Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANE ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU UPOSAŻEŃ POLICJANTÓW W ROKU 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANE ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU UPOSAŻEŃ POLICJANTÓW W ROKU 2009"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANE ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU UPOSAŻEŃ POLICJANTÓW W ROKU 2009
Zespół powołany decyzją nr 199 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania nowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia policjantów.

2 Planowane zmiany mogą być wprowadzone dzięki tzw
Planowane zmiany mogą być wprowadzone dzięki tzw. ustawie modernizacyjnej dla Policji obowiązującej w latach 2007 – 2009 Rok 2009 jest ostatnim, w którym ustawa ta będzie dodatkowym – innym niż coroczna ustawa budżetowa – wsparciem finansowym dla Policji

3 W celu jak najbardziej racjonalnego podziału środków finansowych wynikających z ww. ustawy – przeznaczonych na kształtowanie motywacyjnego systemu uposażeń policjantów w roku 2009 – w marcu tego roku w Komendzie Głównej Policji powołany został Zespół składający się głównie z doświadczonych policjantów z jednostek terenowych Policji

4 Główne przesłanki powołania zespołu
liczba kierowanych na początku 2008 r. do Komendanta Głównego Policji postulatów (ok. 200 listów, petycji oraz próśb, itp., podpisanych przez ponad 1300 policjantów), która świadczyła o niezadowoleniu niektórych grup policjantów (np. dyżurni, policjanci OPP) z uregulowań wprowadzonych na początku 2008 roku wzmacnianie motywacyjnego systemu płac policjantów, który będzie uwzględniał środki finansowe przeznaczone na ten cel w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach ”; dalsze porządkowanie modelu kadrowo-płacowego.

5 Punktem wyjścia dla Zespołu była wysokość gwarantowanych w ww
Punktem wyjścia dla Zespołu była wysokość gwarantowanych w ww. ustawie środków finansowych

6 W ramach tej ustawy – przyszłoroczny wzrost wysokości mnożnika kwoty bazowej będzie wynosił 0,17 – a to przekłada się kwotę ok. 291 mln. zł Oznacza to, że dzięki tej ustawie – na jednego policjanta bez nagrody rocznej przypadnie średnio – ok. 234 zł. brutto

7 Dysponując tą kwotą wyjściową – Zespół podjął się trudnej próby jak najbardziej sprawiedliwego podziału środków finansowych na ukształtowanie uposażeń policjantów w roku Widocznym efektem prac Zespołu jest uniknięcie tzw. kominów – czyli pogłębiania dysproporcji pomiędzy policjantami zaszeregowanymi w niskich i wysokich grupach

8 Ważna informacja Wysokość kwoty bazowej* w roku 2008 wynosi 1493,40 zł Projektowana wysokość tej kwoty w 2009 roku wynosi 1523,29 zł Kwota ta jest niezależna od środków wynikających z tzw. ustawy modernizacyjnej – jest jednak ważna ponieważ zaproponowane przez Zespół indywidualne dla grup wzrosty mnożników kwoty bazowej - będą przez nią przemnożone, aby ukształtować uposażenie zasadnicze każdego policjanta Wysokość kwoty bazowej na 2009 r. wynika z 2% wzrostu zakładanego w projekcie budżetu Państwa na 2009 r. *kwota bazowa jest określana w ustawie budżetowej

9 prac Zespołu obrazują dalsze slajdy
Wyniki prac Zespołu obrazują dalsze slajdy

10 Zmiany zaszeregowania stanowisk „służby dyżurnej”:
Jednostka Stanowisko Obecnie Proponowane Stopień etatowy Grupa KGP Dyżurny młodszy inspektor 10 Zastępca dyżurnego podinspektor 9 KWP nadkomisarz 7 KPP/KMP/KRP i KP>60 8 aspirant sztabowy 5 6 KP KGP, KWP, KPP/KMP/KRP, KP Pomocnik dyżurnego sierżant sztabowy 3 4 OPP Dyżurny OPP - komisarz W załączniku nr 2 do rozporządzenia – Tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych proponuje się wprowadzić zmiany polegające na zmianie zaszeregowania (podwyższeniu grup zaszeregowania), dla stanowisk dyżurnych (w tym zastępców i pomocników dyżurnego) występujących w strukturach organizacyjnych komend powiatowych/miejskich/rejonowych i komisariatów Policji. Podzielając zgłaszane przez policjantów jednostek organizacyjnych Policji argumenty, za niezasadne uznano podniesienie zaszeregowania dla dyżurnych i zastępców dyżurnego komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Głównej Policji.

