Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa"— Zapis prezentacji:

1 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” Andrzej Lirski Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Projekt "Przyrodnicze i środowiskowe walory stawów karpiowych, żwirowni i łowisk wędkarskich, wykorzystanie ich pozaprodukcyjnych walorów dla potrzeb edukacji ekologicznej i lokalnych programów ekorozwoju"

2 www.minrol.gov.pl zakładka PO RYBY 2007-2013
Prezentację opracowano w oparciu o materiały przygotowane w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie Aktualne informacje można uzyskać na stronie internetowej: zakładka PO RYBY

3 Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego w podziale na
Osie priorytetowe (w EURO)

4

5

6

7

8 Etapy dochodzenia do dużych pieniędzy unijnych w akwakulturze
LEGISLACJA Etapy dochodzenia do dużych pieniędzy unijnych w akwakulturze 1 ETAP Program operacyjny Przekazany do Brukseli w dniu 8 lipca br. Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” został oficjalnie notyfikowany Decyzją Komisji Europejskiej z dnia r. zatwierdzającą Program Operacyjny dotyczący pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w Polsce na okres programowania

9 LEGISLACJA Etapy dochodzenia do dużych pieniędzy unijnych w akwakulturze 2 ETAP Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, która stanowić będzie podstawowe ramy prawne do wdrażania Programu Operacyjnego. W dniu 21 października br. zostały zakończone konsultacje społeczne projektu, który jest przygotowywany do przekazania do konsultacji międzyresortowych. Projektowana ustawa zawiera delegację do wydania stosownych rozporządzeń wykonawczych umożliwiających ubieganie się o pomoc finansową w ramach PO RYBY

10 LEGISLACJA Etapy dochodzenia do pieniędzy unijnych w akwakulturze
Rozporządzenia wykonawcze Rozporządzenia wykonawcze będą przedmiotem uzgodnień (w tym społecznych) po wejściu w życie przedmiotowej ustawy to jest w I kwartale 2009.

11 LEGISLACJA Etapy dochodzenia do pieniędzy unijnych w akwakulturze
Dostęp do środków finansowych Czyli już w I połowie 2009 roku możliwy będzie dostęp do pieniędzy unijnych ...

12 Działania na rzecz rybactwa śródlądowego
PO RYBY Działania na rzecz rybactwa śródlądowego Oś priorytetowa II: Inwestycje w chów i hodowlę ryb; Działania wodnośrodowiskowe; Wsparcie na rzecz zdrowia zwierząt; Rybołówstwo śródlądowe.

13 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
PO RYBY Inwestycje w chów i hodowlę ryb Rozwój i modernizacja obiektów akwakultury; Produkcja ryb wysokiej jakości i wartości, z dobrymi perspektywami rynkowymi; Dywersyfikacja produkcji w kierunku nowych gatunków; Wprowadzanie nowych technologii; Rozwój akwakultury utrzymującej właściwą równowagę pomiędzy akwakulturą tradycyjną i produkcją intensywną lub półintensywną; Wspieranie rekultywacji stawów (pomoc ograniczona do przypadków, w których relacja kosztów do korzyści będzie do przyjęcia, a działania będą korzystne dla środowiska i retencji wód).

14 Działania wodnośrodowiskowe
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe Rekompensaty przeznaczone dla producentów ryb wykorzystujących tradycyjne metody produkcji wspomagające poprawę stanu środowiska i ochronę przyrody Promocja ekologicznych praktyk produkcyjnych w polskim sektorze akwakultury

15 Działania wodnośrodowiskowe (cd.)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (cd.) ZAŁOŻENIA Przewiduje się, że rekompensaty przyznawane będą za działania wykraczające poza podstawowe zasady dobrej praktyki w tradycyjnym chowie ryb w stawach typu karpiowego. Te podstawowe zasady to: – posiadanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą; – posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego i prowadzenie kontroli stanu zdrowotnego ryb; – przestrzeganie zasad dotyczących dobrostanu ryb (odpowiednie warunki życiowe, pokarm, ograniczenie niepotrzebnego stresu); – stosowanie zabiegów farmakologicznych wyłącznie na pisemne zalecenie i pod nadzorem lekarza weterynarii;

