Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - STOWARZYSZENIE „WIR”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - STOWARZYSZENIE „WIR”"— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - STOWARZYSZENIE „WIR”
WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU

2 Teren sześciu gmin objętych projektem położony jest w powiecie stargardzkim, w środkowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia mikroregionu wynosi prawie 949 km2. Korzystne położenie komunikacyjne (drogi krajowe nr 10 i 20, magistrale kolejowe Szczecin-Gdańsk i Szczecin-Poznań), bliskość Szczecina i granicy zachodniej kraju, są atutami terytorium.

3

4 Krajobraz regionu niezwykle urozmaicony
Krajobraz regionu niezwykle urozmaicony. Ukształtowanie terenu od równinnego - przeważającego w okolicach Suchania, do lekko pofałdowanego z niewielkimi wzniesieniami morenowym pochodzenia polodowcowego w gminach Marianowo i Stargard Szczeciński, aż po wzniesienia, należące do najwyższych w województwie, w okolicach Chociwla. Czyste jeziora i rzeki, a w obniżeniach terenowych liczne oczka wodne i torfowiska. 40% terytorium LGD, ze względu na unikatową wartość siedlisk przyrodniczych i specjalną ochronę ptaków, objęte jest programem „NATURA 2000”.

5 Ludność – 32,5 tys. osób, z czego wiejska stanowi ponad 85%,
ponad 60% - to osoby w wieku produkcyjnym, wskaźnik bezrobocia na terytorium LGD wynosi ponad 15%, prawie 70% bezrobotnych to osoby z zasadniczym i podstawowym wykształceniem.

6 Rolnictwo, jako dział gospodarki, zajmuje ważną pozycję, ponieważ z rolnictwa utrzymuje się znaczna część mieszkańców terytorium (63% pow. stanowią użytki rolne). Większość to gospodarstwa małe do 5 ha i średnie do 50 ha, tylko 6,5% powyżej 50 ha. Rozdrobnienie gospodarstw nie sprzyja opłacalności produkcji. Wymagają znaczących inwestycji dla poprawy wydajności i jakości produkcji. Duże znaczenie może mieć powstawanie grup producenckich, poprawa organizacji zbytu produktów rolnych, dywersyfikacja produkcji i szukanie źródeł dochodu poza rolnictwem. Ogółem na terytorium funkcjonuje ok podmiotów gospodarczych, większość z nich zajmuje się handlem - 25% i budownictwem - 20%.

7 Lasy, stanowiące prawie 25 % powierzchni regionu, to w większości własność Skarbu Państwa pozostająca w zarządzie Lasów Państwowych. Znaczna ich część to lasy gospodarcze. Pomimo zasobności regionu w jeziora i rzeki, rybactwem zajmuje się tylko kilka gospodarstw.

8 W stosunku do walorów krajobrazowych i bogactwa przyrodniczego, na terytorium LGD funkcjonuje tylko 7 gospodarstw agroturystycznych z 46 miejscami noclegowymi. bazę noclegowo-żywieniową (ponad 500) stanowią motele, hotele, kampingi i pensjonaty. na uwagę zasługuje centralna kuchnia w Pęzinie zdolna przygotować ponad 1300 posiłków dziennie.

9 Działalność kulturalna LGD skupia się wokół domów kultury, świetlic wiejskich, bibliotek i remiz strażackich. Obiekty te w większości wymagają remontu. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się działalność licznych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń (sześć nowych stowarzyszeń powstało w projekcie „WIR na wsi”), kół gospodyń wiejskich, klubów i zrzeszeń sportowych oraz jednostek OSP. Organizacje te są ważnym partnerem LGD.

10 Bariery rozwoju gospodarczego LGD to stosunkowo słaba infrastruktura techniczna, brak kanalizacji sanitarnej w 70% miejscowości i wodociągów w kilku miejscowościach, drogi wymagające remontu, nieuzbrojone w większości tereny rekreacyjne, niedostatecznie przygotowane tereny inwestycyjne, brak planów zagospodarowania przestrzennego.

11 LGD Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju realizowało „Pilotażowy Program Leader+” uzyskało dofinansowanie projektu „WIR na wsi” w wys. 741 000,00 zł na realizację zadań zapisanych w ZSROW oraz realizuje obecnie LSR pn. „WIO! Współpraca – Integracja – Odnowa”. w ramach Osi Leader PROW na lata dofinansowaną w wys. 3 770 694,00 zł.