11 Zmiany zaszeregowania stanowisk w OPP, SPPP i SPAP:
Stanowisko Obecnie Proponowane Stopień etatowy Grupa Pomocnik dowódcy oddziału nadkomisarz 7 podinspektor 9 Lekarz Dowódca kompanii 8 Zastępca dowódcy kompanii 6 Dyżurny OPP - komisarz Dowódca plutonu 5 Dowódca drużyny sierżant sztabowy 3 4 Pielęgniarka, Ratownik medyczny starszy sierżant 2 W załączniku nr 2 do rozporządzenia – Tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych proponuje się wprowadzić zmiany polegające na zmianie zaszeregowania (podwyższeniu grup zaszeregowania), dla stanowisk: Pomocnik dowódcy oddziału – podinspektor (dotychczas nadkomisarz) – z 7 grupy zaszeregowania na 9, Lekarz – podinspektor (dotychczas nadkomisarz) – z 7 grupy zaszeregowania na 9, Dowódca kompanii – podinspektor (dotychczas nadkomisarz) – z 7 grupy zaszeregowania na 8, Zastępca dowódcy kompanii – nadkomisarz – z 6 grupy zaszeregowania na 7, Dowódca plutonu – komisarz – z 5 grupy zaszeregowania na 6, Dowódca drużyny – sierżant sztabowy – z 3 grupy zaszeregowania na 4, Pielęgniarka/ratownik medyczny – starszy sierżant - z 2 grupy zaszeregowania na 3. Ponadto uznano, że należy utworzyć w oddziałach prewencji Policji stanowisko Dyżurny OPP – komisarz – w 6 grupie zaszeregowania.

12 Zmiana nazw stanowisk:
Jednostka Obecnie Proponowane Stanowisko Stopień etatowy Grupa KPP /KMP /KRP i KP>60 Naczelnik sekcji podinspektor 9 Naczelnik wydziału Zastępca naczelnika sekcji 8 Zastępca naczelnika wydziału Uznano, że należy zmienić nazwę stanowiska – Naczelnik sekcji – podinspektor – w 9 grupie zaszeregowania, występującego w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) oraz komisariatach Policji powyżej 60 etatów policyjnych na – Naczelnik wydziału. Analogicznie zmiana ta dotyczy obecnego stanowiska Zastępca naczelnika sekcji, na Zastępca naczelnika wydziału w omawianych jednostkach Policji.

13 Nowe stanowiska: Jednostka Stanowisko Stopień etatowy
Grupa zaszeregowania KWP, KPP/KMP/KRP, KP Technik kryminalistyki aspirant sztabowy 5 Kontroler ruchu drogowego 4 Przewodnik psa służbowego W załączniku nr 2 do rozporządzenia – Tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych proponuje się wprowadzić zmiany polegające na utworzeniu nowych stanowisk: Przewodnik psa służbowego – w 4 grupie zaszeregowania, Kontroler ruchu drogowego – w 4 grupie zaszeregowania, Technik kryminalistyki – w 5 grupie zaszeregowania.

14 - grupy 5, w której wzrost ten wynosiłby 0,15.
Wprowadza grupę zaszeregowania 14a (stopień docelowy nadinspektor) dla komendantów wojewódzkich Policji i Dyrektora CBŚ. W grupie 14 (stopień docelowy inspektor) pozostają dyrektorzy biur KGP - w tym Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych (likwidacja stopnia nadinspektora dla Dyrektora BSW) – intencją jest wykazanie odrębności pomiędzy komendantami wojewódzkimi, a dyrektorami biur KGP Wprowadza grupę zaszeregowania 13a (inspektor) dla zastępców komendantów wojewódzkich Policji i zastępców Dyrektora CBŚ. Zakłada wzrost mnożników kwoty bazowej uposażenia zasadniczego we wszystkich grupach zaszeregowania niezależnie od wielkości jednostki (garnizonu) o 0,10 z wyjątkiem: - grup 13 i 14, w których wzrost ten wynosiłby 0,05 (m.in. dyrektorów biur KGP i ich zastępców); - grupy 5, w której wzrost ten wynosiłby 0,15. Zakłada regulacje dodatków (służbowych i funkcyjnych) wyłącznie w grupach zaszeregowania od 2 do 10 – pozostałe grupy zaszeregowania nie będą miały podnoszonych dodatków ze środków pochodzących z tzw. ustawy modernizacyjnej Wersja pierwsza zakłada zmianę zaszeregowania (podwyższeniu grup zaszeregowania) stanowisk kierowniczych komend wojewódzkich Policji. Należy zaznaczyć, że wymaga to wprowadzenia grupy 17 i odmiennego niż dotychczas przypisania stanowisk w grupach 14 – 17. Wzrost mnożników kwoty bazowej uposażenia zasadniczego (niezależnie od wielkości jednostki) we wszystkich grupach zaszeregowania i „kategoriach” o 0,10 z wyjątkiem projektowanej grupy 15, w której wzrost mnożnika kwoty bazowej wynosiłby 0,15, 020 i 0,25 w zależności od „kategorii” KWP oraz dotychczasowej grupy 5, w której wzrost ten wynosiłby 0,15. Daje to średnio 187,15 zł na etat (80,21 % kwoty wyjściowej), pozostawiając 46,16 zł (19,79 %) na etat na regulację dodatków do uposażenia.

