektu Przedstawiciel Konsorcjum Agnieszka Kwietniewska-Śmietana InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 2. Projekt Emp@tia z punktu widzenia promocji
1. Dokumenty dotyczące promocji projektów finansowanych z Funduszy Unijnych 2. Projekt z punktu widzenia promocji 3. Cele kampanii promocyjnej 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej 5. Instrumenty promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 1. Dokumenty dotyczące promocji projektów
1. Dokumenty dotyczące promocji projektów finansowanych z Funduszy Unijnych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 1. Dokumenty dotyczące promocji projektów finansowanych z Funduszy Unijnych.
Poziom UE Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Poziom Krajowy Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 1. Dokumenty dotyczące promocji projektów finansowanych z Funduszy Unijnych.
Poziom projektu Plan komunikacji programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z grudnia 2008 r. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Umowa na przygotowanie Projektu Indywidualnego dla Projektu - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego” z dnia r. Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu” z lipca r. Umowa o dofinansowanie nr POIG /09-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – zawarta w Warszawie w dniu r. wraz z późniejszymi zmianami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 2. Projekt Emp@tia z punktu widzenia promocji
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8 2. Projekt Emp@tia z punktu widzenia promocji
Jednostki Współpracujące Jednostki będące Beneficjentami Projektu Produkty i rezultaty Projektu Beneficjenci pomocy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9 3. Cele kampanii promocyjnej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 3. Cele kampanii promocyjnej
Cele główne: udostępnienie korzystającym z usług systemów objętych Projektem informacji na temat jego realizacji, stosowanych rozwiązań, terminów udostępnienia nowych e-usług, postępów w realizacji Projektu oraz sukcesów, podniesienie poziomu świadomości obywateli i przedsiębiorców na temat korzyści wynikających z udostępnianych e-usług, kreowanie pozytywnego wizerunku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, promowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 3. Cele kampanii promocyjnej
Cele operacyjne: uświadomienie odbiorcom kampanii (grupom docelowym Projektu) faktu realizacji Projektu – rozpoznawanie marki, uzyskanie przez odbiorców kampanii ogólnej wiedzy o zakresie i celu realizacji Projektu, identyfikacja przez odbiorców kampanii Projektu po nazwie i logotypie, identyfikacja przez odbiorców kampanii jednostek finansujących i realizujących Projekt, przekazanie odbiorcom kampanii informacji jakie korzyści beneficjent osiągnie dzięki realizacji Projektu, uświadomienie odbiorcom kampanii jak mogą wykorzystać produkty Projektu i w jaki sposób mogą z nich skorzystać. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej
Na poziomie centralnym : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Centralne Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności, Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom ubogim, kobietom. Na poziome wojewódzkim: Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Wojewódzkie Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Organizacje pozarządowe działające lokalnie na poziomie województwa. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej
Na poziomie powiatu: Starostwa Powiatowe, Powiatowe jednostki pomocy społecznej, Urzędy Skarbowe, Organizacje pozarządowe działające lokalnie na poziomie powiatu. Na poziomie gminy: Urzędy Gminy, Gminne, Miejskie i Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 4. Beneficjenci kampanii promocyjnej
Beneficjenci ostateczni : Do grupy docelowej, która będzie czerpać korzyści z realizacji Projektu, zaliczyć należy przede wszystkim: ponad 1,5 mln rodzin objętych pomocą społeczną, ponad 2,4 mln rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych, ponad 160 tys. rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego, ponad 4,5 mln osób niepełnosprawnych, ponad 8 tys. urzędów, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, organizujące lub chcące organizować turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 5. Instrumenty promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 Charakter INFORMACYJNY kampanii promocyjnej
5. Instrumenty promocji Charakter INFORMACYJNY kampanii promocyjnej Instrumenty promocji: Reklama wizualna (reklama pośrednia) – logotyp Projektu, ulotki, plakaty, tablice informacyjne, papier firmowy, ulotki – informatory, teczki, standy, naklejki, prezentacje. Konferencje (reklama bezpośrednia) – prelekcja, dyskusja, prezentacja, standy, teczki, ulotki – informatory, płyty z prezentacją Projektu. Reklama internetowa (reklama pośrednia) – logotyp Projektu, strona internetowa, prezentacja Projektu, pozycjonowanie i optymalizacja, reklama CPM i CPC. Reklama medialna (reklama pośrednia) – audycje i wywiady radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

19 Konferencje ogólnopolskie jednodniowe
5. Instrumenty promocji Konferencje ogólnopolskie jednodniowe Konferencje jednodniowe będą miały charakter spotkań informacyjnych o Projekcie, jego elementach, zakończeniu poszczególnych elementów Projektu oraz całego Projektu. I Konferencja – informacje ogólne o Projekcie, cele, zakres merytoryczny, produkty, rezultaty, beneficjenci, planowane etapy i terminy ich zakończenia. II Konferencja – przypomnienie informacji ogólnych o Projekcie, informacja o zakończonych etapach realizacji Projektu, informacje o współpracy z podmiotami nie będącymi bezpośrednio beneficjentami Projektu. III Konferencja – przypomnienie informacji ogólnych o Projekcie, informacja o zakończonych etapach realizacji Projektu, informacje o współpracy z podmiotami nie będącymi bezpośrednio beneficjentami Projektu. IV Konferencja – przypomnienie informacji ogólnych o Projekcie, informacja o zakończeniu realizacji Projektu, osiągniętych produktach i rezultatach. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20 Konferencje ogólnopolskie dwudniowe
5. Instrumenty promocji Konferencje ogólnopolskie dwudniowe Konferencje dwudniowe będą miały charakter spotkań tematycznych dla beneficjentów pośrednich działających w obszarach: I Konferencja – temat: obszar zabezpieczenie społeczne w Projekcie. II Konferencja – temat: obszar wsparcia osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 Konferencje ogólnopolskie dwudniowe
5. Instrumenty promocji Konferencje ogólnopolskie dwudniowe Każda konferencja będzie poświecona jednemu tematowi, omówieniu go w odniesieniu do Projektu, wymianie spostrzeżeń między uczestnikami konferencji. W trakcie konferencji uczestnicy uzyskają informacje ogólne o Projekcie: celach, zakresie merytorycznym, produktach, rezultatach, beneficjentach, etapach realizacji i terminach ich zakończenia. Uczestnicy będą mieli również możliwość dyskusji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22 Konferencje regionalne jednodniowe
5. Instrumenty promocji Konferencje regionalne jednodniowe Konferencje jednodniowe regionalne będą miały charakter spotkań tematycznych dla beneficjentów pośrednich działających w obszarach: pomocy społecznej,    wsparcia dla osób niepełnosprawnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Każda konferencja będzie poświecona tematowi głównemu, omówieniu go w odniesieniu do Projektu, wymianie spostrzeżeń między uczestnikami konferencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

23 Konferencje regionalne jednodniowe
5. Instrumenty promocji Konferencje regionalne jednodniowe W konferencjach jednodniowych na poziomie regionalnym będą brały udział jednostki bezpośrednio obsługujące beneficjentów ostatecznych, dlatego bardzo ważnym elementem konferencji będzie omówienie roli tych instytucji w promowaniu Projektu (przekazywanie ulotek BO i informowanie o możliwości skorzystania z rezultatów Projektu). I Konferencja – temat: obszar polityki społecznej w Projekcie. II Konferencja – temat: obszar wsparcia osób niepełnosprawnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 Dziękuję za uwagę Przedstawiciel Konsorcjum
Agnieszka Kwietniewska-Śmietana InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Empatia Emp@tia empatia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google