Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oznakowanie projektów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oznakowanie projektów"— Zapis prezentacji:

1 Oznakowanie projektów
Informacja i promocja Oznakowanie projektów w ramach PO KL

2 Obowiązek prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Przepisy wykonawcze do w/w Rozporządzenia w tym m. in wytyczne dotyczące obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie są zawarte Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/ z dnia 8 grudnia 2006 roku

3 Najważniejszym - odnoszącym się do wszystkich funduszy UE - dokumentem krajowym regulującym kwestie dotyczące obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych jest Strategia komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach Dodatkowe uregulowania krajowe dotyczące obowiązków informacyjnych na poziomie odnoszącym się do wszystkich funduszy UE zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

4 Najważniejszym dokumentem krajowym regulującym kwestie dotyczące obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata to dokument określający zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznacza kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie. Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Informacja na temat współfinansowania
Za informację o współfinansowaniu, rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych. przykład:

6 W informację o współfinansowaniu nie powinno wkomponowywać się innych logotypów, w szczególności logotypów instytucji realizującej projekt, partnerstwa, Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia czy też logotypu przyjętego dla projektu. W informacji o współfinansowaniu nie powinno używać się nazw: beneficjenta, instytucji pośredniczących, innych źródeł współfinansowania, oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić, że przekaz o udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie nieczytelny lub mało przejrzysty. W informacji o współfinansowaniu nie powinno używać się żadnych skrótów, tj. używane powinny być pełne nazwy: Europejski Fundusz Społeczny (nie: EFS) oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki (nie: PO KL)

7 Oznaczanie projektów oznaczanie pomieszczeń w których realizowany jest projekt oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu oznaczanie publikacji i materiałów promocyjnych w ramach projektu oznaczanie dokumentacji projektu (umowy zawierane w związku z realizacją projektu, deklaracje o przystąpieniu do projektu, dyplomy/certyfikaty uzyskane przez uczestników projektu) Informacja na temat współfinansowania informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu informacja o współfinansowaniu przekazywana podczas konferencji/ seminariów/warsztatów/spotkań informacyjnych/targów i innych imprez informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu/grupie docelowej projektu

8 Oznaczanie pomieszczeń w których realizowany jest projekt
Każde pomieszczenie, w którym realizowany jest projekt powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy, naklejki lub innego rodzaju informacji zawierającej informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powinna w szczególności znaleźć się w: w biurze projektu w salach szkoleniowych w innych salach, w których realizowane jest wsparcie skierowane bezpośrednio do osób Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu

9 Oznaczanie pomieszczeń w których realizowany jest projekt
przykład:

10 Oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu
Sprzęt oraz wyposażenie (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) zakupiony/amortyzowany/ wynajęty/leasingowany na potrzeby projektu musi być wyraźnie oznakowany w widocznym miejscu Informacja o współfinansowaniu powinna być wyraźna i czytelna; napis oraz logotypy powinny być czytelne i wyraźne. Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości – np. zszywacze, dziurkacze, itp. W ramach oznaczania sprzętu możliwe jest wykorzystywanie naklejek papierowych, na folii samoprzylepnej, tabliczek plastikowych, metalowych, naszywek z materiału, graweru, haftu itp.

11 Oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu
przykład: wersja monochromatyczna:

12 Informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu
Informacja o współfinansowaniu stanowiska pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinna zostać zawarta w opisie stanowiska oraz/lub w zakresie obowiązków pracownika. W bezpośrednim, stałym (o ile istnieje) miejscu pracy osób, których wynagrodzenie współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny powinna zostać zamieszczona informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia w formie tabliczki, informacji wywieszonej np. przed pokojem, w którym dana osoba wykonuje obowiązki. przykład:

13 Informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu
W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło/zlecenia) informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się w treści umowy. W przypadkach, w których jest to możliwe (pozwalają na to warunki techniczne – tj. np. umowa jest wydrukiem komputerowym, a nie wypisana na formularzu samokopiujacym), na umowie powinno znaleźć się pełne oznaczenie dotyczące współfinansowania, wraz z logotypami przykłady:

14 Informacja o współfinansowaniu przekazywana podczas konferencji/ seminariów/warsztatów/spotkań informacyjnych/targów i innych imprez Informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się co najmniej na: zaproszeniach – zarówno przekazywanych w formie papierowej, jak i elektronicznej, również jeśli zaproszenie jest zaproszeniem otwartym, w formie ogłoszenia, ogłoszenia prasowego, plakatu, itp. plakatach, informacjach, ogłoszeniach umieszczonych w sali, stoisku wystawienniczym, w miejscu widocznym dla uczestników spotkania lub/oraz przed wejściem do sali; informacja o współfinansowaniu może się również znajdować na elementach scenografii, wystroju stanowiska, jak również w formie banerów reklamowych, transparentów, ścian reklamowych, itp. materiałach, które otrzymują uczestnicy spotkania, w szczególności na publikacjach, gadżetach, prezentacjach, materiałach audiowizualnych

15 Informacja o współfinansowaniu przekazywana podczas konferencji/ seminariów/warsztatów/spotkań informacyjnych/targów i innych imprez O ile formuła spotkania na to pozwala, informacja o współfinansowaniu powinna zostać również przekazana uczestnikom na wstępie lub na zakończenie spotkania, np. poprzez przekazanie tej informacji przez prowadzącego spotkanie/ konferencję.

16 Informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu/grupie docelowej projektu
Wszyscy uczestnicy projektu (w szczególności osoby i instytucje/firmy bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu) powinni mieć świadomość, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

17 Informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu/grupie docelowej projektu
Informacja o współfinansowaniu szkoleń/studiów, doradztwa itp. powinna znaleźć się co najmniej na: materiałach szkoleniowych, w tym prezentacjach i publikacjach multimedialnych zaproszeniach korespondencji z uczestnikami, także w formie elektronicznej certyfikatach, zaświadczeniach, dyplomach itp. potwierdzających zakończenie lub udział w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu

18 Informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu/grupie docelowej projektu
Jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. świadectwa na drukach MEN) informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się, w zależności od formy stosowanej w poszczególnych instytucjach, na umowach szkoleniowych z pracownikami skierowanymi na szkolenie (studia) lub w formie dodatkowego zaświadczenia z informacją, że szkolenie/studia były współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny

19

20

21

22


Pobierz ppt "Oznakowanie projektów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google