15 Kierownictwo Policji:
Jednostka Stanowisko Obecnie Proponowane Stopień etatowy Grupa zaszeregowania KGP Komendant Główny Policji generalny inspektor 16 I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor 15 Zastępca Komendanta Głównego Policji KWP Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji 14 14a Dyrektor Centralnego Biura Śledczego WSPol Komendant-rektor Dyrektor biura inspektor (równorzędnej komórki organizacyjnej) I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji 13 13a Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego W załączniku nr 2 do rozporządzenia – Tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych proponuje się wprowadzić zmiany polegające na zmianie zaszeregowania (podwyższeniu grup zaszeregowania) stanowisk kierowniczych komend wojewódzkich Policji. Proponuje się następujące zmiany grup zaszeregowania tych stanowisk: Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policji – z grupy 14 na 15, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji – z grupy 13 na 14 i w związku z tym stanowisk: Komendant Główny Policji – z grupy 16 na 17, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji – z grupy 15 na 16. Należy zaznaczyć, że wymaga to wprowadzenia grupy 17 i odmiennego niż dotychczas przypisania stanowisk w grupach 14 – 17. Zaszeregowanie stanowisk komendantów szkół policyjnych i ich zastępców oraz dyrektorów biur KGP i ich zastępców nie ulega zmianie.

16 Obrazowe ujęcie powyższych zmian:
gr. zasze-rego-wania A B C D wzrost mnoż-nika średni wzrost dodatków* - element uznaniowy - motywacyjny 2008 2009 mnoż-nik waloryzacja i wzrost mn. (zł)* 16 4,85 4,95 300 0,10 15 4,25 4,35 280 14a 3,05 3,15 250 3,00 3,10 240 2,95 14 170 160 0,05 13a 2,90 2,85 230 2,80 2,75 13 12 2,70 2,65 2,60 2,55 11 2,50 2,45 220 2,40 2,35 10 2,30 2,25 2,20 210 2,15 46,48 9 2,10 2,05 2,00 1,95 8 1,90 1,85 1,80 200 1,75 7 1,70 6 1,65 5 1,40 1,55 270 0,15 4 1,35 1,45 190 3 1,25 2 1,20 1,30 1 0,80 30 0,00 Sugeruję nieco odmienne podejście do podwyższenia grupy zaszeregowania dla komendantów wojewódzkich Policji (stołecznego) i ich zastępców względem dyrektorów biur w Komendzie Głównej Policji, z wyjątkiem Dyrektora CBŚ i jego zastępcy. Wersja ta zakłada ona wyodrębnienie grupy 14a i grupy 13a. W grupie 14a proponuję zaszeregować Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz Dyrektora CBŚ z jednoczesnym wzrostem mnożnika kwoty bazowej o 0,10. W grupie 13a proponuję zaszeregować Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz Zastępcę Dyrektora CBŚ z jednoczesnym wzrostem mnożnika kwoty bazowej o 0,10. Dla pozostałych stanowisk (w tym dyrektorów biur KGP) zaszeregowanych odpowiednio w grupie 14 i 13 sugeruję wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,05,– stanowi to odmienność do wyników prac Zespołu, który sugeruje wzrost mnożnika kwoty bazowej dla tej grupy stanowisk o 0,10. Proponuję przy tym wprowadzenie rozwiązania dotyczącego zrównania zaszeregowania i stopnia etatowego stanowiska Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych (aktualnie nadinspektor Policji) z pozostałymi dyrektorami biur KGP, czyli do stopnia inspektora Policji. Według tej propozycji, uwzględniając wysługę lat, koszt podwyżki mnożnika kwoty bazowej wraz z waloryzacją stawek o 2% wyniosłaby średnio 235,77 zł na etat, pozostawiając 46,48 zł na regulację dodatków do uposażenia. Środki finansowe na regulacje dodatków powinny być przeznaczone wyłącznie dla policjantów zajmujących stanowiska zaszeregowane w grupach 2-10, jako wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagrodzeń. * wysokość brutto z zakładaną w projekcie ustawy budżetowej 2% waloryzacją kwoty bazowej


Pobierz ppt "PLANOWANE ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU UPOSAŻEŃ POLICJANTÓW W ROKU 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google