16 Działania wodnośrodowiskowe (cd.)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (cd.) – zakaz nadmiernego napełniania stawów wodą (wyjątek – zagrożenie powodziowe) i stosowania przepływu wody przez stawy (wyjątki...); – kontrola wyjadania paszy, jeżeli prowadzone jest dokarmianie ryb; – coroczne składanie formularza RRW-22 (dane o produkcji – obowiązek statystyczny); – składanie sprawozdań dot. wielkości opłat za korzystanie ze środowiska; – prowadzenie wewnętrznej dokumentacji produkcji (daty obsad, odłowów, zestawienia masy ryb oraz ilości i rodzaju skarmianej paszy); – stosowanie rozwiązań technicznych uniemożliwiających ucieczkę ryb ze stawów i przedostawanie się ryb „dzikich” do obiektów; – zapewnienie właściwego stanu technicznego i funkcjonowania budowli piętrzących wodę.

17 Działania wodnośrodowiskowe (cd.)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (cd.) Rekompensaty powinny być zróżnicowane w zależności od zakresu działań, do których zobowiąże się beneficjent. Przewiduje się wyróżnienie dwóch (2) pakietów: PAKIET 1 (podstawowy) – Tradycyjne stawy typu karpiowego (premia stand.) – roczny przyrost produkcji poniżej 1500 kg/ha; – brak zalewu przez 1 miesiąc stawów odłowionych między 15 VII-15 IX; – usuwanie szkód powodowanych przez zwierzęta bytujące na stawach; – prowadzenie pełnej dokumentacji toku produkcji (księgi stawowe i księgi żywieniowe) dla każdego stawu indywidualnie; – zakaz wprowadzania do gospodarstwa ryb towarowych przeznaczonych do konsumpcji (za wyj. produkcji własnej); – coroczna konserwacja łowisk i końcowych odcinków rowów w dnie; – utrzymywanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą przez cały rok.

18 Działania wodnośrodowiskowe (cd.)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (cd.) PAKIET 2 (rozszerzony) – Zrównoważona gospodarka stawowa (premia podwyższona nawet o %) – usuwanie roślinności wynurzonej (25 %); – produkcja dodatkowych cennych rodzimych gatunków ryb (30%); – stosowanie tlenku wapnia i/lub soli potasowej (20%); – bieżąca konserwacja rowów (do- i odprowadzalników, opasek) (25%); – przestrzeganie zasady „stałych nurtów” (30%); – nie mieszanie obsad (15%); – wykonanie ścieżek edukacyjnych (25%); – wykaszanie koron grobli (5%);

19 Działania wodnośrodowiskowe (cd.)
PO RYBY Działania wodnośrodowiskowe (cd.) PAKIET 2 (rozszerzony) – Zrównoważona gospodarka stawowa (cd.) – utrzymywanie zróżnicowanych wysp lub odkosów ziemnych grobli (pokrytych trawą, roślinnością zielną, krzewami, drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk (20 %); – zachowanie po remoncie co najmniej 10% zróżnicowanych wiekowo drzew i krzewów w stosunku do stanu przed remontem (30%); – stosowanie nieagresywnych metod płoszenia zwierząt chronionych bytujących na stawach (25%); – dla gospodarstw, których stawy znajdują się na terenach objętych siecią NATURA 2000 lub inną formą ochrony przyrody (20%).

20 Ochrona zdrowia zwierząt
PO RYBY Ochrona zdrowia zwierząt Działania wdrażane w związku z tworzeniem programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt oraz działaniami związanymi z kontrolą i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

21 Rybołówstwo śródlądowe
PO RYBY Rybołówstwo śródlądowe Inwestycje we „flotę” rybacką i obiekty w celu poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa, higieny i jakości produktów; Modernizacja obiektów związanych z rybołówstwem na obszarach śródlądowych, w tym inwestycje w miejsca wyładunku i przystanie; Zmiana przeznaczenia jednostek pływających służących do połowu ryb (ok. 30 jednostek wpisanych do rejestru statków żeglugi śródlądowej) Wsparcie na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej – dotyczy ochrony zasobów węgorza (12 mies. przez cały okres programow.).

22 Działania na rzecz rybactwa śródlądowego
PO RYBY Działania na rzecz rybactwa śródlądowego Oś priorytetowa III: Działania wspólne; Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej; Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne; Projekty pilotażowe.

23 PO RYBY 2007-2013 Działania wspólne
Działania priorytetowe dla SEKTORA służące wspólnemu interesowi Tworzenie uznanych organizacji producentów (rozp.KE 104/2000); Poprawa kwalifikacji zawodowych, organizacja szkoleń konferencji i praktyk; Propagowanie współpracy pomiędzy naukowcami i podmiotami w branży; Propagowanie poprawy higieny, warunków i bezpieczeństwa pracy.

