Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych."— Zapis prezentacji:

1

2 ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Listopad, 2009

3 NABÓR WNIOSKÓW NA WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR Termin: od 30 października 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich: złotych Miejsce składania wniosków: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30 w Warszawie – Biuro Podawcze)

4 Wymogi, jakie muszą spełnić stowarzyszenia by zostać wybrane do realizacji LSROR 1. Odpowiedni skład stowarzyszenia członkami są wszystkie gminy objęte LSROR gminy nie mogą być członkami innych stowarzyszeń ubiegających się o wybór Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli trzech sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny) 2. Odpowiedni zakres i treść LSROR odpowiednia kwota na LSROR i w ramach tej kwoty odpowiedni podział na pewne kategorie wydatków opracowana LSROR spełnia kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia

5 Wymogi, jakie muszą spełnić stowarzyszenia by zostać wybrane do realizacji LSROR 3. Odpowiednie procedury opracowane przez stowarzyszenie stowarzyszenie posiada kryteria wyboru operacji przez komitet stowarzyszenie posiada szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania komitetu 4. Odpowiedni obszar objęty LSROR gminy objęte LSROR muszą tworzyć spójny geograficznie obszar Obszar objęty LSROR musi posiadać odpowiedni współczynnik rybackości (co najmniej 0,5) Współczynnik rybackości – stosunek liczby określonych w rozporządzeniu podmiotów przypadających na 1000 mieszkańców

6 Osoby brane pod uwagę przy obliczaniu współczynnika uprawnieni do rybactwa, domownicy i pracownicy (umowa o pracę) uprawnionych do rybactwa, podmioty, które nie są uprawnione do rybactwa, ale wykonują zadania związane z chowem, hodowlą, połowem ryb na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa oraz pracownicy takich podmiotów nieuprawnionych do rybactwa, podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego i ich pracownicy (umowa o pracę), pracownicy (umowa o pracę) organizacji społecznych zajmujących się organizacją i promocją połowu, chowu i hodowli ryb, podmioty prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa ryb

7 OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR Do realizacji LSROR zostaną wybrane tylko takie stowarzyszenia, które: 1. Uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LGR. Ocenia się: strukturę LGR (liczba członków stowarzyszenia, w tym liczba gmin i liczba rybaków będących jego członkami. obszar na którym będzie działać stowarzyszenie (liczba mieszkańców, liczba rybaków, gęstość zaludnienia) komitet (reprezentatywność składu, udokumentowana wiedza członków, procedury funkcjonowania komitetu, kryteria wyboru operacji *)

8 OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR W ramach oceny LGR stowarzyszenie musi dodatkowo otrzymać co najmniej: 50 % maksymalnej liczby punktów za procedury funkcjonowania komitetu, 50 % maksymalnej liczby punktów za kryteria wyboru operacji

9 OCENA STOWARZYSZEŃ i LSROR 2. Uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LSROR. Ocenia się: cele LSROR i środki służące do ich osiągnięcia, operacje planowane do wsparcia w ramach LSROR, udział społeczności lokalnej w przygotowaniu LSROR, opis procesu wdrażania LSROR, metodologia oceny własnej funkcjonowania LGR i oceny procesu wdrażania LSROR, komplementarność LSROR w stosunku do działań i operacji planowanych do realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii.

10 SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 Stowarzyszenie zarejestrowane w KSR Stowarzyszenia przygotowują LSROR Składanie wniosków do Instytucji Zarządzającej Podpisanie z Instytucją Zarządzającą umowy na realizację LSROR Stowarzyszenie staje się LGR

11 SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 CD... LGR Wnioski o dofinansowanie Samorządy województw Podpisywanie umowy o dofinansowanie Samorządy województw

12 SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 CD... Samorządy województw Wnioski o płatność Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYPŁATA BENEFICJENTOM

13 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO działania edukacyjne na temat ochrony środowiska oraz problemów z tym związanych w regionie racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych inne działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

14 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OZ inwestycje o charakterze turystyczno – rekreacyjnym: budowa, modernizacja np. kej rybackich, przystani, punktów widokowych, łowisk itp. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych tworzenie muzeów, skansenów podejmowanie inicjatywy mających na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji związanych z rybactwem dotyczących sztuki, obyczajów, rzemiosła rewitalizacja miejscowości w tym remont chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych ipt. ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%