12 Działalność Lokalnej Grupy Działania "WIR", zgodnie z misją wspólnej dla mikroregionu Strategii, służy poprawie życia mieszkańców. LGD podejmuje działania na rzecz turystyki, rekreacji, sportu i kultury z zachowaniem dbałości o środowisko, wspiera aktywność gospodarczą mieszkańców.

13 Celami strategicznymi podejmowanych przedsięwzięć jest zwiększenie ilości miejsc pracy poprzez aktywizację pracodawców i mieszkańców, wzrost konkurencyjności MŚP i rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, turystyki wiejskiej i współpracy międzyregionalnej. LGD dąży do wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych i rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego. wszystkim działaniom LGD towarzyszy dbałość o zachowanie walorów naturalnych i różnorodności kulturowej regionu.

14 Dla osiągnięcia przyjętych w strategii celów realizowane są:
Cykle szkoleń w ramach Akademii Wolnego Czasu, kursy w Szkole Tradycyjnych Rzemiosł Wiejskich oraz szkolenia z obsługi programów komputerowych i Internetu pt. „Zaprzyjaźnij się z komputerem”. LGD współpracuje i wymienia się doświadczeniami z innymi LGD w kraju i za granicą („Razem zrobimy więcej”). opracowano dokumentacje techniczne zagospodarowania pięciu plaż nad jeziorami i dziesięciu wiejskich centrów kulturalno- rekreacyjnych, na postawie których gminy korzystają ze środków Osi Odnowa wsi PROW Wydane zostały materiały promocyjne i informacyjne oraz oznakowany „Szlak dziedzictwa historyczno-przyrodniczego” prezentujący ciekawe, często zapomniane lub jeszcze nie odkryte miejsca, o które zabiega społeczność lokalna.

15 Szeroką promocję LGD „WIR” zapewniają imprezy kulturalne i targowe.
Cykl imprez pod hasłem „Nasze gminy czyste i przyjemne” promuje unikatowe walory naturalne regionu. Biuro obsługujące LGD prowadzi szeroką działalność informacyjno-doradczą w zakresie przygotowania projektów rozwojowych dla MŚP i organizacji pozarządowych.

16 W działalność naszego Stowarzyszenia „WIR” zaangażowane są samorządy, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i LUDZIE, którym nie jest obojętny los polskiej wsi.

17 W ramach środków działania 2.7. „Pilotażowy Program Leader+”
Schemat I : „Działając wspólnie decydujemy o rozwoju.” Opracowano Zintegrowaną Strategię, Rozwoju Obszarów Wiejskich Stowarzyszenia WIR. „Lokalna Grupa Działania „WIR” służy poprawie jakości życia mieszkańców; wspiera ich aktywność gospodarczą; podejmuje działania na rzecz turystyki, rekreacji, sportu i kultury z zachowaniem dbałości o środowisko i dziedzictwo kulturowe”.

18 Stowarzyszenie realizuje zadania integrujące mieszkańców wszystkich gmin uczestniczących w projekcie.

19 Szkoła Tradycyjnych Rzemiosł Wiejskich
Tkactwo artystyczne –koronka klockowa i czółenkowa, frywolitka, garncarstwo Zaprzyjaźnij się z komputerem

20 WIR na WSI- opracowanie dokumentacji analiz i ekspertyz pod przyszłe inwestycje kulturalno sportowe:
„Mam pomysł na zagospodarowanie centrum kulturalno sportowego mojej wsi”. „Połączą nas jeziora” – opracowanie dokumentacji zagospodarowania plaż.

21 Akademia Wolnego Czasu
Udział w targach

22 Oznakowanie „Szlaku Dziedzictwa historyczno-przyrodniczego” obejmującego 4 gminy LGD;
Wykonanie tablic informacyjnych – witaczy LGD „WIR”

23 „Razem zrobimy więcej”

24 Imprezy kulturalne:

25 Imprezy kulturalneŁ Rodzinny Piknik Wędkarski

26 Imprezy kulturalne: Zlot Myśliwych w Chociwlu i Lato z Sydonią w Marianowie

27 "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 73-110 Stargard Szczeciński
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju Adres siedziby: Rynek Staromiejski 5 Stargard Szczeciński NIP: REGON: Tel:


Pobierz ppt "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - STOWARZYSZENIE „WIR”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google