24 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
PO RYBY Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej Budowa lub instalacja urządzeń stałych i ruchomych służących do ochrony i rozwoju fauny i flory wodnej; Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i tras migracyjnych gatunków wędrownych; Ochrona i poprawa stanu środowiska w ramach sieci Natura 2000, tam gdzie działania te dotyczą gospodarki rybackiej; Zarybianie przewidziane bezpośrednio we wspólnotowym akcie prawnym, jako środek służący ochronie (węgorz w ramach EMP);

25 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
PO RYBY Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne Propagowanie procedur służących wprowadzaniu produktów rybnych do obrotu (poprawa jakości, bezpieczeństwa, identyfikacji pochodzenia); Badania rynku i kampanie promocyjne (promowanie spożycia ryb, kampanie świadomego wyboru itd.) Organizacja wystaw produktów rybnych i udział w tych wystawach; Działania na rzecz certyfikacji.

26 PO RYBY 2007-2013 Projekty pilotażowe
Testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; Wdrażanie rozwiązań redukujących wpływ rybołówstwa na środowisko; Itd. i itp.

27 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA
ZAKRES OSI PRIORYTETOWEJ IV ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

28 PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE
Oś priorytetowa 4 PO RYBY ma przyczyniać się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania inicjatyw na tym obszarze. PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE publiczny społeczny prywatny

29 sektor publiczny (gminy, powiaty, uczelnie wyższe itp.);
sektor społeczny (organizacje społeczno zawodowe rybaków, hodowców, ryb i przetwórców produktów rybnych, stowarzyszenia, fundacje i inne dobrowolne zrzeszenia podmiotów związanych z sektorem rybackim itp.); sektor prywatny (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa itp.)

30 GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4 SĄ:
- Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego; - Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze; - Poprawa jakości życia społeczności rybackich; - Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego obszarów zależnych głównie od rybactwa oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury.

31 KLASYFIKACJA OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA
- nadbrzeżne obszary morskie; - estuaria głównych rzek, w ramach których koncentruje się hodowla ryb łososiowatych; - obszary rozmieszczenia obiektów chowu I hodowli ryb; - obszary pojezierzy, na których prowadzone jest rybołówstwo śródlądowe oraz wędkarstwo.

32

33 KRYTERIA MINIMALNE WYBORU OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Podstawowe kryteria wyboru LGR do realizacji LSROR - obszar musi być spójny pod względem geograficznym, ekonomicznym i społecznym; - całkowita liczba ludności zamieszkująca gminy wchodzące w skład stowarzyszenia ubiegającego się o status LGR powinna mieścić się w przedziale do 100 tys. mieszkańców; - na danym obszarze prowadzona jest lub była tradycyjna działalność związana z sektorem rybackim. z sektorem rybackim związana jest duża część ludności stowarzyszenie ubiegające się o status LGR przedstawiło LSOR zawierającą trafną analizę lokalnych uwarunkowań oraz adekwatne do tych uwarunkowań pomysły dotyczące rozwoju całego obszaru. Operacje planowane w ramach realizacji LSOR mają charakter innowacyjny i zintegrowany

34 WYBÓR GRUP Przewiduje się utworzenie docelowo ok. 30 Lokalnych Grup Rybackich. Wybór odbędzie się w dwóch konkursach. Etap 1. Najpóźniej 1 rok od oficjalnej akceptacji PO RYBY przez Komisję Europejską. W drodze pierwszego konkursu wyłonionych zostanie około 12 Grup Lokalnych. Etap 2. Dwa lata od pierwszego konkursu zostanie wybrana zostanie pozostała liczba (około18) Grup Lokalnych.

35 WYBÓR GRUP Stowarzyszenia ubiegające się o status LGR, które nie zostaną wybrane w pierwszym konkursie, będą mogły wystartować w drugim. Okres pomiędzy I a II etapem może zostać przez nie wykorzystany na ulepszenie LSROR. Stowarzyszenia ubiegające się o status LGR, które nie zostały wybrane (w pierwszym lub drugim konkursie) będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów związanych z opracowaniem LSROR, pod warunkiem, że otrzymają odpowiednie wysokie oceny w ramach wspomnianych konkursów.