15 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA ROZWUJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJACEJ OZ podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

16 RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALANOSCI GOSPODARCZEJ, DYWERSIFIKACJA ZATRUDNIENIA zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

17 FUNKCJONOWANIE LGR, AKTYWIZACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR działania aktywizujące lokalne społeczności badania dotyczące obszaru objętego LSROR ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100% Zwrot kosztów kwalifikowalnych przygotowania LSROR do zł

18 WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA LUB MIĘDZYNARODOWA organizacja spotkań, szkoleń, konferencji działania mające na celu promocje i rozwój OZ wymiana informacji, doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

19 ZŁOŻENIE WNIOSKU – KILKA PRAKTYCZNYCH RAD Przed złożeniem wniosku należy upewnić się czy: wniosek został podpisany w wyznaczonym do tego miejscu przez osoby reprezentujące stowarzyszenie – potencjalną LGR; wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku; załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

20 ZŁOŻENIE WNIOSKU – KILKA PRAKTYCZNYCH RAD CD Wniosek wraz z załącznikami spiętymi w segregatory, składa się bezpośrednio w siedzibie MRiRW na Biurze Podawczym. Złożenie wniosku potwierdza pracownik MRiRW na kopii pierwszej strony wniosku pieczęcią MRiRW, datą wpływu oraz własnoręcznym podpisem. Stowarzyszenie informuje MRiRW o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem niezwłocznie po ich wystąpieniu.

21 ZAŁĄCZNIKI 11a – 11k czyli jak potwierdzać rybackość? 1. W przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb: a) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k); b) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące powierzchni gruntów pod wodami, gruntów pod stawami rybnymi, gruntów pod innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb lub gruntów pod sztucznymi zbiornikami wodnymi albo kopię pozwolenia wodnoprawnego uprawnionego do rybactwa, zawierającą informację o powierzchni takich gruntów lub kopie faktur lub rachunków dokumentujących roczną produkcję ryb łososiowatych nie mniejszą niż 5 ton, lub kopię formularza statystycznego RRW-22, wraz z potwierdzeniem jego złożenia, w którym podano taką roczną produkcję ryb łososiowatych (Zał. 11f lub Zał. 11 d lub Zał. 11 e).

22 2. W przypadku domowników uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb: a) zaświadczenie o ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie (Zał. 11 i), b) dokumenty, o których mowa w pkt 1.

23 3. W przypadku pracowników uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR nie mniejszym, niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub na obszarze objętym LSROR uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb: a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j), b) dokumenty, o których mowa w pkt 1.

24 4. W przypadku podmiotów, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSROR, prowadzących działalność w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego: a). aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a);

25 5. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez podmioty, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSROR, prowadzące działalność w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego: a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j), b) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a);

26 6. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, jeśli świadczy pracę na obszarze objętym LSROR: a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11 j) b) aktualny odpis z KRS dotyczący stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji społecznej będącej pracodawcą danej osoby wskazujący, że wśród celów statutowych tej organizacji jest organizowanie i promowanie połowu, chowu lub hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11 a).

27 7. W przypadku podmiotów, które na obszarze objętym LSROR, na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa, wykonują zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie: a) kopia umowy z uprawnionym do rybactwa, na podstawie której są wykonywane zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11h) b) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k);

28 8. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przez podmioty, które na obszarze objętym LSROR, na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa, wykonują zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie: a) oświadczenie pracodawcy według wzoru przygotowanego przez instytucję zarządzającą o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy (Zał. 11j), b) kopia umowy z uprawnionym do rybactwa, na podstawie której są wykonywane zadania związane z połowem, chowem lub hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie (Zał. 11h), c) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy – w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie wydane przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, potwierdzające władanie obwodem rybackim oraz powierzchnię tego obwodu - w przypadku uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (Zał. 11c albo Zał. 11k).

29 9. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów żyjących w wodzie, jeżeli siedziba albo miejsce zamieszkania tych podmiotów znajduje się na obszarze objętym LSROR: a) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności (Zał. 11a); b)kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy w odniesieniu do działalności w zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. i lub p tej ustawy (Zał. 11c).

30 PO RYBY DLA WSZYSTKICH


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google