36 WYBÓR GRUP Samoorganizowanie się lokalnych społeczności, działających na rzecz sektora rybackiego Analiza potrzeb obszaru zależnego od rybactwa i przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) Złożenie wniosku o ustanowienie Lokalnej Grupy Rybackiej do Instytucji Zarządzającej, w wyznaczonym terminie przewidzianym na składanie ofert (tryb konkursowy)

37 WYBÓR GRUP Wybór Grup przez Ministra właściwego do spraw Rybołówstwa, po zaopiniowaniu wniosków przez powołaną i działającą przy Ministrze Grupę Roboczą ds. obszarów zależnych. Podpisanie z wybranymi w drodze konkursu Grupami, umów na realizację Lokalnych Strategii.

38 Zakres LSROR opis sektora rybackiego na obszarze objętym LSROR, wskazanie liczby osób aktualnie zatrudnionych w rybactwie, tradycji rybackich, itd., diagnoza problemów danego obszaru (analiza SWOT), w tym opis sytuacji ekonomicznej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego wskazanie szczególnych warunków definiujących dany obszar uznany za zależny od rybactwa opis LGR i jej członków opis struktur decyzyjnych, kontrolnych oraz przepływów finansowych w ramach LGR wskazanie zakresu działań do realizacji dla danego obszaru z OSI 4 oraz planowane środki finansowe na ich realizację dla każdego roku okresu programowania opis kryreriów według których będą oceniane operacje wdrażane w ramach LSROR wskazanie potencjalnych operacji, które mogłyby być realizowane w ramach LSROR wskazanie, czy dana grupa lub jej członkowie posiadają doświadczenie we wdrażaniu podobnych strategii (np.. w ramach programu LEADER)

39 Wdrażanie LSROR 1. Beneficjenci (podmioty działające na terenie objętym LSROR i chcące zrealizować na nim określone operacje) zgłaszają projekt swojej operacji do LGR wybranej w konkursie przez Instytucję Zarządzającą 2. LGR ocenia projektowaną operację pod kątem jej zgodności z LSROR 3. Po pozytywnej weryfikacji LGR przekazuje projekt operacji do samorządu wojewódzkiego który weryfikuje operację pod względem jej zgodności z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym 4. Po pozytywnej ocenie samorząd województwa podpisuje umowę z beneficjentem 5. Beneficjent realizuje operację 6. Samorząd województwa przeprowadza kontrolę dotyczącą realizacji operacji 7. Po pozytywnej kontroli realizacji operacji której dotyczyła umowa samorząd województwa wysyła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o płatność.

40 Jakie operacje będzie można przeprowadzać w ramach wdrażania LSROR ?
inwestycje zmierzające do wzmocnienia konkurencyjności obszarów, na których będzie realizowana LSROR restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej na danym obszarze, popagowanie ekoturystyki inwestycje zmierzające do zróżnicowania zatrudnienia na obszarze objętym realizacją LSROR w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa inwestycje zmierzające do podniesienia wartości produktów rybactwa wspieranie infrastruktury turystycznej i związanej z drobnym rybactwem oraz usług na rzecz małych społeczności rybackich inwestycje ukierunkowane na ochronę środowiska, w celu utrzymania atrakcyjności obszaru objętego realizacją LSROR inwestycje mające na celu regenerację i rozwój miejscowości, gdzie prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa inwestycje zmierzające do przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi LGR nabywanie umiejętności i ułatwienie opracowania oraz realizacji LSROR

41 Lokalne grupy rybackie – wykonawcy Osi 4
LGR jest pomiotem który opracuje i będzie realizował LSROR. LGR posiadać będzie osobowość prawną – będzie działać na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w projektowanej ustawie o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego członkami takiego stowarzyszenia będą mogły zostać osoby prawne i osoby fizyczne nadzór nad takim stowarzyszeniem będzie należał do Marszałka Województwa stowarzyszenie takie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSROR i w zakresie określonym w statucie. w strukturze takiego stowarzyszenia oprócz organów przewidzianych w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach powinien funkcjonować komitet do którego wyłącznej właściwości będzie należał wybór operacji które mogą być realizowane w ramach LSROR. Co najmniej połowę członków komitetu powinny stanowić podmioty reprezentujące sektor niepubliczny. „Zmodyfikowane stowarzyszenie powinno zrzeszać co najmniej 15 członków, w tym co najmniej jedną gminę”

42 Realizację osi 4 przedstawia poniższy schemat:
Aktywizacja lokalnych społeczności: spotkania informacyjne, konferencje, budowanie partnerstwa Powstają „zmodyfikowane” stowarzyszenia, oparte na partnerstwie trójsektorowym (sektor publiczny, społeczny i prywatny) Stowarzyszenia przygotowują LSROR, biorąc pod uwagę wymogi określone w projektowanym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rybołówstwa

43 Realizację osi 4 przedstawia poniższy schemat:
„Zmodyfikowane” stowarzyszenia z całego kraju biorą udział w konkursie na wybór LGR, przeprowadzonym przez instytucję zarządzającą Instytucja zarządzająca nadaje status lokalnej grupy rybackiej stowarzyszeniom, które w konkursie uzyskały najwyższą liczbę punktów. W konkursie oceniany będzie w szczególności skład stowarzyszenia oraz przygotowana przez stowarzyszenie LSROR. Planuje się przeprowadzenie dwóch konkursów. Liczba grup, które zostaną wybrane w konkursach jest ograniczona (łącznie ok. 30 LGR)

44 Realizację osi 4 przedstawia poniższy schemat:
Wybrane LGR podpisują z Instytucją Zarządzającą umowę na realizację LSROR, w której zostaje określona między innymi kwota, do wysokości której mogą być realizowane operacje w ramach LSROR LGR wdrażają LSROR. LGR będą mogły także realizować projekty związane z wsparciem współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej z podobnymi grupami w innych krajach i regionach

45 Wdrażanie LSROR przedstawia poniższy schemat:
Beneficjenci (podmioty działające na terenie objętym LSROR i chcące zrealizować na nim określone operacje) zgłaszają projekt swojej operacji do LGR wybranej w konkursie przez Instytucję Zarządzającą LGR ocenia projektowaną operację pod kątem jej zgodności z LSROR. Po pozytywnej weryfikacji, LGR przekazuje projekt operacji do samorządu wojewódzkiego, który weryfikuje operację pod względem jej zgodności z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

46 Wdrażanie LSROR przedstawia poniższy schemat:
Po pozytywnej ocenie samorząd województwa podpisuje umowę z beneficjentem. Beneficjent realizuje operację. Samorząd województwa przeprowadza kontrolę dotyczącą realizacji operacji. Po pozytywnej kontroli realizacji operacji, której dotyczyła umowa, samorząd województwa przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o płatność.

47 ROLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)
Samorząd województwa będzie odgrywał istotną rolę w związku z wdrażaniem osi 4 PO RYBY Lokalne grupy rybackie będą objęte nadzorem marszałka – nadzór ten będzie obejmował te instrumenty, które są przewidziane w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Urzędy marszałkowskie będą również brały udział w weryfikacji projektów operacji, przesłanych im przez LGR. W wypadku, gdyby lokalna grupa rybacka działała na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy będzie ten samorząd wojewódzki, na terenie, którego znajdować się będzie siedziba LGR. Ważnym zadaniem samorządu województwa jest również prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej poświęconej osi priorytetowej 4.

48 ROLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)
Środki na sfinansowanie struktur administracyjnych, powstałych w celu wdrażania osi priorytetowej 4 oraz na realizację przekazanych zadań pochodzić będą w całości z pomocy technicznej PO RYBY W związku z pełnieniem przez samorząd województwa roli instytucji pośredniczącej, przewiduje się utworzenie w 2009 roku 30 etatów finansowanych ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

49 OŚ PRIORYTETOWA 4 PO RYBY 2007-2013 A PODEJŚCIE LEADER W RAMACH PROW 2007-2013.
Cele omawianej osi 4 PO RYBY są zbliżone do tych, jakie zakłada oś 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dlatego, z jednej strony istotne będzie wykorzystanie doświadczenia lokalnych grup działania działających w ramach wspomnianego programu. Z drugiej zaś, konieczne jest wyraźne określenie linii demarkacyjnej między programami. Lokalne grupy działania będą mogły ubiegać się o status lokalnych grup rybackich, o ile spełnią wszystkie wymagania prawne przewidziane dla lokalnych grup rybackich w szczególności dotyczące formy prawnej oraz funkcjonowania komitetu, którego zadaniem będzie wybór operacji w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Wynika to z odmiennej specyfiki obu programów. Oś priorytetowa 4 PO RYBY 2007 – 2013 adresowana jest do społeczności rybackich, tymczasem LEADER związany jest z rozwojem obszarów wiejskich.

50 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google